Efekty uczenia

Efekty uczenia się dla kierunku Wzornictwo – studia I stopnia

 

Oznaczenia:

KW – kierunkowe efekty uczenia się dla Wzornictwa – studia I stopnia

W – kategoria wiedzy w efektach uczenia się

U – kategoria umiejętności w efektach uczenia się

K – kategoria kompetencji społecznych w efektach uczenia się

1, 2, 3… – numer efektu uczenia się

 

 

Symbol

Efekty uczenia się dla kierunku Wzornictwo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Wzornictwo  absolwent:

Odniesienie

do charakterystyk

Polskiej Ramy

Kwalifikacji

 

WIEDZA

 

KW_W01

ma wiedzę w zakresie sposobu realizacji prac artystycznych i projektowych, zna techniki warsztatowe, zasady perspektywy i rzutowania aksonometrycznego, zasady kompozycji oraz odpowiedniego doboru środków ekspresji z zakresu projektowania wzornictwa

P6S_WG

 

KW_W02

wykazuje się znajomością zagadnień z zakresu historii sztuki i wzornictwa, posiada świadomość zmieniających się kontekstów i linii rozwojowych charakterystycznych dla tych dziedzin

P6S_WG, P6S_WK

 

KW_W03

zna publikacje z dziedziny historii sztuki i wzornictwa

P6S_WG

 

KW_W04

ma wiedzę dotyczącą stylów w sztuce i tendencji wzornictwa, zna związaną z nimi terminologię związaną z wykonywaniem zawodu projektanta wzornictwa

P6S_WG

 

KW_W05

zna materiały, techniki i technologie cyfrowe i informacyjne wykorzystywane w różnych dziedzinach wzornictwa oraz programy komputerowe wspomagające procesy projektowania dostosowane do kierunku wzornictwo

P6S_WG

 

KW_W06

ma wiedzę w zakresie ochrony dóbr intelektualnych i materialnych twórców oraz innych aspektów związanych  z wykonywaniem zawodu  projektanta na kierunku wzornictwo 

P6S_WG

 

 

KW_W07

ma wiedzę dotycząca marketingowych aspektów zw. z wykonywaniem zawodu,  zna podstawy technik prezentacji projektów,  dorobku i zawodowego
i dorobku artystycznego

P6S_WG

 

KW_W08

ma świadomość możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej w działaniach artystycznych i projektowych.

P6S_WG, P6S_WK

 

KW_W09

ma świadomość konieczności stosowania zasad zrównoważonego projektowania, zachowania równowagi pomiędzy potrzebami człowiek i cywilizacji a ochroną środowiska i zachowania go w jak najzdrowszej niezmienionej formie dla przyszłych pokoleń

P6S_WG
P6S_WK

 

KW_W10

rozumie konieczność stosowania zasad dostępności  dla osób zależnych w zakresie projektowania wzornictwa i jego roli w niwelowaniu barier pomiędzy osobami niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi

P6S_WK

 

KW_W11

ma wiedzę zakresu psychologii, socjologii i filozofii, potrafi zrozumieć potrzeby społeczne stawiane przed współczesnym projektantem wzornictwa

P6S_WG
P6S_WK

 

UMIEJĘTNOŚCI

 

KW_U01

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną oraz praktyczną uzyskaną w toku studiów dla tworzenia własnych koncepcji artystycznych i projektów z zakresu wzornictwa

P6S_UW

 

KW_U02

umie adekwatnie zastosować wiedzę z zakresu technik warsztatowych oraz sposobu realizacji prac do konkretnych realizacji artystycznych i projektowych

P6S_UW

 

KW_U03

umie działać w sposób autonomiczny, podejmując samodzielne decyzje przy realizacji prac artystycznych i projektowych

P6S_UO

 

KW_U04

posiada umiejętność współdziałania z innymi osobami, doświadczenie w konsultacjach projektów z udziałem grupy studentów, jest przygotowany do pracy zespołowej

 

P6S_UK

 

KW_U05

jest wyposażony w różnorodne umiejętności warsztatowe umożliwiające realizację koncepcji artystycznych i projektowych w postaci konkretnych prac, również we współczesnym otoczeniu społeczno-gospodarczym

P6S_UW

 

KW_U06

jest przygotowany oraz zmotywowany do rozwijania zdolności artystycznych i umiejętności projektowych  w samodzielnej pracy projektanta wornictwa

P6S_UU

 

KW_U07

umie wykorzystać własną intuicję i wyobraźnię a także poznane techniki i technologie realizacyjne do kreacji artystycznej i realizacji projektów z zakresu wzornictwa

P6S_UW, P6S_UU

 

KW_U08

posiada umiejętność ustnej i pisemnej analizy dzieł sztuki, projektów i realizacji z dziedziny wzornictwa oraz problemowego ujmowania zagadnień artystycznych i projektowych, umie korzystać ze źródeł teoretycznych

P6S_UK

 

KW_U09

potrafi w sposób właściwy opisać i omówić projekt

P6S_UK

 

KW_U10

potrafi prawidłowo formułować wypowiedzi w dziedzinach związanych ze sztuką oraz wzornictwem, posiada odpowiedni zasób słownictwa zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P6S_UK

 

KW_U11

potrafi publicznie zaprezentować własne dokonania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych

P6S_UK

 

 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 

KW_K01

jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia, rozwijania umiejętności i poszerzania wiedzy związanej z wykonywaniem zawodu projektanta wzornictwa

P6S_KO

 

KW_K02

potrafi samodzielnie organizować sobie pracę, zbierać i analizować informacje, dokonywać ich syntezy i  wykorzystywać w procesie twórczym i projektowym

P6S_KR

 

KW_K03

posiada zdolność twórczego i elastycznego myślenia, odpowiednio korzysta z zasobów emocjonalnych, wyobraźni i intuicji, potrafi z właściwą empatią współpracować z innymi osobami, przeciwdziałać stresowi związanemu z publicznymi prezentacjami i podejmowaniem nowych zadań

P6S_KO

 

KW_K04

posiada umiejętność krytycznej oceny wyników własnych działań twórczych i projektowych a także konstruktywnej oceny działań innych osób

P6S_KK

 

KW_K05

posiada umiejętności związane z funkcjonowaniem społecznym projektanta wzornictwa, jest przygotowany tak do pracy zespołowej,  do wystąpień i prezentacji publicznych, potrafi negocjować i posługiwać się odpowiednią argumentacją w celu przedstawienia swojego stanowiska

P6S_KK

 

KW_K06

rozumie konieczność ochrony praw autorskich, zna podstawowe pojęcia z zakresu tego prawa, w obszarze związanym z wykonywaniem zawodu projektanta wzornictwa

P6S_KR, P6S_KO

 

KW_Ko7

rozumie znaczenie tradycji w projektowaniu, jej znaczenie dla budowania tożsamości, ma świadomość roli projektowania w kreowaniu otoczenia

P6S_KR

 

      

 

Charakterystyki efektów uczenia się z rozwinięciem dla dziedziny sztuki

 

Kod składnika opisu

Kategoria opisowa, aspekty o znaczeniu podstawowym

Charakterystyki efektów z rozwinięciem dla dziedziny sztuki

Odniesie do kierunkowych efektów uczenia się

Wiedza: wie i rozumie

P6S_WG

Zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności

w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej właściwe dla programu studiów i zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem:

– w zakresie wiedzy o realizacji prac artystycznych (środków ekspresji i umiejętności warsztatowych)

– w zakresie rozumienia kontekstu dyscyplin artystycznych:(style w sztuce, publikacje związane z zagadnieniami artystycznymi, pojęcia w zakresu prawa ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego,
problematyka dotycząca finansowych, marketingowych i prawnych aspektów ważnych dla aspektu zawodu projektanta wzornictwa, zależności między teoretycznymi a praktycznymi elementami programu studiów)

– w zakresie wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej

KW_W01

KW_W02

KW_W03

KW_W04

KW_W05

KW_W06

KW_W07

KW_W08

KW_W09

KW_W11

 

P6S_WK

Kontekst – uwarunkowania, skutki

 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

podstawowe ekonomiczne, prawne i etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości

KW_W02

KW_W08

KW_W09

KW_W10

 

Umiejętności: potrafi

P6S_UW

Wykorzystanie wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

wykorzystać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywanych przez:
– właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji;
– dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych
– w zakresie umiejętności ekspresji estetycznej:
tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe wykorzystując intuicje i wyobraźnię oraz wykorzystywać umiejętności potrzebne do ich wykonania

– w zakresie umiejętności realizacji prac artystycznych (sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki)

w sposób świadomy posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego i technologią w trakcie prac projektowych;

podejmować samodzielne decyzje dotyczące procesu projektowego i realizacji projektu;

– w zakresie umiejętności warsztatowych:
wykorzystać posiadana wiedzę i umiejętności warsztatowe – formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej w tym własne koncepcje;

dbać o stały rozwój warsztatu projektanta
wzornictwa

KW_U01

KW_U02

KW_U05

KW_U07

 

 

P6S_UK

Komunikowanie się – odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii

brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska, by dyskutować o nich

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

– w zakresie umiejętności werbalnych
przygotowywać prace i wystąpienia, dotyczące zagadnień związanych z kierunkiem studiów w oparciu o wykorzystanie źródeł

– w zakresie publicznych prezentacji:
stosować odpowiednie normy społeczne (zachowań) powiązane z wystąpieniami publicznymi podczas prezentacji własnych projektów

KW_U04

KW_U08

KW_U09

KW_U10

KW_U11

 

P6S_UO

Organizacja pracy – planowanie i praca zespołowa

planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole
współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)

KW_U03

 

 

P6S_UU

Uczenie się – planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

samodzielnie planować i realizować zamierzone własne uczenie się przez całe życie

 

KW_U06

KW_U07

Kompetencje społeczne: jest gotów do

P6S_KK

 

 

 

Oceny – krytyczne podejście

Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów

– w zakresie właściwości umysłowych:
efektywnego wykorzystania wyobraźni, elastycznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów i adaptowania się do zmieniających się warunków pracy i okoliczności;

zasięgania opinii ekspertów w przypadku wątpliwości w samodzielnym rozwiązywaniu problemów;

panowania nad swoim zachowaniem podczas publicznych wystąpień

KW_K04

KW_K05

 

P6S_KO

 

 

Odpowiedzialność – wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego

inicjowania działań na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

KW_K01
KW_K03
KW_K06

P6S_KR

 

Rola zawodowa – niezależności i rozwój etosu

Odpowiedzialne pełnienie ról zawodowych, w tym:
przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych ,dbałości o dorobek i tradycje zawodu

– w zakresie niezależności:
odpowiedzialnego wypełniania zadań stawianych przed projektantem wzornictwa w tym dbania o tradycje zawodu i przestrzegania zasad etyki zawodowej;

podejmowania działań, samodzielnych prac (analizowanie informacji i ich synteza, argumentacja i umiejętność organizacji pracy);

KW_K02
KW_K06
KW_K07 

 

Przyporządkowanie efektów uczenia się do poszczególnych przedmiotów:
(tabela przedmiotów z odniesieniem do efektu)

 

  1. 1

Wzornictwo

I stopień

Nazwy przedmiotów

Zakładane efekty
 uczenia się

Wybrane zagadnienia z historii sztuki

Wybrane zagadnienia z historii wzornictwa i architektury

Psychofizjologia widzenia

Podstawy filozofii

Lektorat j. angielskiego

Prawo  autorskie

Warsztaty doradztwa zawodowego

Rysunek

Malarstwo

Rysunek z elementami  anatomii

Wprowadzenie do graficznych technik komputerowych

Perspektywa i aksonometria

Liternictwo i podstawy typografii

Reżyseria barwy i przestrzeni

Licencjacka pracownia dyplomowa

Seminarium dyplomowe

Aneks artystyczny

Procesy twórcze i projektowe

wiedza

KW_W01

 

 

+

 

 

 

 

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

KW_W02

+

+

+

+

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

KW_W03

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

KW_W04

+

+

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

KW_W05

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

+

+

 

 

KW_W06

+

 

+

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

KW_W07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

KW_W08

+

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

+

+

 

+

KW_W09

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

KW_W10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KW_W11

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

umiejętności

KW_U01

 

+

+

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

+

+

 

+

KW_U02

 

+

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

+

 

KW_U03

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

+

+

 

+

KW_U04

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

+

KW_U05

+

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

+

 

+

+

+

 

KW_U06

 

+

 

 

 

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

+

+

+

KW_U07

 

 

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

+

+

 

 

KW_U08

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

KW_U09

 

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

KW_U10

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KW_U11

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

Kompetencje społeczne

KW_K01

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

+

+

 

 

+

+

+

+

KW_K02

+

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

KW_K03

+

 

+

+

 

 

 

+

 

+

 

 

 

+

 

 

+

+

KW_K04

 

+

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

 

 

+

+

+

+

KW_K05

 

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

 

+

KW_K06

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

 

 

KW_K07

+

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

  1. 2

Wzornictwo

I stopień

Nazwy przedmiotów

Zakładane efekty
 uczenia się

Warsztaty zawodowe – portfolio artystyczne

Materiałoznawstwo

Ergonomia z anatomią

Praktyki

Rysunek projektowy

Kompozycja brył i płaszczyzn

Rzeźba

Wybrane zagadnienia z historii ubioru

Wybrane zagadnienia  sztuki współczesnej

Rozważania o kulturze

Konstrukcja – techniki realizacji

Fotografia produktu

Pracownia dodatkowa

Metody wizualizacji informacji

Podstawy przedsiębiorczości

Projektowanie przedsięwzięć kulturalnych

Podstawy psychologii

Socjologia ogólna

wiedza

KW_W01

+

+

+

+

+

+

 

 

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

KW_W02

 

+

+

 

 

+

+

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

KW_W03

 

+

+

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

KW_W04

+

+

 

 

+

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

KW_W05

 

+

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

+

+

 

 

 

 

KW_W06

 

+

 

+

+

 

 

+

+

+

 

+

 

 

+

 

 

 

KW_W07

+

+

+

 

 

 

 

+

+

+

+

+

 

+

 

 

 

 

KW_W08

 

+

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

KW_W09

 

+

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

KW_W10

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

KW_W11

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

umiejętności

KW_U01

 

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

+

 

 

KW_U02

+

+

+

 

+

 

 

 

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

KW_U03

 

+

 

 

 

 

+

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

KW_U04

 

+

+

+

 

 

 

 

+

+

 

+

+

 

+

 

+

+

KW_U05

 

+

+

+

+

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

 

+

+

KW_U06

+

+

 

 

+

 

+

 

+

+

+

 

 

 

 

+

 

 

KW_U07

+

+

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

 

 

 

 

KW_U08

 

+

 

 

 

+

+

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

KW_U09

 

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

KW_U10

 

+

 

 

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

KW_U11

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

Kompetencje społeczne

KW_K01

+

+

+

+

+

 

+

+

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

KW_K02

+

+

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

+

 

+

+

 

KW_K03

 

+

 

 

+

+

 

 

+

+

+

 

+

 

 

 

+

+

KW_K04

+

+

+

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

KW_K05

 

+

 

+

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

+

+

+

+

KW_K06

 

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

+

+

 

 

 

 

 

KW_K07

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

Karty przedmiotu są zamieszczone na platformie Moodle, do której studenci mają dostęp.Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych w trakcie całego cyklu kształcenia (opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się)
przedmiotowe efekty uczenia się i formie ich weryfikacji określają prowadzący zajęcia. Są one opisane w kartach przedmiotu.
Program studiów zakłada stosowanie różnych metod nauczania, które umożliwiają Studentowi osiągnięcie zdefiniowanych efektów uczenia się, jak wykład (forma przekazywania wiedzy, podczas której często wykorzystuje się multimedia), ćwiczenia (forma zajęć, podczas której rozwijane są umiejętności praktyczne), lektorat (podnoszenie kompetencji językowych przy pomocy projektów, prezentacji, rozmów), seminarium dyplomowe (konsultacje z mentorem wzbogacone o warsztaty, dyskusje)
Weryfikacja odbywa się poprzez:
– prace etapowe (realizowane w trakcie studiów – kolokwia, referaty, prezentacje, projekty)
– zaliczenia i zaliczenia z oceną (kryteria oceniania uwzględnione w karcie przedmiotu)
– egzaminy z przedmiotu (forma ustna, pisemna, testowa lub praktyczna zawarta w
karcie przedmiotu)
– wymianę międzynarodową studentów (nabyta wiedza, umiejętności, kompetencje w kontekście pobytu w uczelni partnerskiej
– praktyki studenckie (uzyskane efekty uczenia się podczas realizacji praktyk studenckich, weryfikacja następuje zgodnie z regulaminem praktyk i studenckich)
– przeglądy i wystawy końcoworoczne
– proces dyplomowania (praca oceniana przez promotora i recenzenta, egzamin oceniany przez członków komisji)

 

Absolwent:
Zna i rozumie zagadnienia z zakresu dyscyplin pokrewnych pozwalające na realizację zadań zespołowych (również o charakterze interdyscyplinarnym), istnienia trendów i ich wpływ na proces projektowania w różnych metodach.
Ma podstawową wiedzę z zakresu socjologii, antropologii, psychologii, ergonomii oraz filozofii, posługuje się fachową terminologią z zakresu sztuk wizualnych. Absolwent posiada umiejętności  umożliwiające na docieranie do informacji (pozycje książkowe, publikacje, filmy, nagrania, Internet), ich analizowanie i interpretowanie.
Swobodnie porusza się  w obszarze zagadnień z zakresu warsztatu rysunkowego projektanta (rysunek żurnalowy/techniczny/studyjny/projektowy/zawodowy) dopasowany do wymogów wybranej specjalności.
Absolwent ma wiedzę z zakresu środków komunikacji społecznej, roli projektanta, świadomości wpływu technologii na proces powstawania obiektu, oraz współpracy w zespole.
Absolwent studiów  o profilu praktycznym potrafi tworzyć i wypracowywać indywidualny język wypowiedzi artystycznej projektanta , realizując własne twórcze koncepcje, wykorzystując w tym celu różnorodne narzędzia i techniki warsztatu projektanta.
Potrafi uwzględniać w swoich projektach ograniczenia projektowe (specyficzne wymagania zleceniodawcy, ograniczenia technologiczne, ekonomiczne lub społeczne)
Absolwent potrafi współpracować z innymi osobami w ramach wspólnych prac i projektów, także o charakterze interdyscyplinarnym.
Absolwent jest przygotowany do przygotowania prac pisemnych i wystąpień, dotyczących własnej działalności twórczej, w tym swobodnie posługuje się językiem angielskim w zakresie sztuk wizualnych na poziomie B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego.
W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotowy do samodzielnego podejmowania prac, wykazuje się  umiejętnością analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz motywacji w zakresie organizacji pracy; jest przygotowany do adaptowania się do nowych, zmiennych okoliczności, które mogą występować podczas wykonywania pracy zawodowej lub twórczej; panowania nad emocjami, komunikowania się w obrębie własnego środowiska i społeczności w sposób świadomy i profesjonalny, także w języku obcym.

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content