Efekty uczenia

Efekty uczenia się dla kierunku Wzornictwo – studia I stopnia

 

Oznaczenia:

KW – kierunkowe efekty uczenia się dla Wzornictwa – studia I stopnia

W – kategoria wiedzy w efektach uczenia się

U – kategoria umiejętności w efektach uczenia się

K – kategoria kompetencji społecznych w efektach uczenia się

1, 2, 3… – numer efektu uczenia się

Efekt
wzornictwo (symbol)

Opis kierunkowych efektów uczenia się
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Wzornictwo absolwent:

Odniesienie do uniwersalnych charakterystyk poziomów w PRK dla poziomu
szóstego[1]

Odniesienie do charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy
Kwalifikacji [2]dla
poziomu szóstego

 

WIEDZA

KW_W01

ma wiedzę w zakresie sposobu realizacji prac artystycznych i projektowych, zna techniki warsztatowe, zasady perspektywy i rzutowania aksonometrycznego, zasady kompozycji oraz odpowiedniego doboru środków ekspresji.

P6U_W

P6S_WG

KW_W02

wykazuje się znajomością zagadnień z zakresu historii sztuki i wzornictwa, etyki i estetyki, posiada świadomość zmieniających się kontekstów i linii rozwojowych charakterystycznych dla tych dziedzin

P6U_W

P6S_WG, P6S_WK

KW_W03

zna publikacje z dziedziny historii sztuki i wzornictwa.

P6U_W

P6S_WG

KW_W04

ma wiedzę dotyczącą stylów w sztuce,  zna związaną z nimi terminologię

P6U_W

P6S_WG

KW_W05

zna materiały i technologie wykorzystywanych w różnych dziedzinach wzornictwa oraz programy komputerowe wspomagające projektowanie

P6U_W

P6S_WG

KW_W06

ma wiedzę w zakresie ochrony dóbr intelektualnych i materialnych twórców oraz innych aspektów związanych  z wykonywaniem zawodu  projektanta 

P6U_W

P6S_WG

 

KW_W07

ma wiedzę dotycząca marketingowych aspektów zw. z wykonywaniem zawodu,  zna podstawy technik prezentacji projektów,  dorobku i zawodowego i dorobku artystycznego

P6U_W

P6S_WG

 

KW_W08

ma świadomość możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej w działaniach artystycznych i projektowych.

P6U_W

P6S_WG, P6S_WK

KW_W09

Stosuje język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu uczenia się Językowego, rozumie potrzebę stałego uczenia się

P6U_W

P6S_WG

UMIEJĘTNOŚCI

umiejętność realizacji prac artystycznych i ekspresji artystycznej

KW_U01

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną oraz praktyczną uzyskaną w toku studiów dla tworzenia własnych koncepcji artystycznych

P6U_U

P6S_UW

KW_U02

umie adekwatnie zastosować wiedzę z zakresu technik warsztatowych oraz sposobu realizacji prac do konkretnych realizacji artystycznych i projektowych

P6U_U

P6S_UW

KW_U03

umie działać w sposób autonomiczny, podejmując samodzielne decyzje przy realizacji prac artystycznych i projektowych

P6U_U

P6S_UO

umiejętność pracy w zespole

KW_U04

posiada umiejętność współdziałania z innymi osobami, doświadczenie w konsultacjach projektów z udziałem grupy studentów, jest przygotowany do pracy zespołowej.

P6U_U

P6S_UK

umiejętności warsztatowe

KW_U05

jest wyposażony w różnorodne umiejętności warsztatowe umożliwiające realizację koncepcji artystycznych i projektowych w postaci konkretnych prac.

P6U_U

P6S_UW

KW_U06

jest przygotowany oraz zmotywowany do rozwijania zdolności artystycznych i umiejętności projektowych  w samodzielnej pracy.

P6U_U

P6S_UU

 

potrafi zaprezentować projekt

 

umiejętność kreacji artystycznej

KW_U07

umie wykorzystać własną intuicję i wyobraźnię a także poznane techniki realizacyjne do kreacji artystycznej.

P6U_U

P6S_UW, P6S_UU

umiejętności werbalne

KW_U08

posiada umiejętność ustnej i pisemnej analizy dzieła sztuki, oraz problemowego ujmowania zagadnień artystycznych, umie korzystać ze źródeł teoretycznych.

P6U_U

P6S_UK

KW_U09

potrafi w sposób właściwy opisać i omówić projekt.

P6U_U

P6S_UK

KW_U10

potrafi prawidłowo formułować wypowiedzi w dziedzinach związanych ze sztuką oraz wzornictwem, posiada odpowiedni zasób słownictwa zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P6U_U

P6S_UK

umiejętność w zakresie publicznych prezentacji

KW_U11

potrafi publicznie zaprezentować własne dokonania

P6U_U

P6S_UK

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Niezależność

KW_K01

jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia

P6U_K

P6S_KO

KW_K02

potrafi samodzielnie organizować sobie pracę, zbierać i analizować informacje, dokonywać ich syntezy i  wykorzystywać w procesie twórczym i projektowym

P6U_K

P6S_KR

uwarunkowania psychologiczne

KW_K03

posiada zdolność twórczego i elastycznego myślenia, odpowiednio korzysta z zasobów emocjonalnych, wyobraźni i intuicji, potrafi z właściwą empatią współpracować z innymi osobami, przeciwdziałać stresowi związanemu z publicznymi prezentacjami i podejmowaniem nowych zadań

P6U_K

P6S_KO

krytycyzm

KW_K04

posiada umiejętność krytycznej oceny wyników własnych działań twórczych i projektowych a także konstruktywnej oceny działań innych osób.

P6U_K

P6S_KK

komunikacja społeczna

KW_K05

posiada umiejętności związane z funkcjonowaniem społecznym, jest przygotowany tak do pracy zespołowej,  do wystąpień i prezentacji publicznych, potrafi negocjować i posługiwać się odpowiednią argumentacją w celu przedstawienia swojego stanowiska

P6U_K

P6S_KK

ochrona własności  przemysłowej i prawa autorskiego

KW_K06

rozumie konieczność ochrony praw autorskich, zna podstawowe pojęcia z zakresu tego prawa

P6U_K

P6S_KR, P6S_KO

      

Objaśnienie stosowanych oznaczeń:
1.Uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia poziomów PRK
P – poziom

U – charakterystyka uniwersalna

W-wiedza
U – umiejętności
K – kompetencje społeczne

  1. Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 PRK typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4

P – poziom PRK (6-7)
S- charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego
W – wiedza

G – zakres i głębia
K – kontekst
U – umiejętności

W – wykorzystanie wiedzy
K – komunikowanie się
O – organizacja pracy
U – uczenie się
K – kompetencje społeczne
K – oceny
O – odpowiedzialność
R – rola zawodowa

Charakterystyki efektów uczenia się z rozwinięciem dla dziedziny sztuki

 

Kod składnika opisu

Kategoria opisowa, aspekty o znaczeniu podstawowym

Charakterystyki efektów z rozwinięciem dla dziedziny sztuki

Odniesie do kierunkowych efektów uczenia się

Wiedza: wie i rozumie

P6S_WG

Zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności

w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej właściwe dla programu studiów i zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem:

– w zakresie wiedzy o realizacji prac artystycznych (środków ekspresji i umiejętności warsztatowych)

– w zakresie rozumienia kontekstu dyscyplin artystycznych:(style w sztuce, publikacje związane z zagadnieniami artystycznymi, pojęcia w zakresu prawa ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego ważnych dla aspektu zawodu architekta wnętrz, zależności między teoretycznymi a praktycznymi elementami programu studiów)

– w zakresie wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej

KW_W01

KW_W02

KW_W03

KW_W04

KW_W05

KW_W06

KW_W07

KW_W08

KW_W09

P6S_WK

Kontekst – uwarunkowania, skutki

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

podstawowe ekonomiczne, prawne i etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości

KW_W02

KW_W08

Umiejętności: potrafi

P6S_UW

Wykorzystanie wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

wykorzystać posiadaną wiedzę  – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywanych przez:
– właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji;

– dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

– w zakresie umiejętności ekspresji estetycznej:
tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe wykorzystując intuicje i wyobraźnię oraz wykorzystywać umiejętności potrzebne do ich wykonania

– w zakresie umiejętności realizacji prac artystycznych (sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki)

w sposób świadomy posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego i technologią w trakcie prac projektowych;

podejmować samodzielne decyzje dotyczące procesu projektowego i realizacji projektu;

– w zakresie umiejętności warsztatowych:
wykorzystać posiadana wiedzę i umiejętności warsztatowe  – formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej w tym własne koncepcje;

dbać o stały rozwój warsztatu projektanta wnętrz

KW_U01

KW_U02

KW_U05

KW_U07

P6S_UK

Komunikowanie się – odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii

brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska, by dyskutować o nich

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

– w zakresie umiejętności werbalnych
przygotowywać prace i wystąpienia, dotyczące zagadnień związanych z kierunkiem studiów w oparciu o wykorzystanie źródeł

– w zakresie publicznych prezentacji:
stosować odpowiednie normy społeczne (zachowań) powiązane z wystąpieniami publicznymi podczas prezentacji własnych projektów

KW_U04

KW_U08

KW_U09

KW_U10

KW_U11

P6S_UO

Organizacja pracy – planowanie i praca zespołowa

planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)

KW_U03

P6S_UU

Uczenie się – planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

samodzielnie planować i realizować zamierzone własne uczenie się przez całe życie

KW_U06

KW_U07

Kompetencje społeczne: jest gotów do

P6S_KK

Oceny – krytyczne podejście

Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów

– w zakresie właściwości umysłowych:
elastycznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów i adaptowania się do zmieniających się warunków pracy i okoliczności;

zasięgania opinii ekspertów w przypadku wątpliwości w samodzielnym rozwiązywaniu problemów;

panowania nad swoim zachowaniem podczas publicznych wystąpień

KW_K04

KW_K05

P6S_KO

Odpowiedzialność – wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego

inicjowania działań na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

KW_K01

KW_K03
KW_K06

P6S_KR

Rola zawodowa – niezależności i rozwój etosu

Odpowiedzialne pełnienie ról zawodowych, w tym:
przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,

dbałości o dorobek i tradycje zawodu

– w zakresie niezależności:
odpowiedzialnego wypełniania zadań stawianych przed architektem wnętrz w tym dbania o tradycje zawodu i przestrzegania zasad etyki zawodowej;

podejmowania działań, samodzielnych prac (analizowanie informacji i ich synteza, argumentacja i umiejętność organizacji pracy);

KW_K02
KW_K06

 

 

[1] Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016r., poz. 64 i poz.1010)

[2] Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji )Dz. U. z 2018 r. , poz. 2218)

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.