Program studów

                    Załącznik nr 1 do Uchwały
                                                                                            Senatu  z dnia 14 maja 2022 roku

 

 

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA – DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
I. Charakterystyka studiów:


Nazwa kierunku

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Poziom kształcenia

6 poziom Polskich Ram Kwalifikacji

Profil kształcenia

praktyczny

Typ studiów:

Studia licencjackie (6 semestrów)

Tryb studiów

Studia stacjonarne, studia niestacjonarne

Sumaryczna liczba punktów konieczna do ukończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego

sp. dziennikarska st.192/ns.190
sp. MIiNM st. 188/ns.185
sp. KKSwZB ns.183                                                                               

Nadawany tytuł

licencjat

Dziedzina i dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o komunikacji społecznej i mediach

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna jest prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Nacisk położony jest na praktyczne formy założonych treści programowych, nabycie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i narzędziami właściwymi dla pracy dziennikarza i weryfikację osiągania efektów kształcenia.
Program przewiduje 6-cio miesięczną praktykę zawodową. Studia kończą się ustnym egzaminem  dyplomowym składanym przed komisją powołaną przez Dziekana. Studia licencjackie przygotowują także do podjęcia studiów magisterskich.

 

Spójność kierunku studiów z misją Uczelni:

 

Prowadzenie studiów licencjackich dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna wpisuje się bezpośrednio w misję Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza (dalej WSUS). Kierunek ten bowiem odzwierciedla dążenia, które legły u podstaw powołania Uczelni przez jej założyciela, a obecnie patrona do łączenia wiedzy z praktyką, która zmienia rzeczywistość, co literalnie znajduje swój wyraz w misji uczelni. Jak bowiem czytamy, szkoła „powołana została z umiłowania kultury i sztuki (architektura wnętrz, wzornictwo), pragnienia sprawnego kierowania instytucjami mającymi wpływ na rzeczywistość (prawo) oraz współkreowania przestrzeni medialnej (dziennikarstwo i komunikacja społeczna)”.
Program kształcenia dla kierunku zapewnia studentowi wszechstronny dostęp do wiedzy, rozwoju umiejętności i kompetencji społecznych. Wiedza i umiejętności to dewiza, która towarzyszy wszystkim działaniom podejmowanym przez WSUS. Dewiza ta oznacza przekazywanie rzetelnej wiedzy popartej doświadczeniem i praktycznymi umiejętnościami, a także ciągłe dostosowywanie programu kształcenia do aktualnych wyzwań zewnętrznego otoczenia. Obok kształcenia kierunkowego student realizuje program wybranej przez siebie specjalności.

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie studenta do pracy, w tym zespołowej, w wielu obszarach aktywności społecznej i kulturalnej, wykształcenie odpowiedzialnego, świadomego dziennikarza potrafiącego wykorzystać technologie informacyjne i komunikacyjne jako narzędzi transferu wiedzy w procesie kształtowania przestrzeni społecznej. Kadra wykładowców wspierana jest przez grono profesjonalnych praktyków. Program kształcenia jest aktualizowany po konsultacjach z Radą Przedsiębiorczości i dostosowywany do zmieniających się potrzeb otoczenia i rynku pracy.

 

  1. Zestawienie odniesień efektów kierunkowych

 

Efekty uczenia się zostały zdefiniowane w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

 

Kod efektu uczenia się

Efekty uczenia się

Odniesienie do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji

W zakresie WIEDZY

KD_W01

Ma wiedzę o charakterze nauk społecznych i humanistycznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk.

P6S_WG

KD_W02

Ma wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji komunikowania społecznego.

P6S_WG,

P6S_WK

KD_W03

Ma wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w odniesieniu do krajowych i międzynarodowych systemów medialnych.

P6S_WK

KD_W04

Ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych, w tym pogłębioną wiedzę na temat więzi komunikacyjnych, relacji na rynku mediów, zna rządzące nimi prawidłowości.

P6S_WK

KD_W05

Ma wiedzę o człowieku jako podmiocie struktur społecznych oraz zasadach jego funkcjonowania i komunikowania w życiu społecznym.

P6S_WG

KD_W06

Zna wybrane metody i narzędzia pracy dziennikarza, redaktora, rzecznika prasowego oraz podmiotów funkcjonujących w sferze komunikacji społecznej.

P6S_WG

KD_W07

Ma wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł organizujących struktury medialne i instytucje społeczne, w tym administracji publicznej oraz sektora mediów komercyjnych, a także o ich podstawach prawnych, metodach i sposobach działania.

P6S_WG

KD_W08

Ma wiedzę o procesach zmian wybranych struktur i instytucji społecznych (w tym systemów medialnych oraz podmiotów stanowiących społeczne otoczenie tych systemów), zna rządzące nimi prawidłowości.

P6S_WG,

P6S_WK

KD_W09

Ma wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur, instytucji i więzi w obszarze komunikacji społecznej oraz o ich historycznej ewolucji.

P6S_WG

KD_W10

Zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

P6S_WG

KD_W11

Zna ogólne zasady rozwoju przedsiębiorczości, narzędzi komunikacji, ma wiedzę z zakresu funkcjonowania systemów medialnych.

P6S_WG

KD_W12

Zna specyfikę komunikacji marketingowej zarówno w mediach tradycyjnych, jak i mediach cyfrowych, specyfikę konstruowania w nich przekazu informacji, opinii.

P6S_WG

KD_W13

Wie, czym jest komunikacja międzykulturowa oraz jakie znaczenie mają różnice międzykulturowe w budowaniu efektywnej komunikacji.

P6S_WG

    

 

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI

KD_U01

Potrafi prawidłowo obserwować, interpretować zjawiska społeczne, bieżące wydarzenia oraz rozpoznawać praktyczne znaczenie relacji pomiędzy nimi, jak i następstw.

P6S_UW

KD_U02

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania w praktyce przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych, bieżących wydarzeń, z punktu widzenia komunikacji społecznej oraz formułować własne opinie na ten temat.

P6S_UW

KD_U03

Potrafi zauważyć i ocenić zmiany w strukturach medialnych, zawartości merytorycznej, prognozować ich skutki w relacjach nadawca-odbiorca.

P6S_UW

KD_U04

Prawidłowo posługuje się narzędziami z zakresu komunikacji społecznej i pracy dziennikarskiej, redakcyjnej, w celu rozwiązania i opisania konkretnych problemów, wydarzeń.

P6S_UW

KD_U05

Posiada umiejętność weryfikacji i wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych obszarach komunikacji społecznej i dziennikarstwa z uwzględnieniem umiejętności nabytych w trakcie praktyk zawodowych.

P6S_UW

KD_U06

Posiada umiejętność proponowania rozwiązań konkretnego problemu dotyczącego pracy dziennikarskiej, redakcyjnej, także w sytuacjach kryzysowych, potrafi to opisać, ocenić.

P6S_UW

KD_U07

Posiada umiejętność rzetelnego researchu, analizy zgromadzonej treści, przygotowania typowych materiałów dziennikarskich i strategii komunikacyjnych.

P6S_UW

KD_U08

Posiada umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzone o umiejętność praktycznej oceny tych zjawisk w obszarze komunikacji społecznej i dziennikarstwa.

P6S_UW

KD_U09

Ma umiejętności językowe w zakresie przygotowania prac pisemnych w języku polskim i języku obcym właściwych dla kierunku dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

P6S_UW,

P6S_UO

KD_U10

Ma umiejętności językowe w zakresie przygotowania typowych wystąpień ustnych i pisemnych w języku polskim i języku obcym właściwych dla kierunku dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

P6S_UK

KD_U11

Potrafi projektować strategię komunikacji marketingowej z wykorzystaniem nowoczesnych form transmitowania informacji.

P6S_UK

KD_U12

Potrafi wykorzystywać wiedzę na temat innych kultur w skutecznej komunikacji.

P6S_UW, P6S_UK

 

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

KD_K01

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

P6S_KK,

P6S_KO

KD_K02

Potrafi komunikować się w sposób przystępny i zrozumiały z osobami z różnych grup społecznych i zawodowych.

P6S_KO

KD_K03

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania i przełożyć to na konkretne działania.

P6S_KK,

P6S_KO

KD_K04

Posługuje się wiedzą z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej z zachowaniem zasad etyki właściwych dla swojej roli zawodowej.

P6S_KO

KD_K05

Umie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów z zakresu komunikacji społecznej i dziennikarstwa uwzględniając różnorodne aspekty praktyczne.

P6S_KO

KD_K06

Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności.

P6S_KK

KD_K07

Potrafi myśleć i działać indywidualnie i w zespole w sposób przedsiębiorczy, efektywnie zarządzać czasem i informacją.

P6S_KO

KD_K08

Rozumie znaczenie nowoczesnych mediów w przekazywaniu komunikatów o charakterze społecznym i komercyjnym, w kształtowaniu opinii publicznej.

P6S_KO

KD_K09

Ma świadomość różnic międzykulturowych oraz ich roli w porozumiewaniu się.

P6S_KO

KD_K10

Wykazuje postawę szacunku i zainteresowania wobec innych kultur, innych poglądów.

P6S_KO

 

Objaśnienie stosowanych oznaczeń:
KD – kod efektu uczenia się (K) dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (D)
W – kategoria wiedzy w efektach uczenia się
U – kategoria umiejętności w efektach uczenia się
K – kategoria kompetencji społecznych w efektach uczenia się
01, 02, 03… – numer efektu uczenia się
P6S – poziom szósty Polskiej Ramy Kwalifikacji (tj. dla studiów I stopnia)
P6S_W – charakterystyki w zakresie wiedzy (+G – głębia i zakres, lub K – kontekst)
P6S_U – charakterystyki w zakresie umiejętności(+W – wykorzystanie wiedzy, lub K – komunikowanie się, lub O – organizacja pracy, lub U – uczenie się)
P6S_K – charakterystyki w zakresie kompetencji społecznych (+K – krytyczna ocena, lub O – odpowiedzialność, lub R – rola zawodowa)


III. Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych w trakcie całego cyklu kształcenia (opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się)

 

Przedmiotowe efekty uczenia się i formę ich weryfikacji określają prowadzący zajęcia.
Są one opisane w kartach przedmiotu. W karcie przedmiotu określony jest nakład pracy studenta niezbędny do zaliczenia przedmiotu wyrażony w punktach ECTS (1 ECTS odpowiada 25-30 godzinom dydaktycznym). Program studiów zakłada stosowanie różnych metod nauczania, które umożliwiają Studentowi osiągnięcie zdefiniowanych efektów uczenia się, jak:
wykład (forma przekazywania wiedzy, podczas której często wykorzystuje się multimedia), ćwiczenia (forma zajęć, podczas której rozwijane są umiejętności praktyczne), lektorat (podnoszenie kompetencji językowych przy pomocy projektów, prezentacji, rozmów), seminarium dyplomowe (konsultacje z promotorem, dyskusje).

Weryfikacja odbywa się poprzez:
– prace etapowe (realizowane w trakcie studiów jak kolokwia, referaty, prezentacje, projekty, zbieranie danych, analiza, wykonywanie zadań domowych, praca w grupie poza zajęciami, przygotowanie do zajęć);
– zaliczenia i zaliczenia z oceną (kryteria oceniania uwzględnione w karcie przedmiotu);
– egzaminy z przedmiotu (forma ustna, pisemna, testowa lub praktyczna zawarta w
  karcie przedmiotu);

– wymianę międzynarodową studentów (nabyta wiedza, umiejętności, kompetencje w kontekście pobytu w uczelni partnerskiej);
– praktyki studenckie (uzyskane efekty uczenia się podczas realizacji praktyk studenckich, weryfikacja następuje zgodnie z regulaminem praktyk i studenckich);
– proces dyplomowania (praca oceniana przez promotora i recenzenta, egzamin oceniany przez członków komisji).

 

Sylwetka absolwenta:

Kształcenie dziennikarskie prowadzi także do nabywania umiejętności technicznych w dziedzinie obsługi aparatury elektronicznej stosowanej odpowiednio – w dziennikarstwie internetowym, w radiu oraz w telewizji. Jednocześnie absolwent zaznajomiony jest (w zakresie teoretycznym, oraz w ramach praktyk) z organizacją pracy w najrozmaitszych zespołach redakcyjnych. Co dotyczy także warunków pracy zdalnej. Te umiejętności powodują, iż jest on przygotowany do pracy na rozmaitych szczeblach i w różnorodnych formułach przekazu radiowego i telewizyjnego (od organizacji planu TV do prowadzenia audycji i programów).
Kształcenie ściśle zawodowe odbywa się równolegle z budowaniem kompetencji w zakresie wiedzy o współczesnym społeczeństwie w możliwie szerokim przekroju – od form ustrojowych przez instytucje polityczne, kulturalne, sportowe itp. Studia kładą nacisk na umiejętność samodzielnego pozyskiwania wiedzy przez absolwenta dzięki umiejętności korzystania z tradycyjnych zasobów bibliotecznych, archiwalnych oraz internetowych.

Zasób wiedzy teoretycznej oraz zdolność swobodnego poruszania się w szeroko rozumianej sferze medialnej i kulturowej dają absolwentowi podstawy do wykonywania zawodów pokrewnych dziennikarstwu. Te kompetencje sprawdzają się w zakresie obsługi rynku medialnego prowadzonej przez instytucje państwowe, publiczne, biznesowe, artystyczne, przez partie polityczne i instancje pokrewne. Absolwent sprawdzi się więc w roli pracownika biura prasowego, rzecznika prasowego, asystenta medialnego (np. polityka, działacza samorządowego, szefa fundacji itp.). Absolwent odnajdzie się także w roli pracownika sfery reklamowej, np. w roli copywritera, organizacji reklamowych. Jest też przygotowany do pracy w szeroko rozumianym marketingu oraz w sferze public relations.

Zasób dziennikarskiej (i pokrewnej) wiedzy fachowej stwarza także dogodne przesłanki do podjęcia pracy w charakterze pracownika instytucji kulturalnych, a także oświatowych. Absolwent studiów dziennikarskich sprawdzi się więc także – w rezultacie przygotowania go do poruszania się i samodzielnego zdobywania potrzebnej wiedzy w zależności od potrzeb – jako instruktor domu kultury, pracownik świetlic środowiskowych, instytucji menedżerskich obsługujących rynek dóbr kulturalnych, organizator eventów (spotkania autorskie, dyskusyjne kluby filmowe, wernisaże wystaw itp.). Dzięki wpojonym i wyćwiczonym w trakcie studiów umiejętnościom i nawykom samokształceniowym absolwent jest także w stanie – w sposób odpowiedzialny – podjąć pracę w oświacie. Zatrudnienie mógłby znaleźć w zakresie kształcenia związanego z rynkiem medialnym, w sferze przedmiotów humanistycznych, w dziedzinie kształcenia artystycznego.

Absolwent dziennikarstwa zdobywa tak szerokie kwalifikacje pod kierunkiem specjalistów, którzy we własnym życiu zawodowym łączą kwalifikacje naukowe, dydaktyczne oraz bieżący udział w licznych inicjatywach medialnych. Kształcenie prowadzone jest równolegle z lektoratem języków obcych oraz poznawaniem związanych z nimi obszarów kulturowych. Absolwent może również legitymować się doświadczeniami zdobywanymi w trakcie studiów na licznych uczeniach Europy (i nie tylko) w ramach programów wymiany studenckiej, np. programu Erasmus. Po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia jest zdolny do podjęcia studiów drugiego stopnia jak i studiów podyplomowych.

  1. Plan studiów
    studia stacjonarne

Specjalność – Dziennikarska

 

I rok

1 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.        

Historia Polski XX i XXI wieku

30

 

 

Egzamin

6

2.

Socjologia ogólna

30

 

 

Egzamin

5

3.

Ekonomia w praktyce

15

15

 

Egzamin

5

4.

Technologie informacyjne

 

30

 

  Zal.(ocena)

2

5.

Przysposobienie biblioteczne

 

2

 

Zaliczenie

1

6.

Lektorat j. angielskiego

 

 

24

Zal.(ocena)

2

7.

BHP

8

 

 

Zaliczenie

1

8.

 Public Relations

20

 

 

Zal.(ocena)

4

9.

Kreowanie roli społecznej dziennikarza

 

20

 

Zaliczenie

3

Razem 194 godziny zajęć 

103

67

24

 

29

 

2 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

 

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Podstawy prawa

20

 

 

Zal.(ocena)

3

2.

Kultura języka

 

30

 

Zal.(ocena)

5

3.

Nauka o komunikowaniu

20

20

 

Egzamin

9

4.

Komputer w pracy dziennikarza

 

30

 

Zal.(ocena)

3

5.

Lektorat języka angielskiego

 

 

24

Zal.(ocena)

2

6.

Wprowadzenie do marketingu internetowego

 

 

20

Zal.(ocena)

2

7.

Podstawy politologii

26

 

 

Zal.(ocena)

3

8.

Przedmiot do wyboru:
– Podstawy filozofii
– Podstawy estetyki

30

 

 

Zal (ocena)

5

Razem 220    godzin zajęć 

96

80

44

 

32

Ogółem na I roku   414 godzin zajęć

199

147

68

 

61

 

II rok

3 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.        

Historia mediów

60

 

 

Egzamin

5

2.        

Polski system medialny

30

 

 

Zal.(ocena)

4

3.        

Komunikacja niewerbalna

 

18

 

Zal. (ocena)

4

4.

Komunikacja medialna

 

20

 

Zaliczenie

3

5.

Wprowadzenie do marketingu politycznego

30

 

 

Zaliczenie

3

6.

Organizacja pracy w redakcji

 

30

 

    Zal.(ocena)

3

7.

Lektorat języka angielskiego

 

 

24

Zal.(ocena)

2

8.

E-komunikacja

 

 

20

Zal.(ocena)

3

9.

Metody wizualizacji informacji

 

20

 

Zal. (ocena)

3

10.

Kultura fizyczna

 

30

 

Zal.(ocena)

11.

Przedmiot dla specjalności

Dziennikarskie źródła informacji

 

20

 

Zal. (ocena)

3

Razem w semestrze 302  godziny zajęć

120

138

44

 

33

 

4 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

 

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.        

Prawo mediów

30

 

 

Egzamin

5

2.        

Ochrona własności intelektualnej

30

 

 

Egzamin

5

3.        

Lektorat języka angielskiego

 

 

24

Egzamin

2

4.        

Lektorat mediów

 

24

 

Zal. (ocena)

2

    5.

Warsztat rzecznika prasowego

 

15

 

Zal.(ocena)

3

   6.

Przedmiot dla specjalności:
Prasoznawstwo

10

 

20

Zal.(ocena)

3

 7.

Przedmiot dla specjalności:

Współczesne systemy polityczne

30

 

 

Egzamin

4

     8.

Kultura fizyczna

 

30

 

Zal.(ocena)

     9.

Studenckie praktyki zawodowe

 

300

 

Zaliczenie

10

Razem w semestrze 513  godzin zajęć

100

369

44

 

34

Ogółem na II roku 815 godzin zajęć 

220

507

88

 

67

        

 

III rok

5 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.        

Systemy medialne na świecie

30

 

 

Egzamin

4

2.        

Warsztat dziennikarski

 

45

 

    Zal.(ocena)

4

3.        

UE i jej instytucje

30

 

 

Egzamin

3

4.        

Przedmiot do wyboru:
(2 do wyboru):
– informacja

– sprawozdanie

– reportaż

– felieton i komentarz

 

2×14

 

Zal.(ocena)

2×2

5.        

Lektorat mediów

 

 

24

Zal. (ocena)

2

6.        

Human centered design

 

20

 

Zal. (ocena)

2

7.        

Social media

 

20

 

Zal. (ocena)

2

8.        

Przedmiot dla specjalności:
Dziennikarstwo radiowe

 

20

 

Zal.(ocena)

4

9.        

Warsztaty doradztwa zawodowego
– psychologiczne strategie wyznaczania
i realizacji celów

 

 

8

Zaliczenie

1

10.     

Warsztaty doradztwa zawodowego – współczesne wyzwania rynku pracy

 

 

8

Zaliczenie

1

11.     

Studencka praktyka zawodowa

 

150

 

Zaliczenie

5

Razem w semestrze  383  godziny zajęć 

60

283

40

 

32

 

6 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.        

Etyka dziennikarska

30

 

 

Zal.(ocena)

3

2.        

Konsultacje dyplomowe

 

 

45

Zaliczenie

10

    3.

Przedmiot do wyboru:
(2 do wyboru)

– komentarz

– artykuł publicystyczny

– recenzja

– wywiad

 

2×14

 

Zal.(ocena)

2×2

4.

Przedmiot do wyboru
– Wolność słowa w mediach

– Retoryka i erystyka

10

5

 

zaliczenie

2

 5.

Przedmiot dla specjalności:
Lektorat mediów

 

 

24

Zal. (ocena)

2

6.

Przedmiot dla specjalności:
Literatura XX I XXI w.  w pracy dziennikarza

 

 

15

Zal. (ocena)

2

7.

Studencka praktyka zawodowa

 

270

 

 

9

Razem w semestrze   427  godzin zajęć 

40

303

84

 

32

Ogółem na III roku   810   godzin zajęć

100

586

124

 

64

Ogółem w trakcie studiów 2039 godzin zajęć

519

1240

280

 

192

         

 

 

Specjalność – Marketing internetowy i nowe media

 

I rok

1 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Historia Polski XX i XXI wieku

30

 

 

Egzamin

6

2.

Socjologia ogólna

30

 

 

Egzamin

5

3.

Ekonomia w praktyce

15

15

 

Egzamin

5

4.

Technologie informacyjne

 

30

 

  Zal.(ocena)

2

5.

Przysposobienie biblioteczne

 

2

 

Zaliczenie

1

6.

Lektorat j. angielskiego

 

 

24

Zal.(ocena)

2

7.

BHP

8

 

 

Zaliczenie

1

8.

Public Relations

20

 

 

Zal.(ocena)

4

9.

Kreowanie roli społecznej dziennikarza

 

20

 

Zaliczenie

3

Razem 194 godziny zajęć 

103

67

24

 

29

 

2 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

 

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Podstawy prawa

20

 

 

Zal.(ocena)

3

2.

Kultura języka

 

30

 

Zal.(ocena)

5

3.

Nauka o komunikowaniu

20

20

 

Egzamin

9

4.

Komputer w pracy dziennikarza

 

30

 

Zal.(ocena)

3

5.

Lektorat języka angielskiego

 

 

24

Zal.(ocena)

2

6.

Podstawy politologii

26

 

 

Zal.(ocena)

3

7.

Wprowadzenie do marketingu internetowego

 

 

20

Zal.(ocena)

2

8.

Przedmiot do wyboru
– Wybrane zagadnienia z filozofii

– Wybrane zagadnienia z estetyki

30

 

 

Zal. (ocnea)

5

Razem  220   godzin zajęć

96

80

44

 

32

Ogółem na I roku  414   godzin zajęć

199

147

68

 

61

 

II rok

3 semestr

L.p

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Historia mediów

60

 

 

Egzamin

5

2.

Polski system medialny

30

 

 

Zal.(ocena)

4

3.

Komunikacja niewerbalna

 

18

 

Zal.(ocena)

4

4.        

Komunikacja medialna

 

20

 

zaliczenie

3

5.        

Wprowadzenie do marketingu politycznego

30

 

 

zaliczenie

3

6.

Organizacja pracy w redakcji

 

30

 

    Zal.(ocena)

3

7.

Lektorat języka angielskiego

 

 

24

Zal.(ocena)

2

8.

E-komunikacja

 

 

20

Zal.(ocena)

3

9.

Metody wizualizacji informacji

 

20

 

Zal. (ocena)

3

10.

Kultura fizyczna

 

 

30

Zal.(ocena)

Razem w semestrze 282   godziny zajęć

120

88

74

 

30

 

4 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

 

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Prawo mediów

30

 

 

Egzamin

5

2.

Ochrona własności intelektualnej

30

 

 

Egzamin

5

3.

Lektorat języka angielskiego

 

 

24

Egzamin

2

4.

Lektorat mediów

 

24

 

Zal. (ocena)

2

5.

Warsztat rzecznika prasowego

 

15

 

Zal.(ocena)

3

6.

Przedmiot dla specjalności:

Kampania reklamowa w Internecie

 

 

26

Zal.(ocena)

3

7.

Kultura fizyczna

 

30

 

Zal.(ocena)

8.

Studenckie praktyki zawodowe

 

300

 

Zaliczenie

10

Razem w semestrze 479 godzin zajęć

60

369

50

 

30

Ogółem na II roku 761  godzin zajęć

180

457

124

 

60

 

III rok

5 semestr

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Systemy medialne na świecie

30

 

 

Egzamin

4

2.

Warsztat dziennikarski

 

45

 

    Zal.(ocena)

4

3.

UE i jej instytucje

30

 

 

Egzamin

4

4.

Lektorat mediów

 

 

24

Zal. (ocena)

2

5.

Human centered design

 

20

 

Zal. (ocena)

2

6.

Social media

 

20

 

Zal. (ocena)

2

7.

Przedmiot do wyboru:
(2 do wyboru):
– informacja

– sprawozdanie

– reportaż

– felieton i komentarz

 

2×14

 

Zal.(ocena)

2×2

8.

Przedmiot dla specjalności
e-commerce

 

20

 

 

3

9.

Przedmiot dla specjalności:
Copywriting i content marketing

 

14

 

 

3

10.

Warsztaty doradztwa zawodowego
– psychologiczne strategie wyznaczania
i realizacji celów

 

 

8

Zaliczenie

1

11.

Warsztaty doradztwa zawodowego – współczesne wyzwania rynku pracy

 

 

8

Zaliczenie

1

Razem w semestrze  247   godzin zajęć

60

147

40

 

30

 

6 semestr

L.p

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Etyka dziennikarska

30

 

 

Zal.(ocena)

3

2.

Konsultacje dyplomowe

 

 

30

Zaliczenie

10

        3.

Przedmiot do wyboru:
(2 do wyboru)

– komentarz

– artykuł publicystyczny

– recenzja

– wywiad

 

2×14

 

Zal.(ocena)

2×2

4.

Przedmiot do wyboru
– Wolność słowa w mediach

– Retoryka i erystyka

10

5

 

zaliczenie

2

5.

Przedmiot dla specjalności:
Pozycjonowanie SEO

 

20

 

Zal. (ocena)

2

6.

Przedmiot dla specjalności:
Kampanie produktowe i usługowe

 

20

 

Zal. (ocena)

2

7.

Przedmiot dla specjalności:
Kreowanie marki

 

18

 

Zal. (ocena)

3

8.

Przedmiot dla specjalności:
Komunikacja marketingowa przez social media

 

20

 

Zal. (ocena)

2

9.

Studencka praktyka zawodowa

 

270

 

 

9

Razem w semestrze  451   godzin zajęć

40

381

30

 

37

Ogółem na III roku   698   godzin zajęć 

100

528

70

 

67

Ogółem w trakcie studiów    1873   godziny

479

1132

262

 

188

 

 

Studia niestacjonarne:

Specjalność – Dziennikarska

 

I rok

1 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Historia Polski XX i XXI wieku

18

 

 

Egzamin

6

2.

Socjologia ogólna

18

 

 

Egzamin

5

3.

Ekonomia w praktyce

10

8

 

Egzamin

5

4.

Technologie informacyjne

 

18

 

  Zal.(ocena)

2

5.

Przysposobienie biblioteczne

 

2

 

Zaliczenie

1

6.

Lektorat j. angielskiego

 

 

14

Zal.(ocena)

2

7.

BHP

8

 

 

Zaliczenie

1

8.

 Public Relations

15

 

 

Zal.(ocena)

4

9.

Kreowanie roli społecznej dziennikarza

 

15

 

Zaliczenie

3

Razem 126  godzin zajęć

69

43

14

 

31

 

2 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

 

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Podstawy prawa

14

 

 

Zal.(ocena)

3

2.

Kultura języka

 

20

 

Zal.(ocena)

5

3.

Nauka o komunikowaniu

12

12

 

Egzamin

9

4.

Komputer w pracy dziennikarza

 

15

 

Zal.(ocena)

3

5.

Lektorat języka angielskiego

 

 

14

Zal.(ocena)

2

6.

Wprowadzenie do marketingu internetowego

 

 

15

Zal.(ocena)

2

7.

Podstawy politologii

16

 

 

Zal.(ocena)

3

8.

Przedmiot do wyboru:
– Podstawy filozofii
– Podstawy estetyki

18

 

 

Zal (ocena)

5

Razem   136  godzin zajęć

60

47

29

 

32

Ogółem na I roku  262  godziny zajęć

129

90

43

 

63

 

II rok

3 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Historia mediów

36

 

 

Egzamin

5

2.

Polski system medialny

18

 

 

Zal.(ocena)

4

3.

Komunikacja niewerbalna

 

15

 

Zal. (ocena)

4

4.

Komunikacja medialna

 

12

 

Zaliczenie

3

5.

Wprowadzenie do marketingu politycznego

18

 

 

Zaliczenie

3

6.

Organizacja pracy w redakcji

 

15

 

    Zal.(ocena)

3

7.

Lektorat języka angielskiego

 

 

14

Zal.(ocena)

2

8.

E-komunikacja

 

 

14

Zal.(ocena)

3

9.

Metody wizualizacji informacji

 

15

 

Zal. (ocena)

3

10.

Przedmiot dla specjalności

Dziennikarskie źródła informacji

 

15

 

Zal. (ocena)

3

Razem w semestrze  172 godziny zajęć

72

72

28

 

29

 

4 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

 

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Prawo mediów

20

 

 

Egzamin

5

2.

Ochrona własności intelektualnej

18

 

 

Egzamin

5

3.

Lektorat języka angielskiego

 

 

 14

Egzamin

2

4.

Lektorat mediów

 

15

 

Zal. (ocena)

2

5.

Warsztat rzecznika prasowego

 

15

 

Zal.(ocena)

3

6.

Przedmiot dla specjalności:
Prasoznawstwo

10

 

10

Zal.(ocena)

3

7.

Przedmiot dla specjalności:

Współczesne systemy polityczne

18

 

 

Egzamin

4

8.

Studenckie praktyki zawodowe

 

300

 

Zaliczenie

10

Razem w semestrze  420 godzin zajęć

66

330

24

 

34

Ogółem na II roku 594 godziny zajęć

138

402

52

 

63

        

 

III rok

5 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Systemy medialne na świecie

18

 

 

Egzamin

4

2.

Warsztat dziennikarski

 

25

 

    Zal.(ocena)

4

3.

UE i jej instytucje

18

 

 

Egzamin

3

4.

Przedmiot do wyboru:
(2 do wyboru):
– informacja

– sprawozdanie

– reportaż

– felieton i komentarz

 

2×14

 

Zal.(ocena)

2×2

5.

Lektorat mediów

 

 

24

Zal. (ocena)

2

6.

Human centered design

 

10

 

Zal. (ocena)

2

7.

Social media

 

15

 

Zal. (ocena)

2

8.

Przedmiot dla specjalności:
Dziennikarstwo radiowe

 

18

 

Zal.(ocena)

4

9.

Warsztaty doradztwa zawodowego
– psychologiczne strategie wyznaczania
i realizacji celów

 

 

8

Zaliczenie

1

10.

Warsztaty doradztwa zawodowego – współczesne wyzwania rynku pracy

 

 

8

Zaliczenie

1

11.

Studencka praktyka zawodowa

 

150

 

Zaliczenie

5

Razem w semestrze  322  godziny zajęć

36

246

40

 

32

 

6 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Etyka dziennikarska

18

 

 

Zal.(ocena)

3

2.

Konsultacje dyplomowe

 

 

20

Zaliczenie

10

3.

Przedmiot do wyboru:
(2 do wyboru)

– komentarz

– artykuł publicystyczny

– recenzja

– wywiad

 

2×14

 

Zal.(ocena)

2×2

4.

Przedmiot do wyboru
– Wolność słowa w mediach

– Retoryka i erystyka

10

5

 

zaliczenie

2

5..

Przedmiot dla specjalności:
Lektorat mediów

 

 

15

Zal. (ocena)

2

6.

Przedmiot dla specjalności:
Literatura XX I XXI w.  w pracy dziennikarza

 

 

15

Zal. (ocena)

2

7.

Studencka praktyka zawodowa

 

270

 

 

9

Razem w semestrze  381   godzin zajęć

28

303

50

 

32

Ogółem na III roku   703   godziny zajęć

64

549

90

 

64

Ogółem w trakcie studiów 1557  godzin zajęć

331

1041

185

 

190

         

 

Specjalność – Marketing internetowy i nowe media

 

I rok

1 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Historia Polski XX i XXI wieku

18

 

 

Egzamin

6

2.

Socjologia ogólna

18

 

 

Egzamin

5

3.

Ekonomia w praktyce

10

8

 

Egzamin

5

4.

Technologie informacyjne

 

18

 

  Zal.(ocena)

2

5.

Przysposobienie biblioteczne

 

2

 

Zaliczenie

1

6.

Lektorat j. angielskiego

 

 

14

Zal.(ocena)

2

7.

BHP

8

 

 

Zaliczenie

1

8.

Public Relations

15

 

 

Zal.(ocena)

4

9.

Kreowanie roli społecznej dziennikarza

 

15

 

Zaliczenie

3

Razem 126  godzin zajęć

69

43

14

 

29

 

2 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

 

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Podstawy prawa

14

 

 

Zal.(ocena)

3

2.

Kultura języka

 

20

 

Zal.(ocena)

5

3.

Nauka o komunikowaniu

12

12

 

Egzamin

9

4.

Komputer w pracy dziennikarza

 

15

 

Zal.(ocena)

3

5.

Lektorat języka angielskiego

 

 

14

Zal.(ocena)

2

6.

Podstawy politologii

16

 

 

Zal.(ocena)

3

7.

Wprowadzenie do marketingu internetowego

 

 

15

Zal.(ocena)

2

8.

Przedmiot do wyboru
– Wybrane zagadnienia z filozofii

– Wybrane zagadnienia z estetyki

16

 

 

Zal. (ocnea)

5

Razem  134  godzin zajęć

58

47

29

 

32

Ogółem na I roku 260  godzin zajęć

127

90

43

 

61

 

II rok

3 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Historia mediów

36

 

 

Egzamin

5

2.

Polski system medialny

18

 

 

Zal.(ocena)

4

3.

Komunikacja niewerbalna

 

15

 

Zal.(ocena)

4

4.

Komunikacja medialna

 

12

 

zaliczenie

3

5.

Wprowadzenie do marketingu politycznego

18

 

 

zaliczenie

3

6.

Organizacja pracy w redakcji

 

15

 

    Zal.(ocena)

3

7.

Lektorat języka angielskiego

 

 

14

Zal.(ocena)

2

8.

E-komunikacja

 

 

14

Zal.(ocena)

3

9.

Metody wizualizacji informacji

 

15

 

Zal. (ocena)

3

Razem w semestrze 157 godzin zajęć

72

57

28

 

30

 

 

4 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

 

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Prawo mediów

20

 

 

Egzamin

5

2.

Ochrona własności intelektualnej

18

 

 

Egzamin

5

3.

Lektorat języka angielskiego

 

 

14

Egzamin

2

4.

Lektorat mediów

 

15

 

Zal. (ocena)

2

5.

Warsztat rzecznika prasowego

 

15

 

Zal.(ocena)

3

6.

Przedmiot dla specjalności:

Kampania reklamowa w Internecie

 

 

26

Zal.(ocena)

3

7.

Studenckie praktyki zawodowe

 

300

 

Zaliczenie

10

Razem w semestrze 408 godzin zajęć

38

330

40

 

30

Ogółem na II roku 565  godzin zajęć

110

387

68

 

60

        

 

III rok

5 semestr

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Systemy medialne na świecie

18

 

 

Egzamin

4

2.

Warsztat dziennikarski

 

25

 

    Zal.(ocena)

4

3.

UE i jej instytucje

18

 

 

Egzamin

4

4.

Lektorat mediów

 

 

15

Zal. (ocena)

2

5.

Human centered design

 

10

 

Zal. (ocena)

2

6.

Social media

 

15

 

Zal. (ocena)

2

7.

Przedmiot dla specjalności
e-commerce

 

10

 

 

3

8.

Przedmiot dla specjalności:
Copywriting i content marketing

 

10

 

 

3

9.

Warsztaty doradztwa zawodowego
– psychologiczne strategie wyznaczania
i realizacji celów

 

 

8

Zaliczenie

1

10.

Warsztaty doradztwa zawodowego – współczesne wyzwania rynku pracy

 

 

8

Zaliczenie

1

11.

Studencka praktyka zawodowa

 

150

 

 

5

Razem w semestrze  287   godzin zajęć

36

220

31

 

31

 

6 semestr

L.p

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Etyka dziennikarska

18

 

 

Zal.(ocena)

3

2.

Konsultacje dyplomowe

 

 

20

Zaliczenie

10

3.

Przedmiot do wyboru
– Wolność słowa w mediach

– Retoryka i erystyka

10

5

 

zaliczenie

2

4.

Przedmiot dla specjalności:
Pozycjonowanie SEO

 

15

 

Zal. (ocena)

2

5.

Przedmiot dla specjalności:
Kampanie produktowe i usługowe

 

15

 

Zal. (ocena)

2

6.

Przedmiot dla specjalności:
Kreowanie marki

 

18

 

Zal. (ocena)

3

7.

Przedmiot dla specjalności:
Komunikacja marketingowa przez social media

 

10

 

Zal. (ocena)

2

8.

Studencka praktyka zawodowa

 

270

 

 

9

Razem w semestrze  381   godzin zajęć

28

333

20

 

33

Ogółem na III roku  668  godzin zajęć

64

553

51

 

64

Ogółem w trakcie studiów  1493  godzin

301

1030

162

 

185

 

 

Komunikacja społeczna w zarządzaniu bezpieczeństwem

 

I rok

1 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Historia Polski XX i XXI wieku

18

 

 

Egzamin

6

2.

Socjologia ogólna

18

 

 

Egzamin

5

3.

Ekonomia w praktyce

10

8

 

Egzamin

5

4.

Technologie informacyjne

 

18

 

  Zal.(ocena)

2

5.

Przysposobienie biblioteczne

 

2

 

Zaliczenie

1

6.

Lektorat j. angielskiego

 

 

14

Zal.(ocena)

2

7.

BHP

8

 

 

Zaliczenie

1

8.

 Public Relations

15

 

 

Zal.(ocena)

4

9.

Kreowanie roli społecznej dziennikarza

 

15

 

Zaliczenie

3

Razem 126 godzin zajęć

69

43

14

 

29

 

2 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

 

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Podstawy prawa

14

 

 

Zal.(ocena)

3

2.

Kultura języka

 

20

 

Zal.(ocena)

5

3.

Nauka o komunikowaniu

12

12

 

Egzamin

9

4.

Komputer w pracy dziennikarza

 

15

 

Zal.(ocena)

3

5.

Lektorat języka angielskiego

 

 

14

Zal.(ocena)

2

6.

Przedmiot dla specjalności:
Bezpieczeństwo publiczne

15

 

 

Zal.(ocena)

2

7.

Podstawy politologii

16

 

 

Zal.(ocena)

3

8.

Przedmiot do wyboru:
– Podstawy filozofii
– Podstawy estetyki

18

 

 

Zal (ocena)

5

Razem   136  godzin zajęć

75

47

14

 

32

Ogółem na I roku  262  godzin zajęć

144

90

28

 

61

 

II rok

3 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Historia mediów

36

 

 

Egzamin

5

2.

Polski system medialny

18

 

 

Zal.(ocena)

4

3.

Komunikacja niewerbalna

 

15

 

Zal. (ocena)

4

4.

Komunikacja medialna

 

12

 

Zaliczenie

3

5.

Wprowadzenie do marketingu politycznego

18

 

 

Zaliczenie

3

6.

Organizacja pracy w redakcji

 

15

 

    Zal.(ocena)

3

7.

Lektorat języka angielskiego

 

 

14

Zal.(ocena)

2

8.

Przedmiot dla specjalności:
Bezpieczeństwo międzynarodowe

10

 

 

Zal. (ocena)

3

9.

Przedmiot dla specjalności:

Dziennikarskie źródła informacji

 

15

 

Zal. (ocena)

3

Razem w semestrze 153  godzin zajęć

82

57

14

 

30

 

4 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

 

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Prawo mediów

20

 

 

Egzamin

5

2.

Ochrona własności intelektualnej

18

 

 

Egzamin

5

3.

Lektorat języka angielskiego

 

 

 14

Egzamin

2

4.

Lektorat mediów

 

15

 

Zal. (ocena)

2

5.

Warsztat rzecznika prasowego

 

15

 

Zal.(ocena)

3

6.

Przedmiot do wyboru:
– Podstawy kryminalistyki
– Podstawy kryminologii

15

 

 

Zal.(ocena)

3

7.

Przedmiot dla specjalności:

Współczesne systemy polityczne

18

 

 

Egzamin

4

8.

Studenckie praktyki zawodowe

 

300

 

Zaliczenie

10

Razem w semestrze 415  godzin zajęć

71

330

14

 

34

Ogółem na II roku 568 godzin zajęć

153

387

28

 

64

        

 

III rok

5 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Systemy medialne na świecie

18

 

 

Egzamin

4

2.

UE i jej instytucje

18

 

 

Egzamin

3

3.

Lektorat mediów

 

 

24

Zal. (ocena)

2

4.

Human centered design

 

10

 

Zal. (ocena)

2

5.

Social media

 

15

 

Zal. (ocena)

2

6.

Przedmiot dla specjalności:
Dziennikarstwo radiowe

 

18

 

Zal.(ocena)

4

7.

Warsztaty doradztwa zawodowego
– psychologiczne strategie wyznaczania
i realizacji celów

 

 

8

Zaliczenie

1

8.

Warsztaty doradztwa zawodowego – współczesne wyzwania rynku pracy

 

 

8

Zaliczenie

1

9.

Studencka praktyka zawodowa

 

150

 

Zaliczenie

5

10.

Wykład monograficzny

 

 

10

Zaliczenie

2

Razem w semestrze 279   godzin zajęć

36

193

50

Zaliczenie

26

         

 

6 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Etyka dziennikarska

18

 

 

Zal.(ocena)

3

2.

Konsultacje dyplomowe

 

 

20

Zaliczenie

10

3.

Warsztat dziennikarski

 

25

 

    Zal.(ocena)

4

4.

Przedmiot do wyboru
– Wolność słowa w mediach

– Retoryka i erystyka

10

5

 

zaliczenie

2

5.

Przedmiot dla specjalności:
– Prasoznawstwo

 

 

16

Zal. (ocena)

2

6.

Przedmiot dla specjalności:
Literatura XX I XXI w.  w pracy dziennikarza

 

 

15

Zal. (ocena)

2

7.

Studencka praktyka zawodowa

 

270

 

 

9

Razem w semestrze  379   godzin zajęć

28

300

51

 

32

Ogółem na III roku   658   godzin zajęć

64

493

101

 

58

Ogółem w trakcie studiów   1488    godzin

361

970

157

 

183

         

 

  1. Praktyki zawodowe

 

W programie studiów zawarte są obowiązkowe praktyki zawodowe w wymiarze                6 miesięcy (min. 720 godzin) zarówno dla studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Celem praktyki jest przygotowanie się do wejścia na rynek pracy przez ugruntowanie zdobytej na studiach wiedzy, poszerzenie umiejętności i kompetencji społecznych.  Praktyki są ukierunkowane na przyszłą pracę zawodową (poznanie oczekiwań rynku pracy, pracodawców). Na studiach stacjonarnych praktyki są realizowane w następujących po sobie częściach. Na studiach niestacjonarnych praktyki mogą być realizowane w sposób ciągły. Miejsce i wykonywane obowiązki w trakcie odbywania praktyk muszą być zgodne z efektami kształcenia, które są weryfikowane przez dziekana. Przebieg praktyki jest dokumentowany w karcie praktyk i harmonogramie realizowanych zadań. Uczelnia może rekomendować podmioty, w których studenci mają możliwość realizacji praktyk przy jednoczesnym zachęcaniu do samodzielnego rozpoznawania możliwości odbycia praktyk i zapoznania się z ofertą rynku pracy.


Tekst akapitu:

  • tekst 

  • tekst

  • tekst

  • tekst

Dodatkowe informacje

Tekst do kontaktu:

Mail: wsus@wsus.pl

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content