Sylabusy

Załącznik do zarządzenia Rektora WSUS z dnia  30 maja 2023 r.

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU

(dla 7. poziomu PRK)

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne materialne ćwiczenia

 

 1. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

 

 1. Poziom i kierunek studiów: Prawo

 

 1. Profil studiów: praktyczny

 

 1. Rok studiów, semestr:

 

 1. Rodzaj zajęć i liczba godzin: ćwiczenia

 

      Studia stacjonarne: 16

      Studia niestacjonarne: 10

 

 1. Liczba punktów ECTS: 3

 

 1. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego, adres mailowy:mgr Jędrzej Górski, jed.gorski@gmail.com, dr Nikołaj Tyrchan, miki.tyrchan@interia.pl

 

 1. Język wykładowy: polski

 

 1. Forma zaliczenia: zaliczenie

 

 1. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 2

 

 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Cel zajęć[1]

Nadrzędnym celem tych zajęć jest zapoznanie studenta z pracą w oparciu o akty prawne, jakimi są ustawy. Ponadto na zajęciach zostanie przekazana wiedza praktyczna z zakresu wybranych ustaw z gałęzi prawa administracyjnego. Student po zajęciach będzie w stanie odszukać i zinterpretować orzeczenie sądu administracyjnego bądź Naczelnego Sądu Administracyjnego w sposób dla niego zrozumiały oraz będzie posiadał wiedzę niezbędną do przeanalizowania dowolnego casusu. Dodatkowo Student posiądzie wiedzę praktyczną jak rozwiązywać przypadki z zakresu prawa administracyjnego, jednak bez wchodzenia w zakres procedury prawa administracyjnego. Zajęcia mają charakter praktyczny, gdzie student zobowiązany jest do brania czynnego udziału w realizowanych projektach oraz podczas wykonywania zadań.

 

 1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): umiejętność tworzenia prezentacji w programie MS Office lub podobnym, umiejętność wypowiedzenia się publicznie, znajomość języka polskiego na poziomie nie niższym niż komunikatywny

 

 1. Efekty uczenia siędla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych[2]

 

Opis efektów uczenia się[3] dla zajęć z przedmiotu[4] w odniesieniu do wiedzy

 

Kod

efektu

uczenia się

Wiedza: absolwent

Odniesienie do symboli i numerów efektów uczenia się dla kierunku Prawo[5]

K[6]_W01

Sposoby i zasady odnajdywania podstawowych przepisów obowiązującego prawa administracyjnego

KP_W12

K_W02

Sposoby interpretowania obowiązujących przepisów prawa administracyjnego, a w szczególności przyjęte i stosowane metody oraz reguły wykładni

KP_W13

K_W03

Sposoby rozwiązywania zadań praktycznych (casusów) na podstawie obowiązującego prawa z zakresu prawa administracyjnego

KP_W14

 

Opis efektów uczenia się dla zajęć z przedmiotu w odniesieniu do umiejętności

 

Kod

efektu

uczenia się

Umiejętności: absolwent potrafi

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_U01

Przeprowadzić wykładnię przepisów prawa podstawowych tekstów prawnych i zastosować je adekwatnie do uznanych za ustalone fakty i okoliczności

KP_U03

K_U02

Sprawnie posługiwać się technologiami informatycznymi przy wyszukiwaniu przepisów prawnych oraz orzecznictwa

KP_U07

K_U03

Samodzielnie proponować rozwiązania konkretnego problemu prawnego

KP_U11

K_U04

Współdziałać i pracować w grupach zawodowych, wielopokoleniowych i interdyscyplinarnych, organizować i koordynować przedsięwzięcia zespołowe

 

KP_U12

K_U05

Analizować, interpretować i oceniać dokonaną wykładnię i zastosowane przepisy prawa, stawiać pytania, hipotezy, weryfikować je, formułować wnioski, uzasadniać je i proponować rozwiązania

KP_U10

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do kompetencji społecznych

 

Kod

efektu

uczenia się

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_K01

Świadomego dostrzegania znaczenia posiadanej wiedzy i jej wykorzystania w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

KP_K01

K_K02

Dokonywania samooceny w oparciu o informację zwrotną płynącą z otoczenia

KP_K06

K_K03

Wykonywania wielu różnych zawodów oraz świadczenia pracy w różnych instytucjach

KP_K13

 

 1. Treści programowe[7]

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol

treści programowych

Opis treści programowych[8]

Odniesienie

do kodów efektów uczenia się

dla przedmiotu[9]

TP_01

Zadania dotyczące problematyki związanej z ustawą o obywatelstwie polskim

KP_W12, KP_W13, KP_W14,

KP_U03, KP_U07, KP_U10, KP_U11, KP_U12, KP_K01, KP_K06, KP_K13

TP_02

Zadania dotyczące problematyki związanej z ustawą o zmianie imienia i nazwiska

KP_W12, KP_W13, KP_W14,

KP_U03, KP_U07, KP_U10, KP_U11, KP_U12, KP_K01, KP_K06, KP_K13

TP_03

Zadania dotyczące problematyki związanej z ustawą o aktach stanu cywilnego

KP_W12, KP_W13, KP_W14,

KP_U03, KP_U07, KP_U10, KP_U11, KP_U12, KP_K01, KP_K06, KP_K13

TP_04

Zadania dotyczące problematyki związanej z ustawą o dowodach osobistych

KP_W12, KP_W13, KP_W14,

KP_U03, KP_U07, KP_U10, KP_U11, KP_U12, KP_K01, KP_K06, KP_K13

TP_05

Zadania dotyczące problematyki związanej z ustawą prawo o zgromadzeniach

KP_W12, KP_W13, KP_W14,

KP_U03, KP_U07, KP_U10, KP_U11, KP_U12, KP_K01, KP_K06, KP_K13

 

 1. Zalecana literatura
 • Literatura podstawowa:

Zbiorowa praca pod redakcją P. Suwaj, Prawo administracyjne ćwiczenia, Warszawa 2011

 1. Ablewicz, E. Rucińska-Sech, Prawo administracyjne materialne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Warszawa 2021
 2. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, P. Korzeniowski, E. Olejniczak-Szałowska,[red.] Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2022

 

 • Literatura uzupełniająca:

– Informacje o literaturze przedmiotu, metodyce uczenia się i pracy z materiałami źródłowymi

   (tekstami aktów prawnych i orzecznictwem sądów) oraz o sposobie przygotowania się do

    zaliczenia przedmiotu prowadzący przekazuje na pierwszych zajęciach.

 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu (o ile istnieje)

 

Przewiduje się możliwość prowadzenia części zajęć na odległość z wykorzystaniem platform edukacyjnych określonych przez Dziekana.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

 

Metody i formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

 

Wykład konwersatoryjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

 

Wykład problemowy połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

 

Dyskusja

x

Praca z tekstem, jego analiza i dyskusja

x

Analiza wybranych przypadków, ćwiczenia i dyskusja

x

Samodzielne rozwiązywanie przez studenta pod kierunkiem nauczyciela zagadnień problemowych

x

Rozwiązywanie zadań (studia przypadków)

x

Prezentacje własne studentów

x

Praca w grupach i rozwiązywanie problemów prawnych w formie ćwiczeń

x

Udział studentów w szkoleniach -webinariach organizowanych przez Wolters Kluwer i utrwalanie wiedzy poprzez wykonywanie ćwiczeń i prowadzoną dyskusję

 

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kalkulacja nakładu pracy studenta i punkty ECTS:[10]

 

Opis form pracy własnej i aktywności studenta, umożliwiających osiągnięcie założonych efektów uczenia się[11]

Szacunkowa

liczba godzin na daną formę pracy i aktywność studenta/ki

studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Formy aktywności i pracy własnej studenta[12]

 

 

                                                                                                                                                                                  Uczestniczenie w zajęciach z nauczycielem zgodnie z planem studiów

 

16

 

10

                                                                                                                          Przygotowanie do zajęć

 

20

 

 

25

                                                                                                                                   Czytanie zaleconej literatury

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Wyszukiwanie, czytanie i analiza wybranych aktów prawnych, ich fragmentów i orzeczeń TK,SN i NSA

 

20

 

 

20

                                                                                                                             Wykonywanie zadanych ćwiczeń z wykorzystaniem wskazanych przepisów i orzeczeń TK, SN i NSA

 

20

 

20

                                                                                                                           Przygotowanie do egzaminu

 

 

 

SUMA GODZIN

76

75

LICZBA PUNKTÓW ECTS

3

3

 

 

 

 

 1. Ocenianie stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się:

 

 

Ocenie podlegają

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Obecność na zajęciach

x

Aktywność na zajęciach

x

Umiejętność poprawnego posługiwania się siatką pojęciową właściwą dla prawoznawstwa

 

Wykonywanie ćwiczeń zadanych w ramach pracy własnej

x

Poziom znajomości zaleconej literatury

 

Przyswojenie treści programowych

 

Umiejętność pracy z tekstem

x

Umiejętność pracy w grupie

x

Inne

 

 

 1. Metody weryfikacji osiągniętych przez studenta założonych efektów uczenia się:

Ocena stopnia osiągnięcia przez studenta zamierzonych efektów uczenia się następować będzie w sposób ciągły w okresie prowadzenia zajęć, a w sposób pogłębiony podczas zaliczenia przedmiotu.

W trakcie egzaminu sprawdzone i ocenione zostaną: wiedza, umiejętności i kompetencje studenta, a uzyskana ocena pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy student osiągnął wyznaczone efekty uczenia się, a jeśli tak, to w jakim stopniu.

 1. a) Na końcową ocenę składają się oceny cząstkowe z: (przykładowe metody weryfikacji efektów uczenia się lub inne w zależności od specyfiki przedmiotu)

Metody weryfikacji efektów uczenia się

 

Odniesienie do kodów efektów uczenia się dla wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Kolokwia ustne lub pisemne stanowiące podstawę zaliczenie poszczególnych treści programowych i ćwiczeń

 

Zajęcia praktyczne – weryfikacja efektów uczenia się poprzez obserwację, ocenę pracy i aktywności studenta

x

Praca pisemna/ esej/ komentarz/ recenzja

 

Egzamin ustny końcowy

 

Inne

 

 

 1. b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń w postaci przygotowanie prezentacji na temat omawianych ustaw oraz zaliczenie testu pisemnego.

 1. c) Stosuje się następujące skalę oceniania studenta:

– zal [zaliczenie]

-nzal [brak zaliczenia]

 

 

 

 

                                                                                                          Opracował Jędrzej Górski

Poznań, dnia 30.09.2023 r.

 

Załącznik do zarządzenia Rektora WSUS z dnia  30 maja 2023 r.

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 

(dla 7. poziomu PRK)

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Nazwa przedmiotu: DOKTRYNY POLITYCZNO-PRAWNE

 

 1. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

 

 1. Poziom i kierunek studiów: jednolite studia magisterskie, kierunek PRAWO

 

 1. Profil studiów: praktyczny

 

 1. Rok studiów: I (pierwszy), semestr: I (pierwszy),

 

 1. Rodzaj zajęć i liczba godzin: wykład konwersatoryjny, ćwiczenia

 

      Studia stacjonarne: 60

      Studia niestacjonarne:  45

 

 1. Liczba punktów ECTS: 7

 

 1. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego, adres mailowy:

Marta Maj-Nowakowska, doktor nauk prawnych, m.maj@wsus.poznan.pl

 

 1. Język wykładowy: polski

 

 1. Forma zaliczenia: egzamin ustny

 

 1. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 4 (cztery)

 

 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Cel zajęć

 

Celem zarówno wykładów, jak i ćwiczeń jest zapoznanie studentów z najważniejszymi koncepcjami dotyczącymi państwa i prawa. Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z bogatą problematyką dotyczącą istoty funkcjonowania państwa, a także przedstawienie różnorodności ustrojów oraz zdolności wpływania na kształt systemów politycznych i prawnych różnych epok. Celem nauczania przedmiotu jest nie tylko uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu doktryn politycznych i prawnych, lecz także nabycie przez nich umiejętności krytycznej oceny zjawisk prawnych i politycznych oraz zdolności do formułowania rozwiązań problemów z nich wynikających. Studenci otrzymują również narzędzia, dzięki którym poszerzają swe kompetencje w zakresie jasnego, konsekwentnego i jednoznacznego formułowania myśli i poglądów dotyczących państwa, prawa, społeczeństwa, ekonomii i etyki, a także argumentowania w tym kontekście oraz w zakresie aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): Podstawowa wiedza za zakresu historii zgodna z programem nauczania historii w szkole średniej

 

 1. Efekty uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych

 

Opis efektów uczenia się dla zajęć z przedmiotu w odniesieniu do wiedzy

 

Kod

efektu

uczenia się

Wiedza: absolwent

Odniesienie do symboli i numerów efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_W01

Student zna podstawową terminologię dotycząca myśli o państwie i prawie (ideologia, doktryna, elitaryzm, egalitaryzm) potrafi wskazać typologię doktryn polityczno-prawnych

KP_W01, KP_W02, KP_W03, KP_W06, KPW_07, KPW_08, KPW_16, KPW_17,

K_W02

Student ma wiedzę na temat głównych nurtów europejskiej myśli polityczno-prawnej, potrafi wskazać ich główne założenia

KP_W01, KP_W02, KP_W03, KP_W06, KPW_07, KPW_08, KPW_16, KPW_17,

K_W03

Student ma wiedzę na temat  koncepcji genezy państwa u myślicieli i filozofów europejskich: państwo jako twór natury, twór ludzki, państwo jako wola suwerena, państwo jako efekt układu sił lub klas społecznych i potrafi wskazać wynikające z nich konsekwencje co do pozycji jednostki w państwie (indywidualizm, antyindywidualizm) oraz co do ustroju państwa (liberalne, totalitarne, republikańskie). Student potrafi umieścić́ je w kontekście społeczno- historycznym.

KP_W01, KP_W02, KP_W03, KP_W06, KPW_07, KPW_08, KPW_16, KPW_17,

K_W04

Student zna i identyfikuje rozmaite koncepcje i definicje prawa, w tym prawi jako twór natury, prawo jako twór ludzki, prawo jako wola suwerena, wyraz sprawiedliwości, Student potrafi umieścić́ je w kontekście społeczno- historycznym.

KP_W01, KP_W02, KP_W03, KPW_05, KP_W06, KPW_07, KPW_08, KPW_16, KPW_17, KPW_19

 

Opis efektów uczenia się dla zajęć z przedmiotu w odniesieniu do umiejętności

 

Kod

efektu

uczenia się

Umiejętności: absolwent potrafi

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_U01

Student potrafi poruszać się w terminologii dotyczącej różnych koncepcji państwa i prawa

KPU_01, KPU_02,  KPU_05

K_U02

Student ma umiejętność krytycznej oceny i wyciągania logicznych wniosków dla rozmaitych myśli i ustrojów w dyskursie politycznym

KPU_01, KPU_02,  KPU_05, KPU_10, KPU_12, KPU_13

K_U03

Student ma zdolność do świadomego i czynnego udziału w życiu publicznym

KPU_01, KPU_02, KPU_03,  KPU_05, KPU_10, KPU_12, KPU_15

K_U04

Student ma umiejętność swobodnego wypowiadania się w najważniejszych tematach dotyczących państwa i prawa

 

KPU_01, KPU_02, KPU_03, KPU_05, KPU_10, KPU_13, KPU_15

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do kompetencji społecznych

 

Kod

efektu

uczenia się

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_K01

Student ma świadomość poziomu swej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego dokształcania, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

KP_K01, KP_K11

K_K02

Student prawidłowo identyfikuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu i rozstrzyga je zgodnie z prawem oraz zasadami etyki zawodowej

KP_K02, KP_K03, KP_K04, KP_K07

K_K03

Student potrafi pracować w grupie, prowadzić debatę i używać́ zdobytej wiedzy do przekonywania do swoich racji i uzasadniania własnych przekonań́.

 

KP_K04, KP_K05, KP_K07, KP_K08

 

 1. Treści programowe

 

Symbol

treści programowych

Opis treści programowych

Odniesienie

do kodów efektów uczenia się

dla przedmiotu

TP_01

Katalog pojęć. Miejsce w programie studiów prawniczych. Rola idei, ideologii, doktryny w życiu społecznym.  Tradycje akademickie przedmiotu

K_W01, K_W02, K_U01, K_K01

TP_02

Demokracja starożytna i jej krytycy, sofiści, Platon, Arystoteles,

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K03

TP_03

Hellenistyczna myśl o państwie i prawie

K_W02, K_W04, K_U02, K_K03

TP_04

Koncepcja Św. Augustyna

K_W02, K_W04, K_U02

TP_05

Państwo i doktryna prawa w średniowieczu: cezaropapizm, papalizm, państwa narodowe, św. Tomasz

K_W02, K_U02

TP_06

Moralność i polityka w Odrodzeniu: Machiavelli, Bodin, Morus

K_W02, K_W04, K_U02, K_K02, K_K03

TP_07

Doktryna Reformacji: Luter, Kalwin

K_W02, K_U02

TP_08

Szkoła Prawa Natury, koncepcja umowy społecznej: Grocjusz, Hobbes i Locke

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U04K_U03

TP_09

Myśl polityczno-prawna Oświecenia: Monteskiusz, Rousseau

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K03

TP_10

Konserwatywna krytyka Rewolucji Francuskiej, teokraci, Edmund Burke

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K03

TP_11

Niemiecka szkoła historyczna

K_W02, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02

TP_12

Liberalizm ekonomiczny, idea konstytucjonalizmu i państwa prawa

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U04, K_K01, K_K02, K_K03

TP_13

Koncepcja liberalnej wolności – Benjamin Constant

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01

TP_14

Utylitaryzm- Jeremy Bentham

K_W02, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01

TP_15

Idee socjalistyczne i komunistyczne w XIX i XX wieku

K_W02, K_W03, K_U02, K_U03, K_K01

TP_16

Krytycy demokracji i liberalizmu w XIX i XX wieku. rasizm, darwinizm społeczny, filozofia Nietzschego i jego krytyka demokracji.

K_W02, K_W03, K_U02, K_U03, K_K01

TP_17

Autorytaryzm i totalitaryzm, faszyzm i narodowy socjalizm

K_W02, K_W03. K_U02, K_U03, K_U04, K_K01

TP_19

Polska myśl polityczna XIX i XX wieku

K_W02, K_U02, K_U03, K_K01

TP_20

Współczesne doktryny polityczno-prawne: feminizm, ekologizm

K_W02, K_U02, K_U03

 

 1. Zalecana literatura
 • Literatura podstawowa (1-3 pozycje, wg wzoru: inicjał imienia autora i nazwisko, tytuł zapisany kursywą, miejsce i rok wydania)
 1. Olszewski H., M. Zmierczak M., Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 2001

 

 1. Chojnicka, Olszewski H., Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 2004

 

 1. Justyński, Wybór tekstów źródłowych z doktryn polityczno-prawnych, Toruń 1994

 

 • Literatura uzupełniająca (dowolna liczba pozycji):

`           A. Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Warszawa 2007

 1. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Lublin 1998
 2. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2013.

Teksty źródłowe dostarczane przez wykładowcę

 

 

– Informacje o literaturze przedmiotu, metodyce uczenia się i pracy z materiałami źródłowymi

   (tekstami aktów prawnych i orzecznictwem sądów) oraz o sposobie przygotowania się do

    zaliczenia przedmiotu prowadzący przekazuje na pierwszych zajęciach.

 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu (o ile istnieje)

 

Przewiduje się możliwość prowadzenia części zajęć na odległość z wykorzystaniem platform edukacyjnych określonych przez Dziekana.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

 

Metody i formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

X

Wykład konwersatoryjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

X

Wykład problemowy połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

X

Dyskusja

X

Praca z tekstem, jego analiza i dyskusja

X

Analiza wybranych przypadków, ćwiczenia i dyskusja

X

Samodzielne rozwiązywanie przez studenta pod kierunkiem nauczyciela zagadnień problemowych

X

Rozwiązywanie zadań (studia przypadków)

X

Prezentacje własne studentów

X

Praca w grupach i rozwiązywanie problemów prawnych w formie ćwiczeń

X

Udział studentów w szkoleniach -webinariach organizowanych przez Wolters Kluwer i utrwalanie wiedzy poprzez wykonywanie ćwiczeń i prowadzoną dyskusję

X

Debata Oksfordzka

X

 

 1. Kalkulacja nakładu pracy studenta i punkty ECTS:

 

Opis form pracy własnej i aktywności studenta, umożliwiających osiągnięcie założonych efektów uczenia się

Szacunkowa

liczba godzin na daną formę pracy i aktywność studenta/ki

studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Formy aktywności i pracy własnej studenta

 

 

                                                                                                                                                                                  Uczestniczenie w zajęciach z nauczycielem zgodnie z planem studiów

 

60

45

                                                                                                                          Przygotowanie do zajęć

 

 

45

55

                                                                                                                                   Czytanie zaleconej literatury

 

 

30

 

40

                                                                                                                                Wyszukiwanie, czytanie i analiza wybranych aktów prawnych, ich fragmentów i orzeczeń TK,SN i NSA

 

 

 

 

                                                                                                                             Wykonywanie zadanych ćwiczeń z wykorzystaniem wskazanych przepisów i orzeczeń TK, SN i NSA

 

 

 

                                                                                                                           Przygotowanie do egzaminu

 

40

40

SUMA GODZIN

175

175

LICZBA PUNKTÓW ECTS

7

7

 

 1. Ocenianie stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się:

 

 

Ocenie podlegają

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Obecność na zajęciach

X

Aktywność na zajęciach

X

Umiejętność poprawnego posługiwania się siatką pojęciową właściwą dla prawoznawstwa

X

Wykonywanie ćwiczeń zadanych w ramach pracy własnej

X

Poziom znajomości zaleconej literatury

X

Przyswojenie treści programowych

X

Umiejętność pracy z tekstem

X

Umiejętność pracy w grupie

X

Udział w debatach

X

 

 1. Metody weryfikacji osiągniętych przez studenta założonych efektów uczenia się:

Ocena stopnia osiągnięcia przez studenta zamierzonych efektów uczenia się następować będzie w sposób ciągły w okresie prowadzenia zajęć, a w sposób pogłębiony podczas zaliczenia przedmiotu.

W trakcie egzaminu sprawdzone i ocenione zostaną: wiedza, umiejętności i kompetencje studenta, a uzyskana ocena pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy student osiągnął wyznaczone efekty uczenia się, a jeśli tak, to w jakim stopniu.

 1. a) Na końcową ocenę składają się oceny cząstkowe z: (przykładowe metody weryfikacji efektów uczenia się lub inne w zależności od specyfiki przedmiotu)

Metody weryfikacji efektów uczenia się

 

Odniesienie do kodów efektów uczenia się dla wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Kolokwia ustne lub pisemne stanowiące podstawę zaliczenie poszczególnych treści programowych i ćwiczeń

K_W01, KW_02, KW_03, KW_04, K_U01, K_U02, K_U04

Zajęcia praktyczne – weryfikacja efektów uczenia się poprzez obserwację, ocenę pracy i aktywności studenta

K_W01, KW_02, KW_03, KW_04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U01, K_U02, K_KU3, K_U04

Praca pisemna/ esej/ komentarz/ recenzja

K_W01, KW_02, KW_03, KW_04, K_K01, K_K02, K_K03

Egzamin ustny końcowy

K_W01, KW_02, KW_03, KW_04, K_U01, K_U02, K_KU3, K_U04, _K01, K_K02, K_K03

Debaty

K_W01, KW_02, KW_03, KW_04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02, K_K03

 

 1. b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń, zaliczenie kolokwiów treści programowych i zaliczenie końcowego egzaminu ustnego.

Do egzaminu może przystąpić student, który zaliczył ćwiczenia i kolokwia.

Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie ustnej. Polega on na udzieleniu odpowiedzi na trzy wylosowane pytania problemowe dotyczące różnych partii treści programowych przedmiotu.

 1. c) Stosuje się następujące skalę oceniania studenta:

– bardzo dobry (bdb, 5,0); – 91-100 %

– dobry plus (+db, db+, 4,5); 81-90 %

– dobry (db, 4,0); 71-80%

– dostateczny plus (+dst, dst+, 3,5); 61-70 %

– dostateczny (dst, 3,0); 51- 60 %

– niedostateczny (ndst, 2,0). 0-50 %

 

                                                                                                                     

                                                                                                                      Poznań, dnia

 

Załącznik do zarządzenia Rektora WSUS z dnia  30 maja 2023 r.

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 

(dla 7. poziomu PRK)

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Nazwa przedmiotu: Etyka prawnicza

 

 1. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru

 

 1. Poziom i kierunek studiów: jednolite studia magisterskie, kierunek prawo

 

 1. Profil studiów: praktyczny

 

 1. Rok studiów V ( piąty ), semestr: 10

 

 1. Rodzaj zajęć i liczba godzin: wykład / konwersatorium / ćwiczenia / warsztaty

 

      Studia stacjonarne8 godzin wykładów/ 4 godziny ćwiczeń

      Studia niestacjonarne:  12 godzin

 

 1. Liczba punktów ECTS: 1

 

 1. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego, adres mailowy: dr Mikołaj Tyrchan

        miki.tyrchan@interia.pl

 

 1. Język wykładowy: polski

 

 1. Forma zaliczenia: referaty, obecność na zajęciach

 

 1. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych):

 

 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Cel zajęć[13]

– zaznajomienie studentów z podstawowymi kategoriami z zakresu filozofii i etyki

– nabycie umiejętności w zakresie wykorzystania etyki  w praktycznej pracy prawnika

– zaznajomienie studentów z głównymi problemami etycznymi dotyczącymi wykonywania poszczególnych zawodów prawniczych

 

 

 1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

Od studenta wymaga się podstawowej wiedzy z zakresu filozofii i etyki na poziomie szkoły średniej oraz wiedzy z zakresu doktryn politycznych i prawnych oraz z zakresu teorii i filozofii prawa.

 

 1. Efekty uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych[14]

 

Opis efektów uczenia się[15] dla zajęć z przedmiotu[16] w odniesieniu do wiedzy

 

Kod

efektu

uczenia się

Wiedza: absolwent

Odniesienie do symboli i numerów efektów uczenia się dla kierunku Prawo[17]

K[18]_W01

Ma poszerzoną wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień etycznych w kontekście prawoznawstwa.

KP_W01, KP_W03,

KP_W17

K_W02

Zna główne wymagania etyczne stawiane prawnikom w ich praktycznej działalności.

KP_W03, KP_W19

K_W03

Zna kodeksy etyczne i zasady etyczne formułowane wobec poszczególnych zawodów prawniczych.

KP_W12, KP_W19

K_W04

Zna sposoby dokonywania etycznej oceny  zagadnień  związanych z procesem stanowienia i tworzenia prawa.

KP_W05, KP_W06

+n

 

 

 

 

 

 

Opis efektów uczenia się dla zajęć z przedmiotu w odniesieniu do umiejętności

 

Kod

efektu

uczenia się

Umiejętności: absolwent potrafi

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_U01

Szukać podobieństw i różnic w zakresie filozofii ogólnej i etyki ogólnej oraz filozofii prawa i etyki prawniczej.

KP_U01, KP_U02

K_U02

Docenić znaczenie głównych kategorii moralnych i etycznych dla dokonywania oceny wykonywania zawodu prawnika.

KP_U01, KP_U02

K_U03

Wskazywać na prawa i obowiązki dotyczące poszczególnych zawodów prawniczych.

KP_U03, KP_U04

K_U04

Dokonywać oceny postępowania zawodowego prawników w zakresie ich potencjalnej odpowiedzialności dyscyplinarnej.

 

KP_U08, KP_U13

+n

 

 

 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do kompetencji społecznych

 

Kod

efektu

uczenia się

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_K01

Wskazywania na główne wymagania stawiane wobec zawodów prawniczych.

KP_K01, KP_K02

K_K02

Dokonywania oceny procesu stanowienia i stosowania  prawa przez prawników przy zastosowaniu kryterium ocen etycznych.

 KP_K12

K_K03

Planowania swojej zawodowej kariery prawniczej przy uwzględnieniu wymagań dotyczących poszczególnych zawodów prawniczych.

KP_K04, KP_K06,

KP_K07

K_K04

Dyskutowania o społecznej roli prawników.

KP_K01, KP_K02

K_K05

Propagowania pożądanych wzorców etycznych w ramach planowanej aktywności zawodowej.

KP_K07, KP_K13

 

 1. Treści programowe[19]

 

Symbol

treści programowych

Opis treści programowych[20]

Odniesienie

do kodów efektów uczenia się

dla przedmiotu[21]

TP_01

Filozofia i etyka – wzajemne zależności

KP_W01, KP_U02,

KP_K01

TP_02

Etyka ogólna – działy etyki, sposoby jej rozumienia

KP_W01, KP_U02,

KP_K01

TP_03

Etyka ogólna a etyka prawnicza, etyka prawnicza a filozofia prawa

KP_W01,KP_W03

KP_W17

KP_U02

KP_K02

TP_04

Kodeksy etyki zawodowej – kodeksy etyki zawodów prawniczych

KP_W05, KP_U13,

KP_K13

TP_05

Etyka zawodu sędziego. Prawa i obowiązki sędziów. Odpowiedzialność dyscyplinarna w zawodzie sędziego.

KP_W13,KP_W19

KP_U03,

KP_K07, KP_K12

TP_06

Etyka zawodu prokuratora. Prawa i obowiązki prokuratorów. Odpowiedzialność dyscyplinarna w zawodzie prokuratora.

KP_W13,KP_W19

KP_U03,

KP_K07, KP_K12

TP_07

Etyka zawodu rady prawnego. Prawa i obowiązki radców prawnych. Odpowiedzialność dyscyplinarna w zawodzie radcy prawnego.

KP_W13,KP_W19

KP_U03,

KP_K07, KP_K12

TP_08

Etyka zawodu adwokata. Prawa i obowiązki adwokatów. Odpowiedzialność dyscyplinarna w zawodzie adwokata.

KP_W13,KP_W19

KP_U03,

KP_K07, KP_K12

TP_09

Etyka zawodu notariusza. Prawa i obowiązki notariuszy. Odpowiedzialność dyscyplinarna w zawodzie notariusza.

KP_W13,KP_W19

KP_U03,

KP_K07, KP_K12

+n

 

 

 

 1. Zalecana literatura
 • Literatura podstawowa (1-3 pozycje, wg wzoru: inicjał imienia autora i nazwisko, tytuł zapisany kursywą, miejsce i rok wydania)

 

Etyka prawnicza. Zagadnienia podstawowe,  red. S. S y k u n a, Warszawa 2018

 

 • Literatura uzupełniająca (dowolna liczba pozycji):
 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu (o ile istnieje)

 

Istnieje możliwość przeprowadzania zajęć przy pomocy internetu.

 

 

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

 

Metody i formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

 

Wykład konwersatoryjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

X

Wykład problemowy połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

X

Dyskusja

X

Praca z tekstem, jego analiza i dyskusja

X

Analiza wybranych przypadków, ćwiczenia i dyskusja

X

Samodzielne rozwiązywanie przez studenta pod kierunkiem nauczyciela zagadnień problemowych

X

Rozwiązywanie zadań (studia przypadków)

X

Prezentacje własne studentów

X

Praca w grupach i rozwiązywanie problemów prawnych w formie ćwiczeń

X

Udział studentów w szkoleniach -webinariach organizowanych przez Wolters Kluwer i utrwalanie wiedzy poprzez wykonywanie ćwiczeń i prowadzoną dyskusję

 

Inne

 

 

 1. Kalkulacja nakładu pracy studenta i punkty ECTS:[22]

 

Opis form pracy własnej i aktywności studenta, umożliwiających osiągnięcie założonych efektów uczenia się[23]

Szacunkowa

liczba godzin na daną formę pracy i aktywność studenta/ki

studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Formy aktywności i pracy własnej studenta[24]

 

 

                                                                                                                                                                                  Uczestniczenie w zajęciach z nauczycielem zgodnie z planem studiów

 

12

 

12

                                                                                                                          Przygotowanie do zajęć

 

8

 

 

7

                                                                                                                                   Czytanie zaleconej literatury

 

 

8

 

 

 

6

                                                                                                                                Wyszukiwanie, czytanie i analiza wybranych aktów prawnych, ich fragmentów i orzeczeń TK,SN i NSA

 

 

 

 

                                                                                                                             Wykonywanie zadanych ćwiczeń z wykorzystaniem wskazanych przepisów i orzeczeń TK, SN i NSA

 

 

 

                                                                                                                           Przygotowanie do egzaminu

 

 

 

SUMA GODZIN

28

25

LICZBA PUNKTÓW ECTS

1

1

 

 1. Ocenianie stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się:

 

 

Ocenie podlegają

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Obecność na zajęciach

X

Aktywność na zajęciach

X

Umiejętność poprawnego posługiwania się siatką pojęciową właściwą dla prawoznawstwa

X

Wykonywanie ćwiczeń zadanych w ramach pracy własnej

 

Poziom znajomości zaleconej literatury

X

Przyswojenie treści programowych

X

Umiejętność pracy z tekstem

X

Umiejętność pracy w grupie

 

Inne

 

 

 1. Metody weryfikacji osiągniętych przez studenta założonych efektów uczenia się:
 2. a) Na końcową ocenę składają się oceny cząstkowe z: (przykładowe metody weryfikacji efektów uczenia się lub inne w zależności od specyfiki przedmiotu)

Metody weryfikacji efektów uczenia się

 

Odniesienie do kodów efektów uczenia się dla wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Zajęcia praktyczne – weryfikacja efektów uczenia się poprzez obserwację, ocenę pracy i aktywności studenta

KP_W01,KP_W02, KP_W03, KP_W04,

KP_W05, KP_W17,

KP_W19,

KP_U01, KP_U02,

KP_U03, KP_U04,

KP_U05, KP_U08,

KP_U13,

KP_K01, KP_K02,

KP_K03, KP_K04,

KP_K05, KP_K07,

KP_K12, KP_K13

 

 

Praca pisemna – referat/esej

KP_W01,KP_W03, KP_W05, KP_W17,

KP_W19,

KP_U01, KP_U04,

KP_U05, KP_U08,

KP_U13,

KP_K05, KP_K12

 

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 1. b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie obecności na zajęciach i ewentualnie  dobrowolne przygotowanie referatu z zakresu etyki prawniczej.

 1. c) Stosuje się następujące skalę oceniania studenta:

– bardzo dobry

– dobry plus

– dobry

– dostateczny plus

– dostateczny

– niedostateczny

 

                                                                                                                     

                                                                                                                      Poznań, dnia 8.09.2023 r.

                                                                                                                                        Dr Mikołaj Tyrchan

 

Załącznik do zarządzenia Rektora WSUS z dnia  30 maja 2023 r.

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 

(dla 7. poziomu PRK)

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Nazwa przedmiotu: HISTORIA PRAWA

 

 1. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

 

 1. Poziom i kierunek studiów: jednolite studia magisterskie, kierunek PRAWO

 

 1. Profil studiów: praktyczny

 

 1. Rok studiów: I (pierwszy), semestr: 1 (pierwszy)

 

 1. Rodzaj zajęć i liczba godzin: wykład konwersatoryjny i problemowy, ćwiczenia

 

        Studia stacjonarne:  ogółem 60 godzin, w tym 40 godz. wykładów, 20 godz. ćwiczeń

        Studia niestacjonarne:  ogółem 40 godzin, w tym 30 godz. wykładów, 10 godz. ćwiczeń 

 

 1. Liczba punktów ECTS: 8 (osiem) 

 

 1. Imię, nazwisko, tytuł, stopień naukowy prowadzącego, adres mailowy:

       GRZEGORZ CZESZAK, profesor WSUS, doktor nauk prawnych, g.czeszak@wsus.poznan.pl

 1. Język wykładowy: polski

 

 1. Forma zaliczenia:  egzamin ustny, zdany na ocenę co najmniej dostateczną

 

 1. Dopuszczalna liczba nieobecności: 4 (cztery) godziny dydaktyczne nieusprawiedliwione

 

 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Cele zajęć

 

       I    Zbudowanie elementów  p o d s t a w  historycznych i humanistycznych przydatnych w studiowaniu
            prawa pozytywnego  –  t e o r i a  (wartości, źródła, pojęcia, instytucje, terminologia)  i   p r a k t y k a 
            (potrzeby, metody, orzecznictwo, edukacja)

 

II   Prezentacja ciągłości  r o z w o j u  prawa sądowego na tle długotrwałych i głębokich przemian
      społeczno-gospodarczych i politycznych – łatwiejsze i lepsze zrozumienie genezy i funkcjonowania
      w s p ó ł c z e s n y c h  regulacji systemowych (cenne postulaty de lege lata, de lege ferenda)

 

III  Umocowanie wspólnoty  d o r o b k u  oraz  i n t e g r a c y j n e j  i frontalnej roli prawa, myśli i sztuki prawniczej
     w całokształcie  k u l t u r y  europejskiej – substraty rodzime, autorytety jurysprudencji rzymskiej i późniejszych  
     legistów z domieszką postępowej kanonistyki

 

       IV  Wydobycie autonomii  konkretnych  r o z w i ą z a ń  normatywnych –  podkreślenie wartości rdzennego   
            pochodzenia, charakteru i treści prawa w poszczególnych krajach, regionach czy społecznościach, jak też
            prześledzenie stopniowej  e m a n c y p a c j i  oddzielnych gałęzi prawa sądowego

 

V  Dowartościowanie  p r z e s ł a n e k  historycznych pomyślnego dla wszystkich zainteresowanych finału dyskusji     nad koncepcją  n o w e g o  p r a w a  zjednoczonej Europy (in statu nascendi)

 

 1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych

 

 – Ogólna znajomość dziejów Europy zgodna z programem nauczania historii w szkole średniej

 

 1. Efekty uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych

 

Opis efektów uczenia się dla zajęć z przedmiotu w odniesieniu do WIEDZY

 

Kod

efektu

uczenia się

Wiedza:  absolwent

Odniesienie
do symboli i numerów efektów uczenia się
dla kierunku Prawo

K_W01

–  w i e,  jakie źródła, cechy szczególne i nurty prawa dominowały w Europie
   w kolejnych okresach historycznych i łączy ich rozwój z odpowiednimi  
   uwarunkowaniami zewnętrznymi – prawo pozytywne jako efekt twórczego
   nawarstwienia
kultur: rodzimej, grecko-rzymskiej i chrześcijańskiej

 

KP_W01, KP_W03, KP_W04, KP_W05, KP_W06, KP_W07, KP_W08, KP_W11, KP_W17, KP_W19

K_W02

–  c h a r a k t e r y z u j e  relatywne stanowisko i ochronę prawną jednostki  
   w związku z przemianami zasadniczych typów więzi i struktur społecznych

 

KP_W02, KP_W03, KP_W06, KP_W08, KP_W13, KP_W14, KP_W17

K_W03

–  w y j a ś n i a  genezę i skutki funkcjonalnego rozgraniczenia prawa
   materialnego
od procesu sądowego w wersjach cywilnej i karnej,  
   wskazując specyficzne dlań zasady systemowe i kolejne gałęzie
   normatywne, wyrastające z pni macierzystych

 

KP_W03, KP_W04, KP_W05, KP_W06, KP_W07,  KP_W08 KP_W13, KP_W14, KP_W17

K_W04

–  d e f i n i u j e  istotę praw rzeczowych i zobowiązań jako wynik ewolucji  
   średniowiecznego, jednorodnego i symbolicznego pojęcia gewere w stronę      dystyngujących i nowożytnych kategorii ius in re (własność, prawa na rzeczy
   cudzej) i posiadania oraz ius ad rem (wierzytelności)

KP_W04, KP_W05, KP_W06, KP_W08

K_W05

–  o p i s u j e  główne kierunki rozwoju i związki poszczególnych instytucji  
   prawa majątkowego
i karnego na tle zmiennych potrzeb, motywacji  
   i oczekiwań wobec legislatywy

KP_W04, KP_W05, KP_W06, KP_W07, KP_W13, KP_W14, KP_W17, KP_W19

K_W06

–  z n a   i   r o z u m i e  rolę i miejsce nauki historii prawa wśród innych 
   dyscyplin prawoznawstwa

 

KP_W01, KP_W05, KP_W08, KP_W11, KP_W17, KP_W19

Opis efektów uczenia się dla zajęć z przedmiotu w odniesieniu do UMIEJĘTNOŚCI

 

Kod

efektu

uczenia się

Umiejętności:  absolwent potrafi

Odniesienie
do symboli i numerów  efektów uczenia się
dla kierunku Prawo

K_U01

–  zastosować elementarną  t e r m i n o l o g i ę  i  obiegowe  s e n t e n c j e  właściwe europejskiej kulturze prawnej

KP_U05, KP_U08, KP_U14, KP_U15

K_U02

 zidentyfikować istotę i ocenić znaczenie różnych  ź r ó d e ł  prawa
   w poszczególnych okresach historycznych

KP_U01, KP_U02, KP_U08, KP_U10, KP_U14

K_U03

  wyjaśnić pochodzenie, charakter i cechy swoiste  u n o r m o w a ń   
   cywilnych i karnych oraz materialno-prawnych i formalno-prawnych 
   (proceduralnych)

KP_U01, KP_U02, KP_U08, KP_U09, KP_U14

K_U04

 przeanalizować i powiązać ewolucję zasadniczych  i n s t y t u c j i  prawa
   i postępowania sądowego z określonymi przemianami w społeczeństwie,
   gospodarowaniu i polityce

 

KP_U01, KP_U02, KP_U03, KP_U04, KP_U05,  KP_U08, KP_U09, KP_U10, KP_U12, KP_U14,

 KP_U15

K_U05

  zinterpretować podstawowe odmienności  s y s t e m ó w  prawa
   na kontynencie i w Anglii

 

KP_U01, KP_U02, KP_U08, KP_U09, KP_U10, KP_U11, KP_U15

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

 

Kod

efektu

uczenia się

Kompetencje społeczne:  absolwent jest gotów do

Odniesienie
do symboli i numerów  efektów uczenia się
dla kierunku Prawo

K_K01

–  rozwijania  z d o l n o ś c i  samooceny wiedzy i umiejętności, czyniąc zadość 
   stałej potrzebie doskonalenia kwalifikacji fachowych i osobowości

KP_K01, KP_K02, KP_K06, KP_K11, KP_K12, K_K13

K_K02

–  popularyzowania  ś w i a d o m o ś c i  zakresu, siły i proporcji wpływów
   tradycji rodzimej, rzymsko-kanonicznej i zachodnioeuropejskiej w obecnym
   porządku prawnym RP

 

KP_K01, KP_K02, KP_K05, KP_K07, KP_K09, KP_K12, KP_K13,

K_K03

–  przejawiania  w r a ż l i w o ś c i  na pozaprawne i interdyscyplinarne
   aspekty regulacji systemowych

 

KP_K01, KP_K02, KP_K03, KP_K04, KP_K09, KP_K12, KP_K13

K_K04

–  rekomendowania  p o t e n c j a ł u  nauk historyczno-prawnych w celu
   starannego przygotowania nowego ius commune współczesnej Europy

 

KP_K01, KP_K02, KP_K03, KP_K05, KP_K07, KP_K08, KP_K09, KP_K10, KP_K12, KP_K13

 

 1. Treści programowe

 

Symbol

treści programowych

Opis treści programowych

Odniesienie do kodów efektów uczenia się

dla przedmiotu

TP_01

Świat antyczny na progu średniowiecza

– Trzy strefy cywilizacyjne wokół Maris nostri zamiast limitis imperii Romani – 
   Bizancjum, kalifat arabski, królestwa sukcesyjne

– Prospekt dziejów prawa w Europie wytyczony przez nowy układ sił –    
   lapidarium : trzy źródła i dwa nurty, dwie rewolucje i jedna burza

 

K_W01, K_W06; K_U01, K_U02, K_U04;  K_K02

 

TP_02

Źródła i nurty prawa do XVIII w.

– Prawo rzymskie – odrodzona fax iurisprudentiae (Bolonia) i translatio studii

– Prawo rodzime – zwyczajowe (rozproszone) i stanowione (scalane),
  prawo angielskie (specyficzne i unitarne)

– Prawo kanoniczne – Corpus Iuris Canonici

* Ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne

 

K_W01, K_W06; K_U01, K_U02, K_U04, K_U05; K_K02

 

TP_03

Prawo sądowe do XVIII w.

– Bilans konfrontacji – humanitas Romana i Europa barbara

– Tradycja regionów – prawo i pieśń (przewlekła i niemal powszechna
   hegemonia zwyczajów środowiskowych)

– Ferment XII-XV w. – posiew Litterae Pisanae (Litterae Florentinae)

– Udział kanonistyki – Ecclesia vivit lege Romana i humanizacja
  porządku celtycko-germańsko-słowiańskiego

* Ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne

 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06;  K_U01, K_U03, K_U04, K_U05;  K_K02, K_K03

TP_04

Źródła prawa XIX-XX w.

– Kraje prawa skodyfikowanego – zamknięte systemy narodowe
  i dedukcyjna logika subsumcji

– Kraje prawa precedensowego – otwarte systemy uniwersalne
  z konwergencją jugdemade law (soft law) i statute law (hard law)

– Prawo w Polsce 1918-1939 – dzieło Komisji Kodyfikacyjnej

– Prawo Unii Europejskiej – in statu nascendi

* Ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne

 

K_W01, K_W06; K_U01, K_U02, K_U04, K_U05; K_K01, K_K02, K_K03, K_K04

 

TP_05

Prawo sądowe XIX-XX w.

– Kontrapunkt prądów i idei w regulacjach prywatno-prawnych – 
  segmenty: majątkowy vs osobowy

– Dalsze przemiany w prawie karnym

– Główne zasady postępowania sądowego (cywilne i karne)

– Rozwój prawa administracyjnego

* Ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne

 

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06;  K_U01, K_U03, K_U04, K_U05;  K_K01, K_K02, K_K03, K_K04

 1. Zalecana literatura

 

 1. Literatura podstawowa – PODRĘCZNIKI

 

    – Lesiński B., Rozwadowski W., Historia prawa (sądowego. Zarys wykładu). Poznań 2007

    – Borkowska-Bagieńska E., Lesiński B., Historia prawa sądowego. Zarys wykładu. Poznań 2005

    – BorkowskaBagieńska E., Historia prawa sądowego. Warszawa 2010

    – SójkaZielińska K., Historia prawa. Warszawa 2015

    – Dziadzio A., Powszechna historia prawa. Warszawa 2022

*

    – Padoa Schioppa A., A History of Law in Europe. Cambridge 2017

    – Seagle W., The History of Law. New York 1946 (reprint 2006)

    – Wauters B., de Benito M., The History of Law in Europe. An Introduction. Cheltenham 2018

    – Olechowski T., Rechtsgeschichte. Wien 2019

    – Meder S., Rechtsgeschichte. Hannover 2005

    – Schroder R., Thiessen J., Skript Rechtsgeschichte. Munster 2020

    – Gilissen J., Introduction historique au droit. Bruxelles 1979

 

 1. Literatura uzupełniająca

 

·         ŹRÓDŁA

      – Bałtruszajtys G., Kolarzowski J., Paszkowska M., Rajewski K., Wybór źródeł do historii prawa sądowego czasów nowożytnych
        Warszawa 1996

 

      – Bartel M., Malinowska I., Salmonowicz S., Wybór tekstów źródłowych do ćwiczeń z powszechnej historii państwa i prawa.
        Kraków 1967

      – Chodorowski J., Wybór tekstów źródłowych z dziejów sądownictwa polskiego do 1795 roku. Wrocław 1980

 

      – Gulczyński A., Lesiński B., Walachowicz J., Wiewiorowski J., Historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych. P-ń 2002

 

         – Najstarszy Zwód Prawa Polskiego. Oprac. Józef Matuszewski, Jacek Matuszewski. Łódź 1995

 

      – Witkowski W., Wybór tekstów źródłowych z historii prawa (epoka feudalizmu i kapitalizmu). Lublin 1983

 • INNE OPRACOWANIA

   – Baran K., Z dziejów prawa karnego Anglii. Między Renesansem a Oświeceniem XVIXVIII w. Kraków 1996

   – Bardach J., Statuty litewskie a prawo rzymskie. Warszawa 1999

   – Bednarek M., Przemiany własności w Polsce. Podstawowe koncepcje i konstrukcje normatywne. Warszawa 1994

   – Berman H. J., Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej. Warszawa 1995

   – Bukowska K., Z historii prawa rzymskiego we Włoszech i we Francjimos italicus i mos gallicus. CPH, 12, 1960, z. 2, s. 177-187

   – * Cesare Beccaria (1738-1794) reformator prawa karnego i jego epoka. Red. S. Salmonowicz, Toruń 1995

   – * Dajczak W., Rzymska „res incoropralis” a kształtowanie się pojęć „rzeczy” i „przedmiotu praw rzeczowych”
       w europejskiej nauce prawa prywatnego
. Poznań 2007

   – * Dębiński A., Kościół i prawo rzymskie. Lublin 2008

   – Godek S., Elementy prawa rzymskiego w III Statucie litewskim (1588). Warszawa 2004

   – * Górnicki L., Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Polskiej w latach 1919-1939. Wrocław 2000

                   – Jońca M., Prawo rzymskie. Marginalia. Lublin 2015

                   – Jońca M., Prawo rzymskie. Mirabilia. Warszawa 2020

   – Kowalik H., Słynne procesy II Rzeczpospolitej. Warszawa 2020

   – * Kras P., Ad abolendam diversarum haeresium pravitatem. System inkwizycyjny w średniowiecznej Europie. Lublin 2006

   – * Lesiński B., Kupno renty w średniowiecznej Polsce na tle ówczesnej doktryny i praktyki zachodnioeuropejskiej. Poznań 1966

   – Lesiński B., Stanowisko kobiety w polskim prawie ziemskim do końca XV wieku. Wrocław 1956

   – Lityński A., Wydział Karny Komisji Kodyfikacyjne II Rzeczypospolitej. Katowice 1991

   – * Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich. Pod redakcją W. Wołodkiewicza,                   
     J. Krzynówka, Warszawa 2001

   – Maisel W., Archeologia prawna Europy. Warszawa-Poznań 1989

   – Maisel W., Archeologia prawna Polski. Warszawa-Poznań 1982

   – * Malinowska-Kwiatkowska I., Gwarancje wolności w ustawodawstwie średniowiecznych miast włoskich. Wrocław, Warszawa,
     Kraków, Gdańsk 1980

   – Płaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Część I (X-XVIII w.), Kraków 1997; Część II (Polska pod zaborami),
     Kraków 1998; Część III (Okres międzywojenny), Kraków 2001; Część IV (Indeksy), Kraków 2003

                   – Prawo rzymskie a kultura prawna Europy. Red. A, Dębiński, M. Jońca, Lublin 2008

   – * Rozwadowski W., Definicje prawa własności w rozwoju dziejowym. CPH, 36, 1984, z. 2, s. 1-26

   – * Ryś G., Inkwizycja. Kraków 1997

   – * Rzewuski H., VIII Trybunał lubelski, XV Palestra staropolska. W tegoż: Pamiątki Soplicy, s.79-99, 182-192. Warszawa 1983

   – Sójka-Zielińska K., Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej Europy. Wrocław-Warszawa-Kraków 2000

   – Sójka-Zielińska K., Kodeks Napoleona. Historia i współczesność. Warszawa 2008

   – * Sójka-Zielińska K., Wielkie kodyfikacje cywilne XIX wieku. Warszawa 1973

   – SZYMOSZEK E., Tradycja i postęp w twórczości glosatorów. W: Z dziejów prawa, Katowice 1996, s. 13-23

   – Tokarczyk R., Współczesne kultury prawne. Kraków 2000

   – Uruszczak W., Korektura praw z 1532 r. T. I-II, Warszawa 1990-1991

 

 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu

 

        –  Przewiduje się możliwość prowadzenia części zajęć na odległość z wykorzystaniem platform edukacyjnych
           określonych przez Dziekana

 

III.  INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów uczenia się

 

Metody i formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu

 

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

X

Wykład konwersatoryjny otwierający bezpośrednio dyskusję

X

Wykład problemowy motywujący do dyskusji

X

Dyskusja – rozwijanie i moderowanie kontrowersji

X

Praca z tekstami źródłowymi (np. leges barbarorum, RP, Sachsenspiegel, NZ, Statuty KW, Carolina, CC, ABGB, BGB, ZGB, kk 1932, kz 1933) – krytyka historyczna, analiza i synteza, dyskusja

X

Studia kazusów z wokandy europejskiej i polskiej – stan faktyczny i prawny, przedmiot sporu, problemy prawne, propozycje orzeczeń, vota separata, wnioski

X

Samodzielne rozwiązywanie przez studenta pod kierunkiem nauczyciela istotnych problemów warsztatowych i merytorycznych, a także dylematów pozaprawnych

X

Autorskie wystąpienia, prezentacje, debaty, filmy i in. inicjatywy twórcze studentów

X

Zadania grupowe – wizje gł. kwestii prawnych na tle różnych interesów i wartości

X

Udział studentów w szkoleniach-webinariach organizowanych przez Wolters Kluwer

X

Repetycje – przypomnienie i utrwalenie esencjaliów w formie ćwiczeń; erraty, uzupełnienia, wyjaśnienia, uwagi, ciekawostki

X

 

 1. Kalkulacja nakładu pracy studenta i punkty ECTS

 

Opis form pracy własnej i aktywności studenta,
umożliwiających osiągnięcie założonych efektów uczenia się

Szacunkowa liczba godzin
na daną formę pracy i aktywności

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Formy aktywności i pracy własnej studenta

 

 

Uczestniczenie w zajęciach z nauczycielem zgodnie z planem studiów

60

40

Przygotowanie do zajęć – staranna lektura i analiza obowiązkowych źródeł prawa i podręczników

90

100

Czytanie i analiza literatury uzupełniającej

20

25

Wykonanie zadanych ćwiczeń z wykorzystaniem wskazanych źródeł prawa, literatury i innych materiałów; ew. konsultacje indywidualne

10

 

15

Opracowanie wystąpienia, prezentacji, recenzji, debaty, filmu
i inne przejawy aspiracji twórczych

5

5

Repetycje do sprawdzianów i egzaminu

15

15

SUMA GODZIN

200

200

LICZBA PUNKTÓW ECTS

8

8

 

 1. Ocenianie stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się

 

Ocenie podlegają

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

Obecność na zajęciach

X

Aktywność merytoryczna na zajęciach

X

Umiejętność poprawnego posługiwania się siatką pojęć, zwrotów i sentencji znamionujących tradycję prawa europejskiego

X

Wykonywanie ćwiczeń zadanych w ramach pracy własnej

X

Poziom znajomości zaleconych źródeł i literatury

X

Przyswojenie treści programowych

X

Umiejętność pracy z tekstem

X

Umiejętność współpracy w grupie – zaangażowanie, rola, postawa, interakcje

X

Autorskie wystąpienia, prezentacje, filmy, debaty etc. – ewaluacja zespołowa

X

 

 1. Metody weryfikacji osiągniętych przez studenta założonych efektów uczenia się

       

       –  Ocena stopnia osiągnięcia przez studenta zamierzonych efektów uczenia się następować będzie
           w sposób ciągły w okresie prowadzenia zajęć, a w sposób pogłębiony podczas zaliczenia przedmiotu

 

       –  W trakcie egzaminu sprawdzone i ocenione zostaną: wiedza, umiejętności i kompetencje studenta,
          a uzyskana ocena pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy student osiągnął wyznaczone
          efekty uczenia się, a jeśli tak, to w jakim stopniu

 1. a) Na końcową ocenę składają się oceny cząstkowe z:

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się

 

Odniesienie do kodów efektów uczenia się
dla wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych

 

Sprawdziany pisemne, będące podstawą zaliczenia wydzielonych treści programowych i ćwiczeń

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05;  K_U01, K_U02, K_K03, K_U05; K_K01, K_K02

 

Zajęcia praktyczne, sprzyjające bezpośredniej obserwacji
oraz merytorycznej ocenie pracy i aktywności studenta

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05;  K_U01,  K_U02, K_U03, K_U04;  K_K01, K_K02,  K_K03, K_K04

 

Prace dodatkowe – prezentacja, esej, komentarz, recenzja, debata, inscenizacja, film itp. przejawy inwencji twórczej

 

K_W06;  K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05; K_K01, K_K02, K_K03,  K_K04

 

 

Egzamin ustny końcowy

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06;  K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05;  K_K01, K_K03, K_K04

 

 1. Warunki zaliczenia przedmiotu

 

        –   Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń, sprawdzianów i egzaminu końcowego

        –  Do egzaminu końcowego może przystąpić student, który zaliczył ćwiczenia i sprawdziany

        –   Sprawdziany mają formę pisemną; obejmują kolejne, wskazane z góry i omówione wspólnie partie materiału:

                *  trzy  p y t a n i a  szczegółowe  –  każde punktowane w skali 0 – 3

                *  o c e n a  sprawdzianu  –  bdb (ogółem za trzy pytania: 9 pkt.), plus db (8 pkt.), db (7 pkt.), plus dst (6 pkt.), dst (5 pkt.), nd (0-4 pkt.)

       –  Egzamin końcowy w formie ustnej – stosownie do wyniku zaliczenia ćwiczeń i sprawdzianów – polega na:

              * udzieleniu odpowiedzi na trzy  p y t a n i a  wylosowane spośród indicis rerum, udostępnionego ad personam i ad publicandum

              * colloquium – obronie  t e z y  akademickiej, ustalonej z egzaminatorem, a dot. którejś z najważniejszych kwestii
                 dziejów prawa w Europie V-XX w.

 

 1. Stosuje się następującą skalę oceniania studenta:

 

        – bardzo dobry (bdb, 5,0);

        – dobry plus (+db, db+, 4,5);

        – dobry (db, 4,0);

        – dostateczny plus (+dst, dst+, 3,5);

        – dostateczny (dst, 3,0);

        – niedostateczny (ndst, 2,0).

 

                                                                                                                     

 

                                                                                                                    Opracował

Poznań, dnia 12. sierpnia 2023 r.                                   prof. WSUS dr GRZEGORZ CZESZAK

 

Załącznik do zarządzenia Rektora WSUS z dnia  30 maja 2023 r.

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 

(dla 7. poziomu PRK)

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne

 

 1. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru obowiązkowy

 

 1. Poziom i kierunek studiów: jednolite studia magisterskie, kierunek prawo

 

 1. Profil studiów: praktyczny

 

 1. Rok studiów, semestr: II rok, IV Semestr

 

 1. Rodzaj zajęć i liczba godzin: wykład / konwersatorium / ćwiczenia / warsztaty

 

      Studia stacjonarne:  20 h wykładów / 15 h ćwiczeń

      Studia niestacjonarne: 

 

 1. Liczba punktów ECTS: 4

 

 1. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego, adres mailowy: Tomasz Lewandowski, doktor nauk prawnych, t.lewandowski@wsus.poznan.pl

 

 1. Język wykładowy: polski

 

 1. Forma zaliczenia:  egzamin ustny

 

 

 1. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 2 h

 

 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Cel zajęć[25]

Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć dotyczących postępowania administracyjnego  zapoznanie z genezą oraz rozwojem historycznym postępowania administracyjnego;  przedstawienie przebiegu postępowania administracyjnego   przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania zagadnień związanych z wykładnią regulacji prawnych dotyczących postępowania administracyjnego   wyrobienie umiejętności rozwiązywania skomplikowanych zagadnień prawnych powstających w ramach postępowania administracyjnego

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy są następujące: podstawowa wiedza z dziedziny administracji i prawa oraz ich miejsca w systemie nauk społecznych, a także o typowych rodzajach struktur i instytucji społecznych (politycznych, prawnych i ekonomicznych) oraz o ich istotnych elementach. Brak szczególnych wymagań w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych.

 

 1. Efekty uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych[26]

 

Opis efektów uczenia się[27] dla zajęć z przedmiotu[28] w odniesieniu do wiedzy

 

Kod

efektu

uczenia się

Wiedza: absolwent

Odniesienie do symboli i numerów efektów uczenia się dla kierunku Prawo[29]

K[30]_W01

Student ma szczegółową wiedzę o kompetencjach organów administracji publicznej, stosunkach administracyjnoprawnych, zasadach prowadzenia postępowania administracyjnego  i postępowań uproszczonych o charakterze administracyjnym.

KP_W09

KP_W10

KP_W12

K_W02

Student zna zasady ogólne postępowania i potrafi odnaleźć gwarancje ich realizacji w części szczegółowej kodeksu postępowania administracyjnego.

KP_W09

KP_W10

KP_W12

K_W03

Student zna i rozumie podstawowe instytucje procesowe oraz środki ochrony prawnej przysługujące jednostce na drodze administracyjnej.

KP_W09

KP_W10

KP_W12

KP_W14

KP_W16

K_W04

 

 

+n

 

 

Opis efektów uczenia się dla zajęć z przedmiotu w odniesieniu do umiejętności

 

Kod

efektu

uczenia się

Umiejętności: absolwent potrafi

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_U01

Student wykorzystuje orzecznictwo, literaturę z zakresu dogmatyki prawniczej, teorii prawa oraz informacje zgromadzone w bazach danych.

KP_U06

KP_U07

K_U02

Potrafi samodzielnie sporządzić poprawne pismo procesowe oraz projekt aktu administracyjnego (decyzji i postanowienia)

KP_U05

KP_U06

KP_U11

KP_U12

K_U03

Student stosuje wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk prawnych, krytycznie dobierając metody analizy i formułując własne opinie.

KP_U02

KP_U10

KP_U11

KP_U12

K_U04

 

 

 

+n

 

 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do kompetencji społecznych

 

Kod

efektu

uczenia się

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_K01

Student docenia ochronną i gwarancyjną rolę procedury administracyjnej w relacjach społecznych typu: jednostka – organ administracji publicznej.

KP_K01

KP_K04

KP_K11

K_K02

Jest samodzielny i krytyczny w myśleniu i działaniu przy rozstrzyganiu praktycznych problemów prawnych.

KP_K02

KP_K08

K_K03

 

 

K_K04

 

 

K_K05

 

 

 

 1. Treści programowe[31]

 

Symbol

treści programowych

Opis treści programowych[32]

Odniesienie

do kodów efektów uczenia się

dla przedmiotu[33]

TP_01

Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego. Zasady ogólne postępowania administracyjnego

K_W01, K_W02, K_U03. K_K01

TP_02

 

Podmioty i uczestnicy postępowania administracyjnego

K_W02, K_W03, K_U01, K_U03, K_K01

TP_03

Reprezentacja strony w postępowaniu administracyjnym

K_W02, K_W03, K_U01, K_U03, K_K01

TP_04

Stadia postępowania administracyjnego

K_W02, K_W03, K_U01, K_U03, K_K01

TP_05

Czynności procesowe w toku postępowania

K_W02, K_W03, K_U01, K_U03, K_K01

TP_06

Przerwanie toku postępowania administracyjnego

K_W02, K_W03, K_U01, K_U03, K_K01

TP_07

Decyzja jako forma rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej. Postanowienie. Ugoda w postępowaniu administracyjnym.

K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02,

TP_08

Weryfikacja rozstrzygnięć w toku instancji i poza tokiem instancji. Odwołanie, zażalenie

K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02,

TP_09

Tryby nadzwyczajne

K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02,

+n

 

 

 

 1. Zalecana literatura
 • Literatura podstawowa (1-3 pozycje, wg wzoru: inicjał imienia autora i nazwisko, tytuł zapisany kursywą, miejsce i rok wydania)

 

 • Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2022.
 • Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2022 [komentarz do zasad ogólnych, art. 6-16 kpa].

 

 • Literatura uzupełniająca (dowolna liczba pozycji):
 1. Adamiak, J. Borkowski, A. Skoczylas, Prawo procesowe administracyjne, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 9, Warszawa 2014.

 

 1. Woś, H. Knysiak – Molczyk, M. Kamiński, T. Kiełkowski, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2020
 2. Wiktorowska, M. Wierzbowski, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2012.

 

 1. Kmieciak, Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego, Warszawa 2013.

 

 1. Łaszczyca, Postanowienie administracyjne w ogólnym postepowaniu administracyjnym, Warszawa 2011.

 

– Informacje o literaturze przedmiotu, metodyce uczenia się i pracy z materiałami źródłowymi

   (tekstami aktów prawnych i orzecznictwem sądów) oraz o sposobie przygotowania się do

    zaliczenia przedmiotu prowadzący przekazuje na pierwszych zajęciach.

 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu (o ile istnieje)

 

Przewiduje się możliwość prowadzenia części zajęć na odległość z wykorzystaniem platform edukacyjnych określonych przez Dziekana.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

 

Metody i formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

 

Wykład konwersatoryjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

x

Wykład problemowy połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

x

Dyskusja

x

Praca z tekstem, jego analiza i dyskusja

x

Analiza wybranych przypadków, ćwiczenia i dyskusja

x

Samodzielne rozwiązywanie przez studenta pod kierunkiem nauczyciela zagadnień problemowych

 

Rozwiązywanie zadań (studia przypadków)

 

Prezentacje własne studentów

x

Praca w grupach i rozwiązywanie problemów prawnych w formie ćwiczeń

x

Udział studentów w szkoleniach -webinariach organizowanych przez Wolters Kluwer i utrwalanie wiedzy poprzez wykonywanie ćwiczeń i prowadzoną dyskusję

 

Inne – rozprawa przed sądem administracyjnym

x

 

 1. Kalkulacja nakładu pracy studenta i punkty ECTS:[34]

 

 

 

 

 

studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Formy aktywności i pracy własnej studenta[35]

 

 

                                                                                                                                                                                  Uczestniczenie w zajęciach z nauczycielem zgodnie z planem studiów

 

35 h

 

                                                                                                                          Przygotowanie do zajęć

 

15 h

 

 

                                                                                                                                   Czytanie zaleconej literatury

 

15 h

 

 

 

                                                                                                                                Wyszukiwanie, czytanie i analiza wybranych aktów prawnych, ich fragmentów i orzeczeń TK,SN i NSA

 

5 h

 

 

                                                                                                                             Wykonywanie zadanych ćwiczeń z wykorzystaniem wskazanych przepisów i orzeczeń TK, SN i NSA

 

10 h

 

                                                                                                                           Przygotowanie do egzaminu

 

20 h

 

SUMA GODZIN

100

 

LICZBA PUNKTÓW ECTS

4

 

     

 

 1. Ocenianie stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się:

 

 

Ocenie podlegają

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Obecność na zajęciach

x

Aktywność na zajęciach

x

Umiejętność poprawnego posługiwania się siatką pojęciową właściwą dla prawoznawstwa

x

Wykonywanie ćwiczeń zadanych w ramach pracy własnej

x

Poziom znajomości zaleconej literatury

x

Przyswojenie treści programowych

x

Umiejętność pracy z tekstem

x

Umiejętność pracy w grupie

x

Inne

 

 

 1. Metody weryfikacji osiągniętych przez studenta założonych efektów uczenia się:

Ocena stopnia osiągnięcia przez studenta zamierzonych efektów uczenia się następować będzie w sposób ciągły w okresie prowadzenia zajęć, a w sposób pogłębiony podczas zaliczenia przedmiotu.

W trakcie egzaminu sprawdzone i ocenione zostaną: wiedza, umiejętności i kompetencje studenta, a uzyskana ocena pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy student osiągnął wyznaczone efekty uczenia się, a jeśli tak, to w jakim stopniu.

 1. a) Na końcową ocenę składają się oceny cząstkowe z: (przykładowe metody weryfikacji efektów uczenia się lub inne w zależności od specyfiki przedmiotu)

Metody weryfikacji efektów uczenia się

 

Odniesienie do kodów efektów uczenia się dla wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Kolokwia ustne lub pisemne stanowiące podstawę zaliczenie poszczególnych treści programowych i ćwiczeń

 

Zajęcia praktyczne – weryfikacja efektów uczenia się poprzez obserwację, ocenę pracy i aktywności studenta

K_K01 K_K02 K_U01 K_U02 K_U03

Praca pisemna/ esej/ komentarz/ recenzja

 

Egzamin ustny końcowy

K_W01 K_W02 K_W02 K_U01 K_U03

Inne

 

 

 1. b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń  i zaliczenie końcowego egzaminu ustnego.

Do egzaminu może przystąpić student, który zaliczył ćwiczenia.

Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie ustnej. Polega on na udzieleniu odpowiedzi na trzy wylosowane pytania problemowe dotyczące różnych partii treści programowych przedmiotu.

 Stosuje się następujące kryteria oceniania studenta:  a) poprawność i kultura języka, b) umiejętność poprawnego formułowania myśli i poglądów oraz ich racjonalnego uzasadniania, c) umiejętność poprawnej argumentacji prawniczej i logicznego wyciągania wniosków, d) znajomość przepisów w zakresie objętym treściami kształcenia, e) wymagany poziom umiejętności wskazany w opisie efektów kształcenia

 1. c) Stosuje się następujące skalę oceniania studenta:

– bardzo dobry (bdb, 5,0);

– dobry plus (+db, db+, 4,5);

– dobry (db, 4,0);

– dostateczny plus (+dst, dst+, 3,5);

– dostateczny (dst, 3,5);

– niedostateczny (ndst, 2,0).

 

                                                                                                                     

                                                                                                                      Poznań, dnia

 

Załącznik do zarządzenia Rektora WSUS z dnia  30 maja 2023 r.

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 

(dla 7. poziomu PRK)

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Nazwa przedmiotu: Księgi wieczyste – zagadnienia praktyczne

 

 1. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru / fakultatywny

 

 1. Poziom i kierunek studiów: jednolite studia magisterskie, kierunek prawo

 

 1. Profil studiów: praktyczny

 

 1. Rok studiów: I (pierwszy); semestr: I

 

 1. Rodzaj zajęć i liczba godzin: wykład / konwersatorium / ćwiczenia / warsztaty

 

      Studia stacjonarne: 12 godzin wykładów

      Studia niestacjonarne:  12 godzin wykładów

 

 1. Liczba punktów ECTS: 7

 

 1. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego, adres mailowy: dr Juliusz Sawarzyński,       sawarzynskijuliusz@wp.pl

 

 1. Język wykładowy: polski

 

 1. Forma zaliczenia: egzamin ustny, warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie z egzaminu ustnego co najmniej oceny dostatecznej

 

 1. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 4 godziny nieusprawiedliwione

 

 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Cel zajęć[36]

– zapoznanie studentów ze sposobem funkcjonowania ksiąg wieczystych oraz zasadami jego działania. Zajęcia mają przygotować studentów do samodzielnej weryfikacji stanu prawnego nieruchomości oraz oceny zgodności danych ujawnionych w rejestrze z danymi zawartymi w innych dokumentach. Studenci poznają najważniejsze pojęcia i reguły rządzące księgami wieczystymi oraz zostanie im przedstawione działanie poszczególnych instytucji prawnych w praktyce. Studenci poznają także najistotniejsze elementy obrotu prawnego oraz mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa tego obrotu. Studenci uzyskają także zdolność do samodzielnego wypełniania wniosków do ksiąg wieczystych i poznają przebieg postępowania wieczystoksięgowego. Studenci nabędą także wiedzę o aktualnym orzecznictwie sądów dotyczących spraw wieczystoksięgowych.

 

 1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

 

Student winien wykazywać się ugruntowaną wiedzą w zakresie prawa cywilnego materialnego oraz co najmniej podstawową wiedzą z zakresu prawa cywilnego proceduralnego. Pożądana jest podstawowa wiedza z zakresu prawa handlowego (kodeks spółek handlowych).

 

 1. Efekty uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych[37]

 

Opis efektów uczenia się[38] dla zajęć z przedmiotu[39] w odniesieniu do wiedzy

 

Kod

efektu

uczenia się

Wiedza: absolwent

Odniesienie do symboli i numerów efektów uczenia się dla kierunku Prawo[40]

K[41]_W01

Posiada wiedzę na temat struktury i treści księgi

KP_W02 ,KP_W12, KP_W16

K_W02

Uzyskuje znajomość postępowania wieczystoksięgowego, w tym jego podmiotów, przedmiotu oraz trybu działania sądu. Rozróżnia rodzaje wpisów w księdze wieczystej.

KP_W03,KP_W04, KP_W07,KP_W14

K_W03

Potrafi ocenić stan prawny nieruchomości na podstawie treści księgi wieczystej oraz zapoznał się z metodami badania stanu prawnego nieruchomości na podstawie treści księgi wieczystej.

KP_W05,KP_W09, KP_W13,KP_W19

K_W04

Zna postawy dokonywania poszczególnych wpisów w księdze wieczystej i potrafi zweryfikować poprawność wniosków o dokonanie wpisów w księdze wieczystej.

KP_W01, KP_W08, KP_W17

K_W05

Zna sposoby pozyskiwania umiejętności, oraz wiedzy i informacji o postępowaniu wieczystoksięgowym w oparciu o orzecznictwo i literaturę

KP_W09, KP_W10, KP_W18

Opis efektów uczenia się dla zajęć z przedmiotu w odniesieniu do umiejętności

 

Kod

efektu

uczenia się

Umiejętności: absolwent potrafi

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_U01

Rzetelnie ocenić stan prawny nieruchomości na podstawie treści księgi wieczystej i opisać ten stan prawny stosując pojęcia języka prawnego

KP_U01, KP_U04

K_U02

Zweryfikować zgodność stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym na podstawie księgi wieczystej oraz przedstawionych dokumentów

KP_U03, KP_U12

K_U03

Określać kroki niezbędne do usunięcia niezgodności pomiędzy rzeczywistym stanem prawnym a stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej

KP_U11, KP_U13

K_U04

Analizować treść wpisów w księdze wieczystej oraz ocenić możliwość ich zmiany albo wykreślenia

KP_U02, KP_U07

K_U05

Posiada zdolność do przedstawienia stanu prawnego nieruchomości wynikającego z treści księgi wieczystej i potrafi wysnuć oraz przedstawić swoje wnioski na temat dopuszczalności rozporządzania nieruchomością.

                                  KP_U05, KP_U14

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do kompetencji społecznych

 

Kod

efektu

uczenia się

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_K01

Rzetelnej oceny dopuszczalności rozporządzenia nieruchomością na podstawie stanu prawnego wynikającego z treści księgi wieczystej

KP_K01, KP_K02

K_K02

Ponoszenia odpowiedzialności za zaproponowane rozwiązania w zakresie postępowania wieczystoksięgowego

KP_K04, KP_K12

K_K03

Doceniania znaczenia ksiąg wieczystych w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu prawnego

KP_K05, KP_K07

K_K04

Zabezpieczenia interesów wszystkich uczestników obrotu nieruchomościami

KP_K08, KP_K09

K_K05

Wykonywania  zawodów prawniczych w zakresie odnoszącym się do postępowania wieczystoksięgowego, jak i wykonywania w tym zakresie zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami

KP_K11, KP_K13

 

4.Treści programowe[42]

 

Symbol

treści programowych

Opis treści programowych[43]

Odniesienie

do kodów efektów uczenia się

dla przedmiotu[44]

TP_01

1. Wprowadzenie zagadnień związanych z księgami wieczystymi:

1.         Rejestry odnoszące się do nieruchomości – ujęcie ogólne z krótkim wstępem historycznym

2.         Rola poszczególnych rejestrów

3.         Funkcje ksiąg wieczystych

4.         Elektroniczne księgi wieczyste a archiwum ksiąg wieczystych

5.         Zasady prowadzenia ksiąg wieczystych

6.         Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

K_W01, K_W05, K_U01, K_K05

TP_02

2. Rodzaje praw ujawnianych w księgach wieczystych:

1.         Rodzaje praw ujawnianych w księgach wieczystych

2.         Ograniczone prawa rzeczowe – podział i charakterystyka

3.         Księga wieczysta z perspektywy wierzyciela

4.         Księga wieczysta z perspektywy dłużnika

5.         Księga wieczysta z perspektywy właściciela nieruchomości

6.         Księga wieczysta z perspektywy osoby planującej nabyć nieruchomość

7.         Księga wieczysta z perspektywy komornika sądowego

K_W02, K_U01, K_K01,

TP_03

3. Struktura ksiąg wieczystych i treści zawarte w księgach wieczystych:

1.         Konstrukcja księgi wieczystej

2.         Dział I-O – omówienie treści zawartych w tym dziale oraz możliwych wpisów

3.         Dział I-Sp – omówienie treści zawartych w tym dziale oraz możliwych wpisów

4.         Dział II – omówienie treści zawartych w tym dziale oraz możliwych wpisów

5.         Dział III – omówienie treści zawartych w tym dziale oraz możliwych wpisów

6.         Dział IV – omówienie treści zawartych w tym dziale oraz możliwych wpisów

7.         Zajęcia praktyczne – poszukiwanie ksiąg wieczystych i ustalanie stanu prawnego nieruchomości na ich podstawie – z uwzględnieniem wiedzy uzyskanej na zajęciach

K_W02, K_U01,K_K01

TP_04

4. Szczegółowe zagadnienia praktyczne związane z funkcjonowanie ksiąg wieczystych:

1.         Niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

2.         Podstawy wpisów w księgach wieczystych

3.         Wpisy „dawne”

4.         Zagubienie akt księgi wieczystej

5.         Przypadki problemowe w praktyce obrotu nieruchomościami

6.         Kazusy praktyczne rozwiązywane z udziałem Studentów

K_W02, K_U01, K_U02 K_K05

 

 1. Zalecana literatura
 • Literatura podstawowa (1-3 pozycje, wg wzoru: inicjał imienia autora i nazwisko, tytuł zapisany kursywą, miejsce i rok wydania)
 • Czech, Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz. T. I, Warszawa 2022
 • Herapolitańska i in., Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane. Komentarz., Warszawa 2021
 • Kuropatwiński, Podstawa wpisu do księgi wieczystej, Warszawa 2020

 

 • Literatura uzupełniająca (dowolna liczba pozycji):

 – A. Jakubowska, Księgi wieczyste, hipoteka i zastaw rejestrowy z komentarzem oraz aktami szczegółowymi, Warszawa 2011.

 – A. Oleszko, R. Pastuszko, Prawo o notariacie. Kodeks etyki zawodowej notariusza. Księgi wieczyste. Postępowanie wieczystoksięgowe, Warszawa 2022.

 

– Informacje o literaturze przedmiotu, metodyce uczenia się i pracy z materiałami źródłowymi

   (tekstami aktów prawnych i orzecznictwem sądów) oraz o sposobie przygotowania się do

    zaliczenia przedmiotu prowadzący przekazuje na pierwszych zajęciach.

 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu (o ile istnieje)

 

Przewiduje się możliwość prowadzenia części zajęć na odległość z wykorzystaniem platform edukacyjnych określonych przez Dziekana.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

 

Metody i formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

x

Wykład konwersatoryjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

x

Wykład problemowy połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

x

Dyskusja

x

Praca z tekstem, jego analiza i dyskusja

x

Analiza wybranych przypadków, ćwiczenia i dyskusja

x

Samodzielne rozwiązywanie przez studenta pod kierunkiem nauczyciela zagadnień problemowych

x

Rozwiązywanie zadań (studia przypadków)

x

Prezentacje własne studentów

x

Praca w grupach i rozwiązywanie problemów prawnych w formie ćwiczeń

x

Inne

 

 

 1. Kalkulacja nakładu pracy studenta i punkty ECTS:[45]

 

Opis form pracy własnej i aktywności studenta, umożliwiających osiągnięcie założonych efektów uczenia się[46]

Szacunkowa

liczba godzin na daną formę pracy i aktywność studenta/ki

studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Formy aktywności i pracy własnej studenta[47]

 

 

                                                                                                                                                                                     Uczestniczenie w zajęciach z nauczycielem zgodnie z planem studiów

                          12 godzin

 

                            12 godzin

                                                                                                                          Przygotowanie do zajęć

 

30 godzin

 

     35 godziny

                                                                                                                                   Czytanie zaleconej literatury

 

30 godzin

 

 

                            35 godzin

                                                                                                                                Wyszukiwanie, czytanie i analiza wybranych aktów prawnych, ich fragmentów i orzeczeń TK,SN i NSA

 

20 godzin

 

 

20 godzin

                                                                                                                             Wykonywanie zadanych ćwiczeń z wykorzystaniem wskazanych przepisów i orzeczeń TK, SN i NSA

 

20 godzin

 

 

25 godzin

                                                                                                                           Przygotowanie do egzaminu

 

15 godzin

 

 

20 godzin

SUMA GODZIN

175 godzin

175 godzin

LICZBA PUNKTÓW ECTS

7

7

 

 1. Ocenianie stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się:

 

 

Ocenie podlegają

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Obecność na zajęciach

X

Aktywność na zajęciach

X

Umiejętność poprawnego posługiwania się siatką pojęciową właściwą dla prawoznawstwa

X

Wykonywanie ćwiczeń zadanych w ramach pracy własnej

X

Poziom znajomości zaleconej literatury

X

Przyswojenie treści programowych

X

Umiejętność pracy z tekstem

X

Umiejętność pracy w grupie

X

Inne

 

 

 1. Metody weryfikacji osiągniętych przez studenta założonych efektów uczenia się:

Ocena stopnia osiągnięcia przez studenta zamierzonych efektów uczenia się następować będzie w sposób ciągły w okresie prowadzenia zajęć, a w sposób pogłębiony podczas zaliczenia przedmiotu.

W trakcie egzaminu sprawdzone i ocenione zostaną: wiedza, umiejętności i kompetencje studenta, a uzyskana ocena pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy student osiągnął wyznaczone efekty uczenia się, a jeśli tak, to w jakim stopniu.

 1. a) Na końcową ocenę składają się oceny cząstkowe z: (przykładowe metody weryfikacji efektów uczenia się lub inne w zależności od specyfiki przedmiotu)

Metody weryfikacji efektów uczenia się

 

Odniesienie do kodów efektów uczenia się dla wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Zajęcia praktyczne – weryfikacja efektów uczenia się poprzez obserwację, ocenę pracy i aktywności studenta

K_W01; K_W02; K_W03; K_W04; K_W05; K_U01;  K_U02; K_U03; K_U04;  K_U05; K_K01;  K_K02;  K_K03;  K_K04; K_K05

Egzamin ustny końcowy

K_W01; K_W02; K_W03; K_W04; K_W05; K_U03, K_U05

Inne

 

 

 1. b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie końcowego egzaminu ustnego.

Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie ustnej. Polega on na udzieleniu odpowiedzi na 5 wylosowanych pytań problemowych dotyczących różnych partii treści programowych przedmiotu.

 1. c) Stosuje się następujące skalę oceniania studenta:

– bardzo dobry (bdb, 5,0);

– dobry plus (+db, db+, 4,5);

– dobry (db, 4,0);

– dostateczny plus (+dst, dst+, 3,5);

– dostateczny (dst, 3,5);

– niedostateczny (ndst, 2,0).

 

                                                                                                                     

                                                                                                          Poznań, dnia 10 września 2023 r.

                                                                                                         

 

                                                                                                          ( – ) dr Juliusz Sawarzyński

 

Załącznik do zarządzenia Rektora WSUS z dnia  30 maja 2023 r.

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 

(dla 7. poziomu PRK)

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Nazwa przedmiotu: ŁACIŃSKA TERMINOLOGIA PRAWNICZA

 

 1. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

 

 1. Poziom i kierunek studiów: jednolite studia magisterskie, kierunek PRAWO

 

 1. Profil studiów: praktyczny

 

 1. Rok studiów: I (pierwszy);  semestr: 1 (pierwszy)

 

 1. Rodzaj zajęć i liczba godzin: ćwiczenia i warsztaty

 

        Studia stacjonarne20 godzin ćwiczeń i warsztatów

        Studia niestacjonarne12 godzin ćwiczeń i warsztatów 

 

 1. Liczba punktów ECTS: 4 (cztery) 

 

 1. Imię, nazwisko, tytuł, stopień naukowy prowadzącego, adres mailowy:
            GRZEGORZ CZESZAK, profesor WSUS, doktor nauk prawnych, g.czeszak@wsus.poznan.pl

 

 1. Język wykładowy: polski

 

 1. Forma zaliczenia:  zaliczenie ustne na ocenę co najmniej dostateczną

 

 1. Dopuszczalna liczba nieobecności: 2 (dwie) godziny dydaktyczne nieusprawiedliwione

 

 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Cele zajęć

 

I    Wykazanie  a k t u a l n o ś c i   i   u ż y t e c z n o ś c i  języka łacińskiego we współczesnej
     nauce prawa i praktyce prawniczej – animacja filologiczna zajęć z prawa rzymskiego

 

II   Prezentacja szerokich podstaw  j e d n o ś c i  kulturowej Europy umocowanej w tradycji

     rzymsko-łacińskiej – pobudzenie refleksji o uniwersalnych wartościach i funkcjach prawa

 

III  Wprowadzenie w  w a r s z t a t  pracy myślowej prawnika – zilustrowanie różnych sposobów
     analizy, wykładni i argumentacji, uwydatniających korzyści z operatywnej znajomości łaciny  
     prawniczej pod warunkiem okresowej renowacji jej ulotnych zasobów (minimum minimorum)

 

IV  Przegląd najbardziej typowych  d y l e m a t ó w  etycznych w tworzeniu i stosowaniu prawa –
      wyeksponowanie problemu równowagi między racjonalnością dogmatyki (przewidywalność, pewność)
      a sprawiedliwością naturalną (także czynniki pozaprawne)

 

V   Zainspirowanie w stałym i twórczym obcowaniu ze schedą rzymsko-bizantyjską jako nieprzebranym
     arsenałem doświadczeń weryfikujących kolejne projekty  h a r m o n i z a c j i  prawa europejskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych

 

 –  Ogólna znajomość gramatyki języka polskiego i dziejów starożytnych zgodna z programem
    nauczania w szkole średniej

 

 1. Efekty uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych

 

Opis efektów uczenia się dla zajęć z przedmiotu w odniesieniu do WIEDZY

 

Kod

efektu

uczenia się

Wiedza:  absolwent

Odniesienie
do symboli i numerów efektów uczenia się
dla kierunku Prawo

K_W01

–  w i e,  na czym polega specjalne znaczenie języka łacińskiego
   w kształtowaniu cywilizacji europejskiej, w tym zwłaszcza kultury prawnej

KP_W01, KP_W06, KP_W16, KP_W17

K_W02

–  z n a   i   r o z u m i e  podstawowe terminy, zwroty i sentencje łacińskie,   
   opisujące najważniejsze instytucje, zjawiska i relacje doniosłe prawnie

KP_W04, KP_W07, KP_W14, KP_W16

K_W03

–  o k r e ś l a  fundamentalne wartości i zasady tworzenia i stosowania prawa,  
   ujęte konwencjonalnie w łacińskie dyrektywy prakseologiczne i etyczne

KP_W01, KP_W03, KP_W05, KP_W07, KP_W08, KP_W13, KP_W14, KP_W19

 

Opis efektów uczenia się dla zajęć z przedmiotu w odniesieniu do UMIEJĘTNOŚCI

 

Kod

efektu

uczenia się

Umiejętności:  absolwent potrafi

Odniesienie
do symboli i numerów  efektów uczenia się
dla kierunku Prawo

K_U01

  zdobyć i wykorzystać  w i a d o m o ś c i  o  języku i kulturze łacińskiej
   w zakresie niezbędnym do bieżących  p o t r z e b  zawodowych

KP_U01, KP_U02, KP_U11, KP_U15

K_U02

  rozpoznawać łacińską  g e n e a l o g i ę  części aparatu dogmatyczno-
   logicznego i postulatów etycznych występujących w tekstach prawnych,  
   orzecznictwie i publikacjach prawniczych

KP_U01, KP_U05, KP_U08, KP_U09

K_U03

  zastosować odpowiednie  t e r m i n y,  zwroty  i  s e n t e n c j e  łacińskie,  
   w celu integracji wiedzy i umiejętności z różnych  d y s c y p l i n  prawa
   oraz innych nauk i systemów normatywnych

KP_U01, KP_U02, KP_U05, KP_U08, KP_U09, KP_U11, KP_U14

K_U04

–  sformułować własne  p o g l ą d y  dotyczące aktualnych  k o n t r o w e r s j i 
   prawno-etycznych z wykorzystaniem instrumentarium jurysprudencyjnego

 

KP_U01, KP_U02,  KP_U05, KP_U08, KP_U10, KP_U11 KP_U13, KP_U14

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

 

Kod

efektu

uczenia się

Kompetencje społeczne:  absolwent jest gotów do

Odniesienie
do symboli i numerów  efektów uczenia się
dla kierunku Prawo

K_K01

–  pielęgnowania  z d o l n o ś c i  samooceny wiedzy, umiejętności i profitów
   z języka łacińskiego uzasadniających stały trud doskonalenia kwalifikacji 
   zawodowych i rozwoju osobistego

 

KP_K01, KP_K02, KP_K04, KP_K06, KP_K07, KP_K08, KP_K11, KP_K13

K_K02

–  p o w a ż a n i a  historycznego znaczenia języka i kultury grecko-łacińskiej
   z perspektywy cywilizacji europejskiej, tzn. nie tylko w abstrakcyjnym
   prawoznawstwie, ale także w utylitarnej legislatywie i judykaturze

KP_K01, KP_K02, KP_K07, KP_K12, KP_K13

K_K03

–  z a s z c z e p i a n i a  uznanych walorów łaciny w rodzimej polszczyźnie,
   zwł. prawniczej (prostota, jasność, zwięzłość, obiektywizm, elegancja stylu)

 

KP_K01, KP_K02, KP_K03, KP_K04, KP_K07, KP_K08, KP_K09, KP_K13

K_K04

–  s p r z y j a n i a  inicjatywom nawrotu do skarbnicy rzymsko-łacińskiej
   po sprawdzone pomysły i wzory, ułatwiające konsolidację prawa
   Unii Europejskiej

 

KP_K01, KP_K02, KP_K03, KP_K05, KP_K09, KP_K10, KP_K13

 

 1. Treści programowe

 

Symbol

treści programowych

Opis treści programowych

Odniesienie

do kodów efektów uczenia się

dla przedmiotu

 

Inauguratio sive depositio beanorum  –  m e m o r a b i l i a,
czyli troska o pamięć dawnego ceremoniału akademickiego

 

 

TP_01

Linqua Latina, voces Latinae  –  r y d y m e n t a  języka i kultury łacińskiej (pochodzenie, rozwój, alfabet, ortografia, lekcja)

* Ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne

 

K_WO1; K_UO1, K_UO2; K_KO1

TP_02

De iure ac de fontibus iuris Romani  –  o   p r a w i e  i  podziałach prawa oraz źródłach prawa rzymskiego i innych podstawach wymiaru sprawiedliwości (relacje iuslex)

* Ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne

 

K_WO2, K_WO3; K_UO2, K_UO3; K_KO1, K_KO2, K_KO4

TP_03

Interpretatio  –  terminologia, rodzaje i dyrektywy  w y k ł a d n i  prawa powszechnego i czynności prawnych

* Ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne

 

K_WO2, K_WO3; K_UO2, K_UO3; K_UO4; K_KO1, K_KO2, K_KO3

TP_04

De negotiis ac de actionibus  –  o   c z y n n o ś c i a c h  prawnych
i   o c h r o n i e   p r a w  prywatnych (iurisdictio, iudicatio)

* Ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne

 

K_WO2, K_WO3; K_UO2, K_UO3; K_KO1, K_KO2, K_KO3

TP_05

De iure personarum  –  p o d m i o t y  prawa w warunkach
ustroju agnacyjnego  f a m i l i i  rzymskiej

* Ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne

 

K_WO2, K_WO3; K_UO2, K_UO3; K_KO2

TP_06

Ius quo ad res pertinet  –  formy władztwa nad  r z e c z ą

* Ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne

 

K_WO2, K_WO3; K_UO2, K_UO3; K_KO2

TP_07

Pacta sunt servanda  –  rozwój sieci  k o n t r a k t ó w  i  deliktów

* Ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne

 

K_WO2, K_WO3; K_UO2, K_UO3; K_KO2

TP_08

Ambulatoria est voluntas defuncti  –  główne pojęcia, wartości
i zasady prawa  s p a d k o w e g o

* Ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne

 

K_WO2, K_WO3; K_UO2, K_UO3; K_KO2

 

 1. Zalecana literatura

 

 • Literatura podstawowa

 

ADOMEIT K., KONCUR M., ŚLEBZAK K., Łacina dla studentów prawa. Poznań 2006

– BOJARSKI W., DAJCZAK W., SOKALA A., Verba iuris. Reguły i kazusy prawa rzymskiego. Toruń 2007

Gai Institutiones. Instytucje Gaiusa. Tekst i przekład. Z języka łacińskiego przełożył, wstępem i uwagami
  opatrzył Władysław ROZWADOWSKI. Poznań 2003

 •  

– Łacińska terminologia prawnicza. Redakcja naukowa J. ZAJADŁO. Warszawa 2020

– MISZTAL-KONECKA J., WÓJCIK M., Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia. Warszawa 2012

 •  

Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny. Pod red. Witolda WOŁODKIEWICZA. Warszawa 1986

– ROZWADOWSKI W., Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł. Poznań 2005

*

– ADOMEIT K., HAHNSCHEN S., Latein fur Jurastudenten: ein Einstieg in das Juristenlatein. Warszawa 2022

– BERGER A., Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia 1953

 

 • Literatura uzupełniająca

– BURCZAK K., DĘBIŃSKI A., JOŃCA M., Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze. Warszawa 2018

– DĘBIŃSKI A., JOŃCA M., Leksykon tradycji prawa rzymskiego. Podstawowe pojęcia. Warszawa 2018

– GAJDA E., LUBIŃSKA B., Łacińska terminologia prawnicza. Ignorantia iuris nocet. Toruń 2014

– KACPRZAK A., KRZYNÓWEK J., WOŁODKIEWICZ W., Regulae iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego
  Rzeczypospolitej Polskiej
. Pod redakcją W. WOŁODKIEWICZA, Warszawa 2011

– KOWALEWICZ H., Średniowieczna poezja polskich żaków. Pamiętnik literacki LXIV: 1973, z. 1

– KUPISZEWSKI H., Maximae iuris. Przegląd Humanistyczny, 25, 1981, nr 6, s. 1-12

– KURYŁOWICZ M., Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych, łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego. Warszawa 2022

– LITEWSKI W., Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego. Kraków 1998

– LONGCHAMPS DE BERIER F., „Summum ius summa iniuria”. O ideologicznych założeniach w interpretacji starożytnych tekstów
  źródłowych. Zeszyty Prawnicze UKSW, 5, 2005, z. 1, s. 51-68

– Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich. Pod redakcją Witolda WOŁODKIEWICZA,
  Jerzego KRZYNÓWKA. Warszawa 2001

– PIEŃKOS J., Praecepta iuris. Paremie, sentencje, wyrażenia łacińskie w układzie systematycznym i alfabetycznym.
  Warszawa-Poznań 2010

– PIEŃKOS J., Słownik łacińsko-polski. Łacina w nauce i kulturze. Kraków 2001

– POGONOWSKI P., Znaczenie paremii rzymskich dla współczesnej procedury cywilnej. W: Starożytne kodyfikacje prawa,
  Lublin 2000, s. 187-198

– REZLER J., Język łaciński dla prawników. Warszawa 2011         

– ROMINKIEWICZ J., ŻEBER I., Podstawy języka łacińskiego dla studentów prawa. Wrocław 2009

– SONDEL J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków. Kraków 2011

– STROH W., Łacina umarła, niech żyje łacina ! Mała historia wielkiego języka. Poznań 2016

– ZABŁOCKA M., Reguły prawa rzymskiego do dziesięciu przykazań Bożych. Zeszyty Prawnicze UKSW, 1, 2001, s. 71-78

*

– STROH W., Latein ist tot, es lebe Latein ! Kleine Geschichte einer grosen Sprache. Berlin 2007

 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu

 

        – Przewiduje się możliwość prowadzenia części zajęć na odległość z wykorzystaniem
          platform edukacyjnych określonych przez Dziekana

 

III.  INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów uczenia się

 

Metody i formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

Wykład informacyjny prezentujący multimedialnie filologiczne minimum minimorum języka łacińskiego – zarys dziejów, alfabet, wymowa, ortografia, iloczas i akcent

X

Dyskusja wokół sensu obecności łaciny w programie studiów prawniczych 

X

Praca z tekstem i słownikiem łacińskim – wskazówki, przykłady, ćwiczenia

X

Studia kazusów z praktyki jurystów i retorów rzymskich – stan rzeczy, istota sporu, problematyka prawna i pozaprawna, możliwe rozwiązania, vota separata, wnioski

X

Próby samodzielnego czytania przez studentów najprostszych łacińskich tekstów prawniczych (zwł. Gai Institutiones, Lex XII tabularum) – pod kierunkiem nauczyciela

X

Inicjatywy twórcze studentów – wystąpienie, prezentacja, film, debata, inscenizacja etc.

X

Zadania w grupach – argumentacja kwestii prawnych i etycznych w stylu klasycznym

X

Repetycje – przypomnienie i utrwalenie w formie ćwiczeń niezbędnych elementów instrumentarium łacińskiego; erraty, uzupełnienia, wyjaśnienia, uwagi, ciekawostki

X

 

 1. Kalkulacja nakładu pracy studenta i punkty ECTS

 

Opis form pracy własnej i aktywności studenta,
umożliwiających osiągnięcie założonych efektów uczenia się

Szacunkowa liczba godzin
na daną formę pracy i aktywność

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Formy aktywności i pracy własnej studenta

 

 

Uczestniczenie w zajęciach z nauczycielem zgodnie z planem studiów

20

12

Przygotowanie do zajęć – uważna lektura materiałów obowiązkowych

45

50

Czytanie literatury uzupełniającej

15

16

Wykonanie zadanych ćwiczeń z wykorzystaniem wskazanych źródeł prawa, literatury i innych materiałów; ew. konsultacje indywidualne                                                                                                                  

10

12

Opracowanie wystąpienia, prezentacji, debaty, filmu, inscenizacji
lub inne przejawy aspiracji twórczych                                                                                                                        

5

 

5

Repetycje na potrzeby sprawdzianów i zaliczenia                                                                                                                    

5

5

SUMA GODZIN

100

100

LICZBA PUNKTÓW ECTS

4

4

 

 1. Ocenianie stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się

 

Ocenie podlegają

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

Obecność na zajęciach

X

Aktywność merytoryczna na zajęciach

X

Umiejętność poprawnego stosowania zakorzenionej w tradycji prawniczej siatki nazw, terminów, zwrotów i sentencji łacińskich

X

Wykonanie ćwiczeń zadanych w ramach pracy własnej

X

Poziom znajomości zaleconych źródeł i literatury

X

Przyswojenie treści programowych

X

Umiejętność pracy z rudymentarnym słownictwem i tekstem łacińskim

X

Umiejętność współpracy w grupie – zaangażowanie, rola, postawa, interakcje

X

Autorskie wystąpienie, prezentacja, recenzja, film, debata, inscenizacja
itp. przejawy aspiracji twórczych – ewaluacja zespołowa

X

 

 1. Metody weryfikacji osiągniętych przez studenta założonych efektów uczenia się

       –  Ocena stopnia osiągnięcia przez studenta zamierzonych efektów uczenia się następować będzie
           w sposób ciągły w okresie prowadzenia zajęć, a w sposób pogłębiony podczas zaliczenia przedmiotu

       –  W trakcie zaliczenia sprawdzone i ocenione zostaną: wiedza, umiejętności i kompetencje studenta,
          a uzyskana ocena pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy student osiągnął wyznaczone
          efekty uczenia się, a jeśli tak, to w jakim stopniu

 1. a) Na końcową ocenę składają się oceny cząstkowe z:                                                                                           

Metody weryfikacji efektów uczenia się

 

Odniesienie do kodów efektów uczenia się
dla wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych

 

Sprawdziany pisemne, będące podstawą zaliczenia wydzielonych treści programowych i ćwiczeń

K_W02, K_W03; 
K_U02, K_U03;
K_K01, K_K03

 

Zajęcia praktyczne, dające okazję do bezpośredniej obserwacji
oraz merytorycznej oceny pracy i aktywności studenta

K_W01, K_W02, K_W03;  K_U01, K_U02, K_U03, K_U04;  K_K01, K_K02, K_K03, K_K04

 

Prace dodatkowe – prezentacja, esej, komentarz, recenzja, debata, film, inscenizacja itp. przejawy twórczego zaangażowania

K_W01, K_W02, K_W03;  K_U01, K_U02, K_U03, K_U04;  K_K01, K_K03, K_K04, K_K05

 

Zaliczenie końcowe

K_W01, K_W02, K_W03;  K_U01, K_U02, K_U03, K_U04;  K_K01, K_K02, K_K03, K_K04

 

 1. b) Warunki zaliczenia przedmiotu

 

       –   Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w ćwiczeniach i pozytywne wyniki sprawdzianów cząstkowych

       –   Sprawdziany w formie pisemnej obejmują kolejne, wskazane z góry i omówione wspólnie partie materiału:

  *  trzy  p y t a n i a  szczegółowe  –  każde punktowane w skali 0 – 3

                  *  o c e n a  sprawdzianu  –  bdb (ogółem za trzy pytania: 9 pkt.), plus db (8 pkt.), db (7 pkt.), plus dst (6 pkt.), dst (5 pkt.), nd (0-4 pkt.)

       –  Zaliczenie końcowe w formie ustnej (colloquium) polega na samodzielnym przedstawieniu jednej z poznanych   
           kontrowersji prawnych albo etycznych – wybranej dowolnie spośród indicis rerum, udostępnionego
           ad personam i ad publicandum – z wykorzystaniem adekwatnych terminów, zwrotów i sentencji łacińskich

 

 1. c) Stosuje się następującą skalę oceniania studenta:

– bardzo dobry (bdb, 5,0);

– dobry plus (+db, db+, 4,5);

– dobry (db, 4,0);

– dostateczny plus (+dst, dst+, 3,5);

– dostateczny (dst, 3,0);

– niedostateczny (ndst, 2,0).

 

                                                                                                            Opracował

     Poznań, dnia 11. sierpnia 2023 r.                                                prof. WSUS dr GRZEGORZ CZESZAK

 

Załącznik do zarządzenia Rektora WSUS z dnia  30 maja 2023 r.

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 

(dla 7. poziomu PRK)

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Nazwa przedmiotu: Ochrona Własności Intelektualnej

 

 1. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru

 

 1. Poziom i kierunek studiów: jednolite studia magisterskie, kierunek prawo

 

 1. Profil studiów: praktyczny

 

 1. Rok studiów, semestr: II (drugi); semestr IV

 

 1. Rodzaj zajęć i liczba godzin: wykład / konwersatorium / ćwiczenia / warsztaty

 

      Studia stacjonarne: 15 godzin wykładów / 15 godzin ćwiczeń

      Studia niestacjonarne:  9 godzin wykładów / 9 godzin ćwiczeń

 

 1. Liczba punktów ECTS: 3

 

 1. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego, adres mailowy: mgr Marcin Bąkowski,

      m.bakowski@wsus.poznan.pl

 

 1. Język wykładowy: polski

 

 1. Forma zaliczenia: egzamin ustny, warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie z egzaminu

      ustnego co najmniej oceny dostatecznej

 

 1. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 2 godziny nieusprawiedliwione

 

 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Cel zajęć[48]

– przedstawienie wiedzy o społecznych uwarunkowaniach ochrony własności intelektualnej;

– przekazanie wiedzy o podstawowych regulacjach prawnych dotyczących własności intelektualnej;

– przekazanie wiedzy o celach i cechach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

– przekazanie wiedzy o przedmiocie oraz podmiotach praw autorskich i praw pokrewnych;

– wyposażenie w wiedzę o treści prawa autorskiego i praw pokrewnych;

– kształtowanie umiejętności formułowania umów z zakresu własności intelektualnej;

– wyposażenie w zaawansowane umiejętności korzystania z dozwolonego użytku chronionych utworów i praw

pokrewnych;

– przekazanie zaawansowanej wiedzy o utworach audiowizualnych i programach komputerowych;

– przedstawienie wiedzy na temat istoty i działalności organizacji zbiorowego zarządzanie prawami autorskimi lub pokrewnymi;

– przedstawienie wiedzy o ochronie baz danych;

– przekazanie wiedzy o przedmiotach prawa własności przemysłowej;

– kształtowanie umiejętności korzystania z ochrony cywilnej i karnej własności intelektualnej;

– kształtowanie wrażliwości na naruszenia własności intelektualnej w Internecie.

 1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

 

 • wiedza z zakresu podstawowych pojęć prawoznawstwa;
 • podstawowa umiejętność korzystania z przepisów polskiego systemu prawnego;
 • rozumienie społecznej roli etyki i prawa.

 

 1. Efekty uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych[49]

 

Opis efektów uczenia się[50] dla zajęć z przedmiotu[51] w odniesieniu do wiedzy

 

Kod

efektu

uczenia się

Wiedza: absolwent

Odniesienie do symboli i numerów efektów uczenia się dla kierunku Prawo[52]

K[53]_W01

Zapoznanie się z podstawowymi regułami i przepisami prawnymi z zakresu ochrony własności intelektualnej

KP_W01, KP_W04

K_W02

Ma podstawową wiedzę w zakresie przedmiotu, podmiotów, treści i ograniczeń praw autorskich i pokrewnych

KP_W01, KP_W04, KP_W07

K_W03

Zna i rozumie ograniczenia praw twórców oraz podstawowe zasady korzystania z twórczości intelektualnej

KP_W05, KP_W09

K_W04

Ma wiedzę o wynalazkach, wzorach użytkowych i przemysłowych, znakach towarowych

KP_W15

K_W05

Zna zasady i tryb ochrony własności intelektualnej w prawie cywilnym, karnym oraz w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji

KP_W14, KP_W15

K_W06

Dostrzega obszary zastosowania prawa własności intelektualnej tak w sferze prywatnej, jak i publicznej

KP_W13, KP_W15

 

 

Opis efektów uczenia się dla zajęć z przedmiotu w odniesieniu do umiejętności

 

Kod

efektu

uczenia się

Umiejętności: absolwent potrafi

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_U01

Potrafi prawidłowo interpretować rolę i znaczenie ochrony własności intelektualnej oraz zasady odpowiedzialności prawnej – cywilnej i karnej oraz etycznej za jej naruszenie

KP_U01, KP_U09

K_U02

Potrafi wykorzystywać przepisy prawa autorskiego i praw pokrewnych do analizowania i rozstrzygania najczęstszych sytuacji powstających na styku twórczości oraz pracy zawodowej i życia prywatnego

KP_U02, KP_U03

K_U03

Ma umiejętność definiowania, rozumienia i analizowania przedmiotów własności przemysłowej, a także czynów nieuczciwej konkurencji

KP_U05, KP_U09

K_U04

Potrafi posługiwać się instrumentami prawnymi dotyczącymi ochrony własności intelektualnej

KP_U06, KP_U08, KP_U11

K_U05

Potrafi posługiwać się prawidło posługiwać się systemem normatywnym przy formułowaniu umów z zakresu własności intelektualnej, dotyczących korzystania z twórczości i baz danych

KP_U03, KP_U10, KP_U14

 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do kompetencji społecznych

 

Kod

efektu

uczenia się

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_K01

Ma świadomość, że należy stale uzupełniać wiedzę o zmieniających się przepisach prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej

KP_K01, KP_K04, KP_K11

K_K02

Docenia i w pełni rozumie społeczną konieczność globalnej ochrony własności intelektualnej

KP_K02, KP_K03

K_K03

Ma świadomość ważności myślenia oraz rzetelnego i skutecznego działania, zgodnego z prawem i etyką, przy dochodzeniu swych racji, a także w momencie korzystania z cudzej twórczości

KP_K05, KP_K12

 

 1. Treści programowe[54]

 

Symbol

treści programowych

Opis treści programowych[55]

Odniesienie

do kodów efektów uczenia się

dla przedmiotu[56]

TP_01

Ochrona własności intelektualnej w systemie prawa polskiego

K_W01, K_U01

TP_02

Zasady prawa autorskiego

K_W01, K_U02

TP_03

Przedmiot prawa autorskiego

K_W02, K_U02

TP_04

Podmioty praw autorskich

K_W02, K_U02

TP_05

Treść prawa autorskiego

K_W02, K_U02

TP_06

Umowy z zakresu własności intelektualnej

K_W03, K_U05

TP_07

Ograniczenia praw wyłącznych uprawnionych podmiotów

K_W03, K_U04

TP_08

Prawa pokrewne

K_W02, K_U04

TP_09

Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

K_U04, K_K02

TP_10

Ochrona baz danych

K_U05, K_K02

TP_11

Ochrona własności intelektualnej w Internecie

K_U05, K_K02

TP_12

Intelektualna własność przemysłowa (wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe)

K_W04, K_U03

TP_13

Naruszenie własności intelektualnej jako czyn nieuczciwej konkurencji

K_W05, K_W06 K_U03

TP_14

Ochrona cywilna i karna własności intelektualnej

K_W05, K_K01 K_K03

 

 1. Zalecana literatura
 • Literatura podstawowa (1-3 pozycje, wg wzoru: inicjał imienia autora i nazwisko, tytuł zapisany kursywą, miejsce i rok wydania)

 

 • ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) 
 • ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 r. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)
 • Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Przepisy z wprowadzeniem, Wyd. 9. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2021,
 • Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wyd. 11 Warszawa: C.H. Beck 2021,
 • Praca zbior. pod red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej. 1. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2018.

 

 • Literatura uzupełniająca (dowolna liczba pozycji):
 • Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej Wyd. 2 Warszawa: C.H. Beck 2020 r.,
 • Markiewicz Ilustrowane prawo autorskie. Wyd. 1. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2018,
 • Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, Prawo autorskie Zarys Problematyki Warszawa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2020,
 • Sewerynik, Prawo autorskie w muzyce, Wyd. 1, Warszawa 2014.

– Informacje o literaturze przedmiotu, metodyce uczenia się i pracy z materiałami źródłowymi

   (tekstami aktów prawnych i orzecznictwem sądów) oraz o sposobie przygotowania się do

    zaliczenia przedmiotu prowadzący przekazuje na pierwszych zajęciach.

 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu (o ile istnieje)

 

Przewiduje się możliwość prowadzenia części zajęć na odległość z wykorzystaniem platform edukacyjnych określonych przez Dziekana.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

 

Metody i formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

x

Wykład konwersatoryjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

x

Wykład problemowy połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

x

Dyskusja

x

Praca z tekstem, jego analiza i dyskusja

x

Analiza wybranych przypadków, ćwiczenia i dyskusja

x

Samodzielne rozwiązywanie przez studenta pod kierunkiem nauczyciela zagadnień problemowych

x

Rozwiązywanie zadań (studia przypadków)

x

Prezentacje własne studentów

x

Praca w grupach i rozwiązywanie problemów prawnych w formie ćwiczeń

x

Udział studentów w szkoleniach -webinariach organizowanych przez Wolters Kluwer i utrwalanie wiedzy poprzez wykonywanie ćwiczeń i prowadzoną dyskusję

x

Inne

 

 

 1. Kalkulacja nakładu pracy studenta i punkty ECTS:[57]

 

Opis form pracy własnej i aktywności studenta, umożliwiających osiągnięcie założonych efektów uczenia się[58]

Szacunkowa

liczba godzin na daną formę pracy i aktywność studenta/ki

studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Formy aktywności i pracy własnej studenta[59]

 

 

                                                                                                                                                                                  Uczestniczenie w zajęciach z nauczycielem zgodnie z planem studiów

 

30 godzin

 

18 godzin

                                                                                                                          Przygotowanie do zajęć

 

15 godzin

 

 

18,5 godziny

                                                                                                                                   Czytanie zaleconej literatury

 

15 godzin

 

 

18,5 godziny

                                                                                                                                Wyszukiwanie, czytanie i analiza wybranych aktów prawnych, ich fragmentów i orzeczeń TK,SN i NSA

 

2,5 godziny

 

 

4 godziny

                                                                                                                             Wykonywanie zadanych ćwiczeń z wykorzystaniem wskazanych przepisów i orzeczeń TK, SN i NSA

 

2,5 godzin

 

4 godziny

                                                                                                                           Przygotowanie do egzaminu

 

10 godzin

 

12 godzin

 

SUMA GODZIN

75 godzin

75 godzin

LICZBA PUNKTÓW ECTS

3

3

 

 1. Ocenianie stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się:

 

 

Ocenie podlegają

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Obecność na zajęciach

X

Aktywność na zajęciach

X

Umiejętność poprawnego posługiwania się siatką pojęciową właściwą dla prawoznawstwa

X

Wykonywanie ćwiczeń zadanych w ramach pracy własnej

X

Poziom znajomości zaleconej literatury

X

Przyswojenie treści programowych

X

Umiejętność pracy z tekstem

X

Umiejętność pracy w grupie

X

Inne

 

 

 1. Metody weryfikacji osiągniętych przez studenta założonych efektów uczenia się:

Ocena stopnia osiągnięcia przez studenta zamierzonych efektów uczenia się następować będzie w sposób ciągły w okresie prowadzenia zajęć, a w sposób pogłębiony podczas zaliczenia przedmiotu.

W trakcie egzaminu sprawdzone i ocenione zostaną: wiedza, umiejętności i kompetencje studenta, a uzyskana ocena pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy student osiągnął wyznaczone efekty uczenia się, a jeśli tak, to w jakim stopniu.

 1. a) Na końcową ocenę składają się oceny cząstkowe z: (przykładowe metody weryfikacji efektów uczenia się lub inne w zależności od specyfiki przedmiotu)

Metody weryfikacji efektów uczenia się

 

Odniesienie do kodów efektów uczenia się dla wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Kolokwia ustne lub pisemne stanowiące podstawę zaliczenie poszczególnych treści programowych i ćwiczeń

K_W01; K_W02; K_W03; K_W04; K_W05; K_W06;

K_U01;  K_U02; K_U03; K_U04; K_U05

Zajęcia praktyczne – weryfikacja efektów uczenia się poprzez obserwację, ocenę pracy i aktywności studenta

K_W01; K_W02; K_W03; K_W04; K_W05; K_W06; K_U01;  K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_K01;  K_K02;  K_K03

Praca pisemna/ esej/ komentarz/ recenzja

K_W01; K_W02; K_W03; K_W04; K_W05; K_W06;

K_U01;  K_U02; K_U03; K_U04; K_U05

Egzamin ustny końcowy

K_W01; K_W02; K_W03; K_W04; K_W05; K_W06;

K_U01;  K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_K03

Inne

 

 

 1. b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń, zaliczenie kolokwiów treści programowych i zaliczenie końcowego egzaminu ustnego.

Do egzaminu może przystąpić student, który zaliczył ćwiczenia i kolokwia.

Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie ustnej. Polega on na udzieleniu odpowiedzi na trzy wylosowane pytania problemowe dotyczące różnych partii treści programowych przedmiotu.

 1. c) Stosuje się następujące skalę oceniania studenta:

– bardzo dobry (bdb, 5,0);

– dobry plus (+db, db+, 4,5);

– dobry (db, 4,0);

– dostateczny plus (+dst, dst+, 3,5);

– dostateczny (dst, 3,0);

– niedostateczny (ndst, 2,0).

 

                                                                                                                     

                                                                                                                      Poznań, dnia 14 lipca 2023 r.

                                                                                                                     

                                                                                                                      mgr Marcin Bąkowski

 

Załącznik do zarządzenia Rektora WSUS z dnia  30 maja 2023 r.

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 

(dla 7. poziomu PRK)

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Nazwa przedmiotu: Podstawy prawoznawstwa

 

 1. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru / fakultatywny

 

 1. Poziom i kierunek studiów: jednolite studia magisterskie, kierunek prawo

 

 1. Profil studiów: praktyczny

 

 1. Rok studiów: I (pierwszy); semestr: I

 

 1. Rodzaj zajęć i liczba godzin: wykład / konwersatorium / ćwiczenia / warsztaty

 

      Studia stacjonarne: 60 godzin wykładów / 30 godzin ćwiczeń

      Studia niestacjonarne:  40 godzin wykładów / 20 godzin ćwiczeń

 

 1. Liczba punktów ECTS: 7

 

 1. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego, adres mailowy: dr Walerian Szymański,       szymanski@wsus.poznan.pl; dr Mikołaj Tyrchan, miki.tyrchan@interia.pl

 

 1. Język wykładowy: polski

 

 1. Forma zaliczenia: egzamin ustny, warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie z egzaminu ustnego co najmniej oceny dostatecznej

 

 1. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 4 godziny nieusprawiedliwione

 

 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Cel zajęć[60]

– przygotowanie studentów do studiowania prawa. Umożliwi to w pierwszej kolejności przyswojenie podstawowych pojęć zarówno prawa, jak i nauki o prawie, a przede wszystkim przyswojenie właściwych dla prawników metod, zasad i dyrektyw związanych z tworzeniem, wykładnią i stosowaniem prawa, a także obrotem prawnym;

– nabycie umiejętności posługiwania się przyswojoną wiedzą z zakresu prawoznawstwa, siatką pojęciową i właściwymi dla prawoznawstwa metodami badawczymi;

– nabycie umiejętności interpretowania tekstów prawnych oraz wnioskowania prawniczego, jak również analizy procesów wykładni i wnioskowania prawniczego w zgodzie z zasadami i dyrektywami wypracowanymi przez doktrynę prawniczą i judykaturę. 

 

 1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

 

Student winien wykazywać się podstawową wiedzą w zakresie funkcjonowania państwa i prawa, oczekiwaną od absolwenta szkoły średniej. Pożądana jest podstawowa wiedza o języku i jego funkcjach.

 

 1. Efekty uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych[61]

 

Opis efektów uczenia się[62] dla zajęć z przedmiotu[63] w odniesieniu do wiedzy

 

Kod

efektu

uczenia się

Wiedza: absolwent

Odniesienie do symboli i numerów efektów uczenia się dla kierunku Prawo[64]

K[65]_W01

Ma pogłębioną znajomość podstawowych pojęć i metod właściwych dla prawoznawstwa

KP_W02 ,KP_W12, KP_W16

K_W02

Zna rodzaje norm postępowania (w tym prawnych), ich źródła i systematykę, sposób tworzenia, strukturę, sposób dokonywania zmian i rodzaje więzi występujących między normami prawnymi

KP_W03,KP_W04, KP_W07,KP_W14

K_W03

Na poziomie pogłębionym ma wiedzę o swoistych dla prawnika metodach, zasadach i dyrektywach tworzenia, wykładni, wnioskowań prawniczych i stosowania prawa oraz rozumie zasady obrotu prawnego

KP_W05,KP_W09, KP_W13,KP_W19

K_W04

Zna na poziomie pogłębionym relacje zachodzące między systemami normatywnymi a innymi systemami, rozpoznaje mechanizmy powodujące powstawanie kolizji między prawem a moralnością i obyczajami

KP_W01, KP_W08, KP_W17

K_W05

Zna sposoby pozyskiwania wiedzy i informacji o prawie w oparciu o dorobek doktryny i judykatury

KP_W09, KP_W10, KP_W18

Opis efektów uczenia się dla zajęć z przedmiotu w odniesieniu do umiejętności

 

Kod

efektu

uczenia się

Umiejętności: absolwent potrafi

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_U01

Sprawnie diagnozować i analizować zjawiska prawne uwzględniając siatkę pojęciową i właściwe dla prawoznawstwa metody postępowania

KP_U01, KP_U04

K_U02

Zinterpretować tekst prawny, dokonać wykładni prawa, przeprowadzić wnioskowanie prawnicze i stosować przepisy prawa zgodnie z zasadami, regułami i dyrektywami wypracowanymi przez doktrynę i judykaturę

KP_U03, KP_U12

K_U03

Sprawnie wyznaczać sekwencyjne ścieżki postępowania w ustalaniu faktów i odpowiadającym im zakresów zastosowania oraz normowania wyinterpretowanych z przepisów norm prawnych

KP_U11, KP_U13

K_U04

Opisać i analizować pojawiające się w procesie wykładni i stosowana prawa problemy prawne

KP_U02, KP_U07

K_U05

Posiada umiejętność prezentacji problemów prawnych i prowadzenia dyskusji; posiada umiejętność dostrzegania błędów w stosowanej przez interlokutora argumentacji i prezentowania kontrargumentów

                                  KP_U05, KP_U14

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do kompetencji społecznych

 

Kod

efektu

uczenia się

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_K01

Utożsamiania się z wartościami, celami i zadaniami wykonywanymi na zajmowanych stanowiskach związanych z wykładnią i stosowaniem prawa

KP_K01, KP_K02

K_K02

Ponoszenia odpowiedzialności osobistej (zawodowej i społecznej) za swoje decyzje, proponowane rozstrzygnięcia i posługiwaną się argumentacją

KP_K04, KP_K12

K_K03

Doceniania w sposób wielostronny znaczenia wykazywania gotowości do pełnienia odpowiedzialnych ról zawodowych i reprezentowania postawy etycznej

KP_K05, KP_K07

K_K04

Przekazywania, negocjowania lub  prowadzenia mediacji w imię osiągania wspólnych celów

KP_K08, KP_K09

K_K05

Wykonywania  wielu różnych zawodów, zajmowania różnych stanowisk wymagających wiedzy prawniczej i wykazywania zainteresowania aktualnymi problemami prawnymi

KP_K11, KP_K13

 

4.Treści programowe[66]

 

Symbol

treści programowych

Opis treści programowych[67]

Odniesienie

do kodów efektów uczenia się

dla przedmiotu[68]

TP_01

1. Związek prawa z państwem:

-prawo społeczeństwa do sprawnego i przyjaznego państwa,

-obszary strategiczne państwa i jego funkcje,

-sposoby związania prawa z państwem,

-zasada trójpodziału władzy i zasada równowagi władzy.

K_W01, K_W05, K_U01, K_K05

TP_02

2. Normy postępowania:

-wypowiedzi dyrektywalne i ich rodzaje,

-język prawa (część I),

-norma postępowania i jej elementy treściowe,

-rodzaje norm postępowania,

-obowiązywanie norm postępowania,

-norma prawna; koncepcje budowy normy prawnej,

-zakresy normy prawnej,

-rodzaje norm prawnych.

K_W02, K_U01, K_K01,

TP_03

3. Powstawanie prawa:

-rodzaje faktów prawotwórczych,

-„źródła prawa” i różne znaczenie terminu „źródła prawa”,

-proces tworzenia prawa,

-system źródeł prawa w Rzeczypospolitej Polskiej.

K_W02, K_U01,K_K01

TP_04

4. Akty normatywne i ich systematyzacja:

-pojęcie aktu normatywnego,

rodzaje aktów normatywnych, powiązania między aktami normatywnymi,

-budowa aktu normatywnego,

-rodzaje przepisów prawnych (część 1.),

-ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne.

K_W02, K_U01, K_U02 K_K05

TP_05

5. Obowiązywanie prawa

-aspekty obowiązywania prawa (norm prawnych);

-obowiązywanie a wejście w życie prawa,

-nowelizacja aktu normatywnego,

-formy eliminowania aktów normatywnych (przepisów) z systemu prawa,

– element czasu w treści normy (problemy intertemporalny i retroakcji),

-tekst jednolity i ujednolicony,

-ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne.

K_W03 , K_U02, K_U03, K_K02

TP_06

6. Język prawa:

-język prawny a język prawniczy,

-cechy języka tekstów  (polskich) prawnych,

-pożądane cechy języka (polskich) tekstów prawnych,

-rodzaje przepisów prawnych (część 2.)

-ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne.

K_W01, K_U03, K_U04,  K_K04

TP_07

7. Wykładnia prawa (przepisów prawnych):

-pojęcie i zadania wykładni przepisów prawnych,

-rodzaje i modele wykładni przepisów prawnych,

-fazy wykładni prawa,

-zasady i reguły (dyrektywy) wykładni prawa oraz ich rodzaje

-założenia o racjonalności prawodawcy a jego illokucyjna intencja,

 -ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne.

K_W03, K_U02, K_U03, K_K01

TP_08

8. Wnioskowanie prawnicze:

-pojęcie wnioskowań prawniczych i ich rodzaje,

-reguły inferencyjne oparte na wynikaniu normy z norm,

-reguły inferencyjne oparte na założeniu konsekwentności ocen prawodawcy,

-ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne.

K_W03, K_U02, K_U04, K_K02

TP_09

9. System prawa:

-pojęcie systemu prawa,

-rodzaje systemów prawa,

-podziały w systemie prawa. Gałęzie i dziedziny prawa,

-prawo publiczne i prawo prywatne,

-formalne cechy systemu prawa,

-luki w prawie i sposoby ich usuwania,

-zasada niesprzeczności norm w systemie prawa,

-reguły kolizyjne,

-ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne.

K_W04, K_U01, K_U04, K_K03

TP_10

10. Przestrzeganie prawa i warunki jego przestrzegania:

-pojęcie przestrzegania prawa,

-czynniki wpływające na przestrzeganie prawa (postawy wobec prawa),

-sankcja i rodzaje sankcji,

-znajomość prawa jako warunek jego przestrzegania.

K_W04, K_U01, K_U05, K_K04

TP_11

11. Znajomość prawa:

-ogłoszenie aktu normatywnego,

-formy ogłaszania aktów normatywnych,

-inne formy przekazywania informacji o prawie,

– ignorantia iuris nocet,

-ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne.

K_W05, K_U02, K_U05, K_K05

TP_12

12. Stosowanie prawa:

-pojęcie i typy stosowania prawa,

-etapy stosowania prawa,

– zakres swobody podejmowania decyzji przez organ stosujący prawo (dyskrecjonalność),

-ustalanie faktów w procesie stosowania prawa,

-ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne.

K_W01, K_W03, K_W04,  K_U03, K_U04, K_K05

TP_13

13. Stosunki prawne i podmioty prawa:

-pojęcie stosunku prawnego,

-podmioty stosunku prawnego oraz ich zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych,

-przedmiot i treść stosunku prawnego,

-rodzaje stosunków prawnych,

– fakty prawne,

-czynności konwencjonalne (prawne) oraz ich wady,

-ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne.

K_W01, K_U01, K_U04, K_K01

TP_14

14. Sytuacje wyznaczone przez normy prawne:

-pojęcie sytuacji prawnej,

-podstawowe sytuacje prawne,

-pochodne sytuacje prawne,

-złożone sytuacje prawne,

-prawa podmiotowe jednostki. Prawa człowieka i obywatela,

-ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne.

K_W01, K_U01, K_U04, K_K05

TP_15

15. Sprawiedliwość – praworządność:

-spór o pojęcie sprawiedliwości,

-typy (formuły) sprawiedliwości,

-gwarancje praworządności,

-pojęcie moralności,

-relacje między prawem a moralnością,

-konflikt norm prawnych i norm moralnych.

K_W01,  K_W02, K_W05, K_U04 K_U05, K_K03

 

 1. Zalecana literatura
 • Literatura podstawowa (1-3 pozycje, wg wzoru: inicjał imienia autora i nazwisko, tytuł zapisany kursywą, miejsce i rok wydania)
 • Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, wyd. 3, Poznań 2005
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), Rozdział III Źródła Prawa.
 • Zestaw tekstów prawnych i ich fragmentów, orzeczeń TK, SN i NSA wskazanych przez wykładowcę prowadzącego zajęcia

 

 • Literatura uzupełniająca (dowolna liczba pozycji):

 – T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, 14. Wydanie, Warszawa 2021;

 – L. Garlicki, Polskie Prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa, najnowsze wydanie, przede wszystkim rozdział dotyczący źródeł prawa.

 

– Informacje o literaturze przedmiotu, metodyce uczenia się i pracy z materiałami źródłowymi

   (tekstami aktów prawnych i orzecznictwem sądów) oraz o sposobie przygotowania się do

    zaliczenia przedmiotu prowadzący przekazuje na pierwszych zajęciach.

 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu (o ile istnieje)

 

Przewiduje się możliwość prowadzenia części zajęć na odległość z wykorzystaniem platform edukacyjnych określonych przez Dziekana.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

 

Metody i formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

x

Wykład konwersatoryjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

x

Wykład problemowy połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

x

Dyskusja

x

Praca z tekstem, jego analiza i dyskusja

x

Analiza wybranych przypadków, ćwiczenia i dyskusja

x

Samodzielne rozwiązywanie przez studenta pod kierunkiem nauczyciela zagadnień problemowych

x

Rozwiązywanie zadań (studia przypadków)

x

Prezentacje własne studentów

x

Praca w grupach i rozwiązywanie problemów prawnych w formie ćwiczeń

x

Udział studentów w szkoleniach -webinariach organizowanych przez Wolters Kluwer i utrwalanie wiedzy poprzez wykonywanie ćwiczeń i prowadzoną dyskusję

x

Repetycja-przypomnienie i utrwalenie węzłowych zagadnień w formie ćwiczeń i wyjaśnień

X

 

 1. Kalkulacja nakładu pracy studenta i punkty ECTS:[69]

 

Opis form pracy własnej i aktywności studenta, umożliwiających osiągnięcie założonych efektów uczenia się[70]

Szacunkowa

liczba godzin na daną formę pracy i aktywność studenta/ki

studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Formy aktywności i pracy własnej studenta[71]

 

 

                                                                                                                                                                                     Uczestniczenie w zajęciach z nauczycielem zgodnie z planem studiów

                          60 godzin

 

                            40 godzin

                                                                                                                          Przygotowanie do zajęć

 

30 godzin

 

                           35 godziny

                                                                                                                                   Czytanie zaleconej literatury

 

30 godzin

 

 

                            35 godzin

                                                                                                                                Wyszukiwanie, czytanie i analiza wybranych aktów prawnych, ich fragmentów i orzeczeń TK,SN i NSA

 

20 godzin

 

 

20 godzin

                                                                                                                             Wykonywanie zadanych ćwiczeń z wykorzystaniem wskazanych przepisów i orzeczeń TK, SN i NSA

 

20 godzin

 

 

25 godzin

                                                                                                                           Przygotowanie do egzaminu

 

15 godzin

 

 

20 godzin

SUMA GODZIN

175 godzin

175 godzin

LICZBA PUNKTÓW ECTS

7

7

 

 1. Ocenianie stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się:

 

 

Ocenie podlegają

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Obecność na zajęciach

X

Aktywność na zajęciach

X

Umiejętność poprawnego posługiwania się siatką pojęciową właściwą dla prawoznawstwa

X

Wykonywanie ćwiczeń zadanych w ramach pracy własnej

X

Poziom znajomości zaleconej literatury

X

Przyswojenie treści programowych

X

Umiejętność pracy z tekstem

X

Umiejętność pracy w grupie

X

Inne

 

 

 1. Metody weryfikacji osiągniętych przez studenta założonych efektów uczenia się:

Ocena stopnia osiągnięcia przez studenta zamierzonych efektów uczenia się następować będzie w sposób ciągły w okresie prowadzenia zajęć, a w sposób pogłębiony podczas zaliczenia przedmiotu.

W trakcie egzaminu sprawdzone i ocenione zostaną: wiedza, umiejętności i kompetencje studenta, a uzyskana ocena pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy student osiągnął wyznaczone efekty uczenia się, a jeśli tak, to w jakim stopniu.

 1. a) Na końcową ocenę składają się oceny cząstkowe z: (przykładowe metody weryfikacji efektów uczenia się lub inne w zależności od specyfiki przedmiotu)

Metody weryfikacji efektów uczenia się

 

Odniesienie do kodów efektów uczenia się dla wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Sprawdziany etapowe, kolokwia ustne lub pisemne stanowiące podstawę zaliczenie poszczególnych treści programowych i ćwiczeń

K_W01; K_W02; K_W05; K_U01; K_U03;  K_U05; K_K01;  K_K04

Zajęcia praktyczne – weryfikacja efektów uczenia się poprzez obserwację, ocenę pracy i aktywności studenta

K_W01; K_W02; K_W03; K_W04; K_W05; K_U01;  K_U02; K_U03; K_U04;  K_U05; K_K01;  K_K02;  K_K03;  K_K04; K_K05

Praca pisemna, np.: esej, komentarz, referat

K_W01; K_W05; K_U01; K_U04; K_U05; K_K05

Egzamin końcowy ustny z elementami zadań praktycznych

K_W01; K_W02; K_W03; K_W04; K_W05; K_U03, K_U05

Inne

 

 

 1. b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń, zaliczenie kolokwiów treści programowych i zaliczenie końcowego egzaminu ustnego.

Do egzaminu może przystąpić student, który zaliczył ćwiczenia i kolokwia.

Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie ustnej. Polega on na udzieleniu odpowiedzi na trzy wylosowane pytania problemowe dotyczące różnych partii treści programowych przedmiotu.

 1. c) Stosuje się następujące skalę oceniania studenta:

– bardzo dobry (bdb, 5,0);

– dobry plus (+db, db+, 4,5);

– dobry (db, 4,0);

– dostateczny plus (+dst, dst+, 3,5);

– dostateczny (dst, 3,0);

– niedostateczny (ndst, 2,0).

 

                                                                                                                     

                                                                                                          Poznań, dnia 30 czerwca 2023 r.

                                                                                                         

 

                                                                                                          ( – ) dr Walerian Szymański

 

SYLABUS PRZEDMIOTU

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Nazwa przedmiotu: Postępowanie cywilne

 

 1. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / fakultatywny

 

 1. Poziom i kierunek studiów: jednolite studia magisterskie, prawo

 

 1. Rok studiów: IV

 

 1. Semestr: 7-my i 8-my

 

 1. Typ zajęć i liczba godzin:
 • wykład / konwersatorium / ćwiczenia / warsztaty
 • liczba godzin:

liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych: 60 godz. wykładu, 35 godzin ćwiczeń

liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych: – godzin wykładu

 

 1. Liczba punktów ECTS: 10

 

 1. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: dr r.pr. Sławomir Marciniak

 

 1. Język wykładowy: polski

 

 1. Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny, pytania otwarte – kazus i pytanie problemowe.

 

 1. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 12

 

 

 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Cel zajęć[72]

 

Przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu obowiązującego polskiego prawa postępowania cywilnego. Znajomość zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych, ze szczególnych uwzględnieniem struktury i przebiegu postępowania cywilnego. Nabycie podstawowych umiejętności w zakresie stosowanie przepisów dotyczących polskiego postępowania cywilnego. Zdolność do samodzielnego odniesienia stanów faktycznych związanych z poszukiwaniem sądowej ochrony prawnej do przepisów prawa oraz dokonania ich wykładni, oraz zastosowania tych przepisów adekwatnie do przedmiotowych stanów faktycznych.

 

 1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

 

Podstawowa wiedza w zakresie stanowienia, obowiązywania, funkcjonowania, interpretowania i stosowania obowiązującego prawa polskiego, odpowiadająca treści kształcenia modułu Prawoznawstwo; znajomość instytucji prawnych z zakresu prawa cywilnego, odpowiadająca treści kształcenia modułu Prawo cywilne. W zakresie umiejętności i kompetencji społecznych umiejętność dyskutowania, formułowania opinii, zachowania ostrożności w wyrażaniu i krytykowaniu opinii, wykazywanie się kreatywnością, dążenie do zrozumienia i rozwiązania zaistniałego problemu lub zagadnienia.

 

 1. Efekty uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych[73]

 

Udoskonalenie umiejętności i kompetencji społecznych w postaci dyskutowania, formułowania opinii, zachowania ostrożności w wyrażaniu i krytykowaniu opinii, wykazywanie się kreatywnością, dążenie do zrozumienia i rozwiązania zaistniałego problemu lub zagadnienia w kontekście sytuacji występujących w postępowaniu sądowym cywilnym.

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do wiedzy[74]

 

Kod

efektu

uczenia się

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu[75]

Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się[76]

Odniesienie do charakterystyk

Polskiej Ramy Kwalifikacji

K[77]_W01

różne rodzaje struktur i instytucji społecznych, zwłaszcza (w stopniu pogłębionym) w obszarze prawa postępowania cywilnego

KP_W02

P7S_WG

K_W02

aksjologię systemu prawa postępowania cywilnego, etyczną i moralną jego istotę, znaczenie i funkcje prawa dla obywatela, społeczeństwa i państwa

KP_W03

P7S_WK

K_W03

teoretyczną istotę prawa postępowania cywilnego i społeczno-praktyczny jego wymiar, a w szczególności rodzaje, treść i funkcje przepisów prawa postępowania cywilnego oraz ich hierarchię; zna i rozumie pojęcia prawne, budowę tekstu aktu normatywnego i tekstu prawnego jako postulowanego przez prawodawcę świata możliwego

KP_W04

P7S_WG

K_W04

istotę źródeł prawa, w szczególności prawa postępowania cywilnego (jego multicentryczność), sposób ich klasyfikacji, właściwości i funkcje prawa postępowania cywilnego oraz uczestniczenie podmiotów w stosunkach prawnych

KP_W07

P7S_WK

K_W05

obowiązujący rodzimy system prawa postępowania cywilnego w zakresie jego stanowienia, stosowania, wykładni, obowiązywania i przestrzegania, dzięki pogłębionej wiedzy praktycznej, podbudowaną wiedzą teoretyczną z poszczególnych gałęzi (dziedzin) prawa  z uwzględnieniem ich wzajemnych relacji i powiązań

KP_W09

P7S_WK

K_W06

zasady prawa postępowania cywilnego we wzajemnym powiązaniu z zasadami prawa konstytucyjnego,  ma specjalistyczna wiedzę z co najmniej jednej z wiodących gałęzi prawa

KP_W10

P7S_WG

K_W07

sposoby rozwiązywania praktycznych typowych prawnych przypadków (casusów) na podstawie obowiązującego prawa i orzecznictwa sądowego; ma pogłębioną wiedzę o czynnikach prawotwórczych, walidacyjnych, a także przestrzeganiu i stosowaniu prawa postępowania cywilnego

KP_W14

P7S_WK

K_W08

sposoby i zasady odnajdywania podstawowych przepisów obowiązującego prawa

KP_W12

P7S_WK

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętności

 

Kod

efektu

uczenia się

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się

Odniesienie do charakterystyk

Polskiej Ramy Kwalifikacji

K_U01

łączyć zagadnienia i korzystać z nabytej wiedzy, dobierając jej wybrane zagadnienia w sposób optymalny do rozwiązania napotkanego w działalności zawodowej lub aktywności społecznej, problemu wymagającego rozwiązania

KP_U02

P7S_UK

K_U02

przeprowadzić wykładnię przepisów prawa postępowania cywilnego podstawowych tekstów prawnych i zastosować je adekwatnie do uznanych za ustalone fakty i okoliczności sprawy cywilnej oraz omówić jej przebieg i rezultat

KP_U03

P7S_UW

K_U03

dokonać kwalifikacji prawnych okoliczności, zdarzeń faktycznych i czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa postępowania cywilnego

KP_U04

P7S_UW

K_U04

sprawnie posługiwać się technologiami informatycznymi przy wyszukiwaniu przepisów prawnych, orzecznictwa oraz tworzeniu projektów rozstrzygnięć prawnych wraz z ich uzasadnieniem prawnym, aksjologicznym i prakseologicznym

KP_U07

P7S-UO

K_U05

samodzielnie proponować rozwiązania konkretnego problemu prawnego i organizacyjnego oraz podjęcie procedury jego przeprowadzenia

KP_U11

P7S_UO

K_U06

wykorzystać wiedzę do i we współpracy, potrafi pracować w grupach zawodowych, wielopokoleniowych i interdyscyplinarnych, organizować i koordynować przedsięwzięcia zespołowe, podejmując się roli wiodącej w zespole

KP_U12

P7S_UO

K_U07

podejmować decyzje w zakresie dalszego kształcenia się lub ciągłego doskonalenia zdobytej i posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z myślą o własnym rozwoju i ukierunkowywaniu innych w tym kierunku

KP_U15

P7S_UU

K_U08

przygotowywać podstawowe pisma procesowe oraz wypowiedzi ustne dla podstawowych czynności procesowych

KP_U06

P7S_UW

                

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych

 

Kod

efektu

uczenia się

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się

Odniesienie do charakterystyk

Polskiej Ramy Kwalifikacji

K_K01

świadomego dostrzegania znaczenia posiadanej wiedzy i jej wykorzystywania w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

KP_K01

P7S_KK

K_K02

ponoszenia odpowiedzialności osobistej, zawodowej i społecznej za swoje decyzje, uzasadniania ich z odwołaniem się do obowiązującego prawa, jak i społecznie przyjętego systemu wartości

KP_K04

P7S_KK

K_K03

zabierania głosu w dyskusji, formułowania opinii i prezentowania postawy szacunku wobec różnorodności osobowościowej członków zespołu oraz osób spoza organizacji

KP_K05

P7S_KO

K_K04

organizowania pracy w zespole, animuje działania, wykazuje gotowości do pełnienia odpowiedzialnych ról zawodowych oraz reprezentowania postawy etycznej i moralnej z jednoczesnym poszanowaniem tradycji zawodowej

KP_K07

P7S_KR

K_K05

przekonywania, negocjowania lub mediacji w imię osiągania wspólnych celów

KP_K09

P6S_KO

K_K06

procesów adaptowania się i usprawniania działać w nowych warunkach i sytuacjach, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

KP_K10

P7S_KO

K_K07

wykonywania wielu różnych zawodów oraz świadczenia pracy w różnych instytucjach

KP_K13

P7S_KR

K_K08

świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, jest świadomy szczególnej roli prawa i prawnika w życiu społecznym i w funkcjonowaniu państwa

KP_K02

P7S_KO

 

 • Treści programowe[78]

 

Symbol

treści programowych

Opis treści programowych

Odniesienie

do efektów uczenia się

dla przedmiotu[79]

TP_01

Wyjaśnić istotę i funkcje prawa postępowania cywilnego w polskim systemie prawnym oraz jego stosunek do innych gałęzi prawa, w tym do prawa cywilnego materialnego

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_K08

TP_02

Wytłumaczyć kluczowe pojęcia z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz wskazać i szczegółowo wyjaśnić istotę i skutki poszczególnych instytucji prawa postępowania cywilnego z uwzględnieniem aktualnych poglądów doktryny i orzecznictwa, a w szczególności objaśnić zasady wszczynania i przebieg postępowania sądowego, zakres i treść czynności procesowych uczestników postępowania i organów procesowych oraz zasady zaskarżania orzeczeń sądowych, a także objaśnić podstawowe pojęcia z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego

K_W03, K_W04, K_W08, K_U08, K_U10

K_K01

TP_03

Posługiwać się we właściwy sposób pojęciami języka prawnego i prawniczego z zakresu postępowania cywilnego oraz komunikować się w języku prawnym i prawniczym z zakresu prawa postępowania cywilnego

K_W01, K_W05, K_W08, K_U02

TP_04

Odnaleźć właściwy przepis prawa procesowego cywilnego w systemie obowiązującego prawa i należycie go zastosować

K_W01, K_W05, K_W07, K_U02

TP_05

Przeprowadzić interpretację odpowiedniego przepisu prawa postępowania cywilnego w oparciu o przyjęte metody i reguły wykładni.

K_W02, K_W03, K_W05, K_W07

TP_06

Zastosować przepisy prawa postępowania cywilnego, w szczególności poprzez rozwiązywanie kazusów dotyczące wszczęcia i przebiegu sądowego postępowania rozpoznawczego (procesowego i nieprocesowego), a także postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.

K_W03, K_W05, K_W06, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_K02, K_K06, K_K07

TP_07

Przygotować projekty pism procesowych w postępowaniu rozpoznawczym oraz zabezpieczającym i egzekucyjnym, należycie zinterpretować treść i skutki orzeczeń sądu i innych organów procesowych oraz egzekucyjnych.

K_W05, K_W07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_U08, K_K04, K_K07, K_K08

TP_08

Wyrazić i uzasadnić pisemnie lub ustnie stanowisko w zakresie obowiązywania i stosowania prawa postępowania cywilnego.

K_W05, K_W07, K_U01, K_U05, K_U06, K_K03, K_K05, K_K08

TP_09

Scharakteryzować teoretyczne, historyczne i ustrojowe podstawy obowiązującego prawa postępowania cywilnego oraz wyjaśnić zasady i sposoby jego stanowienia.

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_K01, K_K08

 

 1. Literatura
 • Literatura obowiązkowa (1-3 pozycje, wg wzoru: Nazwisko i inicjał imienia autora, Tytuł zapisany kursywą, Miejsce i rok wydania)
  • Broniewicz, I. Kunicki, A. Marciniak, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2020;
  • Jodłowski, J. Lapierre, T. Misuk-Jodłowska, Z. Resich, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa 2020;
  • Knoppek, Postępowanie cywilne, Warszawa2015
 • Literatura uzupełniająca (dowolna liczba pozycji):
 • Wszelkie komentarze do Kodeksu postępowania cywilnego, w szczególności pod red. a) H. Doleckiego i T. Wiśniewskiego, b) T. Erecińskiego, c) M. Manowskiej, d) A. Marciniaka.
 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu (o ile istnieje)

 

Przewiduje się prowadzenie zajęć zarówno w siedzibie Szkoły, jaki i systemie hybrydowym, a także opartych tylko na zastosowaniu technik informacyjno-komunikacyjnych z wykorzystaniem komunikatorów online Zoom i Google. Upowszechniane będą metody kształcenia zakładające wykorzystanie udostępnionych w internecie informacji naukowych, informacji publicznych, źródeł prawa i orzecznictwa sądowego oraz zasad edukacyjnych.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

 

Metody i formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

x

Wykład konwersatoryjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

x

Wykład problemowy połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

x

Dyskusja

x

Praca z tekstem, jego analiza i dyskusja

x

Analiza wybranych przypadków, ćwiczenia i dyskusja

x

Samodzielne rozwiązywanie przez studenta pod kierunkiem nauczyciela zagadnień problemowych

x

Rozwiązywanie zadań (studia przypadków)

x

Prezentacje własne studentów

 

Praca w grupach i rozwiązywanie problemów prawnych w formie ćwiczeń

x

Udział studentów w szkoleniach -webinariach organizowanych przez Wolters Kluwer i utrwalanie wiedzy poprzez wykonywanie ćwiczeń i prowadzoną dyskusję

x

Inne

 

 

 1. Kalkulacja nakładu pracy studenta i punkty ECTS:[80]

Opis form pracy własnej i aktywności studenta, umożliwiających osiągnięcie założonych efektów uczenia się[81]

Szacunkowa

liczba godzin na daną formę pracy i aktywność studenta/ki

 

studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Formy aktywności i pracy własnej studenta[82]

 

 

                                                                                                                                                                                     Uczestniczenie w zajęciach z nauczycielem zgodnie z planem studiów

95 godzin

 

?? godzin

                                                                                                                          Przygotowanie do zajęć

 

50 godzin

 

?? godzin

                                                                                                                                   Czytanie zaleconej literatury

 

50 godzin

 

 

50 godzin

Inna praca własna, w tym analiza orzecznictwa i przepisów

 

20 godzin

 

 

20 godzin

                                                                                                                           Przygotowanie do egzaminu

 

30 godzin

 

 

30 godzin

SUMA GODZIN

245 godzin

?? godzin

LICZBA PUNKTÓW ECTS

10

10

    

 

 1. Ocenianie stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się:

 

 

Ocenie podlegają

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Obecność na zajęciach

X

Aktywność na zajęciach

X

Umiejętność poprawnego posługiwania się właściwą siatką pojęciową

X

Wykonywanie ćwiczeń zadanych w ramach pracy własnej

X

Poziom znajomości zaleconej literatury

X

Przyswojenie treści programowych

X

Umiejętność pracy z tekstem

X

Umiejętność pracy w grupie

 

Inne

 

 

 1. Metody weryfikacji osiągniętych przez studenta założonych efektów uczenia się:

Ocena stopnia osiągnięcia przez studenta zamierzonych efektów uczenia się następować będzie w sposób ciągły w okresie prowadzenia zajęć, a w sposób pogłębiony podczas zaliczenia przedmiotu.

W trakcie egzaminu sprawdzone i ocenione zostaną: wiedza, umiejętności i kompetencje studenta, a uzyskana ocena pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy student osiągnął wyznaczone efekty uczenia się, a jeśli tak, to w jakim stopniu.

 1. a) Na końcową ocenę składają się oceny cząstkowe z: (przykładowe metody weryfikacji efektów uczenia się lub inne w zależności od specyfiki przedmiotu)

Metody weryfikacji efektów uczenia się

 

Odniesienie do kodów efektów uczenia się dla wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Zaliczenie w semestrze zimowym

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_K08, K_W05, K_W06, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_K02, K_K06, K_K07

Zajęcia praktyczne – weryfikacja efektów uczenia się poprzez obserwację, ocenę pracy i aktywności studenta

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_K08, K_W05, K_W06, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_K02, K_K06, K_K07

Egzamin pisemny końcowy

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_K08, K_W05, K_W06, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07, K_K02, K_K06, K_K07

Inne

 

 

 1. b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pomyślny wynik zaliczenia w semestrze zimowym i zdanie egzaminu w semestrze letnim.

Do egzaminu może przystąpić student, który uzyskał pomyślny wynik z zaliczenia w semestrze zimowym.

Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie pisemnej.

 1. c) Stosuje się następujące skalę oceniania studenta:

– celujący (cel, 6,0)

– bardzo dobry plus (bdb+, 5,5);

– bardzo dobry (bdb, 5,0);

– dobry plus (+db, db+, 4,5);

– dobry (db, 4,0);

– dostateczny plus (+dst, dst+, 3,5);

– dostateczny (dst, 3,0);

– niedostateczny (ndst, 2,0).

 

Załącznik do zarządzenia Rektora WSUS z dnia  30 maja 2023 r.

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 

(dla 7. poziomu PRK)

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Nazwa przedmiotu: Postępowanie sądowoadministracyjne

 

 1. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru obowiązkowy

 

 1. Poziom i kierunek studiów: jednolite studia magisterskie, kierunek prawo

 

 1. Profil studiów: praktyczny

 

 1. Rok studiów, semestr: II rok, IV Semestr

 

 1. Rodzaj zajęć i liczba godzin: wykład / konwersatorium / ćwiczenia / warsztaty

 

      Studia stacjonarne:  20 h wykładów / 15 h ćwiczeń

      Studia niestacjonarne: 

 

 1. Liczba punktów ECTS: 4

 

 1. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego, adres mailowy: Tomasz Lewandowski, doktor nauk prawnych, t.lewandowski@wsus.poznan.pl

 

 1. Język wykładowy: polski

 

 1. Forma zaliczenia:  egzamin ustny

 

 

 1. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 2 h

 

 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Cel zajęć[83]

Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć dotyczących postępowania sądowoadministracyjnego  zapoznanie z genezą oraz rozwojem historycznym postępowania ;  przedstawienie przebiegu postępowania sądowego przed WSA i NSA przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania zagadnień związanych z wykładnią regulacji prawnych dotyczących postępowania sądowoadministracyjnego   wyrobienie umiejętności rozwiązywania skomplikowanych zagadnień prawnych powstających w ramach postępowania przed sądem administracyjnym.

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy są następujące: podstawowa wiedza z dziedziny administracji i prawa,  w szczególnści postępowania administracyjnego oraz ich miejsca w systemie nauk społecznych, a także o typowych rodzajach struktur i instytucji społecznych (politycznych, prawnych i ekonomicznych) oraz o ich istotnych elementach. Brak szczególnych wymagań w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych.

 

 1. Efekty uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych[84]

 

Opis efektów uczenia się[85] dla zajęć z przedmiotu[86] w odniesieniu do wiedzy

 

Kod

efektu

uczenia się

Wiedza: absolwent

Odniesienie do symboli i numerów efektów uczenia się dla kierunku Prawo[87]

K[88]_W01

Student ma szczegółową wiedzę o kompetencjach organów administracji publicznej, kognicji sądów adminstracyjnych,   zasadach prowadzenia postępowania sądowego przed WSA i NSA

KP_W09

KP_W10

KP_W12

K_W02

Student zna zasady ogólne postępowania sądowego i potrafi odnaleźć gwarancje ich realizacji w części szczegółowej ppsa

KP_W09

KP_W10

KP_W12

K_W03

Student zna i rozumie podstawowe instytucje procesowe oraz środki ochrony prawnej przysługujące jednostce na drodze sądowej

KP_W09

KP_W10

KP_W12

KP_W14

KP_W16

K_W04

 

 

+n

 

 

Opis efektów uczenia się dla zajęć z przedmiotu w odniesieniu do umiejętności

 

Kod

efektu

uczenia się

Umiejętności: absolwent potrafi

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_U01

Student wykorzystuje orzecznictwo, literaturę z zakresu dogmatyki prawniczej, teorii prawa oraz informacje zgromadzone w bazach danych.

KP_U06

KP_U07

K_U02

Potrafi samodzielnie sporządzić poprawnie pismo procesowe

KP_U05

KP_U06

KP_U11

KP_U12

K_U03

Student stosuje wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk prawnych, krytycznie dobierając metody analizy i formułując własne opinie.

KP_U02

KP_U10

KP_U11

KP_U12

K_U04

 

 

 

+n

 

 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do kompetencji społecznych

 

Kod

efektu

uczenia się

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_K01

Student docenia ochronną i gwarancyjną rolę procedury sądowoadministracyjnej w relacjach społecznych typu: jednostka – organ administracji publicznej.

KP_K01

KP_K04

KP_K11

K_K02

Jest samodzielny i krytyczny w myśleniu i działaniu przy rozstrzyganiu praktycznych problemów prawnych.

KP_K02

KP_K08

K_K03

 

 

K_K04

 

 

K_K05

 

 

 

 1. Treści programowe[89]

 

Symbol

treści programowych

Opis treści programowych[90]

Odniesienie

do kodów efektów uczenia się

dla przedmiotu[91]

TP_01

Zakres obowiązywania PPSA oraz Zasady ogólne postępowania sądowoadministracyjnego

K_W01, K_W02, K_U03. K_K01

TP_02

 

Podmioty i uczestnicy postępowania  sądowego

K_W02, K_W03, K_U01, K_U03, K_K01

TP_03

Reprezentacja strony w postępowaniu

K_W02, K_W03, K_U01, K_U03, K_K01

TP_04

Stadia postępowania  sądowego

K_W02, K_W03, K_U01, K_U03, K_K01

TP_05

Czynności procesowe w toku postępowania

K_W02, K_W03, K_U01, K_U03, K_K01

TP_06

Przerwanie toku postępowania

K_W02, K_W03, K_U01, K_U03, K_K01

TP_07

Wyrok jako forma rozstrzygnięcia sprawy sądowoadministracyjnej. Postanowienie. Ugoda.

K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02,

TP_08

Weryfikacja rozstrzygnięć w toku instancji i poza tokiem instancji. Skarga kasacyjna, zażalenie

K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02,

TP_09

Tryby nadzwyczajne

K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02,

+n

 

 

 

 1. Zalecana literatura
 • Literatura podstawowa (1-3 pozycje, wg wzoru: inicjał imienia autora i nazwisko, tytuł zapisany kursywą, miejsce i rok wydania)

 

 • Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2022.
 • Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2022 [komentarz do zasad ogólnych, art. 6-16 kpa].

 

 • Literatura uzupełniająca (dowolna liczba pozycji):
 1. Adamiak, J. Borkowski, A. Skoczylas, Prawo procesowe administracyjne, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 9, Warszawa 2014.

 

 1. Woś, H. Knysiak – Molczyk, M. Kamiński, T. Kiełkowski, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2020

 

– Informacje o literaturze przedmiotu, metodyce uczenia się i pracy z materiałami źródłowymi

   (tekstami aktów prawnych i orzecznictwem sądów) oraz o sposobie przygotowania się do

    zaliczenia przedmiotu prowadzący przekazuje na pierwszych zajęciach.

 

 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu (o ile istnieje)

 

Przewiduje się możliwość prowadzenia części zajęć na odległość z wykorzystaniem platform edukacyjnych określonych przez Dziekana.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

 

Metody i formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

 

Wykład konwersatoryjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

x

Wykład problemowy połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

x

Dyskusja

x

Praca z tekstem, jego analiza i dyskusja

x

Analiza wybranych przypadków, ćwiczenia i dyskusja

x

Samodzielne rozwiązywanie przez studenta pod kierunkiem nauczyciela zagadnień problemowych

 

Rozwiązywanie zadań (studia przypadków)

 

Prezentacje własne studentów

x

Praca w grupach i rozwiązywanie problemów prawnych w formie ćwiczeń

x

Udział studentów w szkoleniach -webinariach organizowanych przez Wolters Kluwer i utrwalanie wiedzy poprzez wykonywanie ćwiczeń i prowadzoną dyskusję

 

Inne – rozprawa przed sądem administracyjnym

x

 

 1. Kalkulacja nakładu pracy studenta i punkty ECTS:[92]

 

 

 

 

 

studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Formy aktywności i pracy własnej studenta[93]

 

 

                                                                                                                                                                                  Uczestniczenie w zajęciach z nauczycielem zgodnie z planem studiów

 

35 h

 

                                                                                                                          Przygotowanie do zajęć

 

15 h

 

 

                                                                                                                                   Czytanie zaleconej literatury

 

15 h

 

 

 

                                                                                                                                Wyszukiwanie, czytanie i analiza wybranych aktów prawnych, ich fragmentów i orzeczeń TK,SN i NSA

 

5 h

 

 

                                                                                                                             Wykonywanie zadanych ćwiczeń z wykorzystaniem wskazanych przepisów i orzeczeń TK, SN i NSA

 

10 h

 

                                                                                                                           Przygotowanie do egzaminu

 

20 h

 

SUMA GODZIN

100

 

LICZBA PUNKTÓW ECTS

4

 

     

 

 1. Ocenianie stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się:

 

 

Ocenie podlegają

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Obecność na zajęciach

x

Aktywność na zajęciach

x

Umiejętność poprawnego posługiwania się siatką pojęciową właściwą dla prawoznawstwa

x

Wykonywanie ćwiczeń zadanych w ramach pracy własnej

x

Poziom znajomości zaleconej literatury

x

Przyswojenie treści programowych

x

Umiejętność pracy z tekstem

x

Umiejętność pracy w grupie

x

Inne

 

 

 1. Metody weryfikacji osiągniętych przez studenta założonych efektów uczenia się:

Ocena stopnia osiągnięcia przez studenta zamierzonych efektów uczenia się następować będzie w sposób ciągły w okresie prowadzenia zajęć, a w sposób pogłębiony podczas zaliczenia przedmiotu.

W trakcie egzaminu sprawdzone i ocenione zostaną: wiedza, umiejętności i kompetencje studenta, a uzyskana ocena pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy student osiągnął wyznaczone efekty uczenia się, a jeśli tak, to w jakim stopniu.

 1. a) Na końcową ocenę składają się oceny cząstkowe z: (przykładowe metody weryfikacji efektów uczenia się lub inne w zależności od specyfiki przedmiotu)

Metody weryfikacji efektów uczenia się

 

Odniesienie do kodów efektów uczenia się dla wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Kolokwia ustne lub pisemne stanowiące podstawę zaliczenie poszczególnych treści programowych i ćwiczeń

 

Zajęcia praktyczne – weryfikacja efektów uczenia się poprzez obserwację, ocenę pracy i aktywności studenta

K_K01 K_K02 K_U01 K_U02 K_U03

Praca pisemna/ esej/ komentarz/ recenzja

 

Egzamin ustny końcowy

K_W01 K_W02 K_W02 K_U01 K_U03

Inne

 

 

 1. b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń  i zaliczenie końcowego egzaminu ustnego.

Do egzaminu może przystąpić student, który zaliczył ćwiczenia.

Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie ustnej. Polega on na udzieleniu odpowiedzi na trzy wylosowane pytania problemowe dotyczące różnych partii treści programowych przedmiotu.

 Stosuje się następujące kryteria oceniania studenta:  a) poprawność i kultura języka, b) umiejętność poprawnego formułowania myśli i poglądów oraz ich racjonalnego uzasadniania, c) umiejętność poprawnej argumentacji prawniczej i logicznego wyciągania wniosków, d) znajomość przepisów w zakresie objętym treściami kształcenia, e) wymagany poziom umiejętności wskazany w opisie efektów kształcenia

 1. c) Stosuje się następujące skalę oceniania studenta:

– bardzo dobry (bdb, 5,0);

– dobry plus (+db, db+, 4,5);

– dobry (db, 4,0);

– dostateczny plus (+dst, dst+, 3,5);

– dostateczny (dst, 3,5);

– niedostateczny (ndst, 2,0).

 

                                                                                                                     

                                                                                                                      Poznań, dnia

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Nazwa przedmiotu: Praktyczna logika dla prawników

 

 1. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / fakultatywny

 

 1. Poziom i kierunek studiów: jednolite studia magisterskie, kierunek prawo

 

 1. Profil studiów: praktyczny

 

 1. Rok studiów: I (pierwszy); semestr: I

 

 1. Rodzaj zajęć i liczba godzin: wykład / konwersatorium / ćwiczenia / warsztaty

 

      Studia stacjonarne: 40 godzin wykładów / 20 godzin ćwiczeń

      Studia niestacjonarne:  20 godzin wykładów / 16 godzin ćwiczeń

 

 1. Liczba punktów ECTS: 6

 

 1. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: dr Andrzej Podleśny

 

 1. Język wykładowy: polski

 

 1. Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny, warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie z egzaminu pisemnego co najmniej oceny dostatecznej

 

 1. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 4 godziny nieusprawiedliwione

 

 

 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Cel zajęć[94]

 

Zapoznanie studentów z elementarną terminologią z zakresu ogólnie pojętej logiki. Zdobycie umiejętności oceny wartości logicznej wypowiedzi językowej. Wzbudzenie refleksji dotyczącej zarówno formy jak i jakości komunikacji. Nabycie podstawowych umiejętności dotyczących formułowania i uzasadniania twierdzeń. Zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem języka w pracy prawnika.

 

 1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

 

 

 1. Efekty uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych[95]

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do wiedzy[96]

 

Kod

efektu

uczenia się

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu[97]

Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się[98]

Odniesienie do charakterystyk

Polskiej Ramy Kwalifikacji

K[99]_W01

Ma elementarną wiedzę z zakresu terminologii logiki formalnej, semiotyki oraz metodologii nauk.

KP_W01, KP_W16, KP_W17

P7S_WG, P7S_WK, P7S_WK

K_W02

Zna najważniejsze prawa logiki formalnej i potrafi zbadać prawdziwość wnioskowania.

KP_W01, KP_W16, KP_W17

P7S_WG, P7S_WK, P7S_WK

K_W03

Zna najważniejsze zasady wnioskowania i uzasadniania prawniczego.

KP_W01, KP_W16, KP_W17

P7S_WG, P7S_WK, P7S_WK

K_W04

Rozumie rolę i znaczenie języka w pracy prawnika.

KP_W01, KP_W16, KP_W17

P7S_WG, P7S_WK, P7S_WK

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętności

 

Kod

efektu

uczenia się

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się

Odniesienie do charakterystyk

Polskiej Ramy Kwalifikacji

K_U01

Potrafi łączyć zagadnienia teoretyczne z praktycznymi.

KP_U01,KP_U02

P7S_UW,P7S_UK

K_U02

Potrafi interpretować i komentować teksty i prawnicze od strony spójności logicznej.

KP_U01,KP_U02,KP_U14

P7S_UW,P7S_UK, P7S_UK

K_U03

Potrafi uzasadnić swoje sądy i twierdzenia.

KP_U01,KP_U02,KP_U14

P7S_UW,P7S_UK, P7S_UK

K_U04

Potrafi wykorzystać wiedzę w procesie komunikacyjnym.

KP_U01,KP_U02,KP_U14

P7S_UW,P7S_UK, P7S_UK

                                

 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych

 

Kod

efektu

uczenia się

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się

Odniesienie do charakterystyk

Polskiej Ramy Kwalifikacji

K_K01

Ma świadomość znaczenia logiki w pracy prawnika.

KP_K01, KP_K13

P7S_KK, P7S_KR

K_K02

Ma świadomość konieczności ciągłego podnoszenia wiedzy  w zakresie logiki.

KP_K01, KP_K11

P7S_KK, P7S_KK

K_K03

Docenia znaczenie wiedzy z zakresu logiki w procesie komunikowania się.

KP_K01, KP_K11

P7S_KK, P7S_KK

K_K04

Potrafi skutecznie negocjować lub prowadzić mediacje w imię osiągania wspólnych celów

KP_K01, KP_K09 KP_K11,

P7S_KK,P7S_KO, P7S_KK

 

 

Symbol

treści programowych

Opis treści programowych

Odniesienie

do efektów uczenia się

dla przedmiotu[101]

TP_01

Rys historyczny – rozwój logiki jako nauki. Podział logiki.

K_W01

TP_02

Teoria prawdy. Podstawowe prawa myślenia.

K_W01,K_W02,K_W03,K_W04

TP_03

Język-definicja, podział, stopnie i funkcje. Kategorie syntaktyczne.

K_W01,K_W02,K_W03,K_W04

TP_04

Logika formalna klasyczna i nieklasyczna. Logiczna teoria zdań. Zdanie w sensie gramatycznym i logicznym. Badanie prawdziwości wypowiedzi złożonych i procesu wnioskowania.

K_W01,K_W02,K_W03,K_W04

TP_05

Klasyczny rachunek zdań i klasyczny rachunek kwantyfikatorów.

K_W01,K_W02,K_W03,K_W04

TP_06

Logiczna teoria pytań i odpowiedzi.

K_W01,K_W02,K_W03,K_W04

TP_07

Logiczna teoria nazw. Stosunki zakresowe nazw.

K_W01,K_W02,K_W03,K_W04

TP_08

Logiczna teoria definicji.

K_W01,K_W02,K_W03,K_W04

TP_9

Logiczna teoria relacji.

K_W01,K_W02,K_W03,K_W04

TP_10

Podział logiczny.

K_W01,K_W02,K_W03,K_W04

TP_11

Elementy metodologii nauk. Podziały metodologii nauk. Uzasadnianie twierdzeń.

K_W01,K_W02,K_W03,K_W04

TP_12

Logika modalna, deontyczna i kategoryczna. Kwadraty logiczne i metody wnioskowania z kwadratów logicznych. Przekształcanie  zdań kategorycznych. Obwersja, konwersja i kontrapozycja zupełna.

K_W01,K_W02,K_W03,K_W04

TP_13

Sylogizm kategoryczny. Badanie poprawności sylogizmów za pomocą dyrektyw. Wyprowadzanie wniosków z podanych przesłanek. Uzupełnianie brakującej przesłanki w entymemacie.

K_W01,K_W02,K_W03,K_W04

TP_14

Elementy wnioskowania i uzasadniania w pracy prawnika. Podstawowe chwyty erystyczne.

K_W01,K_W02,K_W03,K_W04

 

 1. Zalecana literatura
 • Literatura podstawowa (1-3 pozycje, wg wzoru: inicjał imienia autora i nazwisko, tytuł zapisany kursywą, miejsce i rok wydania)

Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa wydania po 1998 r.

Gołba F., Piękoś P., Turkowki P., Logika dla prawników, Warszawa 2012 r.

 • Literatura uzupełniająca (dowolna liczba pozycji):

Widła T., Zienkiewicz D., Logika Warszawa 2006 r.

            -Informacje o literaturze przedmiotu, metodyce uczenia się i pracy z materiałami źródłowymi

            oraz o sposobie przygotowania się do zaliczenia przedmiotu prowadzący przekazuje na pierwszych zajęciach.

 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu (o ile istnieje)

 

Przewiduje się możliwość prowadzenia części zajęć na odległość z wykorzystaniem platform edukacyjnych określonych przez Dziekana.

 

 

 

 

 

 

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć

tak  –  x

Wykład konwersatoryjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

x

Wykład problemowy połączony z z metodą aktywizującą w formie dyskusji

x

Dyskusja

x

Praca z tekstem

x

Metoda analizy wypranych przypadków

x

Uczenie problemowe -samodzielne rozwiązywanie przez studenta pod kierunkiem nauczyciela zagadnień

x

Rozwiązywanie zadań praktycznych

x

Praca w grupach

x

 

 1. Kalkulacja nakładu pracy studenta i punkty ECTS:[102]

 

Opis form pracy własnej i aktywności studenta, umożliwiających osiągnięcie założonych efektów uczenia się

Szacunkowa liczba godzin na daną formę pracy i aktywność studenta/ki

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Uczestniczenie w zajęciach z nauczycielem zgodnie z planem studiów

60

36

Przygotowanie do zajęć

30

40

Czytanie zaleconej literatury

20

20

Wykonanie ćwiczeń

20

34

Przygotowanie do egzaminu

20

20

SUMA GODZIN

150

150

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU

6

6

 

 

 1. Sposób oceniania stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się:

 

 

Sposób oceniania

tak  –  x

Obecność na zajęciach

 

Aktywność na zajęciach

x

Umiejętność poprawnego posługiwania się siatką pojęciową właściwą dla logiki

x

Wykonywanie ćwiczeń zadanych w ramach pracy własnej

x

Umiejętność pracy z tekstem

x

Umiejętność pracy w grupach

x

Rozwiązywanie zadań na ćwiczeniach

x

Egzamin ustny / pisemny

x

 

 1. Metody weryfikacji osiągniętych przez studenta założonych efektów uczenia się:

Ocena stopnia osiągnięcia przez studenta założonych efektów uczenia się następować będzie w sposób ciągły w okresie prowadzenia zajęć, a w sposób pogłębiony podczas zaliczenia przedmiotu.

 1. a) Na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe z:

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się

Odniesienie do kodów efektów uczenia się dla wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

Zajęcia praktyczne – weryfikacja efektów uczenia się poprzez obserwację, ocenę pracy i aktywności studenta

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04,

Egzamin końcowy pisemny z zadań praktycznych

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04

Inne

 

 

 

 

 

 1. b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest  uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć praktycznych oraz zaliczenie końcowego egzaminu pisemnego.

Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie pisemnej. Polega on na rozwiązaniu czterech zadań dotyczących różnych zagadnień.

Stosuje się następujące kryteria oceniania studenta:

bardzo dobry (bdb, 5,0);

dobry plus (+db, db+, 4,5):

dobry (db, 4,0):

dostateczny plus (+dst, dst+, 3,5);

dostateczny (dst, 3,5);

niedostateczny (ndst, 2,0);

 

                                                                                                         

 

 

                                                                                                                  Poznań, dnia 30 czerwca 2023

 

 

                                                                                                                  (-) dr Andrzej Podleśny

Załącznik do zarządzenia Rektora WSUS z dnia  30 maja 2023 r.

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 

(dla 7. poziomu PRK)

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Nazwa przedmiotu: prawo administracyjne (wykłady)

 

 1. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru

 

 1. Poziom i kierunek studiów: jednolite studia magisterskie, kierunek prawo

 

 1. Profil studiów: praktyczny

 

 1. Rok studiów, semestr: II (drugi), semestr 3

 

 1. Rodzaj zajęć i liczba godzin: wykład / konwersatorium / ćwiczenia / warsztaty

 

      Studia stacjonarne: 30

      Studia niestacjonarne:  20

 

 1. Liczba punktów ECTS: 7 (3,5 pkt wykłady + 3,5 ćwiczenia / warsztaty)

 

 1. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego, adres mailowy:

      dr Karol Balicki, karolbalicki@onet.pl 

 

 1. Język wykładowy: polski

 

 1. Forma zaliczenia: egzamin ustny, warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie z egzaminu ustnego co najmniej oceny dostatecznej.

 

 1. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 3 godziny nieusprawiedliwione

 

 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Cel zajęć[103]

Szkoła kształci studentów na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Prawo o profilu praktycznym. Zajęcia z prawa administracyjnego stanowią dla studenta etap uczenia się a jego efekty kształcenia odnoszą się do dziedziny nauk prawnych. Student ucząc się zdobywa wiedzę z dziedziny prawa administracyjnego, jego aksjologii, a także etyki w służbie publicznej. Poza wiedzą efekty uczenia się studenta obejmują umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Student jest przygotowywany do pełnienia różnych ról na stanowiskach w administracji publicznej, podmiotach gospodarczych i organizacjach pozarządowych, wymagających posiadania wiedzy z zakresu prawa administracyjnego, jego interpretacji i praktycznego stosowania. Studenta cechuje umiejętność identyfikacji oraz dążenie do przestrzegania i upowszechniania zasad praworządności, sprawiedliwości społecznej i etycznego postępowania. Ma kompetencje do pracy w grupie i do współpracy w zróżnicowanym środowisku.

 

 1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

W wyniku wcześniejszego procesu uczenia się i zorganizowanego procesu uczenia w WSUS student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu struktur i czynników kształtujących funkcjonowanie administracji publicznej, budowę i funkcjonalne powiązania podmiotów administrujących oraz pogłębioną wiedzę z prawa konstytucyjnego i prawoznawstwa.

 

 

 1. Efekty uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych[104]

 

Opis efektów uczenia się[105] dla zajęć z przedmiotu[106] w odniesieniu do wiedzy

 

Kod

efektu

uczenia się

Wiedza: absolwent

Odniesienie do symboli i numerów efektów uczenia się dla kierunku Prawo[107]

K[108]_W01

Zna różne rodzaje struktur i instytucji społecznych, zwłaszcza (w stopniu pogłębionym) w obszarze prawa.

KP_W02

K_W02

Rozumie aksjologię systemu prawa, w tym administracyjnego, etyczną i moralną jego istotę, znaczenie i funkcje prawa dla obywatela, społeczeństwa i państwa

KP_W03

K_W03

Rozumie teoretyczną istotę prawa administracyjnego i społeczno-praktyczny jego wymiar, a w szczególności rodzaje, treść funkcje przepisów prawa oraz ich hierarchię; zna i rozumie pojęcia prawne, budowę tekstu aktu normatywnego i tekstu prawnego jako postulowanego przez prawodawcę świata możliwego.

KP_W04

K_W04

Zna istotę źródeł prawa administracyjnego, w szczególności prawa administracyjnego (jego multicentryczność), sposób ich klasyfikacji, właściwości i funkcje prawa administracyjnego oraz uczestniczenie podmiotów w stosunkach prawnych.

KP_W07

K_W05

Rozumie obowiązujący rodzimy system prawa w zakresie jego stanowienia, stosowania, wykładni, obowiązywania i przestrzegania, dzięki pogłębionej wiedzy praktycznej podbudowaną wiedzą teoretyczną z poszczególnych gałęzi (dziedzin) prawa  z uwzględnieniem ich wzajemnych relacji i powiązań.

KP_W09

K_W06

Zna zasady prawa administracyjnego we wzajemnym powiązaniu z zasadami prawa konstytucyjnego. 

KP_W10

Opis efektów uczenia się dla zajęć z przedmiotu w odniesieniu do umiejętności

 

Kod

efektu

uczenia się

Umiejętności: absolwent potrafi

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_U01

korzystać z nabytej wiedzy, dobierając jej wybrane zagadnienia w sposób optymalny do rozwiązania napotkanego w działalności zawodowej lub aktywności społecznej, problemu wymagającego rozwiązania.

KP_U02

K_U02

dokonać kwalifikacji prawnych okoliczności, zdarzeń faktycznych i czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa administracyjnego.

KP_U04

K_U03

dokonać pogłębionej analizy ustnej lub pisemnej wybranej instytucji podstawowych gałęzi prawa administracyjnego.

KP_U09

K_U04

prezentować problemy prawne i prowadzić dyskusję; posiada umiejętność dostrzegania błędów w stosowanej przez interlokutora argumentacji i prezentowania kontrargumentów.

 

KP_U05; KP_U14

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do kompetencji społecznych

 

Kod

efektu

uczenia się

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_K01

świadomego dostrzegania znaczenia posiadanej wiedzy i jej wykorzystywania w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

KP_K01

K_K02

ponoszenia odpowiedzialności osobistej, zawodowej i społecznej za swoje decyzje, uzasadniania ich z odwołaniem się do obowiązującego prawa, jak i społecznie przyjętego systemu wartości

KP_K04

K_K03

prezentowania postawy szacunku wobec różnorodności osobowościowej członków zespołu oraz osób spoza organizacji

KP_K05

K_K04

wykazywania gotowości do pełnienia odpowiedzialnych ról zawodowych oraz reprezentowania postawy etycznej i moralnej z jednoczesnym poszanowaniem tradycji zawodowej

KP_K07

K_K05

wykonywania wielu różnych zawodów oraz świadczenia pracy w różnych instytucjach

KP_K13

 

 1. Treści programowe[109]

 

Symbol

treści programowych

Opis treści programowych[110]

Odniesienie

do kodów efektów uczenia się

dla przedmiotu[111]

TP_01

Prawo administracyjne w systemie prawa. Pojęcie i istota prawa administracyjnego

K_WO1; K_UO1;  K_KO1

TP_02

Stosunek administracyjnoprawny,  władztwo administracyjne, sytuacja administracyjna i inne podstawowe pojęcia prawa administracyjnego

K_WO4; K_UO1;  K_KO1

TP_03

Aksjologia prawa administracyjnego; m. in. sprawiedliwość a słuszność; realizacja dobra wspólnego.

K_WO2; K_UO1; K_UO4;   K_KO3;

TP_04

Sfery działania administracji publicznej; podmioty realizujące zadania administracji publicznej; powiązania organizacyjne i funkcjonalne między podmiotami administrującymi.

K_WO1; K_UO3;  K_KO5;

TP_05

System źródeł prawa w Polsce;  krajowe i unijne źródła prawa administracyjnego; akty normatywny, ich budowa i rodzaje.

K_WO4; K_UO1;  K_KO1;

TP_06

Przepisy prawa administracyjnego i ich charakterystyka; zasady prawa administracyjnego i ich rola w stanowieniu i stosowaniu prawa administracyjnego.

K_WO3; K_WO6; K_UO2;  K_UO3;  K_KO2;

TP_07

Interpretacja i stosowanie prawa administracyjnego (model decyzyjny), dyskrecjonalność organów w ustalaniu stanów faktycznych i prawnych sprawy administracyjnej i rozstrzygnięcia administracyjnego.

K_WO5; K_UO2;  K_KO2; K_KO5;

TP_08

Sądowa kontrola działalności administracyjnej; Prawo do sądu jako publiczne prawo podmiotowe; wpływ orzecznictwa sądowoadministracyjnego na działalność  administracyjną.

K_WO5; K_UO4;  K_KO4;

 

 1. Zalecana literatura
 • Literatura podstawowa (1-3 pozycje, wg wzoru: inicjał imienia autora i nazwisko, tytuł zapisany kursywą, miejsce i rok wydania)

Zimmermann J., Prawo administracyjne, 10. wydanie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022;

– Niewiadomski Z. (red.), Cieślak Z., Lipowicz I., Szpor G., Prawo administracyjne, 6. wydanie,

Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013;

– red. nauk. Jagielski J., Wierzbowski M., Prawo administracyjne, 2. wydanie, Wolters Kluwer

Polska, Warszawa 2020;

 

 • Literatura uzupełniająca (dowolna liczba pozycji):

-red. Hauser R., Niewiadomski Z. K., Wróbel A.,  Prawo administracyjne materialne. System

Prawa Administracyjnego. Tom 7, 2. wydanie, C.H. Beck, Warszawa 2017;

– Leszczyński L., Wojciechowski B., Zirk_Sadowski M.,Wykładnia w prawie administracyjnym. System Prawa Administracyjnego. Tom 4,2. wydanie, C.H. Beck, Warszawa 2015;

 

Informacje o literaturze przedmiotu, metodyce uczenia się i pracy z materiałami źródłowymi (tekstami aktów prawnych i orzecznictwem sądów) oraz o sposobie przygotowania się do zaliczenia przedmiotu prowadzący przekazuje na pierwszych zajęciach.

 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu (o ile istnieje)

 

Przewiduje się możliwość prowadzenia części zajęć na odległość z wykorzystaniem platform edukacyjnych określonych przez Dziekana.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

 

Metody i formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

X

Wykład konwersatoryjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

X

Wykład problemowy połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

X

Dyskusja

X

Praca z tekstem, jego analiza i dyskusja

X

Analiza wybranych przypadków, ćwiczenia i dyskusja

Samodzielne rozwiązywanie przez studenta pod kierunkiem nauczyciela zagadnień problemowych

Rozwiązywanie zadań (studia przypadków)

Prezentacje własne studentów

X

Praca w grupach i rozwiązywanie problemów prawnych w formie ćwiczeń

Udział studentów w szkoleniach -webinariach organizowanych przez Wolters Kluwer i utrwalanie wiedzy poprzez wykonywanie ćwiczeń i prowadzoną dyskusję

x

Inne

 

 

 1. Kalkulacja nakładu pracy studenta i punkty ECTS:[112]

 

Opis form pracy własnej i aktywności studenta, umożliwiających osiągnięcie założonych efektów uczenia się[113]

Szacunkowa

liczba godzin na daną formę pracy i aktywność studenta/ki

studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Formy aktywności i pracy własnej studenta[114]

 

 

                                                                                                                                                                           Uczestniczenie w zajęciach z nauczycielem zgodnie z planem studiów

 

30 godz.

20 godz.

                                                                                                                          Przygotowanie do zajęć

 

20 godz.

 

25 godz.

                                                                                                                                   Czytanie zaleconej literatury

 

15 godz.

 

 

15 godz.

                                                                                                                                Wyszukiwanie, czytanie i analiza wybranych aktów prawnych, ich fragmentów i orzeczeń TK,SN i NSA

 

5 godz.

 

5 godz.

                                                                                                                             Wykonywanie zadanych ćwiczeń z wykorzystaniem wskazanych przepisów i orzeczeń TK, SN i NSA

5 godz.

 

5 godz.

                                                                                                                           Przygotowanie do egzaminu

15 godz.

 

20 godz.

SUMA GODZIN

90

90

LICZBA PUNKTÓW ECTS

3,5

3,5

 

 1. Ocenianie stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się:

 

 

Ocenie podlegają

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Obecność na zajęciach

X

Aktywność na zajęciach

X

Umiejętność poprawnego posługiwania się siatką pojęciową właściwą dla prawoznawstwa

X

Wykonywanie ćwiczeń zadanych w ramach pracy własnej

Poziom znajomości zaleconej literatury

X

Przyswojenie treści programowych

X

Umiejętność pracy z tekstem

X

Umiejętność pracy w grupie

X

Inne

 

 

 1. Metody weryfikacji osiągniętych przez studenta założonych efektów uczenia się:

Ocena stopnia osiągnięcia przez studenta zamierzonych efektów uczenia się następować będzie w sposób ciągły w okresie prowadzenia zajęć, a w sposób pogłębiony podczas zaliczenia przedmiotu.

W trakcie egzaminu sprawdzone i ocenione zostaną: wiedza, umiejętności i kompetencje studenta, a uzyskana ocena pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy student osiągnął wyznaczone efekty uczenia się, a jeśli tak, to w jakim stopniu.

 1. a) Na końcową ocenę składają się oceny cząstkowe z: (przykładowe metody weryfikacji efektów uczenia się lub inne w zależności od specyfiki przedmiotu)

Metody weryfikacji efektów uczenia się

 

Odniesienie do kodów efektów uczenia się dla wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Kolokwia ustne lub pisemne stanowiące podstawę zaliczenie poszczególnych treści programowych i ćwiczeń

K_WO1; K_WO3; K_WO4; K_UO1;  K_KO1

Zajęcia praktyczne – weryfikacja efektów uczenia się poprzez obserwację, ocenę pracy i aktywności studenta

K_WO3; K_WO6; K_UO2;  K_UO3;  K_KO2; K_KO3;

Praca pisemna/ esej/ komentarz/ recenzja

K_WO5; K_UO2;  K_UO4;  K_KO4; K_KO5;

Egzamin ustny końcowy

K_WO1; K_WO2; K_WO3; K_WO4; K_WO5; K_WO6;

Inne

 

 

 1. b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń, zaliczenie kolokwiów treści programowych i zaliczenie końcowego egzaminu ustnego.

Do egzaminu może przystąpić student, który zaliczył ćwiczenia i kolokwia.

Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie ustnej. Polega on na udzieleniu odpowiedzi na trzy wylosowane pytania problemowe dotyczące różnych partii treści programowych przedmiotu.

 1. c) Stosuje się następujące skalę oceniania studenta:

– bardzo dobry (bdb, 5,0);

– dobry plus (+db, db+, 4,5);

– dobry (db, 4,0);

– dostateczny plus (+dst, dst+, 3,5);

– dostateczny (dst, 3,0);

– niedostateczny (ndst, 2,0).

 

                                                                                                                     

                                                                                               Poznań, dnia 30 czerwca 2023 r.

                                                                                                          ( – ) dr Karol Balicki

 

Załącznik do zarządzenia Rektora WSUS z dnia  30 maja 2023 r.

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 

(dla 7. poziomu PRK)

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne I

 

 1. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

 

 1. Poziom i kierunek studiów: jednolite 5-letnie studia magisterskie, kierunek – Prawo

 

 1. Profil studiów: praktyczny

 

 1. Rok studiów, semestr: cz. 1 – rok 1, letni; cz. 2 – rok 2, zimowy

 

 1. Rodzaj zajęć i liczba godzin: wykład / konwersatorium / ćwiczenia / warsztaty

 

      Studia stacjonarne: wykład 60 godz., ćwiczenia 60 godz.

      Studia niestacjonarne:  wykład 60 godz., ćwiczenia 60 godz.

 

 1. Liczba punktów ECTS: 6

 

 1. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego, adres mailowy:

 

dr Jędrzej Jakubowicz, jedrzej.jakubowicz@gmail.com

 

 1. Język wykładowy: polski

 

 1. Forma zaliczenia:

warunkiem zaliczenia jest udział w wykładach i ćwiczeniach oraz zaliczenie ćwiczeń i zdanie egzaminu pisemnego.

 

 1. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 2 godziny nieusprawiedliwione

 

 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Cel zajęć[115]

 

 • przyswojenie studentom wiedzy w zakresie części ogólnej prawa cywilnego,
 • przyswojenie studentom wiedzy w zakresie części ogólnej prawa zobowiązań,
 • przyswojenie studentom wiedzy w zakresie części szczegółowej prawa zobowiązań.

 

 1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

 

W wyniku wcześniejszego procesu uczenia się i zorganizowanego procesu nauczania student powinien posiadać wiedzę z zakresu prawoznawstwa, w tym zasad obowiązywania aktów prawa.

 

 1. Efekty uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych[116]

 

Opis efektów uczenia się[117] dla zajęć z przedmiotu[118] w odniesieniu do wiedzy

 

Kod

efektu

uczenia się

Wiedza: absolwent

Odniesienie do symboli i numerów efektów uczenia się dla kierunku Prawo[119]

K[120]_W01

Posiadanie wiedzy o stosunku cywilnoprawnym – jego charakterystyki i elementów.

KP_W02, KP_W10

K_W02

Wiedza w zakresie sposobu zawierania czynności prawnych, w tym umów.

KP_W09, KP_W13

K_W03

Posiadanie wiedzy o stosunku zobowiązaniowym – jego charakterystyki i elementów

KP_W08, KP_W13

K_W04

Wiedza o źródłach zobowiązania i skutkach ich niewykonania.

KP_W08, KP_W14

K_W05

Wiedza o regułach rządzących odnoszących się do szkody.

KP_W09, KP_W14

K_W06

Wiedza o wybranych umowach nazwanych normowanych kodeksem cywilnym.

KP_W13, KP_W14, KP_W16

Opis efektów uczenia się dla zajęć z przedmiotu w odniesieniu do umiejętności

 

Kod

efektu

uczenia się

Umiejętności: absolwent potrafi

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_U01

Konstruowanie podstawowych pism odnoszących się do czynności dokonywanych na gruncie prawa cywilnego.

KP_U01, KP_U04,

K_U02

Zastosowanie podstawowych norm prawa cywilnego i uzasadnienie sposobu ich zastosowania.

KP_U01, KP_U03, KP_U09

K_U03

Poruszanie się po regułach prawa cywilnego odnoszącego się do konsumentów.

KP_U08, KP_U11,

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do kompetencji społecznych

 

Kod

efektu

uczenia się

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_K01

komunikowania się w zakresie prawa cywilnego.

KP_K01, KP_K02

K_K02

potrafi dobrać odpowiednią umowę dla realizacji określonego celu

KP_K04, KP_K09, KP_K12

 

 1. Treści programowe[121]

 

Symbol

treści programowych

Opis treści programowych[122]

Odniesienie

do kodów efektów uczenia się

dla przedmiotu[123]

TP_1

Pojęcie i podmioty stosunku cywilnoprawnego.

K_W01, K_U02, K_K01

TP_2

Podmioty i przedmioty stosunku cywilnoprawnego.

K_W01, K_U02, K_U03, K_K01

TP_3

Istotne pojęcia prawa cywilnego: prawo podmiotowe, roszczenie, zobowiązanie, wierzytelność, dług.

K_W01, K_W03, K_W04, K_U02, K_K01, K_K02

TP_4

Czynności prawne: treść, rodzajem forma, zasady ich dokonywana.

K_W02, K_W03, K_W04, K_U02, K_U03, K_K01

TP_5

Dawność.

K_W01, K_W04, K_U02, K_K01

TP_6

Ogólne wiadomości na temat zobowiązań.

K_W03, K_W04, K_U02, K_K01, K_K02

TP_7

Wykonanie, niewykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązań.

K_W04, K_W05, K_U01, K_U03, K_K01, K_K02

TP_8

Zmiana wierzyciela i dłużnika.

K_W03, K_U02, K_K01, K_K02

TP_9

Bezpodstawne wzbogacenie.

K_W03, K_W04, K_U02, K_K01

TP_10

Delikty.

K_W03, K_W04, K_W05, K_U02, K_K01

TP_11

Szkoda i jej naprawienie.

K_W05, K_U01, K_K01

TP_12

Podstawy dot. najistotniejszych umów nazwanych.

K_W06, K_U01, K_U03, K_K01, K_K02

 

 1. Zalecana literatura
 • Literatura podstawowa (1-3 pozycje, wg wzoru: inicjał imienia autora i nazwisko, tytuł zapisany kursywą, miejsce i rok wydania)
 • Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne Część Ogólna, Warszawa 2021,
 • Radwański, A. Olejniczak, J. Grykiel, Zobowiązania Część Ogólna, Warszawa 2022,
 • Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2022.

 

 • Literatura uzupełniająca (dowolna liczba pozycji):
 • Gutowski, Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–352, Warszawa 2021,
 • Gutowski, Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 353–626, Warszawa 2022.

 

– Informacje o literaturze przedmiotu, metodyce uczenia się i pracy z materiałami źródłowymi

   (tekstami aktów prawnych i orzecznictwem sądów) oraz o sposobie przygotowania się do

    zaliczenia przedmiotu prowadzący przekazuje na pierwszych zajęciach.

 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu (o ile istnieje)

 

Przewiduje się możliwość prowadzenia części zajęć na odległość z wykorzystaniem platform edukacyjnych określonych przez Dziekana.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

 

Metody i formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

X

Wykład konwersatoryjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

X

Wykład problemowy połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

X

Dyskusja

X

Praca z tekstem, jego analiza i dyskusja

X

Analiza wybranych przypadków, ćwiczenia i dyskusja

X

Samodzielne rozwiązywanie przez studenta pod kierunkiem nauczyciela zagadnień problemowych

X

Rozwiązywanie zadań (studia przypadków)

X

Prezentacje własne studentów

X

Praca w grupach i rozwiązywanie problemów prawnych w formie ćwiczeń

 

Udział studentów w szkoleniach -webinariach organizowanych przez Wolters Kluwer i utrwalanie wiedzy poprzez wykonywanie ćwiczeń i prowadzoną dyskusję

X

Inne

 

 

 1. Kalkulacja nakładu pracy studenta i punkty ECTS:[124]

 

Opis form pracy własnej i aktywności studenta, umożliwiających osiągnięcie założonych efektów uczenia się[125]

Szacunkowa

liczba godzin na daną formę pracy i aktywność studenta/ki

studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Formy aktywności i pracy własnej studenta[126]

 

 

                                                                                                                                                                                  Uczestniczenie w zajęciach z nauczycielem zgodnie z planem studiów

 

120

 

120

                                                                                                                          Przygotowanie do zajęć

 

40

 

 

40

                                                                                                                                   Czytanie zaleconej literatury

 

120

 

 

120

                                                                                                                                Wyszukiwanie, czytanie i analiza wybranych aktów prawnych, ich fragmentów i orzeczeń TK,SN i NSA

 

20

 

 

20

                                                                                                                             Wykonywanie zadanych ćwiczeń z wykorzystaniem wskazanych przepisów i orzeczeń TK, SN i NSA

 

10

 

10

                                                                                                                           Przygotowanie do egzaminu

 

100

 

 

100

SUMA GODZIN

410

410

LICZBA PUNKTÓW ECTS

6

6

 

 1. Ocenianie stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się:

 

 

Ocenie podlegają

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Obecność na zajęciach

 

Aktywność na zajęciach

X

Umiejętność poprawnego posługiwania się siatką pojęciową właściwą dla prawoznawstwa

X

Wykonywanie ćwiczeń zadanych w ramach pracy własnej

X

Poziom znajomości zaleconej literatury

 

Przyswojenie treści programowych

X

Umiejętność pracy z tekstem

X

Umiejętność pracy w grupie

 

Inne

 

 

 1. Metody weryfikacji osiągniętych przez studenta założonych efektów uczenia się:

 

Ocena stopnia osiągnięcia przez studenta zamierzonych efektów uczenia się następować będzie w sposób ciągły w okresie prowadzenia zajęć, a w sposób pogłębiony podczas zaliczenia przedmiotu.

W trakcie egzaminu sprawdzone i ocenione zostaną: wiedza, umiejętności i kompetencje studenta, a uzyskana ocena pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy student osiągnął wyznaczone efekty uczenia się, a jeśli tak, to w jakim stopniu.

 

 1. a) Na końcową ocenę składają się oceny cząstkowe z:

 

(przykładowe metody weryfikacji efektów uczenia się lub inne w zależności od specyfiki przedmiotu)

Metody weryfikacji efektów uczenia się

 

Odniesienie do kodów efektów uczenia się dla wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Kolokwia ustne lub pisemne stanowiące podstawę zaliczenie poszczególnych treści programowych i ćwiczeń

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_U02, K_K01

Zajęcia praktyczne – weryfikacja efektów uczenia się poprzez obserwację, ocenę pracy i aktywności studenta

K_KW02, K_W06, K_U01, K_K01, K_K02

Praca pisemna/ esej/ komentarz/ recenzja

———————

Egzamin ustny końcowy

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_U02, K_U03, K_K01

Inne

 

 

 1. b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

 

Warunkiem zaliczenia jest udział w wykładach i ćwiczeniach oraz zaliczenie ćwiczeń i zdanie egzaminu. Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej (testowej) oraz ustnej. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania testowe kwalifikuje do uzyskania oceny dostatecznej. Student chcąc uzyskać ocenę powyżej dostatecznej, jak i w przypadku udzielenie choćby jednej błędnej odpowiedzi na teście musi przystąpić do części ustnej egzaminu.

 

 1. c) Stosuje się następujące skalę oceniania studenta:

– bardzo dobry (bdb, 5,0);

– dobry plus (+db, db+, 4,5);

– dobry (db, 4,0);

– dostateczny plus (+dst, dst+, 3,5);

– dostateczny (dst, 3,0);

– niedostateczny (ndst, 2,0)

 

 

Poznań, dnia 5 września 2023 r.

 

dr Jędrzej Jakubowicz

 

Załącznik do zarządzenia Rektora WSUS z dnia  30 maja 2023 r.

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 

(dla 7. poziomu PRK)

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze

 

 1. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru

 

 1. Poziom i kierunek studiów:

 

 1. Profil studiów: praktyczny

 

 1. Rok studiów, semestr: III, IV

 

 1. Rodzaj zajęć i liczba godzin: wykład / konwersatorium / ćwiczenia / warsztaty

 

      Studia stacjonarne:

      Studia niestacjonarne:

 

 1. Liczba punktów ECTS:

 

 1. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego, adres mailowy: dr marek stawecki, marekstawecki@op.pl

 

 1. Język wykładowy: polski

 

 1. Forma zaliczenia: egzamin

 

 1. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych):

 

 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Cel zajęć[127].Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących podstawowych form organizacji podmiotów gospodarczych w strukturach gospodarki rynkowej oraz form państwowej reglamentacji działalności gospodarczej.

 

 

 1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): znajomość prawa cywolnego oraz prawa administarcyjnego

 

 1. Efekty uczenia siędla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych[128]

 

Opis efektów uczenia się[129] dla zajęć z przedmiotu[130] w odniesieniu do wiedzy

 

Kod

efektu

uczenia się

Wiedza: absolwent

Odniesienie do symboli i numerów efektów uczenia się dla kierunku Prawo[131]

K[132]_W01

charakter i  funkcje nauk prawnych oraz ich relacje z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi, w tym relacje systemu prawa do innych systemów: normatywnych, społecznych, politycznych, gospodarczych, kulturowych i potrafi stosować tę wiedzę w działalności zawodowej

P7S_WG

K_W02

 

 

K_W03

 

 

K_W04

 

 

+n

 

 

Opis efektów uczenia się dla zajęć z przedmiotu w odniesieniu do umiejętności

 

Kod

efektu

uczenia się

Umiejętności: absolwent potrafi

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_U01

dostrzegać i analizować prawny kontekst otaczającej rzeczywistości z wykorzystaniem reguł rozumowań prawniczych, obowiązujących norm prawnych i innych regulatorów społecznych zachowań oraz uniwersalnych systemów aksjologicznych

P7S_UW

K_U02

 

 

K_U03

 

 

K_U04

 

 

 

+n

 

 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do kompetencji społecznych

 

Kod

efektu

uczenia się

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_K01

świadomego dostrzegania znaczenia posiadanej wiedzy i jej wykorzystywania w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

P7S_KK

K_K02

 

 

K_K03

 

 

K_K04

 

 

K_K05

 

 

 

 1. Treści programowe[133]

 

Symbol

treści programowych

Opis treści programowych[134]

Odniesienie

do kodów efektów uczenia się

dla przedmiotu[135]

TP_01

pojęcia z zakresu publicznego i prywatnego prawa gospodarczego;

K6_W01

TP_02

Funkcje państwa wobec gospodarki.

K[136]_W01 K[137]_W01

TP_03

Wolność gospodarcza i jej ograniczenia.

K[138]_W01

TP_04

Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej (koncesje, zezwolenia, licencje, działalność gospodarcza regulowana)

K[139]_W01

TP_05

Zarząd mieniem publicznym. Gospodarka komunalna.

K[140]_W01

TP_06

Prawo mieszkaniowe

K[141]_W01

TP_07

Planowanie przestrzenne

K[142]_W01

TP_08

Gospodarka nieruchomościami w tym prawo rolne

K[143]_W01

TP_09

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

K[144]_W01

+n

Prawo własności intelektualnej

K[145]_W01

 

 1. Zalecana literatura
 • Literatura podstawowa (1-3 pozycje, wg wzoru: inicjał imienia autora i nazwisko, tytuł zapisany kursywą, miejsce i rok wydania)

Publiczne prawo gospodarcze. Podręczniki prawnicze

Adam Szafrański, Zofia Snażyk C.H. Beck, 2018

 

Prawo mieszkaniowe

Wioletta Żelazowska (redakcja), Wydawnictwo: C.H. Beck 2023

 

 

 

 • Literatura uzupełniająca (dowolna liczba pozycji):

– Informacje o literaturze przedmiotu, metodyce uczenia się i pracy z materiałami źródłowymi

(tekstami aktów prawnych i orzecznictwem sądów) oraz o sposobie przygotowania się do

zaliczenia przedmiotu prowadzący przekazuje na pierwszych zajęciach.

 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu (o ile istnieje)

 

Przewiduje się możliwość prowadzenia części zajęć na odległość z wykorzystaniem platform edukacyjnych określonych przez Dziekana.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

 

Metody i formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

 

Wykład konwersatoryjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

 

Wykład problemowy połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

x

Dyskusja

 

Praca z tekstem, jego analiza i dyskusja

 

Analiza wybranych przypadków, ćwiczenia i dyskusja

 

Samodzielne rozwiązywanie przez studenta pod kierunkiem nauczyciela zagadnień problemowych

 

Rozwiązywanie zadań (studia przypadków)

 

Prezentacje własne studentów

 

Praca w grupach i rozwiązywanie problemów prawnych w formie ćwiczeń

 

Udział studentów w szkoleniach -webinariach organizowanych przez Wolters Kluwer i utrwalanie wiedzy poprzez wykonywanie ćwiczeń i prowadzoną dyskusję

 

Inne

 

 

 1. Kalkulacja nakładu pracy studenta i punkty ECTS:[146]

 

Opis form pracy własnej i aktywności studenta, umożliwiających osiągnięcie założonych efektów uczenia się[147]

Szacunkowa

liczba godzin na daną formę pracy i aktywność studenta/ki

studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Formy aktywności i pracy własnej studenta[148]

 

 

Uczestniczenie w zajęciach z nauczycielem zgodnie z planem studiów

 

 

 

Przygotowanie do zajęć

 

 

 

 

Czytanie zaleconej literatury

 

 

 

 

 

Wyszukiwanie, czytanie i analiza wybranych aktów prawnych, ich fragmentów i orzeczeń TK,SN i NSA

 

 

 

 

Wykonywanie zadanych ćwiczeń z wykorzystaniem wskazanych przepisów i orzeczeń TK, SN i NSA

 

 

 

Przygotowanie do egzaminu

 

 

 

SUMA GODZIN

 

 

LICZBA PUNKTÓW ECTS

 

 

 

 1. Ocenianie stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się:

 

 

Ocenie podlegają

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Obecność na zajęciach

 

Aktywność na zajęciach

 

Umiejętność poprawnego posługiwania się siatką pojęciową właściwą dla prawoznawstwa

 

Wykonywanie ćwiczeń zadanych w ramach pracy własnej

 

Poziom znajomości zaleconej literatury

 

Przyswojenie treści programowych

x

Umiejętność pracy z tekstem

 

Umiejętność pracy w grupie

 

Inne

 

 

 1. Metody weryfikacji osiągniętych przez studenta założonych efektów uczenia się:

Ocena stopnia osiągnięcia przez studenta zamierzonych efektów uczenia się następować będzie w sposób ciągły w okresie prowadzenia zajęć, a w sposób pogłębiony podczas zaliczenia przedmiotu.

W trakcie egzaminu sprawdzone i ocenione zostaną: wiedza, umiejętności i kompetencje studenta, a uzyskana ocena pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy student osiągnął wyznaczone efekty uczenia się, a jeśli tak, to w jakim stopniu.

 1. a) Na końcową ocenę składają się oceny cząstkowe z: (przykładowe metody weryfikacji efektów uczenia się lub inne w zależności od specyfiki przedmiotu)

Metody weryfikacji efektów uczenia się

 

Odniesienie do kodów efektów uczenia się dla wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Kolokwia ustne lub pisemne stanowiące podstawę zaliczenie poszczególnych treści programowych i ćwiczeń

 

Zajęcia praktyczne – weryfikacja efektów uczenia się poprzez obserwację, ocenę pracy i aktywności studenta

 

Praca pisemna/ esej/ komentarz/ recenzja

 

Egzamin ustny końcowy

x

Inne

 

 

 1. b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń, zaliczenie kolokwiów treści programowych i zaliczenie końcowego egzaminu ustnego.

Do egzaminu może przystąpić student, który zaliczył ćwiczenia i kolokwia.

Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie ustnej. Polega on na udzieleniu odpowiedzi na trzy wylosowane pytania problemowe dotyczące różnych partii treści programowych przedmiotu.

 1. c) Stosuje się następujące skalę oceniania studenta:

– bardzo dobry (bdb, 5,0);

– dobry plus (+db, db+, 4,5);

– dobry (db, 4,0);

– dostateczny plus (+dst, dst+, 3,5);

– dostateczny (dst, 3,0);

– niedostateczny (ndst, 2,0).

 

                                                                                                                     

                                                                                                                      Poznań, dnia

 

Załącznik do zarządzenia Rektora WSUS z dnia  30 maja 2023 r.

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 

(dla 7. poziomu PRK)

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Nazwa przedmiotu: Prawo handlowe

 

 1. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

 

 1. Poziom i kierunek studiów: jednolite 5-letnie studia magisterskie, kierunek – Prawo

 

 1. Profil studiów: praktyczny

 

 1. Rok studiów, semestr: 5, letni

 

 1. Rodzaj zajęć i liczba godzin: wykład / konwersatorium / ćwiczenia / warsztaty

 

      Studia stacjonarne: wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz.

      Studia niestacjonarne:  wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz.

 

 1. Liczba punktów ECTS: 5

 

 1. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego, adres mailowy:

 

dr Jędrzej Jakubowicz, jedrzej.jakubowicz@gmail.com

 

 1. Język wykładowy: polski

 

 1. Forma zaliczenia:

warunkiem zaliczenia jest udział w wykładach i ćwiczeniach oraz zaliczenie ćwiczeń i zdanie egzaminu pisemnego.

 

 1. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 2 godziny nieusprawiedliwione

 

 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Cel zajęć[149]

 

 • przedstawienie pojęcia i źródeł prawa handlowego oraz siatki pojęciowej z zakresu prawa handlowego,
 • Przekazanie wiedzy o systemie rejestracji jednostek organizacyjnych,
 • przekazanie wiedzy o procesie powstawania oraz o funkcjonowaniu osobowych spółek handlowych na tle kodeksu spółek handlowych,
 • przekazanie wiedzy o procesie powstawania oraz o funkcjonowaniu kapitałowych spółek handlowych na tle kodeksu spółek handlowych,
 • przedstawienie procesów transformacyjnych spółek handlowych w zakresie podziału, łączenia, przekształcenia,
 • przedstawienie specyfiki i treści umów charakterystycznych dla obrotu handlowego, zarówno nazwanych jak i nienazwanych.

 

 1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

 

W wyniku wcześniejszego procesu uczenia się i zorganizowanego procesu nauczania student powinien posiadać wiedzę z zakresu prawa cywilnego

 

 1. Efekty uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych[150]

 

Opis efektów uczenia się[151] dla zajęć z przedmiotu[152] w odniesieniu do wiedzy

 

Kod

efektu

uczenia się

Wiedza: absolwent

Odniesienie do symboli i numerów efektów uczenia się dla kierunku Prawo[153]

K[154]_W01

zdefiniuje prawo handlowe i będzie umiał objaśnić jego miejsce w systemie obowiązującego prawa

KP_W02

K_W02

wytłumaczy sposób rejestracji spółek w Polsce

KP_W09

K_W03

scharakteryzuje powstawanie i funkcjonowanie osobowych spółek prawa handlowego na tle kodeksu spółek handlowych

KP_W08

K_W04

scharakteryzuje powstawanie i funkcjonowanie kapitałowych spółek prawa handlowego na tle kodeksu spółek handlowych

KP_W08

K_W05

objaśni procesy transformacji spółek handlowych

KP_W14

K_W06

wytłumaczy pojęcie umowy handlowej nazwanej i nienazwanej

KP_W13

K_W07

scharakteryzuje wybrane umowy handlowe

KP_W09

Opis efektów uczenia się dla zajęć z przedmiotu w odniesieniu do umiejętności

 

Kod

efektu

uczenia się

Umiejętności: absolwent potrafi

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_U01

wskaże źródło prawa regulujące określone zjawiska z zakresu prawa handlowego

KP_U04

K_U02

zinterpretuje różnice pomiędzy powstawaniem i funkcjonowaniem handlowych spółek osobowych i kapitałowych

KP_U09

K_U03

sformułuje istotę i treść wybranych umów handlowych

KP_U08

K_U04

sformułuje dokumenty z zakresu prawa spółek, jak np. statut spółki akcyjnej

KP_U06, KP_U011

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do kompetencji społecznych

 

Kod

efektu

uczenia się

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_K01

jest świadomy roli prawa handlowego w funkcjonowaniu społeczeństwa

KP_K02

K_K02

rozumie cele i rolę ewidencjonowania przedsiębiorców w systemie ewidencjonowania obowiązującym w Polsce

KP_K01

K_K03

potrafi odpowiednio dobrać formę prawną przedsiębiorcy do celów wypełnianych w społeczeństwie przez przedsiębiorcę

KP_K01

K_K04

potrafi dobrać odpowiednią umowę handlową dla realizacji określonego celu

KP_K12

 

 1. Treści programowe[155]

 

Symbol

treści programowych

Opis treści programowych[156]

Odniesienie

do kodów efektów uczenia się

dla przedmiotu[157]

TP_1

1. Pojęcie i źródła prawa handlowego

K_W01, K_K01, K_U01

TP_2

2. Krajowy Rejestr Sądowy

K_W02, K_K02

TP_3

3. Spółka jawna.

4. Spółka partnerska

5. Spółka komandytowa

6. Spółka komandytowo-akcyjna

K_W04, K_U02, K_K03

TP_4

7. Spółka kapitałowa w organizacji

8. Spółka jednoosobowa – jako szczególna postać spółki handlowej

9. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

10. Prosta spółka akcyjna

13. Spółka akcyjna

K_W05, K_U02, K_K03

TP_5

14. Łączenie spółek.

15. Podział spółek.

16. Przekształcanie spółek.

K_W06

TP_6

17. Spółka cywilna.

18. Umowa agencyjna.

19. Umowa komisu.

20. Umowa franchisingowa.

21. Umowa leasingu.

22. Umowa factoringu.

23. Umowa rachunku bankowego.

24. Umowa dealerska

K_W07, K_W08, K_U03, K_K04

 

 1. Zalecana literatura
 • Literatura podstawowa (1-3 pozycje, wg wzoru: inicjał imienia autora i nazwisko, tytuł zapisany kursywą, miejsce i rok wydania)
  • A. Koch, J. Napierała, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2021
  • A. Koch, J. Napierała, Umowy w obrocie gospodarczym, Warszawa 2019

 

 • Literatura uzupełniająca (dowolna liczba pozycji):
 • J. Okolski, M. Modrzejewska, Prawo handlowe, Warszawa 2015
 • S. Włodyka, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2019
 • Bieniak i in., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2022
 • S. Włodyka, System Prawa Handlowego, Warszawa 2019
 • Kidyba, Prawo handlowe, wyd. 23, Warszawa 2021
 • J. A. Strzępka, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2015,
 • Sołtysiński, A. Szumański, J. Szwaja, A. Szajkowski, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2006-2012
 • System Prawa Prywatnego. Tom 16. Prawo spółek osobowych, wyd. 2, Warszawa 2016
 • System Prawa Prywatnego Tom 17 A. Prawo spółek kapitałowych, wyd. 2, Warszawa 2015
 • System Prawa Prywatnego Tom 17 B. Prawo spółek kapitałowych, wyd. 2, Warszawa 2016
 • T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Kodeks spółek handlowych: komentarz, t. 1 i 2, 2011
 • Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2021

 

– Informacje o literaturze przedmiotu, metodyce uczenia się i pracy z materiałami źródłowymi

   (tekstami aktów prawnych i orzecznictwem sądów) oraz o sposobie przygotowania się do

    zaliczenia przedmiotu prowadzący przekazuje na pierwszych zajęciach.

 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu (o ile istnieje)

 

Przewiduje się możliwość prowadzenia części zajęć na odległość z wykorzystaniem platform edukacyjnych określonych przez Dziekana.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

 

Metody i formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

X

Wykład konwersatoryjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

X

Wykład problemowy połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

X

Dyskusja

X

Praca z tekstem, jego analiza i dyskusja

X

Analiza wybranych przypadków, ćwiczenia i dyskusja

X

Samodzielne rozwiązywanie przez studenta pod kierunkiem nauczyciela zagadnień problemowych

X

Rozwiązywanie zadań (studia przypadków)

 

Prezentacje własne studentów

X

Praca w grupach i rozwiązywanie problemów prawnych w formie ćwiczeń

 

Udział studentów w szkoleniach -webinariach organizowanych przez Wolters Kluwer i utrwalanie wiedzy poprzez wykonywanie ćwiczeń i prowadzoną dyskusję

X

Inne

 

 

 1. Kalkulacja nakładu pracy studenta i punkty ECTS:[158]

 

Opis form pracy własnej i aktywności studenta, umożliwiających osiągnięcie założonych efektów uczenia się[159]

Szacunkowa

liczba godzin na daną formę pracy i aktywność studenta/ki

studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Formy aktywności i pracy własnej studenta[160]

 

 

                                                                                                                                                                                  Uczestniczenie w zajęciach z nauczycielem zgodnie z planem studiów

 

40

 

40

                                                                                                                          Przygotowanie do zajęć

 

15

 

 

15

                                                                                                                                   Czytanie zaleconej literatury

 

10

 

 

15

                                                                                                                                Wyszukiwanie, czytanie i analiza wybranych aktów prawnych, ich fragmentów i orzeczeń TK,SN i NSA

 

10

 

 

10

                                                                                                                             Wykonywanie zadanych ćwiczeń z wykorzystaniem wskazanych przepisów i orzeczeń TK, SN i NSA

 

10

 

10

                                                                                                                           Przygotowanie do egzaminu

 

15

 

 

15

SUMA GODZIN

100

100

LICZBA PUNKTÓW ECTS

5

5

 

 1. Ocenianie stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się:

 

 

Ocenie podlegają

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Obecność na zajęciach

 

Aktywność na zajęciach

X

Umiejętność poprawnego posługiwania się siatką pojęciową właściwą dla prawoznawstwa

X

Wykonywanie ćwiczeń zadanych w ramach pracy własnej

X

Poziom znajomości zaleconej literatury

 

Przyswojenie treści programowych

X

Umiejętność pracy z tekstem

X

Umiejętność pracy w grupie

 

Inne

 

 

 1. Metody weryfikacji osiągniętych przez studenta założonych efektów uczenia się:

 

Ocena stopnia osiągnięcia przez studenta zamierzonych efektów uczenia się następować będzie w sposób ciągły w okresie prowadzenia zajęć, a w sposób pogłębiony podczas zaliczenia przedmiotu.

W trakcie egzaminu sprawdzone i ocenione zostaną: wiedza, umiejętności i kompetencje studenta, a uzyskana ocena pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy student osiągnął wyznaczone efekty uczenia się, a jeśli tak, to w jakim stopniu.

 

 1. a) Na końcową ocenę składają się oceny cząstkowe z:

 

(przykładowe metody weryfikacji efektów uczenia się lub inne w zależności od specyfiki przedmiotu)

Metody weryfikacji efektów uczenia się

 

Odniesienie do kodów efektów uczenia się dla wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Kolokwia ustne lub pisemne stanowiące podstawę zaliczenie poszczególnych treści programowych i ćwiczeń

K_W01, K_W03, K_W04, K_U02

Zajęcia praktyczne – weryfikacja efektów uczenia się poprzez obserwację, ocenę pracy i aktywności studenta

K_W03, K_W04, K_U02, K_U03, K_K01, K_K03

Praca pisemna/ esej/ komentarz/ recenzja

K_W03, K_W04, K_U04

Egzamin ustny końcowy

K_W01, K_W03, K_W04, K_U02, K_K01, K_K03

Inne

 

 

 1. b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

 

Warunkiem zaliczenia jest udział w wykładach i ćwiczeniach oraz zaliczenie ćwiczeń i zdanie egzaminu. Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej (testowej) oraz ustnej. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania testowe kwalifikuje do uzyskania oceny dostatecznej. Student chcąc uzyskać ocenę powyżej dostatecznej, jak i w przypadku udzielenie choćby jednej błędnej odpowiedzi na teście musi przystąpić do części ustnej egzaminu.

 

 1. c) Stosuje się następujące skalę oceniania studenta:

– bardzo dobry (bdb, 5,0);

– dobry plus (+db, db+, 4,5);

– dobry (db, 4,0);

– dostateczny plus (+dst, dst+, 3,5);

– dostateczny (dst, 3,0);

– niedostateczny (ndst, 2,0)

 

 

Poznań, dnia 5 września 2023 r.

 

dr Jędrzej Jakubowicz

 

Załącznik do zarządzenia Rektora WSUS z dnia  30 maja 2023 r.

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 

(dla 7. poziomu PRK)

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Nazwa przedmiotu: Prawo konstytucyjne

 

 1. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru

 

 1. Poziom i kierunek studiów: jednolite studia magisterskie, kierunek prawo

 

 1. Profil studiów: praktyczny

 

 1. Rok studiów, semestr: I (pierwszy); semestr 2

 

 1. Rodzaj zajęć i liczba godzin: wykład / konwersatorium / ćwiczenia / warsztaty

 

      Studia stacjonarne: 30 godzin wykładów / 30 godzin ćwiczeń

      Studia niestacjonarne:  20 godzin wykładów / 20 godzin ćwiczeń

 

 1. Liczba punktów ECTS: 6

 

 1. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego, adres mailowy:

      dr Karol Balicki, karolbalicki@onet.pl

 

 1. Język wykładowy: polski

 

 1. Forma zaliczenia: egzamin ustny, warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie z egzaminu

       ustnego co najmniej oceny dostatecznej

 

 1. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 4 godziny nieusprawiedliwione

 

 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Cel zajęć[161]

Szkoła kształci studentów na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Prawo o profilu praktycznym. Zajęcia z prawa konstytucyjnego stanowią dla studenta etap uczenia się a jego efekty kształcenia odnoszą się do dziedziny nauk prawnych. Student ucząc się zdobywa wiedzę z dziedziny prawa konstytucyjnego. Poza wiedzą efekty uczenia się studenta obejmują umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne. Student jest przygotowywany do pełnienia różnych ról na stanowiskach w administracji publicznej, podmiotach gospodarczych i organizacjach pozarządowych, wymagających posiadania wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego, jego interpretacji i praktycznego stosowania. Studenta cechuje umiejętność identyfikacji oraz dążenie do przestrzegania i upowszechniania zasad praworządności, sprawiedliwości społecznej i etycznego postępowania. Ma kompetencje do pracy w grupie i do współpracy w zróżnicowanym środowisku.

 

 

 1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

W wyniku wcześniejszego procesu uczenia się i zorganizowanego procesu uczenia w WSUS student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu struktur i czynników kształtujących funkcjonowanie organów władzy publicznej.

 

 1. Efekty uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych[162]

 

Opis efektów uczenia się[163] dla zajęć z przedmiotu[164] w odniesieniu do wiedzy

 

Kod

efektu

uczenia się

Wiedza: absolwent

Odniesienie do symboli i numerów efektów uczenia się dla kierunku Prawo[165]

K[166]_W01

Ma pogłębioną znajomość podstawowych pojęć właściwych dla prawa konstytucyjnego. Zna rodzaje i cechy norm prawa konstytucyjnego. Ma pogłębioną wiedzę na temat ich funkcji i znaczenia dla systemu prawnego. Rozumie relacje prawa krajowego z prawem międzynarodowym.

KP_W03; KP_W04; KP_W06; KP_W11;

K_W02

Ma pogłębioną wiedzę nt. źródeł prawa. Zna zasady prawa konstytucyjnego. Rozumie ich znaczenie i oddziaływanie na system prawny. W szczególności zasady : państwa demokratycznego i państwa prawa.

KP_W03; KP_W05; KP_W07; KP_W09; KP_W10

K_W03

Potrafi określić konstytucyjny status jednostki. Jej prawa i wolności. Zna mechanizmy i gwarancje ochrony praw i wolności.

KP_W03; KP_W14;

K_W04

Zna zasady wyborów organów państwa. Potrafi przedstawić mechanizmy bezpośredniego sprawowania władzy.

Zna różne systemy wyborcze i potrafi przedstawić ich cechy.

KP_W03; KP_W12

K_W05

Ma wiedzę z zakresu pozycji i kompetencji władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Rozumie ich wzajemne relacje (tj. podział, równoważenie się).

KP_W08; KP_W13; KP_W14

K_W06

Zna konstytucyjne zasady i procedury dotyczące finansów publicznych. Rozumie znaczenie kontroli państwowej.

KP_W08

K_W07

Ma pogłębioną wiedzę na temat stanów nadzwyczajnych. Przesłanek i obowiązku ich wprowadzenia.

KP_W08

Opis efektów uczenia się dla zajęć z przedmiotu w odniesieniu do umiejętności

 

Kod

efektu

uczenia się

Umiejętności: absolwent potrafi

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_U01

Przedstawić normy prawa konstytucyjnego, wyjaśnić ich treść, dokonać ich interpretacji.

KP_U03;

K_U02

Posiada umiejętność prezentowania problemów prawnych i prowadzenia dyskusji.

KP_U01; KP_U04; KP_U12;

K_U03

Ocenić zgodność aktów prawnych z Konstytucją oraz działalność organów władzy państwowej.

KP_U01; KP_U02; KP_U04; KP_U11;

K_U04

Zestawić posiadaną wiedzę w zakresie funkcjonowania organów władzy z ich rzeczywistym postępowaniem. Potrafi ocenić bieżące wydarzenia w odniesieniu do postanowień Konstytucji w tym zakresie.

KP_U01; KP_U02; KP_U04; KP_U13;

K_U05

Stosować wiedzę z zakresu prawa konstytucyjnego w interpretacji zjawisk gospodarczych, politycznych i społecznych oraz jednostki ludzkiej.

KP_U04; KP_U05; KP_U10;

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do kompetencji społecznych

 

Kod

efektu

uczenia się

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_K01

Uwzględniania znaczenia wartości i podstawowych praw konstytucyjnych na zajmowanych stanowiskach.

KP_K01;

K_K02

Świadomego stosowania wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego w życiu społecznym i zawodowym.

KP_K02; KP_K07;

K_K03

Rozumienia społecznego, moralnego, etycznego i ekonomicznego kontekstu podejmowanych i realizowanych przez siebie decyzji i rozstrzygnięć.

KP_K12

K_K04

Wykonywania wielu różnych zawodów, zajmowania różnych stanowisk, wymagającej wiedzy prawniczej i wykazywania zainteresowania aktualnymi problemami prawnymi.

KP_K13

 

 1. Treści programowe[167]

 

Symbol

treści programowych

Opis treści programowych[168]

Odniesienie

do kodów efektów uczenia się

dla przedmiotu[169]

TP_01

Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego.

K_W01; K_U01; K_K01

TP_02

 

Konstytucja – pojęcie, geneza, cechy, funkcje.

Normy konstytucji.

K_W01; K_W02; K_U01; K_K01; K_K04

TP_03

Zasady konstytucyjne.

K_W02; K_U01; K_K01; K_K04

TP_04

Prawa, wolności i obowiązki obywatela.

K_W03; K_U02; K_U05; K_K01

TP_05

Źródła prawa. Prawo krajowe. Prawo międzynarodowe, prawo UE. Prawo krajowe a prawo europejskie.

K_W01; K_W02; K_U02; K_U03; K_K02

TP_06

Systemy i regulacje wyborcze. Referendum.

K_W04; K_U03; K_K02

TP_07

Władza ustawodawcza.

K_W05; K_U04; K_K02

TP_08

Władza wykonawcza.

K_W05; K_U04; K_K02

TP_09

Władza sądownicza, prawo sędziowskie.

K_W05; K_U04; K_K02

TP_10

Samorząd terytorialny.

K_W05; K_U04; K_K02

TP_11

Finanse publiczne. Kontrola państwowa.

K_W06; K_U04; K_K03

TP_12

Stany nadzwyczajne.

K_W07; K_U05; K_K02; K_K03

 

 1. Zalecana literatura
 • Literatura podstawowa (1-3 pozycje, wg wzoru: inicjał imienia autora i nazwisko, tytuł zapisany kursywą, miejsce i rok wydania)
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu, wyd. 7, Warszawa 2020r.(lub nowsze wydanie)
 • Granat M., Prawo konstytucyjne z pytaniami i odpowiedziami, wyd. 11, Warszawa 2022r.

 

 • Literatura uzupełniająca (dowolna liczba pozycji):
 • B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2017r.
 • M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 2016, t. I i II.

– Informacje o literaturze przedmiotu, metodyce uczenia się i pracy z materiałami źródłowymi

   (tekstami aktów prawnych i orzecznictwem sądów) oraz o sposobie przygotowania się do

    zaliczenia przedmiotu prowadzący przekazuje na pierwszych zajęciach.

 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu (o ile istnieje)

 

Przewiduje się możliwość prowadzenia części zajęć na odległość z wykorzystaniem platform edukacyjnych określonych przez Dziekana.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

 

Metody i formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

X

Wykład konwersatoryjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

X

Wykład problemowy połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

X

Dyskusja

X

Praca z tekstem, jego analiza i dyskusja

X

Analiza wybranych przypadków, ćwiczenia i dyskusja

X

Samodzielne rozwiązywanie przez studenta pod kierunkiem nauczyciela zagadnień problemowych

X

Rozwiązywanie zadań (studia przypadków)

X

Prezentacje własne studentów

X

Praca w grupach i rozwiązywanie problemów prawnych w formie ćwiczeń

X

Udział studentów w szkoleniach -webinariach organizowanych przez Wolters Kluwer i utrwalanie wiedzy poprzez wykonywanie ćwiczeń i prowadzoną dyskusję

X

Inne

 

 

 

 

 1. Kalkulacja nakładu pracy studenta i punkty ECTS:[170]

 

Opis form pracy własnej i aktywności studenta, umożliwiających osiągnięcie założonych efektów uczenia się[171]

Szacunkowa

liczba godzin na daną formę pracy i aktywność studenta/ki

studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Formy aktywności i pracy własnej studenta[172]

 

 

                                                                                                                                                                                  Uczestniczenie w zajęciach z nauczycielem zgodnie z planem studiów

 

60 godzin

40 godzin

                                                                                                                          Przygotowanie do zajęć

 

30 godzin

 

35 godzin

                                                                                                                                   Czytanie zaleconej literatury

30 godzin

 

35 godzin

                                                                                                                                Wyszukiwanie, czytanie i analiza wybranych aktów prawnych, ich fragmentów i orzeczeń TK,SN i NSA

 

20 godzin

 

20 godzin

                                                                                                                             Wykonywanie zadanych ćwiczeń z wykorzystaniem wskazanych przepisów i orzeczeń TK, SN i NSA

 

20 godzin

25 godzin

                                                                                                                           Przygotowanie do egzaminu

15 godzin

 

20 godzin

SUMA GODZIN

175 godzin

175 godzin

LICZBA PUNKTÓW ECTS

6

6

 

 1. Ocenianie stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się:

Ocenie podlegają

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Obecność na zajęciach

X

Aktywność na zajęciach

X

Umiejętność poprawnego posługiwania się siatką pojęciową właściwą dla prawoznawstwa

X

Wykonywanie ćwiczeń zadanych w ramach pracy własnej

X

Poziom znajomości zaleconej literatury

X

Przyswojenie treści programowych

X

Umiejętność pracy z tekstem

X

Umiejętność pracy w grupie

X

Inne

 

 1. Metody weryfikacji osiągniętych przez studenta założonych efektów uczenia się:

Ocena stopnia osiągnięcia przez studenta zamierzonych efektów uczenia się następować będzie w sposób ciągły w okresie prowadzenia zajęć, a w sposób pogłębiony podczas zaliczenia przedmiotu.

W trakcie egzaminu sprawdzone i ocenione zostaną: wiedza, umiejętności i kompetencje studenta, a uzyskana ocena pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy student osiągnął wyznaczone efekty uczenia się, a jeśli tak, to w jakim stopniu.

 1. a) Na końcową ocenę składają się oceny cząstkowe z: (przykładowe metody weryfikacji efektów uczenia się lub inne w zależności od specyfiki przedmiotu)

Metody weryfikacji efektów uczenia się

 

Odniesienie do kodów efektów uczenia się dla wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Kolokwia ustne lub pisemne stanowiące podstawę zaliczenie poszczególnych treści programowych i ćwiczeń

K_W01; K_W02; K_W03; K_W04; K_U01; K_K02

Zajęcia praktyczne – weryfikacja efektów uczenia się poprzez obserwację, ocenę pracy i aktywności studenta

K_W01; K_W02; K_W03; K_W04; K_W05; K_W06; K_W07; K_U01; K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_K01; K_K04.

Praca pisemna/ esej/ komentarz/ recenzja

K_W03; K_W05; K_U01;  K_U02; K_U04; K_K01; K_K02; K_K03;

Egzamin ustny końcowy

K_W01; K_W02; K_W03; K_W04; K_W05; K_W06; K_W07; K_U01; K_K03; K_K04.

Inne

 

 1. b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń, zaliczenie kolokwiów treści programowych i zaliczenie końcowego egzaminu ustnego.

Do egzaminu może przystąpić student, który zaliczył ćwiczenia i kolokwia. Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie ustnej. Polega on na udzieleniu odpowiedzi na trzy wylosowane pytania problemowe dotyczące różnych partii treści programowych przedmiotu.

 1. c) Stosuje się następujące skalę oceniania studenta:

– bardzo dobry (bdb, 5,0);

– dobry plus (+db, db+, 4,5);

– dobry (db, 4,0);

– dostateczny plus (+dst, dst+, 3,5);

– dostateczny (dst, 3,0);

– niedostateczny (ndst, 2,0).

 

                                                                                              Poznań, dnia 30 czerwca 2023 r.

( – ) dr Karol Balicki

Załącznik do zarządzenia Rektora WSUS z dnia  30 maja 2023 r.

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 

(dla 7. poziomu PRK)

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Nazwa przedmiotu: PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

 

 1. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

 

 1. Poziom i kierunek studiów: jednolite studia magisterskie, PRAWO

 

 1. Profil studiów: praktyczny

 

 1. Rok studiów: V (piąty), semestr: I (pierwszy)

 

 1. Rodzaj zajęć i liczba godzin: wykład konwersatoryjny i problemowy, ćwiczenia

 

      Studia stacjonarne:  30 godzin

      Studia niestacjonarne:  18 godzin

 

 1. Liczba punktów ECTS: 2

 

 1. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego, adres mailowy: dr Marta Maj-Nowakowska m.maj@wsus.poznan.pl

 

 1. Język wykładowy: polski

 

 1. Forma zaliczenia: egzamin pisemny

 

 1. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 3

 

 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Cel zajęć: Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z problemami związanymi z wielością systemów prawnych w zakresie prawa prywatnego i zaznajomienie ich z podstawowymi regułami kolizyjnymi prawa polskiego i europejskiego. Poza instytucjami ogólnymi prawa międzynarodowego prywatnego takimi jak: kwalifikacja, odesłanie, , klauzula porządku publicznego, obejście prawa, zmiana statutu, stosowanie prawa właściwego i trudności z tym związane, omawiane są normy kolizyjne wskazujące prawo właściwe dla stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. Ponadto omówione zostaną również zagadnienia międzynarodowego procesu cywilnego

 

 

 1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): wiedza teoretyczna z zakresu prawa cywilnego
 2. Efekty uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych

 

Opis efektów uczenia się dla zajęć z przedmiotu w odniesieniu do wiedzy

 

Kod

efektu

uczenia się

Wiedza: absolwent

Odniesienie do symboli i numerów efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_W01

Student zna, rozróżnia i wymienia katalog źródeł prawa prywatnego międzynarodowego oraz definiuje podstawowe instytucje prawa prywatnego międzynarodowego

KP_W04, KP_W09, KP_W10

K_W02

posiada wiedzę na temat stosunków prawnych zachodzących między podmiotami prawa prywatnego w skali międzynarodowej

KP_W05, KPW_09, KP_W10

K_W03

zna specyfikę prawa prywatnego międzynarodowego i konstrukcję normy kolizyjnej

KP_W09, KP_W10

K_W04

zna reguły ustalania prawa właściwego dla stosunków prawnych (w tym ich nawiązywania, kształtowania oraz rozwiązywania) z elementem obcym

KP_W09, KP_W12, KPW_13, KP_W14

 

Opis efektów uczenia się dla zajęć z przedmiotu w odniesieniu do umiejętności

 

Kod

efektu

uczenia się

Umiejętności: absolwent potrafi

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_U01

Student potrafi odnaleźć właściwy akt normatywny z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego oraz zrekonstruować normy kolizyjne z przepisów prawa prywatnego międzynarodowego

KPU_01, KPU_03, KPU_04, KPU_05

K_U02

Student potrafi oznaczyć i wskazać prawo właściwe dla stosunków z zakresu prawa prywatnego związanych z więcej niż jednym obszarem prawnym

KPU_01, KPU_03, KPU_04,  KPU_05,

K_U03

Student potrafi wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną w celu rozstrzygnięcia sporów cywilno-prawnych z elementem obcym

KPU_01, KPU_03, KPU_04, KPU_05, KPU_11,

 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do kompetencji społecznych

 

Kod

efektu

uczenia się

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_K01

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie przy rozwiązywaniu kazusów

KP_K05, KP_K08, KP_K09

K_K02

Student widzi potrzebę dokształcania zawodowego wraz z rozwojem norm kolizyjno-prawnych

KP_K07, KPK_11

 

 1. Treści programowe

 

Symbol

treści programowych

Opis treści programowych

Odniesienie

do kodów efektów uczenia się

dla przedmiotu

TP_01

Prawo Prywatne międzynarodowe: pojęcie, definicja, funkcje i pozycja w polskim porządku prawnym.

K_W01, K_W03

TP_02

Źródła i zakres prawa prywatnego międzynarodowego (ustawy krajowe, w tym szczególnie ustawa z 4.02.2011r., akty prawa UE, umowy międzynarodowe)

K_W01. K_W03

TP_03

Normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego: budowa i rodzaje, zakres normy kolizyjnej, łącznik normy kolizyjnej, wykładnia i zagadnienia kwalifikacji

K_W01, K_W03

TP_04

Sposoby usuwania trudności w procesie wskazywania i stosowania prawa właściwego: odesłanie, klauzula porządku publicznego, obejście prawa, zmiana statutu, dostosowanie, wybór prawa, stosowanie przepisów prawa publicznego, reguła najściślejszego związku, posiłkowe stosowania prawa polskiego, kazusy

K_W01, K_W02, K_W04, K_K01

TP_05

Statut personalny osoby fizycznej i osoby prawnej

– osoby fizyczne – zdolność prawna, zdolność prawna dziecka nienarodzonego, ubezwłasnowolnienie, uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu, zakres statutu, zdolność do czynności prawnych – zakres statutu, imię i nazwisko osoby fizycznej oraz inne jej dobra osobiste,

– osoby prawne – metody wyznaczania statutu personalnego osób prawnych, zakres statutu personalnego osoby prawnej, kazusy

K_W02, K_W04, K_U1, K_U2, K_U3, K_K01

TP_06

Czynności prawne, przedstawicielstwo, przedawnienie roszczeń, kazusy

K_W02, K_W04, K_U1, K_U2, K_U3, K_K01

TP_07

Prawo rodzinne i opiekuńcze: zawarcie małżeństwa, nieważność i nieistnienie małżeństwa, stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami, rozwiązanie małżeństwa i separacja, sprawy dotyczące dzieci, alimentacja, opieka i kuratela, kazusy

K_W02, K_W04, K_U1, K_U2, K_U3, K_K01

TP_08

Prawo rzeczowe, posiadanie, kazusy

K_W02, K_W04, K_U1, K_U2, K_U3, K_K01

TP_09

Zobowiązania: zobowiązania wynikające z czynności prawnych, zobowiązania niewynikające z czynności prawnych, kazusy

K_W02, K_W04, K_U1, K_U2, K_U3, K_K01

TP_10

Spadki, prawo właściwe, zakres statutu, kazusy

K_W02, K_W04, K_U1, K_U2, K_U3, K_K01

 

 1. Zalecana literatura
 • Literatura podstawowa (1-3 pozycje, wg wzoru: inicjał imienia autora i nazwisko, tytuł zapisany kursywą, miejsce i rok wydania)

             

Pazdan, M., Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2017 i nowsze

Gołaczyński J., Prawo prywatne międzynarodowe, Wyd. BECK, 2016

 

 

 • Literatura uzupełniająca (dowolna liczba pozycji):

Prawo prywatne międzynarodowe – Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r.  (Dz. U. z 15 kwietnia 2011 r. Nr 80 poz. 432)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I)

Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II)

Kodeks postępowania cywilnego  – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296) CZĘŚĆ CZWARTA PRZEPISY Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

 

– Informacje o literaturze przedmiotu, metodyce uczenia się i pracy z materiałami źródłowymi

   (tekstami aktów prawnych i orzecznictwem sądów) oraz o sposobie przygotowania się do

    zaliczenia przedmiotu prowadzący przekazuje na pierwszych zajęciach.

 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu (o ile istnieje)

 

Przewiduje się możliwość prowadzenia części zajęć na odległość z wykorzystaniem platform edukacyjnych określonych przez Dziekana.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

 

Metody i formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

x

Wykład konwersatoryjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

x

Wykład problemowy połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

x

Dyskusja

 

Praca z tekstem, jego analiza i dyskusja

x

Analiza wybranych przypadków, ćwiczenia i dyskusja

x

Samodzielne rozwiązywanie przez studenta pod kierunkiem nauczyciela zagadnień problemowych

x

Rozwiązywanie zadań (studia przypadków)

X

Prezentacje własne studentów

 

Praca w grupach i rozwiązywanie problemów prawnych w formie ćwiczeń

X

Udział studentów w szkoleniach -webinariach organizowanych przez Wolters Kluwer i utrwalanie wiedzy poprzez wykonywanie ćwiczeń i prowadzoną dyskusję

X

Inne

 

 

 1. Kalkulacja nakładu pracy studenta i punkty ECTS:

 

Opis form pracy własnej i aktywności studenta, umożliwiających osiągnięcie założonych efektów uczenia się

Szacunkowa

liczba godzin na daną formę pracy i aktywność studenta/ki

studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Formy aktywności i pracy własnej studenta[173]

 

 

                                                                                                                                                                                  Uczestniczenie w zajęciach z nauczycielem zgodnie z planem studiów

 

30

18

                                                                                                                          Przygotowanie do zajęć

 

5

 

10

                                                                                                                                   Czytanie zaleconej literatury

3

 

 

 

5

                                                                                                                                Wyszukiwanie, czytanie i analiza wybranych aktów prawnych, ich fragmentów i orzeczeń TK,SN i NSA

2

 

5

                                                                                                                             Wykonywanie zadanych ćwiczeń z wykorzystaniem wskazanych przepisów i orzeczeń TK, SN i NSA

 

3

5

                                                                                                                           Przygotowanie do egzaminu

 

7

7

SUMA GODZIN

50

50

LICZBA PUNKTÓW ECTS

2

2

 

 1. Ocenianie stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się:

 

 

Ocenie podlegają

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Obecność na zajęciach

x

Aktywność na zajęciach

x

Umiejętność poprawnego posługiwania się siatką pojęciową właściwą dla prawoznawstwa

x

Wykonywanie ćwiczeń zadanych w ramach pracy własnej

x

Poziom znajomości zaleconej literatury

x

Przyswojenie treści programowych

x

Umiejętność pracy z tekstem

x

Umiejętność pracy w grupie

X

Inne

 

 

 1. Metody weryfikacji osiągniętych przez studenta założonych efektów uczenia się:

Ocena stopnia osiągnięcia przez studenta zamierzonych efektów uczenia się następować będzie w sposób ciągły w okresie prowadzenia zajęć, a w sposób pogłębiony podczas zaliczenia przedmiotu.

W trakcie egzaminu sprawdzone i ocenione zostaną: wiedza, umiejętności i kompetencje studenta, a uzyskana ocena pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy student osiągnął wyznaczone efekty uczenia się, a jeśli tak, to w jakim stopniu.

 1. a) Na końcową ocenę składają się oceny cząstkowe z: (przykładowe metody weryfikacji efektów uczenia się lub inne w zależności od specyfiki przedmiotu)

Metody weryfikacji efektów uczenia się

 

Odniesienie do kodów efektów uczenia się dla wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Kolokwia ustne lub pisemne stanowiące podstawę zaliczenie poszczególnych treści programowych i ćwiczeń

 

Zajęcia praktyczne – weryfikacja efektów uczenia się poprzez obserwację, ocenę pracy i aktywności studenta

x

Praca pisemna/ esej/ komentarz/ recenzja

 

Egzamin ustny końcowy

X

Inne

 

 

 1. b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń, zaliczenie kolokwiów treści programowych i zaliczenie końcowego egzaminu ustnego.

Do egzaminu może przystąpić student, który zaliczył ćwiczenia i kolokwia.

Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie pisemnej – testowej. Test jest  wielokrotnego wyboru, jak i w formie opisowej..

 1. c) Stosuje się następujące skalę oceniania studenta:

– bardzo dobry (bdb, 5,0);

– dobry plus (+db, db+, 4,5);

– dobry (db, 4,0);

– dostateczny plus (+dst, dst+, 3,5);

– dostateczny (dst, 3,0);

– niedostateczny (ndst, 2,0).

 

                                                                                                                     

                                                                                                                      Poznań, dnia

 

Załącznik do zarządzenia Rektora WSUS z dnia  30 maja 2023 r.

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 

(dla 7. poziomu PRK)

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe publiczne

 

 1. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru

 

 1. Poziom i kierunek studiów: jednolite studia magisterskie, kierunek prawo

 

 1. Profil studiów: praktyczny

 

 1. Rok studiów, semestr: II (drugi); semestr III

 

 1. Rodzaj zajęć i liczba godzin: wykład / konwersatorium / ćwiczenia / warsztaty

 

      Studia stacjonarne: 15 godzin wykładów / 15 godzin ćwiczeń

      Studia niestacjonarne:  9 godzin wykładów / 9 godzin ćwiczeń

 

 1. Liczba punktów ECTS: 3

 

 1. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego, adres mailowy: mgr Marcin Bąkowski,

      m.bakowski@wsus.poznan.pl

 

 1. Język wykładowy: polski

 

 1. Forma zaliczenia: egzamin ustny, warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie z egzaminu

      ustnego co najmniej oceny dostatecznej

 

 1. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 2 godziny nieusprawiedliwione

 

 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Cel zajęć[174]

– przedstawienie wiedzy z zakresu problematyki prawa międzynarodowego publicznego;

– przekazanie wiedzy o istocie prawa międzynarodowego i roli jaką pełni we współczesnym świecie;

– przekazanie wiedzy o roli państw i organizacji międzynarodowych w kształtowaniu podstaw normatywnych;

– przekazanie wiedzy o miejscu umów międzynarodowych w stosunkach międzynarodowych oraz zasad odpowiedzialności za ich niedotrzymanie;

– wyposażenie w wiedzę o ogólnych zasadach prawa, praktyce i wadze zaciąganych zobowiązań międzynarodowych;

– kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami z zakresu prawa międzynarodowego publicznego;

– wyposażenie w umiejętności samodzielnej oceny sytuacji w oparciu o źródła normatywne i ich analizę;

– kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania określonych stanów faktycznych w oparciu o wcześniej omówione źródła prawa międzynarodowego.

 1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):
 2. Podstawowa wiedza w zakresie stanowienia, obowiązywania, funkcjonowania, interpretowania i stosowania obowiązującego prawa polskiego,
 3. Znajomość historycznego kształtowania się prawa międzynarodowego publicznego, odpowiadająca właściwej treści przedmiotów historyczno-prawnych.
 4. Efekty uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych[175]

 

Opis efektów uczenia się[176] dla zajęć z przedmiotu[177] w odniesieniu do wiedzy

 

Kod

efektu

uczenia się

Wiedza: absolwent

Odniesienie do symboli i numerów efektów uczenia się dla kierunku Prawo[178]

K[179]_W01

Zapoznaje się z podstawowymi pojęciami, istotą i funkcją prawa międzynarodowego publicznego

KP_W01, KP_W03, KP_W07

K_W02

Objaśnia najważniejsze pojęcia prawa międzynarodowego publicznego oraz umie scharakteryzować instytucje tego prawa z odwołaniem do aktualnych poglądów doktryny i orzecznictwa sądów międzynarodowych

KP_W06, KP_W08

K_W03

Potrafi scharakteryzować podstawy obowiązywania prawa międzynarodowego publicznego oraz wyjaśnić zasady i sposoby jego stanowienia

KP_W05, KP_W09

 

Opis efektów uczenia się dla zajęć z przedmiotu w odniesieniu do umiejętności

 

Kod

efektu

uczenia się

Umiejętności: absolwent potrafi

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_U01

Potrafi analizować podstawowe konwencje międzynarodowe i potrafi na ich podstawie wnioskować o prawach i obowiązkach państw i podmiotów niepaństwowych prawa międzynarodowego publicznego

KP_U03, KP_U04

K_U02

Potrafi przeprowadzić interpretację odpowiedniego przepisu międzynarodowego w oparciu o przyjęte metody i reguły wykładni, zwłaszcza wykładni traktatów

KP_U01, KP_U10

K_U03

Potrafi zastosować przepisy międzynarodowe w odniesieniu do praktyki, a w szczególności rozwiązywać casusy z podstawowych dziedzin prawa międzynarodowego

KP_U08, KP_U11

 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do kompetencji społecznych

 

Kod

efektu

uczenia się

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_K01

Umie wskazać kolejne etapy tworzenia prawa międzynarodowego publicznego

KP_K02, KP_K03

K_K02

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane ze stosowaniem prawa międzynarodowego publicznego

KP_K06

K_K03

Komunikuje się w języku prawnym i prawniczym z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i nauk prawa międzynarodowego

KP_K07, KP_K11

K_K04

Gotów jest pracować w zespole nad rozstrzygnięciem prostych stanów faktycznych oparciu o obowiązujące normy prawa międzynarodowego publicznego

KP_K05, KP_K08

 

 1. Treści programowe[180]

 

Symbol

treści programowych

Opis treści programowych[181]

Odniesienie

do kodów efektów uczenia się

dla przedmiotu[182]

TP_01

Pojęcie prawa międzynarodowego publicznego, jego istota i funkcje oraz cechy szczególne

K_W01, K_W02,

TP_02

Podstawy obowiązywania prawa międzynarodowego publicznego

 

K_W01, K_U02

TP_03

Prawo międzynarodowe publiczne a prawo krajowe – teoria i praktyka

K_W02, K_U02

TP_04

Podmiotowość prawa międzynarodowego publicznego

K_W02, K_U01

TP_05

Państwa i inne podmioty prawa międzynarodowego publicznego

K_W02, K_U01

TP_06

Źródła prawa międzynarodowego publicznego

K_W03, K_U02, K_U03

TP_07

Umowy międzynarodowe

K_W03, K_U02

TP_08

Reprezentacja państwa stosunkach międzynarodowych

K_W02, K_U02

TP_09

Organizacje międzynarodowe

K_W02, K_U01

TP_10

Pokojowe regulowanie sporów międzynarodowych

K_W03, K_K02

TP_11

Sądownictwo międzynarodowe

K_W03, K_U01, K_K04

TP_12

Międzynarodowe prawo humanitarne

K_W03, K_K02

 

 1. Zalecana literatura
 • Literatura podstawowa (1-3 pozycje, wg wzoru: inicjał imienia autora i nazwisko, tytuł zapisany kursywą, miejsce i rok wydania)

 

 • Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. 8 zmienione, Warszawa 2022,
 • Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, wyd. 18, Warszawa 2020,
 • Przyborowska-Klimczak, Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 2012.

 

 • Literatura uzupełniająca (dowolna liczba pozycji):
 • Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego publicznego, wyd. 14, Warszawa 2015,
 • Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. 4., Warszawa 2019,
 • Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, wyd. 3, Warszawa 2014,
 • Zawidzka-Łojek, A. Łazowski, B. Sonczyk, Prawo międzynarodowe publiczne, wyd.4, Warszawa: 2022.

 

– Informacje o literaturze przedmiotu, metodyce uczenia się i pracy z materiałami źródłowymi

   (tekstami aktów prawnych i orzecznictwem sądów) oraz o sposobie przygotowania się do

    zaliczenia przedmiotu prowadzący przekazuje na pierwszych zajęciach.

 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu (o ile istnieje)

 

Przewiduje się możliwość prowadzenia części zajęć na odległość z wykorzystaniem platform edukacyjnych określonych przez Dziekana.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

 

Metody i formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

x

Wykład konwersatoryjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

x

Wykład problemowy połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

x

Dyskusja

x

Praca z tekstem, jego analiza i dyskusja

x

Analiza wybranych przypadków, ćwiczenia i dyskusja

x

Samodzielne rozwiązywanie przez studenta pod kierunkiem nauczyciela zagadnień problemowych

x

Rozwiązywanie zadań (studia przypadków)

 

Prezentacje własne studentów

 

Praca w grupach i rozwiązywanie problemów prawnych w formie ćwiczeń

x

Udział studentów w szkoleniach -webinariach organizowanych przez Wolters Kluwer i utrwalanie wiedzy poprzez wykonywanie ćwiczeń i prowadzoną dyskusję

x

Inne

 

 

 1. Kalkulacja nakładu pracy studenta i punkty ECTS:[183]

 

Opis form pracy własnej i aktywności studenta, umożliwiających osiągnięcie założonych efektów uczenia się[184]

Szacunkowa

liczba godzin na daną formę pracy i aktywność studenta/ki

studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Formy aktywności i pracy własnej studenta[185]

 

 

                                                                                                                                                                                  Uczestniczenie w zajęciach z nauczycielem zgodnie z planem studiów

 

30 godzin

 

18 godzin

                                                                                                                          Przygotowanie do zajęć

 

15 godzin

 

 

18,5 godziny

                                                                                                                                   Czytanie zaleconej literatury

 

15 godzin

 

 

18,5 godziny

                                                                                                                                Wyszukiwanie, czytanie i analiza wybranych aktów prawnych, ich fragmentów i orzeczeń sądów międzynarodowych

 

2,5 godziny

 

 

4 godziny

                                                                                                                             Wykonywanie zadanych ćwiczeń z wykorzystaniem wskazanych przepisów i orzeczeń sądów międzynarodowych

 

2,5 godziny

 

4 godziny

                                                                                                                         Przygotowanie do egzaminu

 

 

10 godzin

 

 

12 godzin

SUMA GODZIN

75 godzin

75 godzin

LICZBA PUNKTÓW ECTS

3

3

 

 1. Ocenianie stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się:

 

 

Ocenie podlegają

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Obecność na zajęciach

X

Aktywność na zajęciach

X

Umiejętność poprawnego posługiwania się siatką pojęciową właściwą dla prawa międzynarodowego publicznego

X

Wykonywanie ćwiczeń zadanych w ramach pracy własnej

X

Poziom znajomości zaleconej literatury

X

Przyswojenie treści programowych

X

Umiejętność pracy z tekstem

X

Umiejętność pracy w grupie

X

Inne

 

 

 1. Metody weryfikacji osiągniętych przez studenta założonych efektów uczenia się:

Ocena stopnia osiągnięcia przez studenta zamierzonych efektów uczenia się następować będzie w sposób ciągły w okresie prowadzenia zajęć, a w sposób pogłębiony podczas zaliczenia przedmiotu.

W trakcie egzaminu sprawdzone i ocenione zostaną: wiedza, umiejętności i kompetencje studenta, a uzyskana ocena pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy student osiągnął wyznaczone efekty uczenia się, a jeśli tak, to w jakim stopniu.

 1. a) Na końcową ocenę składają się oceny cząstkowe z: (przykładowe metody weryfikacji efektów uczenia się lub inne w zależności od specyfiki przedmiotu)

Metody weryfikacji efektów uczenia się

 

Odniesienie do kodów efektów uczenia się dla wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Kolokwia ustne lub pisemne stanowiące podstawę zaliczenie poszczególnych treści programowych i ćwiczeń

K_W01; K_W02; K_W03; K_U01; K_U02; K_U03;

Zajęcia praktyczne – weryfikacja efektów uczenia się poprzez obserwację, ocenę pracy i aktywności studenta

K_W01; K_W02; K_W03; K_U01;  K_U02; K_U03; K_K01;  K_K02;  K_K03;  K_K04

Praca pisemna/ esej/ komentarz/ recenzja

K_W01; K_W02; K_W03; K_U01; K_U02; K_U03

Egzamin ustny końcowy

K_W01; K_W02; K_W03; K_U01; K_U02; K_U03; K_K02; K_K03

Inne

 

 

 1. b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń, zaliczenie kolokwiów treści programowych i zaliczenie końcowego egzaminu ustnego.

Do egzaminu może przystąpić student, który zaliczył ćwiczenia i kolokwia.

Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie ustnej. Polega on na udzieleniu odpowiedzi na trzy wylosowane pytania problemowe dotyczące różnych partii treści programowych przedmiotu.

 1. c) Stosuje się następujące skalę oceniania studenta:

– bardzo dobry (bdb, 5,0);

– dobry plus (+db, db+, 4,5);

– dobry (db, 4,0);

– dostateczny plus (+dst, dst+, 3,5);

– dostateczny (dst, 3,0);

– niedostateczny (ndst, 2,0).

 

                                                                                                                     

                                                                                                                      Poznań, dnia 14 lipca 2023 r.

                                                                                                                     

                                                                                                                      mgr Marcin Bąkowski

 

Załącznik do zarządzenia Rektora WSUS z dnia  30 maja 2023 r.

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 

(dla 7. poziomu PRK)

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Nazwa przedmiotu: PRAWO RZYMSKIE

 

 1. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

 

 1. Poziom i kierunek studiów: jednolite studia magisterskie, kierunek PRAWO  

 

 1. Profil studiów: praktyczny

 

 1. Rok studiów: I (pierwszy),  semestr: 1 (pierwszy)

 

 1. Rodzaj zajęć i liczba godzin: wykład konwersatoryjny i problemowy, ćwiczenia

 

        Studia stacjonarne:  ogółem 60 godzin, w tym 40 godz. wykładów, 20 godz. ćwiczeń

        Studia niestacjonarne:  ogółem 40 godzin, w tym 30 godz. wykładów, 10 godz. ćwiczeń 

 

 1. Liczba punktów ECTS: 10 (dziesięć) 

 

 1. Imię, nazwisko, tytuł, stopień naukowy prowadzącego, adres mailowy:
            GRZEGORZ CZESZAK, profesor WSUS, doktor nauk prawnych, g.czeszak@wsus.poznan.pl

 

 1. Język wykładowy: polski

 

 1. Forma zaliczenia:  egzamin ustny, zdany na ocenę co najmniej dostateczną

 

 1. Dopuszczalna liczba nieobecności4 (cztery) godziny dydaktyczne nieusprawiedliwione

 

 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Cele zajęć

 

I    Ukazanie panoramy  e w o l u c j i  jednego wielkiego systemu normatywnego z żywą metryką antyczną –
     fenomen prawa rzymskiego jako  p r o c e s  dziejowy i trzeci wymiar  k u l t u r y  europejskiej

 

II   A n i m a c j a   i   o c e n a  sztuki prawniczej dawnego Rzymu – rozwój iuris civilis jako wykładnik  
     sprzężonych  r e l a c j i  określonych historycznie warunków, celów (potrzeb) i środków oddziaływania

 

III  W d r o ż e n i e  do samodzielnych poszukiwań i otwartego myślenia w kategoriach prawniczych –
     prawo rzymskie jako nieustający  d y s k u r s  (ius controversum). Kazuistyka – metoda i źródło witalności
     respondencji jurysprudencyjnej, prowadzącej ku stopniowej pozytywizacji norm prawnych (disputatio fori)

 

IV  Umocowanie  z r ę b u  platformy instrumentalnej wszystkich dyscyplin prawoznawczych – wskazywanie
      ad hoc licznych  a n t e c e d e n s ó w  starożytnych w prawie współczesnym

 

V   Rekomendacja  i d e i  efektu synergicznego zakładającej walny udział pierwiastka romanistycznego
     w efektywnym  m o d e l u   p r z y s z ł e g o   p r a w a  europejskiego (in statu nascendi)

 

 1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
  – Ogólna znajomość dziejów starożytnych zgodna z programem nauczania historii w szkole średniej

 

 

 

 1. Efekty uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

 

Opis efektów uczenia się dla zajęć z przedmiotu w odniesieniu do WIEDZY

 

 

Kod

efektu

uczenia się

Wiedza:  absolwent

Odniesienie
do symboli i numerów efektów uczenia się
dla kierunku Prawo

K_W01

–  w i e,  jakie warstwy historyczne prawa (źródła, cechy norm) dominowały
   w poszczególnych okresach istnienia państwa rzymskiego oraz łączy ich  
   genezę z przemianami koniunktury społeczno-gospodarczej, politycznej
   i filozoficzno-etycznej

KP_W01, KP_W03, KP_W04, KP_W05, KP_W06, KP_W07, KP_W08, KP_W11, KP_W17, KP_W19

K_W02

–  r o z u m i e  procesowy charakter iuris Romani, wykazując odmienności
   trzech najważniejszych rodzajów postępowania sądowego

 

KP_W04, KW_W05, KP_W06, KW_W07, KW_W08, KP_W11, KP_W14, KP_W16, KP_W19

K_W03

–  o p i s u j e  relatywizm sytuacji prawnej jednostki na tle zróżnicowanych 
   typów więzi społecznych

 

KP_W02, KP_W03, KP_W05, KP_W06 KP_W07, KP_W08, KP_W13, KP_W14

K_W04

–  p r e z e n t u j e  dystynkcje pojęciowe specyficznie rzymskich form
   władania rzeczą i odpowiednie doń zespoły środków ochrony prawnej –
   prawa rzeczowe (w tym własność), posiadanie, dzierżenie

KP_W05, KP_W06, KP_W08, KP_W14,

K_W05

–  o r i e n t u j e  zawiłe linie i granice autonomii w rozwoju systemów  
   kontraktowego i deliktowego odzwierciedlające wielofunkcyjność

   zobowiązań w życiu społecznym i gospodarczym

KP_W03, KP_W05, KP_W06, KP_W08, KP_W14, KP_W17, KP_W19

K_W06

–  w s k a z u j e  naczelne wartości i zasady dziedziczenia w ścisłym związku
   z regulacjami innych stosunków prawnych (małżeństwo, rodzina, majątek)

 

KP_W02, KP_W03, KP_W05, KP_W06, KP_W08, KP_W13, KP_W17, KP_W19

K_W07

–  z n a   i   r o z u m i e  tradycyjną a także wymierną rolę i miejsce
    nauki prawa rzymskiego w całym zespole dyscyplin prawoznawczych

 

KP_W01, KP_W03, KP_W05, KP_W06, KP_W07, KP_W13, KP_W17, KP_W19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis efektów uczenia się dla zajęć z przedmiotu w odniesieniu do UMIEJĘTNOŚCI

 

Kod

efektu

uczenia się

Umiejętności:  absolwent potrafi

Odniesienie
do symboli i numerów  efektów uczenia się
dla kierunku Prawo

K_U01

  zastosować poprawnie najbardziej rozpowszechnioną  t e r m i n o l o g i ę
   i uniwersalne  r e g u ł y  prawa rzymskiego

KP_U03, KP_U05, KP_U09, KP_U10

K_U02

  zinterpretować istotę i skomentować znaczenie społeczno-ekonomiczne  
   fundamentalnych  i n s t y t u c j i  prawa rzymskiego dotyczących osób,  
   rzeczy i powództw

KP_U01, KP_U03, KP_U04, KP_U08, KP_U09, KP_U11, KP_U14, KP_U15

K_U03

  dostrzec, zanalizować i wyjaśnić przejawy  d u a l i z m u  normatywnego  
   w prawie rzymskim przez operatywne łączenie zagadnień należących  
   do kilku domen całostkowych

KP_U01, KP_U08, KP_U09, KP_U10

K_U04

  zidentyfikować poszczególne  e l e m e n t y  i  skonstruować
   pełne  f o r m u ł k i  procesowe, ustalając precyzyjnie żądania stron
   oraz przewidując dalszy tok procedury rozstrzygnięcia danego sporu

KP_U02, KP_U03, KP_U04, KP_U06, KP_U10, KP_U11, KP_U12, KP_U14

K_U05

  rozwiązać i uargumentować standardowe  k a z u s y  prawa majątkowego
   w nawiązaniu do synkretycznej aksjologii grecko-rzymskiej, oddzielającej
   starannie pojęcia ius i lex

KP_U01, KP_U02, KP_U03, KP_U04, KP_U05, KP_U08, KP_U10, KP_U13, KP_U14, KP_U15

 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

 

Kod

efektu

uczenia się

Kompetencje społeczne:  absolwent jest gotów do

Odniesienie
do symboli i numerów  efektów uczenia się
dla kierunku Prawo

K_K01

–  rozwijania nawyku bieżącej samooceny wiedzy, umiejętności i korzyści
   ze studiów nad prawem rzymskim, rozumiejąc potrzebę ustawicznego  
   kształcenia
zawodowego, doskonalenia warsztatu i rozwoju osobistego

KP_K01, KP_K02, KP_K04, KP_K06, KP_K07, KP_K08, KP_K11, KP_K13

K_K02

–  krzewienia świadomości bogactwa i głębi zasobów witalnych antycznego
   corpus iuris we współczesnym porządku prawnym

KP_K01, KP_K02, KP_K03, KP_K07

K_K03

–  inicjowania efektywnej pracy i odpowiedzialności, tak indywidualnej,
   jak i zespołowej, służących optymalnym rozwiązaniom wszelkich
   problemów i sporów

 

KP_K01, KP_K02, KP_K03, KP_K04, KP_K05, KP_K07, KP_K08, KP_K09, KP_K10, KP_K12, KP_K13

K_K04

–  przejawiania stałej wrażliwości na interdyscyplinarne i pozaprawne
   aspekty regulacji normatywnych i działań wymiaru sprawiedliwości

 

KP_K01, KP_K02, KP_K03, KP_K04, KP_K07, KP_K09, KP_K10, KP_K12

K_K05

–  rekomendowania potencjału spuścizny prawa rzymskiego w kształtowaniu  
   nowoczesnego ius commune zjednoczonej Europy

KP_K01, KP_K02, KP_K05, KP_K09, KP_K10

 

 

 

 1. Treści programowe

 

Symbol

treści programowych

Opis treści programowych

Odniesienie

do kodów efektów uczenia się

dla przedmiotu

TP_01

Rozwój prawa rzymskiego – główne etapy i ogólna charakterystyka

Ius ac lex – fas – mos – factum. Podziały i systematyzacje ius

Fontes iuris oriundi ac fontes iuris cognoscendi

– Obraz prawa klasycznego – dziki rezerwat czy zadbany ogród ?  
  Kwestia integralności ius civile, ius honorarium, ius gentium i ius naturale

– Fenomeny prawotwórcze starożytnego Rzymu

o    Realizm jurysprudencji i edyktu pretorskiego

o   Metafizyka pomników ustawodawstwa justyniańskiego

* Ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne

K_WO1; K_UO1, K_UO3; K_KO2, K_KO3, K_KO5

TP_02

Ochrona praw prywatnych – zagadnienia ogólne

– Pomoc własna i pomoc państwa (sądowa i pozasądowa)

– Zmienna istota actio i naczelne zasady ochrony prawnej – jednorodność
  i determinizm procesowy prawa rzymskiego (ubi remedium, ibi ius)

* Ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne

K_WO2; K_UO4; K_KO2, K_KO3

TP_03

Postępowanie sądowe – trzy warianty historyczne

– Procedury republikańskie – legisakcje i formułki

– Cesarska kognicja

* Ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne

K_WO2; K_UO4; K_KO2, K_KO3

TP_04

Osoby

– Caput – zdolność prawna osób fizycznych

– Osoby prawne

– Zdolność do czynności prawnych

– Nowatorskie funkcje actiones adiecticiae qualitatis

* Ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne

K_WO3; K_UO2, K_UO3, K_UO5; K_KO2, K_KO3

TP_05

Familia

– Agnacja i kognacja

– Małżeństwo i manus

– Władza ojcowska

– Piecza prawna

* Ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne

K_WO3; K_UO2, K_UO3; K_KO2, K_KO3

 

TP_06

Rzeczy

– Klasyfikacje rzeczy

– Formy władania rzeczą  – tytuły prawne i stany faktyczne

– Posiadanie i dzierżenie

– Własność i inne prawa rzeczowe

– Specyfika ochrony posiadania i praw rzeczowych

* Ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne

K_WO4; K_UO2, K_UO3, K_UO5; K_KO2, K_KO3

TP_07

Zobowiązania – część ogólna

– Pojęcie, źródła, rodzaje

– Umocnienie, umorzenie, skutki niewykonania (szkoda i odszkodowanie)

* Ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne

K_WO5; K_UO2, K_UO3, K_UO5; K_KO2, K_KO3

TP_08

Zobowiązania – część szczególna

– Rozwój systemu kontraktowego – od nominalizmu do swobody umów

– Rozwój systemu deliktowego  –  od odpowiedzialności obiektywnej
  do winy akwiliańskiej (odpowiedzialność pozakontraktowa)

* Ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne

K_WO5; K_UO2, K_UO3, K_UO5; K_KO2, K_KO3

TP_09

Spadki

– Spadek i dziedziczenie – droga spadkobrania

– Wartości i zasady prawa spadkowego

– Powołanie do spadku – ex testamento, ab intestato, contra tabulas testamenti

– Nabycie spadku

* Ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne

K_WO6; K_UO2, K_UO3, K_UO5; K_KO2, K_KO3

TP_10

Corpus iuris  –  wczoraj,  dziś,  jutro.  Rubryka antykwaryczna ?
wykwit romantyzmu historycznego ? czy startup dla zuchwałych ?

* Ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne

K_WO7; K_UO1, K_UO3, K_U05;  K_KO1, K_KO4, K_KO5

 

 1. Zalecana literatura

 

 1. a) Literatura obowiązkowa – PODRĘCZNIKI
 • ROZWADOWSKI W., Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł. Poznań 2005
 • KOLAŃCZYK K., Prawo rzymskie. Warszawa 2021
 • DĘBIŃSKI A., Rzymskie prawo prywatne. Kompendium. Warszawa 2021
 • BOJARSKI W., Prawo rzymskie. Toruń 1999
 • DAJCZAK W., GIARO T., LONGCHAMPS DE BERIER F., Prawo rzymskie. Warszawa 2018
 • KUNDEREWICZ C., Rzymskie prawo prywatne. Łódź 1995
 • KURYŁOWICZ M., WILIŃSKI A., Rzymskie prawo prywatne. Warszawa 2021
 • LITEWSKI W., Rzymskie prawo prywatne. Warszawa 2003
 • WOŁODKIEWICZ W., ZABŁOCKA M., Prawo rzymskie. Instytucje. Warszawa 2014

*

 • SŁUŻEWSKA Z., Prawo rzymskie w internecie. Zeszyty prawnicze (UKSW) 2/2002, z 1, s. 141-159

*

 • Borkowski A., du Plessis P., Textbook on Roman Law. Oxford 2005
 • Schulz F., Classical Roman Law. Oxford 1954 (1961, 1992)
 • Bretone M., Storia del dritto romano. Roma-Bari 2008
 • Fascione L., Storia del dritto privato romano. Torino 2008
 • Guarino A., Dritto privato romano. Napoli 2001
 • Kaser M., Knutel R., Romisches Privatrecht. Ein Studienbuch. Munchen 2008
 • Pichonnaz P., Les fondaments romains du droit prive. Geneve-Bale 2008
 • D’Ors Perez-Peix A., Derecho privado Romano. Pamplona 2006

 

 1. Literatura uzupełniająca

 

 • ŹRÓDŁA

                    – Gai Institutiones. Instytucje Gaiusa. Tekst i przekład. Z języka łacińskiego przełożył, wstępem i uwagami opatrzył
                        Władysław ROZWADOWSKI. Poznań 2003

                      – Digesta justyniańskie. Księga pierwsza. Tłumaczenie B. SZOLC-NARTOWSKI. Warszawa 2007

                      – BOJARSKI W., DAJCZAK W., SOKALA A., Verba iuris. Reguły i kazusy prawa rzymskiego. Toruń 2007

                      – ROMINKIEWICZ J., SZYMOSZEK E., ŻEBER I., Teksty źródłowe do ćwiczeń. Oprac. I. Żeber. Wrocław 1998

                      – WASYL A. M., PALMIRSKI T., Responsa prudentium. Wybór tekstów źródłowych zawierających poglądy rzymskiej
                        jurysprudencji
. Kraków 2000

                      – ZABŁOCCY M. i J., Ustawa XII tablic. Tekst, tłumaczenie, objaśnienia. Warszawa 2003

                      – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z dnia 09.06.2022 r., Dz. U. 2022 r., poz. 1360)

                                                            

 • MONOGRAFIE I KOMPARATYSTYKA

      – AMIELAŃCZYK K., Quid leges sine moribus ? Studia nad prawem rzymskim. Lublin 2009

                       – DAJCZAK W., Rzymska res incorporalis a kształtowanie się pojęć rzeczy i przedmiotu praw rzeczowych w europejskiej
                         nauce prawa prywatnego
. Poznań 2007

 

                       – DAJCZAK W., Zwrot bona fides w rozstrzygnięciach dot. kontraktów u prawników rzymskich okresu klasycznego. Toruń 1998

                       – KOCH A., Ewolucja deliktu iniuria w prawie rzymskim epoki republikańskiej. CPH, 19, 1967, z. 2, s. 51-74

                       – JOŃCA M., Prawo rzymskie. Marginalia. Lublin 2015

                       – JOŃCA M., Prawo rzymskie. Mirabilia. Warszawa 2020

                       – KUPISZEWSKI H., Prawo rzymskie a współczesność. Kraków 2013

                       – KURYŁOWICZ M., Prawa antyczne. Wykłady z historii najstarszych praw świata. Lublin 2006

                       – KURYŁOWICZ m., Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie. Lublin 1984

                       – KURYŁOWICZ M., Prawo rzymskie. Historia, tradycja, współczesność. Lublin 2003

                       – LITEWSKI W., Jurysprudencja rzymska. Kraków 2000

                       – LITEWSKI W., Podstawowe wartości prawa rzymskiego. Kraków 2001

                       – LONGCHAMPS DE BERIER F., Nadużycie prawa w świetle prawa rzymskiego. Wrocław 2004

                       – Prawo rzymskie a kultura prawna Europy. Red. A. DĘBIŃSKI, M. JOŃCA, Lublin 2008

                       – ROZWADOWSKI W., Definicje prawa własności w rozwoju dziejowym. CPH, 36, 1984, z. 2, s. 1-26

                       – WOŁODKIEWICZ W., Obligationes ex variis causarum figuris. Warszawa 1968

                       – WOŁODKIEWICZ W., Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej. Warszawa 2009

                       – ZABŁOCKA M., Romanistyka polska po II wojnie światowej. Warszawa 2002

                       – ŻOŁNIERCZUK M., Rola prawa rzymskiego w kształtowaniu polskiego prawnika. Rzeszowskie Zeszyty Naukowe.
                         Prawo – Ekonomia – Rolnictwo, 1, 1983, s. 7-20

 • REPETYTORIA

                   – DAJCZAK W., GIARO T., LONGCHAMPS DE BERIER F., Warsztaty prawnicze. Prawo rzymskie. Kraków 2012

                       – P. ŚWIĘCICKA P., Rzymskie prawo prywatne. Repetytorium. Warszawa 2011

                       – KACPRZAK A., J. KRZYNÓWEK J., Prawo rzymskie. Pytania, kazusy, tablice. Warszawa 2017

                       – MISZTAL-KONECKA J., WÓJCIK M., Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia. Warszawa 2012

 • ENCYKLOPEDIE I LEKSYKONY

                       – Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny. Pod red. WITOLDA WOŁODKIEWICZA. Warszawa 1986

                       – KURYŁOWICZ M., Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych, łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego. W-wa 2022

                       – LITEWSKI W., Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego. Kraków 1998

*

                       – BERGER A., Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia 2014

 

 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu

      – Przewiduje się możliwość prowadzenia części zajęć na odległość z wykorzystaniem platform edukacyjnych
        określonych przez Dziekana

 

III.  INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów uczenia się

 

Metody i formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu

 

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

X

Wykład konwersatoryjny otwierający bezpośrednio dyskusję

X

Wykład problemowy aktywizujący do dyskusji

X

Dyskusja – rozwijanie i moderowanie kontrowersji

X

Praca z tekstami źródłowymi (np. leges, edicta, institutiones, digesta) – krytyka historyczna danego materiału, analiza i synteza przekazu, dyskusja, summa summarum

X

Studia kazusów z praktyki jurysprudencyjnej – stan faktyczny i prawny, przedmiot sporu, problemy prawne, sugestie orzeczeń i rationes decidendi, ocena propozycji, vota separata, wnioski; miejsce cytatu w disputatio fori prawników rzymskich

X

Samodzielne rozwiązywanie przez studenta pod kierunkiem nauczyciela istotnych problemów warsztatowych i merytorycznych, a także dylematów pozaprawnych

X

Autorskie wystąpienia, prezentacje, debaty, filmy i in. inicjatywy twórcze studentów

X

Zadania w grupach – rozważanie doniosłych kwestii prawnych na tle sprzecznych interesów społ.-gosp. i politycznych oraz zróżnicowanych postaw moralnych

X

Udział studentów w szkoleniach-webinariach organizowanych przez Wolters Kluwer

X

Repetycje – przypomnienie i utrwalenie esencjaliów w formie ćwiczeń; erraty, uzupełnienia, wyjaśnienia, uwagi, ciekawostki

X

 1. Kalkulacja nakładu pracy studenta i punkty ECTS

 

Opis form pracy własnej i aktywności studenta,
umożliwiających osiągnięcie założonych efektów uczenia się

Szacunkowa liczba godzin
na daną formę pracy i aktywności

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Formy aktywności i pracy własnej studenta

 

 

Uczestniczenie w zajęciach z nauczycielem zgodnie z planem studiów

60

40

Przygotowanie do zajęć – staranna lektura i analiza obowiązkowych źródeł prawa i podręczników

130

140

Czytanie i analiza literatury uzupełniającej

20

25

Wykonanie zadanych ćwiczeń z wykorzystaniem wskazanych źródeł prawa, literatury i innych materiałów; ew. konsultacje indywidualne

15

 

20

Opracowanie wystąpienia, prezentacji, recenzji, debaty, filmu
i inne przejawy aspiracji twórczych

5

5

Repetycje do sprawdzianów i egzaminu

20

20

SUMA GODZIN

250

250

LICZBA PUNKTÓW ECTS

10

10

 

 1. Ocenianie stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się

 

Ocenie podlegają

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

Obecność na zajęciach

X

Aktywność merytoryczna na zajęciach

X

Umiejętność poprawnego stosowania rozpowszechnionej w obiegu prawnym siatki nazw, terminów, zwrotów i sentencji o rodowodzie rzymskim

X

Wykonanie ćwiczeń zadanych w ramach pracy własnej

X

Poziom znajomości zaleconych źródeł i literatury

X

Przyswojenie treści programowych

X

Umiejętność pracy z tekstem

X

Umiejętność współpracy w grupie – zaangażowanie, rola, postawa, interakcje

X

Autorskie wystąpienia, prezentacje, filmy, debaty etc. – ewaluacja zespołowa

X

 

 

 1. Metody weryfikacji osiągniętych przez studenta założonych efektów uczenia się

     –  Ocena stopnia osiągnięcia przez studenta zamierzonych efektów uczenia się następować będzie
         w sposób ciągły w okresie prowadzenia zajęć, a w sposób pogłębiony podczas zaliczenia przedmiotu

     –  W trakcie egzaminu sprawdzone i ocenione zostaną: wiedza, umiejętności i kompetencje studenta,
         a uzyskana ocena pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy student osiągnął wyznaczone
         efekty uczenia się, a jeśli tak, to w jakim stopniu

 

 

 

 1. a) Na końcową ocenę składają się oceny cząstkowe z:                                                                                            

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się

 

Odniesienie do kodów efektów uczenia się
dla wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych

 

Sprawdziany pisemne, stanowiące podstawę zaliczenia wydzielonych treści programowych i ćwiczeń

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06; K_U01, K_U02, K_U04, K_U05; K_K01;  K_K04

 

Zajęcia praktyczne, umożliwiające bezpośrednią obserwację
oraz merytorycznej ocenę pracy i aktywności studenta

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05;  K_U01,  K_U02, K_U03, K_U04,  K_U05;  K_K01,  K_K02,  K_K03, K_K04, K_K05

 

 

Prace dodatkowe – prezentacja, esej, komentarz, recenzja, debata, inscenizacja, film itp. przejawy inwencji twórczej

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07;  K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05; K_K01, K_K02, K_K03,  K_K04, K_K05K

 

 

Egzamin ustny końcowy

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07;  K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05; K_K01, K_K03, K_K04, K_K05

 

 1. b) Warunki zaliczenia przedmiotu

 

       –   Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń, sprawdzianów i egzaminu końcowego

        –  Do egzaminu końcowego może przystąpić student, który zaliczył ćwiczenia i sprawdziany

       –   Sprawdziany mają formę pisemną; obejmują kolejne, wskazane z góry i omówione wspólnie partie materiału:

  *  trzy  p y t a n i a  szczegółowe  –  każde punktowane w skali 0 – 3

                  *  o c e n a  sprawdzianu  –  bdb (ogółem za trzy pytania: 9 pkt.), plus db (8 pkt.), db (7 pkt.), plus dst (6 pkt.), dst (5 pkt.), nd (0-4 pkt.)

       –  Egzamin końcowy w formie ustnej – stosownie do wyniku zaliczenia ćwiczeń i sprawdzianów – polega na:

                * udzieleniu odpowiedzi na trzy  p y t a n i a  wylosowane spośród indicis rerum, udostępnionego ad personam i ad publicandum

                * colloquium – obronie  t e z y  akademickiej, ustalonej z egzaminatorem, a dot. jednej ze słynnych kontrowersji
                   jurysprudencji klasycznej

 

 1. c) Stosuje się następującą skalę oceniania studenta:

– bardzo dobry (bdb, 5,0);

– dobry plus (+db, db+, 4,5);

– dobry (db, 4,0);

– dostateczny plus (+dst, dst+, 3,5);

– dostateczny (dst, 3,0);

– niedostateczny (ndst, 2,0).

 

                                                                                                          Opracował

Poznań, dnia 10. sierpnia 2023 r.                                   prof. WSUS dr GRZEGORZ CZESZAK     

 

Załącznik do zarządzenia Rektora WSUS z dnia  30 maja 2023 r.

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 

(dla 7. poziomu PRK)

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Nazwa przedmiotu: PRAWO Unii Europejskiej

 

 1. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

 

 1. Poziom i kierunek studiów: jednolite studia magisterskie, kierunek PRAWO

 

 1. Profil studiów: praktyczny

 

 1. Rok studiów: III (trzeci), semestr: I (pierwszy)

 

 1. Rodzaj zajęć i liczba godzin: wykład

 

      Studia stacjonarne: 30

      Studia niestacjonarne: 18

 

 1. Liczba punktów ECTS: 2

 

 1. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego, adres mailowy: Marta Maj-Nowakowska, doktor nauk prawnych, m.maj@wsus.poznan.pl

 

 1. Język wykładowy: polski

 

 1. Forma zaliczenia: egzamin pisemny w formie testowej

 

 1. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 4 (cztery)

 

 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Cel zajęć: Nadrzędnym celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z głównymi zasadami funkcjonowania prawa Unii Europejskiej oraz z unijnym porządkiem prawnym. Przekazanie wiedzy o podstawowych mechanizmach instytucjonalnych UE oraz nabycie umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce.

 

 

 1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): Wiedza i umiejętności wynikające z zaliczonych wcześniej przedmiotów, głownie prawoznawstwa i prawa międzynarodowego publicznego

 

 1. Efekty uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych

 

 

Opis efektów uczenia się dla zajęć z przedmiotu w odniesieniu do wiedzy

 

Kod

efektu

uczenia się

Wiedza: absolwent

Odniesienie do symboli i numerów efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_W01

posiada wiedzę na temat historii Wspólnot Europejskich i ewolucji Unii Europejskiej, zna cele i wartości UE

KP_W03, KP_W04, KP_W06, KP_W11

K_W02

zna ustrojowe zasady UE, potrafi określić ich zakres i konsekwencje prawne, wskazuje źródła prawa UE

KP_W01, KP_W02, KP_W07, KP_W08, KP_W10, KP_W11

K_W03

ma wiedzę na temat rynku wewnętrznego potrafi scharakteryzować jego podstawowe swobody i zasady

KP_W11, KP_W14

K_W04

zna strukturę instytucjonalną UE, zakres kompetencji instytucji i organów UE oraz ich wzajemne relacje

KP_W02, KP_W11, KP_W14

 

Opis efektów uczenia się dla zajęć z przedmiotu w odniesieniu do umiejętności

 

Kod

efektu

uczenia się

Umiejętności: absolwent potrafi

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_U01

Wykorzystać zdobytą wiedzę do interpretacji i stosowania przepisów prawa UE

KP_U01, KP_U03, KP_U07

K_U02

potrafi samodzielnie analizować i oceniać materiały źródłowe (w szczególności akty prawne UE, orzecznictwo) i umie je wykorzystywać do samodzielnej nauki,

KP_U01, KPU_02, KPU_07

K_U02

Umie rozwiązywać nowych problemy prawne zwłaszcza z zakresu relacji prawa UE i prawa krajowego,

KP_U01, KP_U02, KPU_03

K_U04

Potrafi posługiwać́ się̨ w pracy zawodowej zasadami

i wartościami prawa UE, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanej z funkcjonowaniem czterech podstawowych swobód rynku wewnętrznego

 

KP_U01, KPU02, KPU_03

 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do kompetencji społecznych

 

Kod

efektu

uczenia się

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_K01

Wykorzystywania nabytej wiedzy zgonie z wartościami i celami UE

KP_K01, KP_K2

K_K02

podjęcia pracy na stanowiskach, gdzie stosowane jest prawo UE

KP_K7, KP_K13

K_K03

rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy z zakresu prawa UE i prawa międzynarodowego

KP_K11

 

 

 1. Treści programowe

 

Symbol

treści programowych

Opis treści programowych

Odniesienie

do kodów efektów uczenia się

dla przedmiotu

TP_01

Historia Integracji Europejskiej, ewolucja traktatów

K_W01, K_U02, K_U04, K_K01, K_K02, K_K03

TP_02

Cele i wartości Unii Europejskiej, Fundamentalne zasady zawarte w traktatach

K_W01, K_U02, K_U01, K_U04, K_K01, K_K02, K_K03

TP_03

Państwa założycielskie i proces rozszerzania. Strefa Euro, Strefa Schengen, Akces nowego państwa do UE

K_W01, K_W02, K_U02, K_K02, K_K03

TP_04

Wystąpienie z UE, Zawieszenie w prawach państwa członkowskiego

K_W02, K_U02, K_K02, K_K03

TP_05

Swobody Rynku Wewnętrznego I: charakterystyka rynku wewnętrznego, swoboda przepływu towarów, kazusy

K_W03, K_U01, K_U02, K_U03 K_U04, K_K02, K_K03

TP_06

Swobody rynku wewnętrznego II: swoboda przepływu osób. Usług i kapitału, kazusy

K_W03, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K02, K_K03

TP_07

Instytucje UE I: Rada, Rada Europejska, kazusy

K_W02, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_K02, K_K03

TP_08

Instytucje UE II: Parlament, Komisja, kazusy

K_W02, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_K02, K_K03

TP_09

Instytucje UE III: Trybunał, Trybunał Obrachunkowy, Europejski Bank Centralny, kazusy

K_W02, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_K02, K_K03

TP_10

Źródła Prawa UE, kazusy

K_W02, K_U01, K_U02, K_U03, K_K02, K_K03

 

 1. Zalecana literatura
 • Literatura podstawowa (1-3 pozycje, wg wzoru: inicjał imienia autora i nazwisko, tytuł zapisany kursywą, miejsce i rok wydania)

 

 • Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarzadzania i administracji, Warszawa 2017;
 • Traktat o Unii Europejskiej
 • Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

 

 • Literatura uzupełniająca (dowolna liczba pozycji):
 • Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2014
 • M. Kenig Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2017, wydanie 7

 

– Informacje o literaturze przedmiotu, metodyce uczenia się i pracy z materiałami źródłowymi

   (tekstami aktów prawnych i orzecznictwem sądów) oraz o sposobie przygotowania się do

    zaliczenia przedmiotu prowadzący przekazuje na pierwszych zajęciach.

 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu (o ile istnieje)

 

Przewiduje się możliwość prowadzenia części zajęć na odległość z wykorzystaniem platform edukacyjnych określonych przez Dziekana.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

 

Metody i formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

X

Wykład konwersatoryjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

X

Wykład problemowy połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

X

Dyskusja

 

Praca z tekstem, jego analiza i dyskusja

X

Analiza wybranych przypadków, ćwiczenia i dyskusja

X

Samodzielne rozwiązywanie przez studenta pod kierunkiem nauczyciela zagadnień problemowych

X

Rozwiązywanie zadań (studia przypadków)

X

Prezentacje własne studentów

 

Praca w grupach i rozwiązywanie problemów prawnych w formie ćwiczeń

 

Udział studentów w szkoleniach -webinariach organizowanych przez Wolters Kluwer i utrwalanie wiedzy poprzez wykonywanie ćwiczeń i prowadzoną dyskusję

 

Inne

 

 

 1. Kalkulacja nakładu pracy studenta i punkty ECTS:

 

Opis form pracy własnej i aktywności studenta, umożliwiających osiągnięcie założonych efektów uczenia się

Szacunkowa

liczba godzin na daną formę pracy i aktywność studenta/ki

studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Formy aktywności i pracy własnej studenta

 

 

                                                                                                                                                                                  Uczestniczenie w zajęciach z nauczycielem zgodnie z planem studiów

 

30

18

                                                                                                                          Przygotowanie do zajęć

 

4

 

8

                                                                                                                                   Czytanie zaleconej literatury

 

 

2

 

3

                                                                                                                                Wyszukiwanie, czytanie i analiza wybranych aktów prawnych, ich fragmentów i orzeczeń TSUE

 

2

 

3

                                                                                                                             Wykonywanie zadanych ćwiczeń z wykorzystaniem wskazanych przepisów i orzeczeń TSUE

 

3

3

                                                                                                                           Przygotowanie do egzaminu

9

 

15

SUMA GODZIN

50

50

LICZBA PUNKTÓW ECTS

2

2

 

 1. Ocenianie stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się:

 

 

Ocenie podlegają

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Obecność na zajęciach

X

Aktywność na zajęciach

X

Umiejętność poprawnego posługiwania się siatką pojęciową właściwą dla prawoznawstwa

X

Wykonywanie ćwiczeń zadanych w ramach pracy własnej

X

Poziom znajomości zaleconej literatury

X

Przyswojenie treści programowych

X

Umiejętność pracy z tekstem

X

Umiejętność pracy w grupie

 

Inne

 

 

 1. Metody weryfikacji osiągniętych przez studenta założonych efektów uczenia się:

Ocena stopnia osiągnięcia przez studenta zamierzonych efektów uczenia się następować będzie w sposób ciągły w okresie prowadzenia zajęć, a w sposób pogłębiony podczas zaliczenia przedmiotu.

W trakcie egzaminu sprawdzone i ocenione zostaną: wiedza, umiejętności i kompetencje studenta, a uzyskana ocena pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy student osiągnął wyznaczone efekty uczenia się, a jeśli tak, to w jakim stopniu.

 1. a) Na końcową ocenę składają się oceny cząstkowe z:

Metody weryfikacji efektów uczenia się

 

Odniesienie do kodów efektów uczenia się dla wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Zajęcia praktyczne – weryfikacja efektów uczenia się poprzez obserwację, ocenę pracy i aktywności studenta

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02, K_K03

Egzamin pisemny końcowy w formie testowej

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04

Rozwiązywanie kazusów

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02, K_K03

 

 1. b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie treści programowych i zaliczenie końcowego egzaminu pisemnego.

Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie pisemnej. Polega on na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru. Pytania dotyczą różnych partii treści programowych przedmiotu.

 1. c) Stosuje się następujące skalę oceniania studenta:

– bardzo dobry (bdb, 5,0); 91-100%

– dobry plus (+db, db+, 4,5); 81-90%

– dobry (db, 4,0); 71-80 %

– dostateczny plus (+dst, dst+, 3,5); 61-70%

– dostateczny (dst, 3,0); 51-60%

– niedostateczny (ndst, 2,0). 0-50%

 

                                                                                                                     

                                                                                                                      Poznań, dnia

 

Załącznik do zarządzenia Rektora WSUS z dnia  30 maja 2023 r.

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 

(dla 7. poziomu PRK)

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Nazwa przedmiotu: socjologia ogólna

 

 1. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru

 

 1. Poziom i kierunek studiów: jednolite studia magisterskie – prawo

 

 1. Profil studiów: praktyczny

 

 1. Rok studiów, semestr: rok pierwszy, semestr pierwszy dla stacjonarnych, drugi dla niestacjonarnych

 

 1. Rodzaj zajęć i liczba godzin: wykład (z elementami dyskusji) / konwersatorium / ćwiczenia / warsztaty

 

      Studia stacjonarne: 30

      Studia niestacjonarne: 18

 

 1. Liczba punktów ECTS: 3

 

 1. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego, adres mailowy: dr Ryszard Hayn, prof. WSUS, r.hayn@wsus.poznan.pl

 

 1. Język wykładowy: polski

 

 1. Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

 

 1. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 5 (dla stacj.) / 3 (dla niestacj.)

 

 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Cel zajęć[186]

Przekazanie studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć i obszarów zainteresowań socjologii,  w tym opisujących relacje między życiem społecznym a obszarem prawa, a także kształtowanie umiejętności rozważania kluczowych problemów badawczych socjologii, dotyczących m.in. człowieka jako istoty społecznej i procesów zachodzących w trakcie funkcjonowania człowieka w różnych zbiorowościach oraz umiejętności analizowania i interpretowania zjawisk współczesnej rzeczywistości społecznej z zastosowaniem aparatu metodologiczno-teoretycznego socjologii.

 

 1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): nie występują

 

 1. Efekty uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych[187]

Opis efektów uczenia się[188] dla zajęć z przedmiotu[189] w odniesieniu do wiedzy

 

Kod

efektu

uczenia się

Wiedza: absolwent

Odniesienie do symboli i numerów efektów uczenia się dla kierunku Prawo[190]

K[191]_W01

Posiada elementarną wiedzę z zakresu socjologii i potrafi ją umieścić w systemie nauk społecznych, z uwzględnieniem zróżnicowania perspektyw poszczególnych dyscyplin w tym obszarze

KP_W01

KP_W17

K_W02

Zna podstawową terminologię i wybrane koncepcje teoretyczne         z zakresu nauki o społeczeństwie

KP_W01

KP_W17

K_W03

Rozróżnia rodzaje struktur, relacji i procesów występujących                    w życiu społecznym

KP_W02

KP_W17

K_W04

Ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania człowieka            w różnych warunkach społecznych i rozumie znaczenie norm życia społecznego dla kształtowania relacji międzyludzkich                             i rozwiązywania problemów wżyciu społecznym

KP_W08

KP_W19

 

 

 

Opis efektów uczenia się dla zajęć z przedmiotu w odniesieniu do umiejętności

 

Kod

efektu

uczenia się

Umiejętności: absolwent potrafi

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_U01

Posiada umiejętność wstępnej analizy i oceny zjawisk oraz procesów zachodzących w zespołach ludzkich, organizacjach             i ich otoczeniu

KP_U01

 

K_U02

Potrafi interpretować i komentować zjawiska zachodzące w życiu społecznym w skali globalnej i lokalnej

KP_U10

K_U03

Potrafi korzystać z nabytej wiedzy socjologicznej do rozwiązywania problemów napotykanych w życiu zawodowym prawnika                   i działalności publicznej

KP_U02

K_U04

Potrafi wykorzystywać swoje umiejętności prawnicze z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych i kulturowych

 

KP_U02

K_U05

Posiada umiejętność przygotowywania materiałów do wystąpień, zabierania głosu w dyskusji i występowania przed grupą

KP_U06

 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do kompetencji społecznych

 

Kod

efektu

uczenia się

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_K01

Ma świadomość odpowiedzialności absolwenta kierunku prawo    za odbiór społeczny i budowanie tożsamości zawodu prawnika

KP_K03

KP_K07

KP_K12

K_K02

Docenia znaczenie uczestnictwa w życiu społecznym i działalności publicznej

KP_K02

K_K03

Jest przygotowany do zabierania głosu w dyskusji i formułowania opinii na temat różnych aspektów życia społecznego

KP_K09

K_K04

Jest otwarty na kontakty z innymi ludźmi , także na kontakty                    z ludźmi innej narodowości, kultury czy orientacji

KP_K05

K_K05

Dostrzega wartości i zagrożenia zróżnicowań kulturowych                     i etnicznych oaz materialnych we współczesnym społeczeństwie

KP_K12

 

 

 

 1. Treści programowe[192]

 

Symbol

treści programowych

Opis treści programowych[193]

Odniesienie

do kodów efektów uczenia się

dla przedmiotu[194]

TP_01

Przedmiot i zakres zainteresowań socjologii. Zarys dziejów i przedmiot socjologii. Socjologia na tle innych nauk. Główne problemy badawcze współczesnej socjologii.

K_W01

K_W02

TP_02

 

Metody i narzędzia badawcze socjologii.

 

K_W02

K_U01

K_U02

TP_03

Podstawowe uwarunkowania i normy życia społecznego. Środowisko społeczne człowieka. Uwarunkowania przyrodnicze, ekonomiczne i kulturowe. Rodzaje norm życia społecznego, w tym normy prawne.

K_W02

K_W04

K_U02

TP_04

Zbiory i zbiorowości społeczne. Rodzaje zbiorów. Kręgi społeczne. Grupy, klasy i warstwy społeczne.

K_W02, K_W03

K_U02, K_K05

TP_05

Instytucje życia społecznego. Rodzina, naród, państwo. Grupy etniczne. Mniejszości narodowe i kulturowe.

K_W02, K_W03

K_W04, K_U02

K_U03, K_U04

K_K02, K_K04

K_K05

TP_06

Kultura i procesy kulturowe. Wielość definicji. Kultura materialna i niematerialna. Subkultura, kontrkultura, relatywizm kulturowy.

K_W02, K_W03

K_U01, K_U03

K_K04, K_K05

TP_07

Socjologiczne koncepcje osobowości. Rodzaje osobowości. Konflikty osobowościowe.

K_W02, K_W03

K_U01, K_U03

K_K01

 

TP_08

Konflikty społeczne. Źródła konfliktów społecznych. Elementy i fazy konfliktów społecznych.

K_W02, K_W03

K_W04, K_U02

K_U03, K_K01

K_K02

TP_09

Interpretacje rozwoju społecznego. Relatywizm ocen. Czynniki rozwoju społecznego. Etapy rozwoju społeczeństw.

K_W02

K_W03

K_U02

TP_10

Ruchliwość społeczna. Źródła i rodzaje ruchliwości społecznej, ich uwarunkowania.

K_W02,K_W03

K_U01, K_K05

 

 

 1. Zalecana literatura
 • Literatura podstawowa (1-3 pozycje, wg wzoru: inicjał imienia autora i nazwisko, tytuł zapisany kursywą, miejsce i rok wydania)

H.Białyszewski, A.Dobieszewski, J.Janicki, Socjlogia, Warszawa 2003 (lub wyd. późniejsze)

B.Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa2003

J.Szumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005 (lub wyd. późniejsze)

 

 • Literatura uzupełniająca (dowolna liczba pozycji):

A.Godden, Socjologia, Warszawa 2004

N.Goodman, Wstęp do socjologii, Warszawa 1997

M.Marody (red.), Wymiary życia społecznego, Warszawa 2002

J.Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1975 (lub wyd. późniejsze)

P.Sztompka, Socjologia, Warszawa 2002

– Informacje o literaturze przedmiotu, metodyce uczenia się i pracy z materiałami źródłowymi

(tekstami aktów prawnych i orzecznictwem sądów) oraz o sposobie przygotowania się do

zaliczenia przedmiotu prowadzący przekazuje na pierwszych zajęciach.

 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu (o ile istnieje)

 

Przewiduje się możliwość prowadzenia części zajęć na odległość z wykorzystaniem platform edukacyjnych określonych przez Dziekana.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

 

Metody i formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

x

Wykład konwersatoryjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

 

Wykład problemowy połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

x

Dyskusja

 

Praca z tekstem, jego analiza i dyskusja

 

Analiza wybranych przypadków, ćwiczenia i dyskusja

 

Samodzielne rozwiązywanie przez studenta pod kierunkiem nauczyciela zagadnień problemowych

 

Rozwiązywanie zadań (studia przypadków)

 

Prezentacje własne studentów

 

Praca w grupach i rozwiązywanie problemów prawnych w formie ćwiczeń

 

Udział studentów w szkoleniach -webinariach organizowanych przez Wolters Kluwer i utrwalanie wiedzy poprzez wykonywanie ćwiczeń i prowadzoną dyskusję

 

Inne

 

 

 1. Kalkulacja nakładu pracy studenta i punkty ECTS:[195]

 

Opis form pracy własnej i aktywności studenta, umożliwiających osiągnięcie założonych efektów uczenia się[196]

Szacunkowa

liczba godzin na daną formę pracy i aktywność studenta/ki

studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Formy aktywności i pracy własnej studenta[197]

 

 

Uczestniczenie w zajęciach z nauczycielem zgodnie z planem studiów

 

          30

 

         18

Przygotowanie opracowania (referatu) zaliczeniowego

         20

 

 

         20

Czytanie zaleconej literatury

        10

 

 

 

         15

Wyszukiwanie, czytanie i analiza wybranych aktów prawnych, ich fragmentów i orzeczeń TK,SN i NSA

 

 

 

 

Wykonywanie zadanych ćwiczeń z wykorzystaniem wskazanych przepisów i orzeczeń TK, SN i NSA

 

 

 

Przygotowanie do egzaminu + egzamin (zaliczenie na ocenę)

        20+1

        

         30+1

SUMA GODZIN

         81

          84

LICZBA PUNKTÓW ECTS

         3

           3

 

 1. Ocenianie stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się:

 

 

Ocenie podlegają

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Obecność na zajęciach

x

Aktywność na zajęciach

x

Umiejętność poprawnego posługiwania się siatką pojęciową właściwą dla prawoznawstwa

 

Wykonywanie ćwiczeń zadanych w ramach pracy własnej – przygotowanie referatu

x

Poziom znajomości zaleconej literatury

 

Przyswojenie treści programowych

x

Umiejętność pracy z tekstem

x

Umiejętność pracy w grupie

 

Inne

 

 

 1. Metody weryfikacji osiągniętych przez studenta założonych efektów uczenia się:

Ocena stopnia osiągnięcia przez studenta zamierzonych efektów uczenia się następować będzie w sposób ciągły w okresie prowadzenia zajęć, a w sposób pogłębiony podczas zaliczenia przedmiotu.

W trakcie egzaminu (zaliczenia) sprawdzone i ocenione zostaną: wiedza, umiejętności i kompetencje studenta, a uzyskana ocena pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy student osiągnął wyznaczone efekty uczenia się, a jeśli tak, to w jakim stopniu.

 1. a) Na końcową ocenę składają się oceny cząstkowe z: (przykładowe metody weryfikacji efektów uczenia się lub inne w zależności od specyfiki przedmiotu)

Metody weryfikacji efektów uczenia się

 

Odniesienie do kodów efektów uczenia się dla wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Kolokwia ustne lub pisemne stanowiące podstawę zaliczenie poszczególnych treści programowych i ćwiczeń

 

Zajęcia praktyczne – weryfikacja efektów uczenia się poprzez obserwację, ocenę pracy i aktywności studenta

 

Praca pisemna/ esej/ komentarz/ recenzja

x

Egzamin  końcowy (zaliczenie na ocenę) ustny dla studentów stacjonarnych, pisemny dla niestacjonarnych

x

Inne

 

 1. b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny przygotowanego referatu                i  końcowego zaliczenia na ocenę.

Zaliczenie końcowe następuje w formie ustnej i polega na udzieleniu odpowiedzi na dwa wylosowane pytania problemowe (z zestawu 40 pytań) dotyczące różnych partii treści programowych przedmiotu                 i pytania o tematykę referatu. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest udzielenie pełnej odpowiedzi na co najmniej 1,5 pytania.

 1. c) Stosuje się następujące skalę oceniania studenta:

              bardzo dobry (bdb, 5,0);  dobry plus ( db+, 4,5); dobry (db, 4,0);

 dostateczny plus ( dst+, 3,5);  dostateczny (dst, 3,0);  niedostateczny (ndst, 2,0).

 

  Poznań, dn. 30.09.2023  r.                                   Opracował:

                                                                                                           Ryszard Hayn

                                                                                                                     

                                                                                                             

                                                                                               

                                                                                                          

                                                                                         

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne

 

 1. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / fakultatywny

 

 1. Poziom i kierunek studiów: jednolite studia magisterskie, kierunek prawo

 

 1. Profil studiów: praktyczny

 

 1. Rok studiów: I (pierwszy); semestr: I

 

 1. Rodzaj zajęć i liczba godzin: wykład / konwersatorium / ćwiczenia / warsztaty

 

      Studia stacjonarne:  30 godzin ćwiczeń

      Studia niestacjonarne:  18 godzin ćwiczeń

 

 1. Liczba punktów ECTS: 2

 

 1. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: dr Andrzej Podleśny

 

 1. Język wykładowy: polski

 

 1. Forma i warunki zaliczenia: aktywny udział w zajęciach, wykonanie projektów

 

 1. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 4 godziny nieusprawiedliwione

 

 

 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Cel zajęć[198]

 

Celem zajęć jest podniesienie kwalifikacji w użytkowaniu  oraz wypracowanie umiejętności doboru odpowiednich narzędzi do realizacji własnych zadań  szczególnie związanych z zastosowaniem informatyki w pracy prawnika. Duży  nacisk położony jest na rozszerzenie dotychczasowych umiejętności  oraz wskazanie nowych możliwości popularnych i ogólnie dostępnych narzędzi w tym pakietu MS Office oraz darmowych środowisk R i Latex. Zajęcia mają przygotować studenta do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym.

 

 1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

 

 

 1. Efekty uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych[199]

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do wiedzy[200]

 

Kod

efektu

uczenia się

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu[201]

Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się[202]

Odniesienie do charakterystyk

Polskiej Ramy Kwalifikacji

K[203]_W01

Ma elementarną wiedzę z zakresu działania komputera, Internetu, programowania, wykorzystania edytora tekstowego i arkusza kalkulacyjnego.

KP_W01, KP_W15, KP_W17, KP_W18

P7S_WG, P7SWK, P7S_WK, P7S_WK

K_W02

Zna zarówno możliwości jak i ograniczenia podstawowego oprogramowania komputera.

KP_W01, KP_W15, KP_W17, KP_W18

P7S_WG, P7SWK, P7S_WK, P7S_WK

K_W03

Rozumie znaczenie informatyki dla usprawniania działania i komunikacji.

KP_W01, KP_W15, KP_W17, KP_W18

P7S_WG, P7SWK, P7S_WK, P7S_WK

K_W04

Rozumie konieczność automatyzacji powtarzających się działań.

KP_W01, KP_W15, KP_W17, KP_W18

P7S_WG, P7SWK, P7S_WK, P7S_WK

 

 

 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętności

 

Kod

efektu

uczenia się

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się

Odniesienie do charakterystyk

Polskiej Ramy Kwalifikacji

K_U01

Potrafi łączyć zagadnienia teoretyczne i praktyczne.

KP_U07, KP_U08, KP_U15

P7SU0, P7S_UW, P7S_UU

K_U02

Umie profesjonalnie sformatować tekst zarówno w edytorze MS Word jak i w   środowisku        Latex.        

KP_U07, KP_U08, KP_U15

P7SU0, P7S_UW, P7S_UU

K_U03

Potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny do analizy danych. 

KP_U07, KP_U08, KP_U15

P7SU0, P7S_UW, P7S_UU

K_U04

Potrafi  przygotować prezentację za pomocą programu MS Power Point.

KP_U07, KP_U08, KP_U15

P7SU0, P7S_UW, P7S_UU

K_U05

Umie stworzyć stronę internetową, umieścić ją w sieci oraz zmieniać jej zawartość w czasie.

KP_U07, KP_U08, KP_U15

P7SU0, P7S_UW, P7S_UU

                                

 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych

 

Kod

efektu

uczenia się

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu

Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się

Odniesienie do charakterystyk

Polskiej Ramy Kwalifikacji

K_K01

Ma świadomość konieczności ciągłego podnoszenia kwalifikacji w zakresie TI

KP_K01, KP_K12, KP_K13

P7S_KK, P7S_KR, P7S_KR

K_K02

Docenia znaczenie technologii informatyczne w procesie komunikowania się.

KP_K01, KP_K12, KP_K13

P7S_KK, P7S_KR, P7S_KR

K_K03

Zabiera głos w dyskusji, formułuje opinie na temat możliwości zastosowania zdobytej wiedzy w procesie zarządzania.

KP_K01, KP_K12, KP_K13

P7S_KK, P7S_KR, P7S_KR

K_K04

Organizuje prace w zespole, animuje działania zmierzające do efektywnego zastosowania TI 

KP_K01, KP_K12, KP_K13

P7S_KK, P7S_KR, P7S_KR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbol

treści programowych

Opis treści programowych

Odniesienie

do efektów uczenia się

dla przedmiotu[205]

TP_01

Edytor tekstowy MS Word. Formatowanie tekstu. Podział dokumentu na sekcje. Tworzenie zaawansowanych tabel.

K_W01, K_W02, K_W03,K_W04

TP_02

Edytor tekstowy MS Word. Tworzenie schematów blokowych za pomocą narzędzi graficznych. Korespondencja seryjna.

K_W01, K_W02, K_W03,K_W04

TP_03

Procesor tekstowy LATEX. Elementy profesjonalnego formatowania tekstów. Podstawowe zasady typografii tekstów tworzonych za pomocą edytorów komputerowych.  Wykorzystanie edytorów LATEX-a zarówno online jak i offline. 

K_W01, K_W02, K_W03,K_W04

TP_04

Arkusz kalkulacyjny MS Excel. Adresowanie komórek i zakresów. Tworzenie formuł, wykresy, korzystanie z  gotowych funkcji. Formatowanie warunkowe.

K_W01, K_W02, K_W03,K_W04

TP_05

Arkusz kalkulacyjny MS Excel. Formatowanie wydruków. Tablice przestawne i wykresy przestawne. Wykorzystanie danych w postaci tabel.

K_W01, K_W02, K_W03,K_W04

TP_06

Wprowadzenie do algorytmów. Automatyzacja działań w Excelu. Tworzenie prostych makr i programów w języku Visual Basic for Excel.

K_W01, K_W02, K_W03,K_W04

TP_07

Wprowadzenie do analizy danych w Excelu oraz w środowisku R.

K_W01, K_W02, K_W03,K_W04

TP_08

Tworzenie prezentacji za pomocą MS Power Point. Współdziałanie programów wchodzących w skład MS Office.

K_W01, K_W02, K_W03,K_W04

TP_9

Podstawy tworzenia stron internetowych. Wprowadzenie do języków HTML, CSS, Java Script. Zasada działania Internetu.

K_W01, K_W02, K_W03,K_W04

TP_10

Wyszukiwanie informacji prawniczych w Internecie. Zastosowanie sztucznej inteligencji.

K_W01, K_W02, K_W03,K_W04

 

 1. Zalecana literatura
 • Literatura podstawowa (1-3 pozycje, wg wzoru: inicjał imienia autora i nazwisko, tytuł zapisany kursywą, miejsce i rok wydania)
 • Alexander M., Zaawansowane wykorzystanie Excela. Helion 2018
 • Lmbert J., Microsoft Word 2016 krok po kroku. Helion, Gliwice 2016.
 • Lmbert J., Microsoft Excel 2016 krok po kroku. Helion, Gliwice 2016.
 • Lmbert J., Microsoft Power Point 2016 krok po kroku. Helion, Gliwice 2016.

 

 • Literatura uzupełniająca (dowolna liczba pozycji):

      Tłuczek M., Jak sztuczna inteligencja zmieni twoje życie, Helion, Gliwice 2023.

            -Informacje o literaturze przedmiotu, metodyce uczenia się i pracy z materiałami źródłowymi

            oraz o sposobie przygotowania się do zaliczenia przedmiotu prowadzący przekazuje na pierwszych zajęciach.

 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu (o ile istnieje)

 

Przewiduje się możliwość prowadzenia części zajęć na odległość z wykorzystaniem platform edukacyjnych określonych przez Dziekana.

 

 

 

 

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

 

 

Metody i formy prowadzenia zajęć

tak  –  x

Wykład i dyskusja

x

Praca z tekstem (materiały z Internetu)

x

Uczenie problemowe -samodzielne rozwiązywanie przez studenta pod kierunkiem nauczyciela zagadnień

x

Rozwiązywanie zadań praktycznych

x

Praca w grupach

x

 

 1. Kalkulacja nakładu pracy studenta i punkty ECTS:[206]

 

 

Opis form pracy własnej i aktywności studenta, umożliwiających osiągnięcie założonych efektów uczenia się

Szacunkowa liczba godzin na daną formę pracy i aktywność studenta/ki

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

Uczestniczenie w zajęciach z nauczycielem zgodnie z planem studiów

30

18

Przygotowanie do zajęć

5

5

Czytanie zaleconej literatury

10

20

Wykonanie ćwiczeń

5

7

SUMA GODZIN

50

50

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU

2

2

 

 

 1. Sposób oceniania stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się:

 

 

Sposób oceniania

tak  –  x

Obecność na zajęciach

x

Aktywność na zajęciach

x

Umiejętność pracy w grupach

x

Rozwiązywanie zadań na ćwiczeniach

x

 

 

 1. Metody weryfikacji osiągniętych przez studenta założonych efektów uczenia się:

Ocena stopnia osiągnięcia przez studenta założonych efektów uczenia się następować będzie w sposób ciągły w okresie prowadzenia zajęć, a w sposób pogłębiony podczas zaliczenia przedmiotu.

 1. a) Na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe z:

 

 

 

 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się

Odniesienie do kodów efektów uczenia się dla wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

Zajęcia praktyczne – weryfikacja efektów uczenia się poprzez obserwację, ocenę pracy i aktywności studenta

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04,

Wykonanie projektów

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04,

Inne

 

 

 1. b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest  uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć praktycznych i zadanych projektów.

Stosuje się następujące kryteria oceniania studenta:

bardzo dobry (bdb, 5,0);

dobry plus (+db, db+, 4,5):

dobry (db, 4,0):

dostateczny plus (+dst, dst+, 3,5);

dostateczny (dst, 3,5);

niedostateczny (ndst, 2,0);

 

                                                                                                         

 

 

                                                                                                                  Poznań, dnia 30 czerwca 2023

 

 

                                                                                                                  (-) dr Andrzej Podleśny

Załącznik do zarządzenia Rektora WSUS z dnia  30 maja 2023 r.

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 

(dla 7. poziomu PRK)

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Nazwa przedmiotu: Teoria i filozofia prawa

 

 1. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru / fakultatywny

 

 1. Poziom i kierunek studiów: jednolite studia magisterskie, kierunek prawo

 

 1. Profil studiów: praktyczny

 

 1. Rok studiów: II (drugi); semestr: 3.

 

 1. Rodzaj zajęć i liczba godzin: wykład / konwersatorium / ćwiczenia / warsztaty

 

      Studia stacjonarne: 50: 20 godzin wykładów / 30 godzin ćwiczeń

      Studia niestacjonarne: 30: 14 godzin wykładów / 16 godzin ćwiczeń

 

 1. Liczba punktów ECTS (ogółem/kształtujące umiejętności praktyczne) 6/4

 

 1. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego, adres mailowy: dr Walerian Szymański,       szymanski@wsus.poznan.pl; dr Mikołaj Tyrchan, miki.tyrchan@interia.pl

 

 1. Język wykładowy: polski

 

 1. Forma zaliczenia: egzamin ustny, warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie z egzaminu ustnego co najmniej oceny dostatecznej

 

 1. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 4 godziny nieusprawiedliwione

 

 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Cel zajęć[207]
 • zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teorii i filozofii prawa; omówienie sporów o istotę prawa, jego natury oraz relacji prawa i moralności;
 • zaznajomienie z teoretycznymi podstawami systemu prawnego oraz rozwijanie umiejętności teoretycznego i praktycznego postrzegania zjawiska prawa w korelacji z innymi systemami i wartościami społecznie doniosłymi;
 • zaznajomienie z różnymi koncepcjami wykładni prawa oraz kształtowanie umiejętności dokonywania wykładni i stosowania prawa, wnioskowania prawniczego i uzasadniania ich rezultatów na podstawie przyswojonej wiedzy, znajomości dorobku doktryny i judykatury;

 

 1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

Student winien wykazać się podstawową wiedzą odpowiadającą treściom programowym prawa i prawoznawstwa, komunikacji językowej i struktury języka oraz wstępu do socjologii i aksjologii. Winien znać i potrafić pozyskiwać informacje o prawie; opisywać, analizować i oceniać system organów władzy publicznej i ich kompetencje w zakresie tworzenia prawa jego wykładni i stosowania prawa.

 

 1. Efekty uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych[208]

 

Opis efektów uczenia się[209] dla zajęć z przedmiotu[210] w odniesieniu do wiedzy

 

Kod

efektu

uczenia się

Wiedza: absolwent zna

Odniesienie do symboli i numerów efektów uczenia się dla kierunku Prawo[211]

K[212]_W01

podstawowe pojęcia i zagadnienia teorii i filozofii prawa, a także rozumie relacje występujące między kształtowaniem się poglądów filozoficznoprawnych a zmianami kulturowymi i społecznymi

KP_W01, KP_W02, KP_W06, KP_W17

K_W02

najważniejsze współczesne koncepcje wykładni prawa oraz zna dyrektywy wykładni prawa

KP_W04, KP_W05, KP_W13, KP_W14,

K_W03

źródła prawa, jego podstawy oraz rozwój historyczny, multicentryczność źródeł prawa, pozaprawne systemy normatywne

KP_W04,KP_W07, KP_W11,KP_W13

K_W04

wzajemne powiązania, jakie zachodzą między prawem, moralnością, a innymi sferami kultury oraz innymi społecznymi zjawiskami, takimi jak polityczne, ideologie, ekonomiczne, religijne i moralne konwencje

KP_W01, KP_W08, KP_W09, KP_W14,

K_W05

i rozumie rolę prawa i wartości w prawie i poza prawem w kształtowaniu stosunków społecznych.  Ma pogłębioną wiedzę o strukturze wykładni i stosowania prawa. Zna wpływ stosowania prawa na sytuację jednostek w kategoriach sprawiedliwości i praw człowieka

KP_W03, KP_W05, KP_W09, KP_W09

Opis efektów uczenia się dla zajęć z przedmiotu w odniesieniu do umiejętności

 

Kod

efektu

uczenia się

Umiejętności: absolwent potrafi

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_U01

wykorzystać poglądy filozoficznoprawne w celu analizy problemów prawnych i społecznych

KP_U01, KP_U04, KP_U08, KP_U13

 

K_U02

wykorzystać określone poglądy filozoficznoprawne w celu analizowania rozstrzygnięć praktycznych

KP_U01, KP_U02, KP_U09, KP_U14,

K_U03

przeprowadzić poprawnie wykładnię prawa i wnioskowanie prawnicze; potrafi prawidłowo identyfikować elementy procesu wykładni i stosowania prawa

KP_U02, KP_U03, KP_U07, KP_U08

K_U04

prawidłowo przeprowadzić nieskomplikowany proces wykładni przepisów prawa z wykorzystaniem konkretnego modelu dla analizowanego przypadku

KP_U03, KP_U04, KP_U07, KP_U10

K_U05

proponować rozwiązania konkretnego problemu prawnego, krytycznie analizować i oceniać dokonaną wykładnię i zastosowane przepisy, współdziałać w grupie w celu rozwiązania zagadnienia prawnego

                                  KP_U10, KP_U11, KP_U12, KP_U13

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do kompetencji społecznych

 

Kod

efektu

uczenia się

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_K01

samodzielnego szukania rozwiązań problemów związanych z wykładnią i stosowaniem prawa.

KP_K01, KP_K06

K_K02

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów w zakresie wykładni i stosowania przepisów prawa

KP_K01, KP_K06,

K_K03

komunikowania się i współpracy z otoczeniem w zakresie problematyki wykładni i stosowania przepisów prawa.

KP_K02, KP_K07

K_K04

ponoszenia odpowiedzialności za własne decyzje i do uzasadniania ich

KP_K04, KP_K12

K_K05

prezentowania szacunku wobec różnorodności osobowościowej innych osób, przekonywania, negocjowania lub mediacji w imię osiągania wspólnych celów

KP_K09, KP_K11

 

4.Treści programowe[213]

 

Symbol

treści programowych

Opis treści programowych[214]

Odniesienie

do kodów efektów uczenia się

dla przedmiotu[215]

TP_01

1. Teoria prawa a filozofia prawa:

– odmienność pytań stawianych w filozofii i teorii prawa,

– filozoficzne spory wokół pojęcia prawa i jego obowiązywania.

K_W01, K_W05, K_U01, K_U05, K_K02

TP_02

2. Koncepcje prawa natury:

dyskurs prawniczy oparty na argumentacji prawnonaturalnej,

– stosunek treści norm prawa naturalnego do treści norm prawa pozytywnego.

K_W01, K_W04, K_U01, K_U05, K_K02

TP_03

3. Pozytywizm prawniczy:

– źródła prawa,

-stosunek treści norm prawnych do norm moralnych,

-wybrane koncepcje:J. Austin, H.L.A.Hart, N. MacCormick H.Kelsen

K_W01, K_W04, K_U01, K_U05, K_K02

TP_04

4. Integralna filozofia prawa R. Dworkina, hermeneutyka prawnicza i teoria argumentacji prawniczej:

-reguły a zasady, ważenie zasad, koncepcja jednego właściwego rozwiązania

K_W01, K_W05, K_U01, K_U05, K_K02

TP_05

5. Teoria prawa jako dyscyplina prawoznawstwa:

-spór o pojęcie wykładni prawa,

-wybrane koncepcje wykładni tekstu prawnego,

-pojęcie tekstu prawnego i jego cechy,

-przepis prawny a norma prawna,

-fazy wykładni prawa i rodzaje dyrektyw wykładni,

– analiza językowa tekstu prawnego i aksjologiczna w procesie wykładni prawa,

-ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne.

K_W02, K_W04, K_U02, K_U05, K_K02

TP_06

6. Stosowanie prawa:

– model procesu stosowania prawa,

-ideologie stosowania prawa,

-ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne.

K_W02, K_W03, K_U01, K_U05, K_K01, K_K03, K_K04, K_K05

TP_07

7. Postępowanie interpretatora w procesie stosowania prawa:

-kontekst prawny,

-kontekst faktyczny/poznawczy,

-kontekst subiektywny,

-decyzja wyboru konsekwencji prawnych,

-ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne.

K_W02, K_W03, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K03, K_K04, K_K05

TP_08

8. Wnioskowania prawnicze:

-pojęcie wnioskowań prawniczych i ich rodzaje,

-reguły inferencyjne oparte na wynikaniu normy z norm,

-reguły inferencyjne oparte na założeniu konsekwentności ocen prawodawcy,

-ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne.

K_W03, K_W05, K_U01, K_U03, K_U04, K_K01, K_K04

TP_09

9 Reguły kolizyjne:

usuwanie kolizji norm prawnych przy pomocy reguł kolizyjnych,

– ostateczne uzyskanie jednoznaczności i adekwatności odtworzonej  normy prawnej z tekstu prawnego,

-ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne.

K_W03, K_W05, K_U02, K_U03, K_U04, K_K01

TP_10

10. Prawo a moralność. Idee

-ius a lex

-narzucanie moralności przez prawo,

-wewnętrzna moralność prawa L.L. Fullera,

-państwo prawa i rządy prawa,

– sprawiedliwość a słuszność prawa,

-ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne.

K_W03, K_W04, K_U01, K_U05, K_K03, K_K04, K_K05

TP_11

11 Uzasadnienia

– w prawodawstwie,

-orzecznictwie,

-w praktyce zawodowych pełnomocników,

-ćwiczenia kształtujące umiejętności praktyczne.

K_W03, K_W04, K_U02, K_U04, K_U05, K_K01, K_K03, K_K04, K_K05

 

 1. Zalecana literatura:

 

 • Literatura podstawowa:
 • Morawski L., Zasady wykładni prawa, Wydanie 3.,Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2014.
 • Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Wydanie 4., LexisNexis, Warszawa 2010.
 • Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Ars boni et aequi, Poznań 1997.
 • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki, 7. wydanie uzupełnione, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 • Wskazane przez wykładowcę fragmenty tekstów prawnych.
 • Orzeczenia TK, SN i NSA wskazane przez wykładowcę.
 • Literatura uzupełniająca:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), Rozdział III Źródła Prawa.

– L. Garlicki, Polskie Prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa, najnowsze wydanie, przede wszystkim rozdział dotyczący źródeł prawa.

– Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”; załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. (poz. 283).

– Kłosińska K., Rusinek M., „do.bra* zmia.na, *czyli jak się zarządza światem za pomocą słów”, Wydawnictwo Znak, Kraków 2019.

– Malinowski A., Polski tekst prawny. Opracowanie treściowe i redakcyjne, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2012 lub wydanie późniejsze.

– Wiatrowski P., Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego, C.H. Beck, Warszawa 2013.

– red. nauk. J. Zajadło, Kamil Zeidler, Fascynujące ścieżki filozofii prawa 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.

– red. nauk. J. Zajadło, Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa, 2. wydanie zmienione i uaktualnione, C.H. Beck, Warszawa 2017.

– Zajadło J., Mnima iuridica, Biblioteka Palestry, Sopot 2019.

 

– Informacje o literaturze przedmiotu, metodyce uczenia się i pracy z materiałami źródłowymi

   (tekstami aktów prawnych i orzecznictwem sądów) oraz o sposobie przygotowania się do

    zaliczenia przedmiotu prowadzący przekazuje na pierwszych zajęciach.

 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu (o ile istnieje)

 

Przewiduje się możliwość prowadzenia części zajęć na odległość z wykorzystaniem platform edukacyjnych określonych przez Dziekana.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

 

Metody i formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

x

Wykład konwersatoryjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

x

Wykład problemowy połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

x

Dyskusja- moderowanie kontrowersji

x

Praca z tekstami źródłowymi; ich analiza i dyskusja

x

Analiza wybranych przypadków, ćwiczenia i dyskusja

x

Samodzielne rozwiązywanie przez studenta pod kierunkiem nauczyciela zagadnień problemowych

x

Rozwiązywanie zadań (studia przypadków)

x

Prezentacje własne studentów

x

Praca w grupach i rozwiązywanie problemów prawnych w formie ćwiczeń

x

Udział studentów w szkoleniach -webinariach organizowanych przez Wolters Kluwer i utrwalanie wiedzy poprzez wykonywanie ćwiczeń i prowadzoną dyskusję

x

Inne: repetycje – przypomnienie i utrwalenie węzłowych zagadnień w formie ćwiczeń i wyjaśnień

x

 

 1. Kalkulacja nakładu pracy studenta i punkty ECTS:[216]

 

Opis form pracy własnej i aktywności studenta, umożliwiających osiągnięcie założonych efektów uczenia się[217]

Szacunkowa

liczba godzin na daną formę pracy i aktywność studenta/ki

studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Formy aktywności i pracy własnej studenta[218]

 

 

                                                                                                                                                                                     Uczestniczenie w zajęciach z nauczycielem zgodnie z planem studiów

                          50 godzin

 

                            30 godzin

                                                                                                                          Przygotowanie do zajęć

 

25 godzin

 

                            30 godzin

                                                                                                                                   Czytanie zaleconej literatury

 

25 godzin

 

 

                            30 godzin

                                                                                                                                Wyszukiwanie, czytanie i analiza wybranych aktów prawnych, ich fragmentów i orzeczeń TK,SN i NSA

 

15 godzin

 

 

15 godzin

                                                                                                                             Wykonywanie zadanych ćwiczeń z wykorzystaniem wskazanych przepisów i orzeczeń TK, SN i NSA

 

20 godzin

 

 

25 godzin

                                                                                                                           Przygotowanie do egzaminu

 

15 godzin

 

 

20 godzin

SUMA GODZIN

150 godzin

150 godzin

LICZBA PUNKTÓW ECTS

6

6

 

 

 

 1. Ocenianie stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się:

 

 

Ocenie podlegają

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Obecność na zajęciach

X

Aktywność na zajęciach

X

Umiejętność poprawnego posługiwania się siatką pojęciową właściwą dla prawoznawstwa

X

Wykonywanie ćwiczeń zadanych w ramach pracy własnej

X

Poziom znajomości zaleconej literatury

X

Przyswojenie treści programowych

X

Umiejętność pracy z tekstem

X

Umiejętność pracy w grupie

X

Inne

 

 

 1. Metody weryfikacji osiągniętych przez studenta założonych efektów uczenia się:

Ocena stopnia osiągnięcia przez studenta zamierzonych efektów uczenia się następować będzie w sposób ciągły w okresie prowadzenia zajęć, a w sposób pogłębiony podczas zaliczenia przedmiotu.

W trakcie egzaminu sprawdzone i ocenione zostaną: wiedza, umiejętności i kompetencje studenta, a uzyskana ocena pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy student osiągnął wyznaczone efekty uczenia się, a jeśli tak, to w jakim stopniu.

 1. a) Na końcową ocenę składają się oceny cząstkowe z: (przykładowe metody weryfikacji efektów uczenia się lub inne w zależności od specyfiki przedmiotu)

Metody weryfikacji efektów uczenia się

 

Odniesienie do kodów efektów uczenia się dla wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Sprawdziany cząstkowe, kolokwia ustne lub pisemne stanowiące podstawę zaliczenie poszczególnych treści programowych i ćwiczeń

K_W01; K_W02; K_W05; K_U01; K_U03;  K_U05; K_K01;  K_K04

Zajęcia praktyczne – weryfikacja efektów uczenia się poprzez obserwację, ocenę pracy i aktywności studenta

K_W01; K_W02; K_W03; K_W04; K_W05; K_U01;  K_U02; K_U03; K_U04;  K_U05; K_K01;  K_K02;  K_K03;  K_K04; K_K05

Praca pisemna/ esej/ komentarz/ recenzja

K_W01; K_W05; K_U01; K_U04; K_U05; K_K05

Egzamin ustny końcowy

K_W01; K_W02; K_W03; K_W04; K_W05; K_U03, K_U05

Inne

 

 

 1. b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń, zaliczenie kolokwiów treści programowych i zaliczenie końcowego egzaminu ustnego.

Do egzaminu może przystąpić student, który zaliczył ćwiczenia i kolokwia.

Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie ustnej. Polega on na udzieleniu odpowiedzi na trzy wylosowane pytania problemowe dotyczące różnych partii treści programowych przedmiotu.

 1. c) Stosuje się następujące skalę oceniania studenta:

– bardzo dobry (bdb, 5,0);

– dobry plus (+db, db+, 4,5);

– dobry (db, 4,0);

– dostateczny plus (+dst, dst+, 3,5);

– dostateczny (dst, 3,0);

– niedostateczny (ndst, 2,0).

 

                                                                                                                     

                                                                                                          Poznań, dnia 30 czerwca 2023 r.

                                                                                                         

 

                                                                                                          ( – ) dr Walerian Szymański

 

Załącznik do zarządzenia Rektora WSUS z dnia  30 maja 2023 r.

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 

(dla 7. poziomu PRK)

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Nazwa przedmiotu: Tworzenie aktów wewnętrznych

 

 1. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / do wyboru / fakultatywny

 

 1. Poziom i kierunek studiów: jednolite studia magisterskie, kierunek prawo

 

 1. Profil studiów: praktyczny

 

 1. Rok studiów: I (pierwszy); semestr: I

 

 1. Rodzaj zajęć i liczba godzin: wykład / konwersatorium / ćwiczenia / warsztaty

 

      Studia stacjonarne: 12 godzin wykładów

      Studia niestacjonarne:  12 godzin wykładów

 

 1. Liczba punktów ECTS: 7

 

 1. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego, adres mailowy: dr Juliusz Sawarzyński,       sawarzynskijuliusz@wp.pl

 

 1. Język wykładowy: polski

 

 1. Forma zaliczenia: egzamin ustny, warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie z egzaminu ustnego co najmniej oceny dostatecznej

 

 1. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 4 godziny nieusprawiedliwione

 

 1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Cel zajęć[219]

– zapoznanie studentów ze znaczeniem aktów prawa wewnętrznego w systemie prawnym oraz w poszczególnych instytucjach. Zajęcia mają przygotować studentów do samodzielnego opracowania treści aktów prawa wewnętrznego. Studenci poznają metodykę przygotowywania treści aktów prawa wewnętrznego. Ponadto studenci zyskają umiejętność interpretowania postanowień aktów prawa wewnętrznego. Studenci poznają także tryb uchwalania oraz zmiany aktów prawa wewnętrznego. Studenci nabędą również wiedzę o aktualnym orzecznictwie sądów dotyczącym aktów prawa wewnętrznego i ich stosowania.

 

 1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

 

Student winien wykazywać się ugruntowaną wiedzą w zakresie prawa prawoznawstwa oraz prawa konstytucyjnego. Pożądana jest wiedza z zakresu prawa administracyjnego oraz podstawowa wiedza z zakresu prawa cywilnego.

 

 1. Efekty uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych[220]

 

Opis efektów uczenia się[221] dla zajęć z przedmiotu[222] w odniesieniu do wiedzy

 

Kod

efektu

uczenia się

Wiedza: absolwent

Odniesienie do symboli i numerów efektów uczenia się dla kierunku Prawo[223]

K[224]_W01

Posiada wiedzę na temat źródeł prawa w Polsce i potrafi rozróżnić prawo powszechnie obowiązujące od prawa nie obowiązującego powszechnie.

KP_W02 ,KP_W12, KP_W16

K_W02

Uzyskuje znajomość metodyki formułowania treści aktów prawa wewnętrznego oraz rozróżnia rodzaje aktów prawa wewnętrznego.

KP_W03,KP_W04, KP_W07,KP_W14

K_W03

Potrafi interpretować postanowienia aktów prawa wewnętrznego oraz zapoznał się z metodami zmiany tych postanowień.

KP_W05,KP_W09, KP_W13,KP_W19

K_W04

Zna poszczególne rodzaje aktów prawa wewnętrznego, podmioty uchwalające takie akty, adresatów postanowień tych aktów oraz tryb uchwalania tych aktów prawnych.

KP_W01, KP_W08, KP_W17

K_W05

Zna sposoby interpretowania postanowień aktów prawa wewnętrznego oraz potrafi poszukiwać wiedzy i informacji w tym zakresie w literaturze oraz orzecznictwie.

KP_W09, KP_W10, KP_W18

Opis efektów uczenia się dla zajęć z przedmiotu w odniesieniu do umiejętności

 

Kod

efektu

uczenia się

Umiejętności: absolwent potrafi

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_U01

Określić prawa i obowiązki wynikające z treści aktu prawa wewnętrznego oraz adresatów tych praw i obowiązków. Dokonuje tego stosując pojęcia języka prawnego

KP_U01, KP_U04

K_U02

Zweryfikować dopuszczalność uregulowania poszczególnych zagadnień w drodze aktu prawa wewnętrznego oraz zaproponować treść odpowiednich postanowień.

KP_U03, KP_U12

K_U03

Określać podmioty odpowiedzialne za uchwalenie aktu prawa wewnętrznego oraz wskazywać tryb właściwy do uchwalenia takiego aktu.

KP_U11, KP_U13

K_U04

Analizować oraz interpretować postanowienia aktów prawa wewnętrznego, w tym w kontekście ich zgodności z normami prawnymi powszechnie obowiązującymi.

KP_U02, KP_U07

K_U05

Posiada zdolność do przedstawienia możliwych rozwiązań w zakresie uchwalenia i zmiany aktów prawa wewnętrznego. W szczególności umie wskazać obowiązki, które mogą być na konkretne podmioty nałożone w drodze aktu prawa wewnętrznego.

                                  KP_U05, KP_U14

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do kompetencji społecznych

 

Kod

efektu

uczenia się

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

Odniesienie do symboli i numerów  efektów uczenia się dla kierunku Prawo

K_K01

Rzetelnej oceny dopuszczalności uregulowania konkretnej materii w drodze aktu prawa wewnętrznego.

KP_K01, KP_K02

K_K02

Ponoszenia odpowiedzialności za zaproponowane rozwiązania w zakresie przygotowanej przez siebie treści aktu prawa wewnętrznego

KP_K04, KP_K12

K_K03

Doceniania znaczenia aktów prawa wewnętrznego w funkcjonowania instytucji państwowych i samorządowych

KP_K05, KP_K07

K_K04

Uregulowania norm postępowania poszczególnych podmiotów w określonych sprawach na podstawie postanowień aktów prawa wewnętrznego

KP_K08, KP_K09

K_K05

Wykonywania  zawodów prawniczych w zakresie odnoszącym się do formułowania treści aktów prawa wewnętrznego, jej interpretowania oraz uchwalania takich aktów prawnych.

KP_K11, KP_K13

 

4.Treści programowe[225]

 

Symbol

treści programowych

Opis treści programowych[226]

Odniesienie

do kodów efektów uczenia się

dla przedmiotu[227]

TP_01

1. Wprowadzenie zagadnień związanych ze stanowieniem aktów prawnych:

1.         1.         Źródła prawa powszechnie obowiązującego

2.         Źródła prawa o innym zakresie obowiązywania

3.         Proces legislacyjny w odniesieniu do poszczególnych źródeł prawa

4.         Analiza pojęcia legislacja i prawidłowa legislacja

5.         Przykłady dobrej i złej legislacji

6.         Formy aktów prawnych

K_W01, K_W05, K_U01, K_K05

TP_02

2. Konstrukcja i zasady formułowania treści aktów prawa wewnętrznego:

1.         Wybrane akty o charakterze normotwórczym – przedstawienie zagadnienia

a.         Akty prawa wewnętrznego w miejscu pracy

b.         Akty prawa wewnętrznego w spółkach prawa handlowego

c.         Akty prawa wewnętrznego w spółkach osobowych

d.         Akty prawa wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

e.         Akty prawa wewnętrznego w organach administracji rządowej i samorządowej

2.         Zasady formułowania treści aktów prawa wewnętrznego

3.         Konstrukcja wybranych aktów prawa wewnętrznego

4.         Obowiązywania aktów prawa wewnętrznego (od uchwalenia do utraty mocy obowiązującej)

5.         Zagadnienia problemowe – wprowadzenie i przedstawienie możliwych rozwiązań

K_W02, K_U01, K_K01,

TP_03

3. Zagadnienia praktyczne związane z formułowaniem treści aktów prawa wewnętrznego:

1.         Podział redakcyjny aktów prawa wewnętrznego

2.         Formułowanie treści dostosowanej do adresata

3.         Przykłady różnorodnych aktów prawa wewnętrznego

K_W02, K_U01,K_K01

TP_04

4. Formułowanie treści aktów prawa wewnętrznego:

1.Praca w grupach polegająca na sporządzeniu projektu aktu prawa wewnętrznego.

2. Wzajemna ocena sporządzonych projektów oraz dyskusja na ich temat.

3. Przedstawienie przez każdą z grup konkluzji, w tym wskazanie największych trudności przy redagowaniu tekstów oraz wskazanie sposobów ich rozwiązania.

K_W02, K_U01, K_U02 K_K05

 

 1. Zalecana literatura
 • Literatura podstawowa (1-3 pozycje, wg wzoru: inicjał imienia autora i nazwisko, tytuł zapisany kursywą, miejsce i rok wydania)
 • Wiktorzak, Akty prawa wewnętrznie obowiązującego a uchwały organów prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego, Katowice 2018.
 • Mielczarek-Mikołajów, Akty prawa wewnętrznego organów administracji publicznej, Wrocław 2021.

 

 • Literatura uzupełniająca (dowolna liczba pozycji):

 – J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2022.

 

– Informacje o literaturze przedmiotu, metodyce uczenia się i pracy z materiałami źródłowymi

   (tekstami aktów prawnych i orzecznictwem sądów) oraz o sposobie przygotowania się do

    zaliczenia przedmiotu prowadzący przekazuje na pierwszych zajęciach.

 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu (o ile istnieje)

 

Przewiduje się możliwość prowadzenia części zajęć na odległość z wykorzystaniem platform edukacyjnych określonych przez Dziekana.

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

 

Metody i formy prowadzenia zajęć dla przedmiotu

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Wykład informacyjny połączony z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

x

Wykład konwersatoryjny połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

x

Wykład problemowy połączony z metodą aktywizującą w formie dyskusji

x

Dyskusja

x

Praca z tekstem, jego analiza i dyskusja

x

Analiza wybranych przypadków, ćwiczenia i dyskusja

x

Samodzielne rozwiązywanie przez studenta pod kierunkiem nauczyciela zagadnień problemowych

x

Rozwiązywanie zadań (studia przypadków)

x

Prezentacje własne studentów

x

Praca w grupach i rozwiązywanie problemów prawnych w formie ćwiczeń

x

Inne

 

 

 1. Kalkulacja nakładu pracy studenta i punkty ECTS:[228]

 

Opis form pracy własnej i aktywności studenta, umożliwiających osiągnięcie założonych efektów uczenia się[229]

Szacunkowa

liczba godzin na daną formę pracy i aktywność studenta/ki

studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Formy aktywności i pracy własnej studenta[230]

 

 

                                                                                                                                                                                     Uczestniczenie w zajęciach z nauczycielem zgodnie z planem studiów

                          12 godzin

 

                            12 godzin

                                                                                                                          Przygotowanie do zajęć

 

30 godzin

 

     35 godziny

                                                                                                                                   Czytanie zaleconej literatury

 

30 godzin

 

 

                            35 godzin

                                                                                                                                Wyszukiwanie, czytanie i analiza wybranych aktów prawnych, ich fragmentów i orzeczeń TK,SN i NSA

 

20 godzin

 

 

20 godzin

                                                                                                                             Wykonywanie zadanych ćwiczeń z wykorzystaniem wskazanych przepisów i orzeczeń TK, SN i NSA

 

20 godzin

 

 

25 godzin

                                                                                                                           Przygotowanie do egzaminu

 

15 godzin

 

 

20 godzin

SUMA GODZIN

175 godzin

175 godzin

LICZBA PUNKTÓW ECTS

7

7

 

 1. Ocenianie stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się:

 

 

Ocenie podlegają

(do wyboru z listy lub jej modyfikacji w zależności od specyfiki przedmiotu)

Przy dokonanym wyborze postawić znak „X”

 

Obecność na zajęciach

X

Aktywność na zajęciach

X

Umiejętność poprawnego posługiwania się siatką pojęciową właściwą dla prawoznawstwa

X

Wykonywanie ćwiczeń zadanych w ramach pracy własnej

X

Poziom znajomości zaleconej literatury

X

Przyswojenie treści programowych

X

Umiejętność pracy z tekstem

X

Umiejętność pracy w grupie

X

Inne

 

 

 1. Metody weryfikacji osiągniętych przez studenta założonych efektów uczenia się:

Ocena stopnia osiągnięcia przez studenta zamierzonych efektów uczenia się następować będzie w sposób ciągły w okresie prowadzenia zajęć, a w sposób pogłębiony podczas zaliczenia przedmiotu.

W trakcie egzaminu sprawdzone i ocenione zostaną: wiedza, umiejętności i kompetencje studenta, a uzyskana ocena pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy student osiągnął wyznaczone efekty uczenia się, a jeśli tak, to w jakim stopniu.

 1. a) Na końcową ocenę składają się oceny cząstkowe z: (przykładowe metody weryfikacji efektów uczenia się lub inne w zależności od specyfiki przedmiotu)

Metody weryfikacji efektów uczenia się

 

Odniesienie do kodów efektów uczenia się dla wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Zajęcia praktyczne – weryfikacja efektów uczenia się poprzez obserwację, ocenę pracy i aktywności studenta

K_W01; K_W02; K_W03; K_W04; K_W05; K_U01;  K_U02; K_U03; K_U04;  K_U05; K_K01;  K_K02;  K_K03;  K_K04; K_K05

Egzamin ustny końcowy

K_W01; K_W02; K_W03; K_W04; K_W05; K_U03, K_U05

Inne

 

 

 1. b) Warunki zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie końcowego egzaminu ustnego.

Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie ustnej. Polega on na udzieleniu odpowiedzi na 5 wylosowanych pytań problemowych dotyczących różnych partii treści programowych przedmiotu.

 1. c) Stosuje się następujące skalę oceniania studenta:

– bardzo dobry (bdb, 5,0);

– dobry plus (+db, db+, 4,5);

– dobry (db, 4,0);

– dostateczny plus (+dst, dst+, 3,5);

– dostateczny (dst, 3,5);

– niedostateczny (ndst, 2,0).

 

                                                                                                                     

                                                                                                          Poznań, dnia 10 września 2023 r.

                                                                                                         

 

                                                                                                          ( – ) dr Juliusz Sawarzyński

 

 

[1]WSKAZÓWKA: Sekcja ta ma charakter bardziej ogólny niż sekcja następna, tj. poświęcona efektom uczenia się. Cel zajęć należy ująć opisowo, wykorzystując od 300 do 2000 znaków ze spacjami, czyli od około 3 do 10 zdań przeciętnej długości. Cele mogą być wyrażane takimi określeniami, jak: Celem przedmiotu jest… przekazanie wiedzy o… zapoznanie studentów z… przybliżenie problematyki… opanowanie przez studentów… możliwość przedyskutowania kwestii związanych z… nauczenie studentów… przećwiczenie ze studentami… umożliwienia spotkania z praktykami w dziedzinie… systematyczny wykład najważniejszych teorii z zakresu…).

 

[2]WSKAZÓWKA:zamieszczone w tabelach sformułowania dla poszczególnych efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności  i kompetencji społecznych) mają jedynie charakter pomocniczy i mogą zostać  zmienione.

[3]WSKAZÓWKA: liczba efektów uczenia się nie jest ściśle określona i raczej zależy od przedmiotu (np. teoretycznego albo praktycznego), formy i liczby godzin zajęć.

[4]WSKAZÓWKA: efekty uczenia się są właściwe dla danego przedmiotu i określają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne jakie zakładamy osiągnąć w ramach realizacji wszystkich zaplanowanych zajęć. Ich autorami i realizatorami są prowadzący zajęcia. Należy pamiętać, by efekty uczenia sformułować w sposób pozwalający na ich pełną realizację (faktycznie osiągnięte) przez treści programowe zawarte w tabeli pkt nr 4. części II sylabusa.

[5]WSKAZÓWKA:kierunkowe efekty uczenia się wraz z przypisanymi do nich odniesieniami do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji każdy Wykładowca przygotowujący sylabus otrzyma w postaci dokumentu elektronicznego, by z łatwością mógł wybrać te odpowiadające efektom dla przedmiotu, który prowadzi.

[6]WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei „K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”.

[7]WSKAZÓWKA: treści programowe są to zagadnienia (tematy) poruszane w czasie  zajęć. Ich liczba nie musi być równa liczbie godzin dydaktycznych danego przedmiotu, lecz powinna wynosić co najmniej 1/3. A zatem jeśli przedmiot liczy 30 godzin, liczba treści programowych powinna wynosić min. 10, choć może wynosić nawet 30. Decyzja w tym zakresie należy do wykładowcy.

[8]WSKAZÓWKA: na końcu wiersza/ów poszczególnych treści programowych należy przewidzieć kształtowanie umiejętności praktycznych z uwagi na praktyczny profil WSUS w tych sytuacjach, w których dane treści programowe można zrealizować również w formie ćwiczeń kształtujących umiejętności praktyczne.

[9]WSKAZÓWKA:po zsumowaniu – w całej kolumnie powinny znaleźć się wszystkie efekty uczenia sią dla przedmiotu. Jeden efekt – jeśli istnieje taka konieczność – może zostać przyporządkowany do kilku treści programowych.

[10]WSKAZÓWKA:przeliczenie punktów ECTS na liczbę godzin pracy studenta odbywa się zgodnie z założeniem, że 1 ECTS = 25 godzin. Np. jeśli przedmiot liczy 4 ECTS, to nakład pracy studenta musi wynieść 100 godzin, włączając godziny zrealizowane w czasie zajęć na uczelni. Pozostałą liczbę godzin (powstałą po odjęciu od całej puli godzin tych zrealizowanych w czasie zajęć) należy rozdysponować między poszczególne formy pracy ujęte w tabeli. Suma liczby godzin pracy i aktywności studentów studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym winna być taka sama. Zaplanowana mniejsza liczba godzin zajęć dla studentów niestacjonarnych z wykładowcą musi zostać zrekompensowana zwiększoną liczbą godzin pracy własnej.  W rezultacie liczba pkt ECTS będzie również taka sama dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.   

[11]WSKAZÓWKA: mowa o efektach uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji określonych w części II pkt 3 sylabusa przedmiotu.

[12]WSKAZÓWKA:nie wszystkie efekty uczenia się muszą zostać zrealizowane w czasie zajęć – część można realizować w ramach pracy poza zajęciami. Niektóre efekty mogą być realizowane zarówno w czasie zajęć, jak i w ramach innych form aktywności studenta.

[13] WSKAZÓWKA: Sekcja ta ma charakter bardziej ogólny niż sekcja następna, tj. poświęcona efektom uczenia się. Cel zajęć należy ująć opisowo, wykorzystując od 300 do 2000 znaków ze spacjami, czyli od około 3 do 10 zdań przeciętnej długości. Cele mogą być wyrażane takimi określeniami, jak: Celem przedmiotu jest… przekazanie wiedzy o… zapoznanie studentów z… przybliżenie problematyki… opanowanie przez studentów… możliwość przedyskutowania kwestii związanych z… nauczenie studentów… przećwiczenie ze studentami… umożliwienia spotkania z praktykami w dziedzinie… systematyczny wykład najważniejszych teorii z zakresu…).

 

[14] WSKAZÓWKA: zamieszczone w tabelach sformułowania dla poszczególnych efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności  i kompetencji społecznych) mają jedynie charakter pomocniczy i mogą zostać  zmienione.

[15] WSKAZÓWKA: liczba efektów uczenia się nie jest ściśle określona i raczej zależy od przedmiotu (np. teoretycznego albo praktycznego), formy i liczby godzin zajęć.

[16] WSKAZÓWKA: efekty uczenia się są właściwe dla danego przedmiotu i określają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne jakie zakładamy osiągnąć w ramach realizacji wszystkich zaplanowanych zajęć. Ich autorami i realizatorami są prowadzący zajęcia. Należy pamiętać, by efekty uczenia sformułować w sposób pozwalający na ich pełną realizację (faktycznie osiągnięte) przez treści programowe zawarte w tabeli pkt nr 4. części II sylabusa.

[17] WSKAZÓWKA: kierunkowe efekty uczenia się wraz z przypisanymi do nich odniesieniami do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji każdy Wykładowca przygotowujący sylabus otrzyma w postaci dokumentu elektronicznego, by z łatwością mógł wybrać te odpowiadające efektom dla przedmiotu, który prowadzi.

[18] WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei „K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”.

[19] WSKAZÓWKA: treści programowe są to zagadnienia (tematy) poruszane w czasie  zajęć. Ich liczba nie musi być równa liczbie godzin dydaktycznych danego przedmiotu, lecz powinna wynosić co najmniej 1/3. A zatem jeśli przedmiot liczy 30 godzin, liczba treści programowych powinna wynosić min. 10, choć może wynosić nawet 30. Decyzja w tym zakresie należy do wykładowcy.

[20] WSKAZÓWKA: na końcu wiersza/ów poszczególnych treści programowych należy przewidzieć kształtowanie umiejętności praktycznych z uwagi na praktyczny profil WSUS w tych sytuacjach, w których dane treści programowe można zrealizować również w formie ćwiczeń kształtujących umiejętności praktyczne.

[21] WSKAZÓWKA: po zsumowaniu – w całej kolumnie powinny znaleźć się wszystkie efekty uczenia sią dla przedmiotu. Jeden efekt – jeśli istnieje taka konieczność – może zostać przyporządkowany do kilku treści programowych.

[22] WSKAZÓWKA: przeliczenie punktów ECTS na liczbę godzin pracy studenta odbywa się zgodnie z założeniem, że 1 ECTS = 25 godzin. Np. jeśli przedmiot liczy 4 ECTS, to nakład pracy studenta musi wynieść 100 godzin, włączając godziny zrealizowane w czasie zajęć na uczelni. Pozostałą liczbę godzin (powstałą po odjęciu od całej puli godzin tych zrealizowanych w czasie zajęć) należy rozdysponować między poszczególne formy pracy ujęte w tabeli. Suma liczby godzin pracy i aktywności studentów studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym winna być taka sama. Zaplanowana mniejsza liczba godzin zajęć dla studentów niestacjonarnych z wykładowcą musi zostać zrekompensowana zwiększoną liczbą godzin pracy własnej.  W rezultacie liczba pkt ECTS będzie również taka sama dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.   

[23] WSKAZÓWKA: mowa o efektach uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji określonych w części II pkt 3 sylabusa przedmiotu.

[24] WSKAZÓWKA: nie wszystkie efekty uczenia się muszą zostać zrealizowane w czasie zajęć – część można realizować w ramach pracy poza zajęciami. Niektóre efekty mogą być realizowane zarówno w czasie zajęć, jak i w ramach innych form aktywności studenta.

[25]

            _ WSKAZÓWKA: Sekcja ta ma charakter bardziej ogólny niż sekcja następna, tj. poświęcona efektom uczenia się. Cel zajęć należy ująć opisowo, wykorzystując od 300 do 2000 znaków ze spacjami, czyli od około 3 do 10 zdań przeciętnej długości. Cele mogą być wyrażane takimi określeniami, jak: Celem przedmiotu jest… przekazanie wiedzy o… zapoznanie studentów z… przybliżenie problematyki… opanowanie przez studentów… możliwość przedyskutowania kwestii związanych z… nauczenie studentów… przećwiczenie ze studentami… umożliwienia spotkania z praktykami w dziedzinie… systematyczny wykład najważniejszych teorii z zakresu…).

 

[26]

            _ WSKAZÓWKA: zamieszczone w tabelach sformułowania dla poszczególnych efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności  i kompetencji społecznych) mają jedynie charakter pomocniczy i mogą zostać  zmienione.

[27]

            _ WSKAZÓWKA: liczba efektów uczenia się nie jest ściśle określona i raczej zależy od przedmiotu (np. teoretycznego albo praktycznego), formy i liczby godzin zajęć.

[28]

            _ WSKAZÓWKA: efekty uczenia się są właściwe dla danego przedmiotu i określają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne jakie zakładamy osiągnąć w ramach realizacji wszystkich zaplanowanych zajęć. Ich autorami i realizatorami są prowadzący zajęcia. Należy pamiętać, by efekty uczenia sformułować w sposób pozwalający na ich pełną realizację (faktycznie osiągnięte) przez treści programowe zawarte w tabeli pkt nr 4. części II sylabusa.

[29]

            _ WSKAZÓWKA: kierunkowe efekty uczenia się wraz z przypisanymi do nich odniesieniami do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji każdy Wykładowca przygotowujący sylabus otrzyma w postaci dokumentu elektronicznego, by z łatwością mógł wybrać te odpowiadające efektom dla przedmiotu, który prowadzi.

[30]

            _ WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei „K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”.

[31]

            _ WSKAZÓWKA: treści programowe są to zagadnienia (tematy) poruszane w czasie  zajęć. Ich liczba nie musi być równa liczbie godzin dydaktycznych danego przedmiotu, lecz powinna wynosić co najmniej 1/3. A zatem jeśli przedmiot liczy 30 godzin, liczba treści programowych powinna wynosić min. 10, choć może wynosić nawet 30. Decyzja w tym zakresie należy do wykładowcy.

[32]

            _ WSKAZÓWKA: na końcu wiersza/ów poszczególnych treści programowych należy przewidzieć kształtowanie umiejętności praktycznych z uwagi na praktyczny profil WSUS w tych sytuacjach, w których dane treści programowe można zrealizować również w formie ćwiczeń kształtujących umiejętności praktyczne.

[33]

            _ WSKAZÓWKA: po zsumowaniu – w całej kolumnie powinny znaleźć się wszystkie efekty uczenia sią dla przedmiotu. Jeden efekt – jeśli istnieje taka konieczność – może zostać przyporządkowany do kilku treści programowych.

[34]

            _ WSKAZÓWKA: przeliczenie punktów ECTS na liczbę godzin pracy studenta odbywa się zgodnie z założeniem, że 1 ECTS = 25 godzin. Np. jeśli przedmiot liczy 4 ECTS, to nakład pracy studenta musi wynieść 100 godzin, włączając godziny zrealizowane w czasie zajęć na uczelni. Pozostałą liczbę godzin (powstałą po odjęciu od całej puli godzin tych zrealizowanych w czasie zajęć) należy rozdysponować między poszczególne formy pracy ujęte w tabeli. Suma liczby godzin pracy i aktywności studentów studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym winna być taka sama. Zaplanowana mniejsza liczba godzin zajęć dla studentów niestacjonarnych z wykładowcą musi zostać zrekompensowana zwiększoną liczbą godzin pracy własnej.  W rezultacie liczba pkt ECTS będzie również taka sama dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.   

[35]

            _ WSKAZÓWKA: nie wszystkie efekty uczenia się muszą zostać zrealizowane w czasie zajęć – część można realizować w ramach pracy poza zajęciami. Niektóre efekty mogą być realizowane zarówno w czasie zajęć, jak i w ramach innych form aktywności studenta.

[36] WSKAZÓWKA: Sekcja ta ma charakter bardziej ogólny niż sekcja następna, tj. poświęcona efektom uczenia się. Cel zajęć należy ująć opisowo, wykorzystując od 300 do 2000 znaków ze spacjami, czyli od około 3 do 10 zdań przeciętnej długości. Cele mogą być wyrażane takimi określeniami, jak: Celem przedmiotu jest… przekazanie wiedzy o… zapoznanie studentów z… przybliżenie problematyki… opanowanie przez studentów… możliwość przedyskutowania kwestii związanych z… nauczenie studentów… przećwiczenie ze studentami… umożliwienia spotkania z praktykami w dziedzinie… systematyczny wykład najważniejszych teorii z zakresu…).

 

[37] WSKAZÓWKA: zamieszczone w tabelach sformułowania dla poszczególnych efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności  i kompetencji społecznych) mają jedynie charakter pomocniczy i mogą zostać  zmienione.

[38] WSKAZÓWKA: liczba efektów uczenia się nie jest ściśle określona i raczej zależy od przedmiotu (np. teoretycznego albo praktycznego), formy i liczby godzin zajęć.

[39] WSKAZÓWKA: efekty uczenia się są właściwe dla danego przedmiotu i określają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne jakie zakładamy osiągnąć w ramach realizacji wszystkich zaplanowanych zajęć. Ich autorami i realizatorami są prowadzący zajęcia. Należy pamiętać, by efekty uczenia sformułować w sposób pozwalający na ich pełną realizację (faktycznie osiągnięte) przez treści programowe zawarte w tabeli pkt nr 4. części II sylabusa.

[40] WSKAZÓWKA: kierunkowe efekty uczenia się wraz z przypisanymi do nich odniesieniami do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji każdy Wykładowca przygotowujący sylabus otrzyma w postaci dokumentu elektronicznego, by z łatwością mógł wybrać te odpowiadające efektom dla przedmiotu, który prowadzi.

[41] WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei „K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”.

[42] WSKAZÓWKA: treści programowe są to zagadnienia (tematy) poruszane w czasie  zajęć. Ich liczba nie musi być równa liczbie godzin dydaktycznych danego przedmiotu, lecz powinna wynosić co najmniej 1/3. A zatem jeśli przedmiot liczy 30 godzin, liczba treści programowych powinna wynosić min. 10, choć może wynosić nawet 30. Decyzja w tym zakresie należy do wykładowcy.

[43] WSKAZÓWKA: na końcu wiersza/ów poszczególnych treści programowych należy przewidzieć kształtowanie umiejętności praktycznych z uwagi na praktyczny profil WSUS w tych sytuacjach, w których dane treści programowe można zrealizować również w formie ćwiczeń kształtujących umiejętności praktyczne.

[44] WSKAZÓWKA: po zsumowaniu – w całej kolumnie powinny znaleźć się wszystkie efekty uczenia sią dla przedmiotu. Jeden efekt – jeśli istnieje taka konieczność – może zostać przyporządkowany do kilku treści programowych.

[45] WSKAZÓWKA: przeliczenie punktów ECTS na liczbę godzin pracy studenta odbywa się zgodnie z założeniem, że 1 ECTS = 25 godzin. Np. jeśli przedmiot liczy 4 ECTS, to nakład pracy studenta musi wynieść 100 godzin, włączając godziny zrealizowane w czasie zajęć na uczelni. Pozostałą liczbę godzin (powstałą po odjęciu od całej puli godzin tych zrealizowanych w czasie zajęć) należy rozdysponować między poszczególne formy pracy ujęte w tabeli. Suma liczby godzin pracy i aktywności studentów studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym winna być taka sama. Zaplanowana mniejsza liczba godzin zajęć dla studentów niestacjonarnych z wykładowcą musi zostać zrekompensowana zwiększoną liczbą godzin pracy własnej.  W rezultacie liczba pkt ECTS będzie również taka sama dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.   

[46] WSKAZÓWKA: mowa o efektach uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji określonych w części II pkt 3 sylabusa przedmiotu.

[47] WSKAZÓWKA: nie wszystkie efekty uczenia się muszą zostać zrealizowane w czasie zajęć – część można realizować w ramach pracy poza zajęciami. Niektóre efekty mogą być realizowane zarówno w czasie zajęć, jak i w ramach innych form aktywności studenta.

[48] WSKAZÓWKA: Sekcja ta ma charakter bardziej ogólny niż sekcja następna, tj. poświęcona efektom uczenia się. Cel zajęć należy ująć opisowo, wykorzystując od 300 do 2000 znaków ze spacjami, czyli od około 3 do 10 zdań przeciętnej długości. Cele mogą być wyrażane takimi określeniami, jak: Celem przedmiotu jest… przekazanie wiedzy o… zapoznanie studentów z… przybliżenie problematyki… opanowanie przez studentów… możliwość przedyskutowania kwestii związanych z… nauczenie studentów… przećwiczenie ze studentami… umożliwienia spotkania z praktykami w dziedzinie… systematyczny wykład najważniejszych teorii z zakresu…).

 

[49] WSKAZÓWKA: zamieszczone w tabelach sformułowania dla poszczególnych efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności  i kompetencji społecznych) mają jedynie charakter pomocniczy i mogą zostać  zmienione.

[50] WSKAZÓWKA: liczba efektów uczenia się nie jest ściśle określona i raczej zależy od przedmiotu (np. teoretycznego albo praktycznego), formy i liczby godzin zajęć.

[51] WSKAZÓWKA: efekty uczenia się są właściwe dla danego przedmiotu i określają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne jakie zakładamy osiągnąć w ramach realizacji wszystkich zaplanowanych zajęć. Ich autorami i realizatorami są prowadzący zajęcia. Należy pamiętać, by efekty uczenia sformułować w sposób pozwalający na ich pełną realizację (faktycznie osiągnięte) przez treści programowe zawarte w tabeli pkt nr 4. części II sylabusa.

[52] WSKAZÓWKA: kierunkowe efekty uczenia się wraz z przypisanymi do nich odniesieniami do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji każdy Wykładowca przygotowujący sylabus otrzyma w postaci dokumentu elektronicznego, by z łatwością mógł wybrać te odpowiadające efektom dla przedmiotu, który prowadzi.

[53] WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei „K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”.

[54] WSKAZÓWKA: treści programowe są to zagadnienia (tematy) poruszane w czasie  zajęć. Ich liczba nie musi być równa liczbie godzin dydaktycznych danego przedmiotu, lecz powinna wynosić co najmniej 1/3. A zatem jeśli przedmiot liczy 30 godzin, liczba treści programowych powinna wynosić min. 10, choć może wynosić nawet 30. Decyzja w tym zakresie należy do wykładowcy.

[55] WSKAZÓWKA: na końcu wiersza/ów poszczególnych treści programowych należy przewidzieć kształtowanie umiejętności praktycznych z uwagi na praktyczny profil WSUS w tych sytuacjach, w których dane treści programowe można zrealizować również w formie ćwiczeń kształtujących umiejętności praktyczne.

[56] WSKAZÓWKA: po zsumowaniu – w całej kolumnie powinny znaleźć się wszystkie efekty uczenia sią dla przedmiotu. Jeden efekt – jeśli istnieje taka konieczność – może zostać przyporządkowany do kilku treści programowych.

[57] WSKAZÓWKA: przeliczenie punktów ECTS na liczbę godzin pracy studenta odbywa się zgodnie z założeniem, że 1 ECTS = 25 godzin. Np. jeśli przedmiot liczy 4 ECTS, to nakład pracy studenta musi wynieść 100 godzin, włączając godziny zrealizowane w czasie zajęć na uczelni. Pozostałą liczbę godzin (powstałą po odjęciu od całej puli godzin tych zrealizowanych w czasie zajęć) należy rozdysponować między poszczególne formy pracy ujęte w tabeli. Suma liczby godzin pracy i aktywności studentów studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym winna być taka sama. Zaplanowana mniejsza liczba godzin zajęć dla studentów niestacjonarnych z wykładowcą musi zostać zrekompensowana zwiększoną liczbą godzin pracy własnej.  W rezultacie liczba pkt ECTS będzie również taka sama dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.   

[58] WSKAZÓWKA: mowa o efektach uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji określonych w części II pkt 3 sylabusa przedmiotu.

[59] WSKAZÓWKA: nie wszystkie efekty uczenia się muszą zostać zrealizowane w czasie zajęć – część można realizować w ramach pracy poza zajęciami. Niektóre efekty mogą być realizowane zarówno w czasie zajęć, jak i w ramach innych form aktywności studenta.

[60] WSKAZÓWKA: Sekcja ta ma charakter bardziej ogólny niż sekcja następna, tj. poświęcona efektom uczenia się. Cel zajęć należy ująć opisowo, wykorzystując od 300 do 2000 znaków ze spacjami, czyli od około 3 do 10 zdań przeciętnej długości. Cele mogą być wyrażane takimi określeniami, jak: Celem przedmiotu jest… przekazanie wiedzy o… zapoznanie studentów z… przybliżenie problematyki… opanowanie przez studentów… możliwość przedyskutowania kwestii związanych z… nauczenie studentów… przećwiczenie ze studentami… umożliwienia spotkania z praktykami w dziedzinie… systematyczny wykład najważniejszych teorii z zakresu…).

 

[61] WSKAZÓWKA: zamieszczone w tabelach sformułowania dla poszczególnych efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności  i kompetencji społecznych) mają jedynie charakter pomocniczy i mogą zostać  zmienione.

[62] WSKAZÓWKA: liczba efektów uczenia się nie jest ściśle określona i raczej zależy od przedmiotu (np. teoretycznego albo praktycznego), formy i liczby godzin zajęć.

[63] WSKAZÓWKA: efekty uczenia się są właściwe dla danego przedmiotu i określają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne jakie zakładamy osiągnąć w ramach realizacji wszystkich zaplanowanych zajęć. Ich autorami i realizatorami są prowadzący zajęcia. Należy pamiętać, by efekty uczenia sformułować w sposób pozwalający na ich pełną realizację (faktycznie osiągnięte) przez treści programowe zawarte w tabeli pkt nr 4. części II sylabusa.

[64] WSKAZÓWKA: kierunkowe efekty uczenia się wraz z przypisanymi do nich odniesieniami do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji każdy Wykładowca przygotowujący sylabus otrzyma w postaci dokumentu elektronicznego, by z łatwością mógł wybrać te odpowiadające efektom dla przedmiotu, który prowadzi.

[65] WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei „K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”.

[66] WSKAZÓWKA: treści programowe są to zagadnienia (tematy) poruszane w czasie  zajęć. Ich liczba nie musi być równa liczbie godzin dydaktycznych danego przedmiotu, lecz powinna wynosić co najmniej 1/3. A zatem jeśli przedmiot liczy 30 godzin, liczba treści programowych powinna wynosić min. 10, choć może wynosić nawet 30. Decyzja w tym zakresie należy do wykładowcy.

[67] WSKAZÓWKA: na końcu wiersza/ów poszczególnych treści programowych należy przewidzieć kształtowanie umiejętności praktycznych z uwagi na praktyczny profil WSUS w tych sytuacjach, w których dane treści programowe można zrealizować również w formie ćwiczeń kształtujących umiejętności praktyczne.

[68] WSKAZÓWKA: po zsumowaniu – w całej kolumnie powinny znaleźć się wszystkie efekty uczenia sią dla przedmiotu. Jeden efekt – jeśli istnieje taka konieczność – może zostać przyporządkowany do kilku treści programowych.

[69] WSKAZÓWKA: przeliczenie punktów ECTS na liczbę godzin pracy studenta odbywa się zgodnie z założeniem, że 1 ECTS = 25 godzin. Np. jeśli przedmiot liczy 4 ECTS, to nakład pracy studenta musi wynieść 100 godzin, włączając godziny zrealizowane w czasie zajęć na uczelni. Pozostałą liczbę godzin (powstałą po odjęciu od całej puli godzin tych zrealizowanych w czasie zajęć) należy rozdysponować między poszczególne formy pracy ujęte w tabeli. Suma liczby godzin pracy i aktywności studentów studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym winna być taka sama. Zaplanowana mniejsza liczba godzin zajęć dla studentów niestacjonarnych z wykładowcą musi zostać zrekompensowana zwiększoną liczbą godzin pracy własnej.  W rezultacie liczba pkt ECTS będzie również taka sama dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.   

[70] WSKAZÓWKA: mowa o efektach uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji określonych w części II pkt 3 sylabusa przedmiotu.

[71] WSKAZÓWKA: nie wszystkie efekty uczenia się muszą zostać zrealizowane w czasie zajęć – część można realizować w ramach pracy poza zajęciami. Niektóre efekty mogą być realizowane zarówno w czasie zajęć, jak i w ramach innych form aktywności studenta.

[72] WSKAZÓWKA: Sekcja ta ma charakter bardziej ogólny niż sekcja następna, tj. poświęcona efektom uczenia się. Cel zajęć należy ująć opisowo, wykorzystując od 300 do 2000 znaków ze spacjami, czyli od około 3 do 10 zdań przeciętnej długości. Cele mogą być wyrażane takimi określeniami, jak: Celem przedmiotu jest… przekazanie wiedzy o… zapoznanie studentów z… przybliżenie problematyki… opanowanie przez studentów… możliwość przedyskutowania kwestii związanych z… nauczenie studentów… przećwiczenie ze studentami… umożliwienia spotkania z praktykami w dziedzinie… systematyczny wykład najważniejszych teorii z zakresu…).

 

[73] WSKAZÓWKA: zamieszczone w tabeli sformułowania mają jedynie charakter pomocniczy i mogą zostać zmienione.

[74] WSKAZÓWKA: liczba efektów uczenia się nie jest ściśle określona i raczej zależy od liczby godzin przedmiotu. Dla przedmiotu liczącego mniej niż 15 godzin wystarczą 2 efekty z wiedzy, 3 z umiejętności i 2 z kompetencji społecznych. Dla przedmiotu liczącego powyżej 15 godzin wymaga się co najmniej 3 efektów z wiedzy, 4 z umiejętności oraz 3 z kompetencji społecznych.

[75] WSKAZÓWKA: efekty uczenia się są właściwe dla danego przedmiotu i stanowią rezultat, jaki chcemy osiągnąć w ramach realizacji wszystkich zajęć. Ich autorami są prowadzący zajęcia.

[76] WSKAZÓWKA: kierunkowe efekty uczenia się wraz z przypisanymi do nich odniesieniami do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji każdy Wykładowca przygotowujący sylabus otrzyma w postaci dokumentu elektronicznego, by z łatwością mógł wybrać te odpowiadające efektom dla przedmiotu, który prowadzi.

[77]WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei „K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”.

[78] WSKAZÓWKA: treści programowe są to tematy poruszane w czasie zajęć. Ich liczba nie musi być równa liczbie godzin dydaktycznych danego przedmiotu, lecz powinna wynosić co najmniej 1/3. A zatem jeśli przedmiot liczy 30 godzin, liczba treści programowych powinna wynosić min. 10, choć może wynosić nawet 30. Decyzja w tym zakresie należy do wykładowcy.

[79] WSKAZÓWKA: po zsumowaniu – w całej kolumnie powinny znaleźć się wszystkie efekty uczenia sią dla przedmiotu. Jeden efekt – jeśli istnieje taka konieczność – może zostać przyporządkowany do kilku treści programowych.

[80] WSKAZÓWKA: przeliczenie punktów ECTS na liczbę godzin pracy studenta odbywa się zgodnie z założeniem, że 1 ECTS = 25 godzin. Np. jeśli przedmiot liczy 4 ECTS, to nakład pracy studenta musi wynieść 100 godzin, włączając godziny zrealizowane w czasie zajęć na uczelni. Pozostałą liczbę godzin (powstałą po odjęciu od całej puli godzin tych zrealizowanych w czasie zajęć) należy rozdysponować między poszczególne formy pracy ujęte w tabeli. Suma liczby godzin pracy i aktywności studentów studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym winna być taka sama. Zaplanowana mniejsza liczba godzin zajęć dla studentów niestacjonarnych z wykładowcą musi zostać zrekompensowana zwiększoną liczbą godzin pracy własnej.  W rezultacie liczba pkt ECTS będzie również taka sama dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.   

[81] WSKAZÓWKA: mowa o efektach uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji określonych w części II pkt 3 sylabusa przedmiotu.

[82] WSKAZÓWKA: nie wszystkie efekty uczenia się muszą zostać zrealizowane w czasie zajęć – część można realizować w ramach pracy poza zajęciami. Niektóre efekty mogą być realizowane zarówno w czasie zajęć, jak i w ramach innych form aktywności studenta.

[83]

            _ WSKAZÓWKA: Sekcja ta ma charakter bardziej ogólny niż sekcja następna, tj. poświęcona efektom uczenia się. Cel zajęć należy ująć opisowo, wykorzystując od 300 do 2000 znaków ze spacjami, czyli od około 3 do 10 zdań przeciętnej długości. Cele mogą być wyrażane takimi określeniami, jak: Celem przedmiotu jest… przekazanie wiedzy o… zapoznanie studentów z… przybliżenie problematyki… opanowanie przez studentów… możliwość przedyskutowania kwestii związanych z… nauczenie studentów… przećwiczenie ze studentami… umożliwienia spotkania z praktykami w dziedzinie… systematyczny wykład najważniejszych teorii z zakresu…).

 

[84]

            _ WSKAZÓWKA: zamieszczone w tabelach sformułowania dla poszczególnych efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności  i kompetencji społecznych) mają jedynie charakter pomocniczy i mogą zostać  zmienione.

[85]

            _ WSKAZÓWKA: liczba efektów uczenia się nie jest ściśle określona i raczej zależy od przedmiotu (np. teoretycznego albo praktycznego), formy i liczby godzin zajęć.

[86]

            _ WSKAZÓWKA: efekty uczenia się są właściwe dla danego przedmiotu i określają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne jakie zakładamy osiągnąć w ramach realizacji wszystkich zaplanowanych zajęć. Ich autorami i realizatorami są prowadzący zajęcia. Należy pamiętać, by efekty uczenia sformułować w sposób pozwalający na ich pełną realizację (faktycznie osiągnięte) przez treści programowe zawarte w tabeli pkt nr 4. części II sylabusa.

[87]

            _ WSKAZÓWKA: kierunkowe efekty uczenia się wraz z przypisanymi do nich odniesieniami do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji każdy Wykładowca przygotowujący sylabus otrzyma w postaci dokumentu elektronicznego, by z łatwością mógł wybrać te odpowiadające efektom dla przedmiotu, który prowadzi.

[88]

            _ WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei „K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”.

[89]

            _ WSKAZÓWKA: treści programowe są to zagadnienia (tematy) poruszane w czasie  zajęć. Ich liczba nie musi być równa liczbie godzin dydaktycznych danego przedmiotu, lecz powinna wynosić co najmniej 1/3. A zatem jeśli przedmiot liczy 30 godzin, liczba treści programowych powinna wynosić min. 10, choć może wynosić nawet 30. Decyzja w tym zakresie należy do wykładowcy.

[90]

            _ WSKAZÓWKA: na końcu wiersza/ów poszczególnych treści programowych należy przewidzieć kształtowanie umiejętności praktycznych z uwagi na praktyczny profil WSUS w tych sytuacjach, w których dane treści programowe można zrealizować również w formie ćwiczeń kształtujących umiejętności praktyczne.

[91]

            _ WSKAZÓWKA: po zsumowaniu – w całej kolumnie powinny znaleźć się wszystkie efekty uczenia sią dla przedmiotu. Jeden efekt – jeśli istnieje taka konieczność – może zostać przyporządkowany do kilku treści programowych.

[92]

            _ WSKAZÓWKA: przeliczenie punktów ECTS na liczbę godzin pracy studenta odbywa się zgodnie z założeniem, że 1 ECTS = 25 godzin. Np. jeśli przedmiot liczy 4 ECTS, to nakład pracy studenta musi wynieść 100 godzin, włączając godziny zrealizowane w czasie zajęć na uczelni. Pozostałą liczbę godzin (powstałą po odjęciu od całej puli godzin tych zrealizowanych w czasie zajęć) należy rozdysponować między poszczególne formy pracy ujęte w tabeli. Suma liczby godzin pracy i aktywności studentów studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym winna być taka sama. Zaplanowana mniejsza liczba godzin zajęć dla studentów niestacjonarnych z wykładowcą musi zostać zrekompensowana zwiększoną liczbą godzin pracy własnej.  W rezultacie liczba pkt ECTS będzie również taka sama dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.   

[93]

            _ WSKAZÓWKA: nie wszystkie efekty uczenia się muszą zostać zrealizowane w czasie zajęć – część można realizować w ramach pracy poza zajęciami. Niektóre efekty mogą być realizowane zarówno w czasie zajęć, jak i w ramach innych form aktywności studenta.

[94] WSKAZÓWKA: Sekcja ta ma charakter bardziej ogólny niż sekcja następna, tj. poświęcona efektom uczenia się. Cel zajęć należy ująć opisowo, wykorzystując od 300 do 2000 znaków ze spacjami, czyli od około 3 do 10 zdań przeciętnej długości. Cele mogą być wyrażane takimi określeniami, jak: Celem przedmiotu jest… przekazanie wiedzy o… zapoznanie studentów z… przybliżenie problematyki… opanowanie przez studentów… możliwość przedyskutowania kwestii związanych z… nauczenie studentów… przećwiczenie ze studentami… umożliwienia spotkania z praktykami w dziedzinie… systematyczny wykład najważniejszych teorii z zakresu…).

 

[95] WSKAZÓWKA: zamieszczone w tabeli sformułowania mają jedynie charakter pomocniczy i mogą zostać  zmienione.

[96] WSKAZÓWKA: liczba efektów uczenia się nie jest ściśle określona i raczej zależy od liczby godzin przedmiotu. Dla przedmiotu liczącego mniej niż 15 godzin wystarczą 2 efekty z wiedzy, 3 z umiejętności i 2 z kompetencji społecznych. Dla przedmiotu liczącego powyżej 15 godzin wymaga się co najmniej 3 efektów z wiedzy, 4 z umiejętności oraz  3 z kompetencji społecznych.

[97] WSKAZÓWKA: efekty uczenia się są właściwe dla danego przedmiotu i stanowią rezultat, jaki chcemy osiągnąć w ramach realizacji wszystkich zajęć. Ich autorami są prowadzący zajęcia.

[98] WSKAZÓWKA: kierunkowe efekty uczenia się wraz z przypisanymi do nich odniesieniami do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji każdy Wykładowca przygotowujący sylabus otrzyma w postaci dokumentu elektronicznego, by z łatwością mógł wybrać te odpowiadające efektom dla przedmiotu, który prowadzi.

[99] WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei „K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”.

[100] WSKAZÓWKA: treści programowe są to tematy poruszane w czasie  zajęć. Ich liczba nie musi być równa liczbie godzin dydaktycznych danego przedmiotu, lecz powinna wynosić co najmniej 1/3. A zatem jeśli przedmiot liczy 30 godzin, liczba treści programowych powinna wynosić min. 10, choć może wynosić nawet 30. Decyzja w tym zakresie należy do wykładowcy.

[101] WSKAZÓWKA: po zsumowaniu – w całej kolumnie powinny znaleźć się wszystkie efekty uczenia sią dla przedmiotu. Jeden efekt – jeśli istnieje taka konieczność – może zostać przyporządkowany do kilku treści programowych.

[102] WSKAZÓWKA: przeliczenie punktów ECTS na liczbę godzin pracy studenta odbywa się zgodnie z założeniem, że 1 ECTS = 25-30 godzin (wg uznania prowadzącego). Np. jeśli przedmiot liczy 4 ECTS, to nakład pracy studenta musi wynieść 100-120 godzin, włączając godziny zrealizowane w czasie zajęć na uczelni. Pozostałą liczbę godzin (powstałą po odjęciu od całej puli godzin tych zrealizowanych w czasie zajęć) należy rozdysponować między poszczególne formy pracy ujęte w tabeli. Np. jeśli przyjmiemy, że przedmiot mający 4 ECTS równy jest 100 h pracy, należy od tej wartości odjąć godziny  realizowane przez wykładowcę w sali (tj. 100 – 30 = 70), a następnie uzyskany wynik (70 h) rozdysponować między poszczególne aktywności studenta.

[103] WSKAZÓWKA: Sekcja ta ma charakter bardziej ogólny niż sekcja następna, tj. poświęcona efektom uczenia się. Cel zajęć należy ująć opisowo, wykorzystując od 300 do 2000 znaków ze spacjami, czyli od około 3 do 10 zdań przeciętnej długości. Cele mogą być wyrażane takimi określeniami, jak: Celem przedmiotu jest… przekazanie wiedzy o… zapoznanie studentów z… przybliżenie problematyki… opanowanie przez studentów… możliwość przedyskutowania kwestii związanych z… nauczenie studentów… przećwiczenie ze studentami… umożliwienia spotkania z praktykami w dziedzinie… systematyczny wykład najważniejszych teorii z zakresu…).

 

[104] WSKAZÓWKA: zamieszczone w tabelach sformułowania dla poszczególnych efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności  i kompetencji społecznych) mają jedynie charakter pomocniczy i mogą zostać  zmienione.

[105] WSKAZÓWKA: liczba efektów uczenia się nie jest ściśle określona i raczej zależy od przedmiotu (np. teoretycznego albo praktycznego), formy i liczby godzin zajęć.

[106] WSKAZÓWKA: efekty uczenia się są właściwe dla danego przedmiotu i określają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne jakie zakładamy osiągnąć w ramach realizacji wszystkich zaplanowanych zajęć. Ich autorami i realizatorami są prowadzący zajęcia. Należy pamiętać, by efekty uczenia sformułować w sposób pozwalający na ich pełną realizację (faktycznie osiągnięte) przez treści programowe zawarte w tabeli pkt nr 4. części II sylabusa.

[107] WSKAZÓWKA: kierunkowe efekty uczenia się wraz z przypisanymi do nich odniesieniami do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji każdy Wykładowca przygotowujący sylabus otrzyma w postaci dokumentu elektronicznego, by z łatwością mógł wybrać te odpowiadające efektom dla przedmiotu, który prowadzi.

[108] WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei „K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”.

[109] WSKAZÓWKA: treści programowe są to zagadnienia (tematy) poruszane w czasie  zajęć. Ich liczba nie musi być równa liczbie godzin dydaktycznych danego przedmiotu, lecz powinna wynosić co najmniej 1/3. A zatem jeśli przedmiot liczy 30 godzin, liczba treści programowych powinna wynosić min. 10, choć może wynosić nawet 30. Decyzja w tym zakresie należy do wykładowcy.

[110] WSKAZÓWKA: na końcu wiersza/ów poszczególnych treści programowych należy przewidzieć kształtowanie umiejętności praktycznych z uwagi na praktyczny profil WSUS w tych sytuacjach, w których dane treści programowe można zrealizować również w formie ćwiczeń kształtujących umiejętności praktyczne.

[111] WSKAZÓWKA: po zsumowaniu – w całej kolumnie powinny znaleźć się wszystkie efekty uczenia sią dla przedmiotu. Jeden efekt – jeśli istnieje taka konieczność – może zostać przyporządkowany do kilku treści programowych.

[112] WSKAZÓWKA: przeliczenie punktów ECTS na liczbę godzin pracy studenta odbywa się zgodnie z założeniem, że 1 ECTS = 25 godzin. Np. jeśli przedmiot liczy 4 ECTS, to nakład pracy studenta musi wynieść 100 godzin, włączając godziny zrealizowane w czasie zajęć na uczelni. Pozostałą liczbę godzin (powstałą po odjęciu od całej puli godzin tych zrealizowanych w czasie zajęć) należy rozdysponować między poszczególne formy pracy ujęte w tabeli. Suma liczby godzin pracy i aktywności studentów studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym winna być taka sama. Zaplanowana mniejsza liczba godzin zajęć dla studentów niestacjonarnych z wykładowcą musi zostać zrekompensowana zwiększoną liczbą godzin pracy własnej.  W rezultacie liczba pkt ECTS będzie również taka sama dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.   

[113] WSKAZÓWKA: mowa o efektach uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji określonych w części II pkt 3 sylabusa przedmiotu.

[114] WSKAZÓWKA: nie wszystkie efekty uczenia się muszą zostać zrealizowane w czasie zajęć – część można realizować w ramach pracy poza zajęciami. Niektóre efekty mogą być realizowane zarówno w czasie zajęć, jak i w ramach innych form aktywności studenta.

[115] WSKAZÓWKA: Sekcja ta ma charakter bardziej ogólny niż sekcja następna, tj. poświęcona efektom uczenia się. Cel zajęć należy ująć opisowo, wykorzystując od 300 do 2000 znaków ze spacjami, czyli od około 3 do 10 zdań przeciętnej długości. Cele mogą być wyrażane takimi określeniami, jak: Celem przedmiotu jest… przekazanie wiedzy o… zapoznanie studentów z… przybliżenie problematyki… opanowanie przez studentów… możliwość przedyskutowania kwestii związanych z… nauczenie studentów… przećwiczenie ze studentami… umożliwienia spotkania z praktykami w dziedzinie… systematyczny wykład najważniejszych teorii z zakresu…).

 

[116] WSKAZÓWKA: zamieszczone w tabelach sformułowania dla poszczególnych efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności  i kompetencji społecznych) mają jedynie charakter pomocniczy i mogą zostać  zmienione.

[117] WSKAZÓWKA: liczba efektów uczenia się nie jest ściśle określona i raczej zależy od przedmiotu (np. teoretycznego albo praktycznego), formy i liczby godzin zajęć.

[118] WSKAZÓWKA: efekty uczenia się są właściwe dla danego przedmiotu i określają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne jakie zakładamy osiągnąć w ramach realizacji wszystkich zaplanowanych zajęć. Ich autorami i realizatorami są prowadzący zajęcia. Należy pamiętać, by efekty uczenia sformułować w sposób pozwalający na ich pełną realizację (faktycznie osiągnięte) przez treści programowe zawarte w tabeli pkt nr 4. części II sylabusa.

[119] WSKAZÓWKA: kierunkowe efekty uczenia się wraz z przypisanymi do nich odniesieniami do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji każdy Wykładowca przygotowujący sylabus otrzyma w postaci dokumentu elektronicznego, by z łatwością mógł wybrać te odpowiadające efektom dla przedmiotu, który prowadzi.

[120] WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei „K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”.

[121] WSKAZÓWKA: treści programowe są to zagadnienia (tematy) poruszane w czasie  zajęć. Ich liczba nie musi być równa liczbie godzin dydaktycznych danego przedmiotu, lecz powinna wynosić co najmniej 1/3. A zatem jeśli przedmiot liczy 30 godzin, liczba treści programowych powinna wynosić min. 10, choć może wynosić nawet 30. Decyzja w tym zakresie należy do wykładowcy.

[122] WSKAZÓWKA: na końcu wiersza/ów poszczególnych treści programowych należy przewidzieć kształtowanie umiejętności praktycznych z uwagi na praktyczny profil WSUS w tych sytuacjach, w których dane treści programowe można zrealizować również w formie ćwiczeń kształtujących umiejętności praktyczne.

[123] WSKAZÓWKA: po zsumowaniu – w całej kolumnie powinny znaleźć się wszystkie efekty uczenia sią dla przedmiotu. Jeden efekt – jeśli istnieje taka konieczność – może zostać przyporządkowany do kilku treści programowych.

[124] WSKAZÓWKA: przeliczenie punktów ECTS na liczbę godzin pracy studenta odbywa się zgodnie z założeniem, że 1 ECTS = 25 godzin. Np. jeśli przedmiot liczy 4 ECTS, to nakład pracy studenta musi wynieść 100 godzin, włączając godziny zrealizowane w czasie zajęć na uczelni. Pozostałą liczbę godzin (powstałą po odjęciu od całej puli godzin tych zrealizowanych w czasie zajęć) należy rozdysponować między poszczególne formy pracy ujęte w tabeli. Suma liczby godzin pracy i aktywności studentów studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym winna być taka sama. Zaplanowana mniejsza liczba godzin zajęć dla studentów niestacjonarnych z wykładowcą musi zostać zrekompensowana zwiększoną liczbą godzin pracy własnej.  W rezultacie liczba pkt ECTS będzie również taka sama dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.   

[125] WSKAZÓWKA: mowa o efektach uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji określonych w części II pkt 3 sylabusa przedmiotu.

[126] WSKAZÓWKA: nie wszystkie efekty uczenia się muszą zostać zrealizowane w czasie zajęć – część można realizować w ramach pracy poza zajęciami. Niektóre efekty mogą być realizowane zarówno w czasie zajęć, jak i w ramach innych form aktywności studenta.

[127]WSKAZÓWKA: Sekcja ta ma charakter bardziej ogólny niż sekcja następna, tj. poświęcona efektom uczenia się. Cel zajęć należy ująć opisowo, wykorzystując od 300 do 2000 znaków ze spacjami, czyli od około 3 do 10 zdań przeciętnej długości. Cele mogą być wyrażane takimi określeniami, jak: Celem przedmiotu jest… przekazanie wiedzy o… zapoznanie studentów z… przybliżenie problematyki… opanowanie przez studentów… możliwość przedyskutowania kwestii związanych z… nauczenie studentów… przećwiczenie ze studentami… umożliwienia spotkania z praktykami w dziedzinie… systematyczny wykład najważniejszych teorii z zakresu…).

 

[128]WSKAZÓWKA:zamieszczone w tabelach sformułowania dla poszczególnych efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności  i kompetencji społecznych) mają jedynie charakter pomocniczy i mogą zostać  zmienione.

[129]WSKAZÓWKA: liczba efektów uczenia się nie jest ściśle określona i raczej zależy od przedmiotu (np. teoretycznego albo praktycznego), formy i liczby godzin zajęć.

[130]WSKAZÓWKA: efekty uczenia się są właściwe dla danego przedmiotu i określają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne jakie zakładamy osiągnąć w ramach realizacji wszystkich zaplanowanych zajęć. Ich autorami i realizatorami są prowadzący zajęcia. Należy pamiętać, by efekty uczenia sformułować w sposób pozwalający na ich pełną realizację (faktycznie osiągnięte) przez treści programowe zawarte w tabeli pkt nr 4. części II sylabusa.

[131]WSKAZÓWKA:kierunkowe efekty uczenia się wraz z przypisanymi do nich odniesieniami do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji każdy Wykładowca przygotowujący sylabus otrzyma w postaci dokumentu elektronicznego, by z łatwością mógł wybrać te odpowiadające efektom dla przedmiotu, który prowadzi.

[132]WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei „K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”.

[133]WSKAZÓWKA: treści programowe są to zagadnienia (tematy) poruszane w czasie  zajęć. Ich liczba nie musi być równa liczbie godzin dydaktycznych danego przedmiotu, lecz powinna wynosić co najmniej 1/3. A zatem jeśli przedmiot liczy 30 godzin, liczba treści programowych powinna wynosić min. 10, choć może wynosić nawet 30. Decyzja w tym zakresie należy do wykładowcy.

[134]WSKAZÓWKA: na końcu wiersza/ów poszczególnych treści programowych należy przewidzieć kształtowanie umiejętności praktycznych z uwagi na praktyczny profil WSUS w tych sytuacjach, w których dane treści programowe można zrealizować również w formie ćwiczeń kształtujących umiejętności praktyczne.

[135]WSKAZÓWKA:po zsumowaniu – w całej kolumnie powinny znaleźć się wszystkie efekty uczenia sią dla przedmiotu. Jeden efekt – jeśli istnieje taka konieczność – może zostać przyporządkowany do kilku treści programowych.

[136]WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei „K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”.

[137]WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei „K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”.

[138]WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei „K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”.

[139]WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei „K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”.

[140]WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei „K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”.

[141]WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei „K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”.

[142]WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei „K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”.

[143]WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei „K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”.

[144]WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei „K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”.

[145]WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei „K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”.

[146]WSKAZÓWKA:przeliczenie punktów ECTS na liczbę godzin pracy studenta odbywa się zgodnie z założeniem, że 1 ECTS = 25 godzin. Np. jeśli przedmiot liczy 4 ECTS, to nakład pracy studenta musi wynieść 100 godzin, włączając godziny zrealizowane w czasie zajęć na uczelni. Pozostałą liczbę godzin (powstałą po odjęciu od całej puli godzin tych zrealizowanych w czasie zajęć) należy rozdysponować między poszczególne formy pracy ujęte w tabeli. Suma liczby godzin pracy i aktywności studentów studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym winna być taka sama. Zaplanowana mniejsza liczba godzin zajęć dla studentów niestacjonarnych z wykładowcą musi zostać zrekompensowana zwiększoną liczbą godzin pracy własnej.  W rezultacie liczba pkt ECTS będzie również taka sama dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.   

[147]WSKAZÓWKA: mowa o efektach uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji określonych w części II pkt 3 sylabusa przedmiotu.

[148]WSKAZÓWKA:nie wszystkie efekty uczenia się muszą zostać zrealizowane w czasie zajęć – część można realizować w ramach pracy poza zajęciami. Niektóre efekty mogą być realizowane zarówno w czasie zajęć, jak i w ramach innych form aktywności studenta.

[149] WSKAZÓWKA: Sekcja ta ma charakter bardziej ogólny niż sekcja następna, tj. poświęcona efektom uczenia się. Cel zajęć należy ująć opisowo, wykorzystując od 300 do 2000 znaków ze spacjami, czyli od około 3 do 10 zdań przeciętnej długości. Cele mogą być wyrażane takimi określeniami, jak: Celem przedmiotu jest… przekazanie wiedzy o… zapoznanie studentów z… przybliżenie problematyki… opanowanie przez studentów… możliwość przedyskutowania kwestii związanych z… nauczenie studentów… przećwiczenie ze studentami… umożliwienia spotkania z praktykami w dziedzinie… systematyczny wykład najważniejszych teorii z zakresu…).

 

[150] WSKAZÓWKA: zamieszczone w tabelach sformułowania dla poszczególnych efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności  i kompetencji społecznych) mają jedynie charakter pomocniczy i mogą zostać  zmienione.

[151] WSKAZÓWKA: liczba efektów uczenia się nie jest ściśle określona i raczej zależy od przedmiotu (np. teoretycznego albo praktycznego), formy i liczby godzin zajęć.

[152] WSKAZÓWKA: efekty uczenia się są właściwe dla danego przedmiotu i określają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne jakie zakładamy osiągnąć w ramach realizacji wszystkich zaplanowanych zajęć. Ich autorami i realizatorami są prowadzący zajęcia. Należy pamiętać, by efekty uczenia sformułować w sposób pozwalający na ich pełną realizację (faktycznie osiągnięte) przez treści programowe zawarte w tabeli pkt nr 4. części II sylabusa.

[153] WSKAZÓWKA: kierunkowe efekty uczenia się wraz z przypisanymi do nich odniesieniami do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji każdy Wykładowca przygotowujący sylabus otrzyma w postaci dokumentu elektronicznego, by z łatwością mógł wybrać te odpowiadające efektom dla przedmiotu, który prowadzi.

[154] WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei „K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”.

[155] WSKAZÓWKA: treści programowe są to zagadnienia (tematy) poruszane w czasie  zajęć. Ich liczba nie musi być równa liczbie godzin dydaktycznych danego przedmiotu, lecz powinna wynosić co najmniej 1/3. A zatem jeśli przedmiot liczy 30 godzin, liczba treści programowych powinna wynosić min. 10, choć może wynosić nawet 30. Decyzja w tym zakresie należy do wykładowcy.

[156] WSKAZÓWKA: na końcu wiersza/ów poszczególnych treści programowych należy przewidzieć kształtowanie umiejętności praktycznych z uwagi na praktyczny profil WSUS w tych sytuacjach, w których dane treści programowe można zrealizować również w formie ćwiczeń kształtujących umiejętności praktyczne.

[157] WSKAZÓWKA: po zsumowaniu – w całej kolumnie powinny znaleźć się wszystkie efekty uczenia sią dla przedmiotu. Jeden efekt – jeśli istnieje taka konieczność – może zostać przyporządkowany do kilku treści programowych.

[158] WSKAZÓWKA: przeliczenie punktów ECTS na liczbę godzin pracy studenta odbywa się zgodnie z założeniem, że 1 ECTS = 25 godzin. Np. jeśli przedmiot liczy 4 ECTS, to nakład pracy studenta musi wynieść 100 godzin, włączając godziny zrealizowane w czasie zajęć na uczelni. Pozostałą liczbę godzin (powstałą po odjęciu od całej puli godzin tych zrealizowanych w czasie zajęć) należy rozdysponować między poszczególne formy pracy ujęte w tabeli. Suma liczby godzin pracy i aktywności studentów studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym winna być taka sama. Zaplanowana mniejsza liczba godzin zajęć dla studentów niestacjonarnych z wykładowcą musi zostać zrekompensowana zwiększoną liczbą godzin pracy własnej.  W rezultacie liczba pkt ECTS będzie również taka sama dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.   

[159] WSKAZÓWKA: mowa o efektach uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji określonych w części II pkt 3 sylabusa przedmiotu.

[160] WSKAZÓWKA: nie wszystkie efekty uczenia się muszą zostać zrealizowane w czasie zajęć – część można realizować w ramach pracy poza zajęciami. Niektóre efekty mogą być realizowane zarówno w czasie zajęć, jak i w ramach innych form aktywności studenta.

[161] WSKAZÓWKA: Sekcja ta ma charakter bardziej ogólny niż sekcja następna, tj. poświęcona efektom uczenia się. Cel zajęć należy ująć opisowo, wykorzystując od 300 do 2000 znaków ze spacjami, czyli od około 3 do 10 zdań przeciętnej długości. Cele mogą być wyrażane takimi określeniami, jak: Celem przedmiotu jest… przekazanie wiedzy o… zapoznanie studentów z… przybliżenie problematyki… opanowanie przez studentów… możliwość przedyskutowania kwestii związanych z… nauczenie studentów… przećwiczenie ze studentami… umożliwienia spotkania z praktykami w dziedzinie… systematyczny wykład najważniejszych teorii z zakresu…).

 

[162] WSKAZÓWKA: zamieszczone w tabelach sformułowania dla poszczególnych efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności  i kompetencji społecznych) mają jedynie charakter pomocniczy i mogą zostać  zmienione.

[163] WSKAZÓWKA: liczba efektów uczenia się nie jest ściśle określona i raczej zależy od przedmiotu (np. teoretycznego albo praktycznego), formy i liczby godzin zajęć.

[164] WSKAZÓWKA: efekty uczenia się są właściwe dla danego przedmiotu i określają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne jakie zakładamy osiągnąć w ramach realizacji wszystkich zaplanowanych zajęć. Ich autorami i realizatorami są prowadzący zajęcia. Należy pamiętać, by efekty uczenia sformułować w sposób pozwalający na ich pełną realizację (faktycznie osiągnięte) przez treści programowe zawarte w tabeli pkt nr 4. części II sylabusa.

[165] WSKAZÓWKA: kierunkowe efekty uczenia się wraz z przypisanymi do nich odniesieniami do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji każdy Wykładowca przygotowujący sylabus otrzyma w postaci dokumentu elektronicznego, by z łatwością mógł wybrać te odpowiadające efektom dla przedmiotu, który prowadzi.

[166] WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei „K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”.

[167] WSKAZÓWKA: treści programowe są to zagadnienia (tematy) poruszane w czasie  zajęć. Ich liczba nie musi być równa liczbie godzin dydaktycznych danego przedmiotu, lecz powinna wynosić co najmniej 1/3. A zatem jeśli przedmiot liczy 30 godzin, liczba treści programowych powinna wynosić min. 10, choć może wynosić nawet 30. Decyzja w tym zakresie należy do wykładowcy.

[168] WSKAZÓWKA: na końcu wiersza/ów poszczególnych treści programowych należy przewidzieć kształtowanie umiejętności praktycznych z uwagi na praktyczny profil WSUS w tych sytuacjach, w których dane treści programowe można zrealizować również w formie ćwiczeń kształtujących umiejętności praktyczne.

[169] WSKAZÓWKA: po zsumowaniu – w całej kolumnie powinny znaleźć się wszystkie efekty uczenia sią dla przedmiotu. Jeden efekt – jeśli istnieje taka konieczność – może zostać przyporządkowany do kilku treści programowych.

[170] WSKAZÓWKA: przeliczenie punktów ECTS na liczbę godzin pracy studenta odbywa się zgodnie z założeniem, że 1 ECTS = 25 godzin. Np. jeśli przedmiot liczy 4 ECTS, to nakład pracy studenta musi wynieść 100 godzin, włączając godziny zrealizowane w czasie zajęć na uczelni. Pozostałą liczbę godzin (powstałą po odjęciu od całej puli godzin tych zrealizowanych w czasie zajęć) należy rozdysponować między poszczególne formy pracy ujęte w tabeli. Suma liczby godzin pracy i aktywności studentów studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym winna być taka sama. Zaplanowana mniejsza liczba godzin zajęć dla studentów niestacjonarnych z wykładowcą musi zostać zrekompensowana zwiększoną liczbą godzin pracy własnej.  W rezultacie liczba pkt ECTS będzie również taka sama dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.   

[171] WSKAZÓWKA: mowa o efektach uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji określonych w części II pkt 3 sylabusa przedmiotu.

[172] WSKAZÓWKA: nie wszystkie efekty uczenia się muszą zostać zrealizowane w czasie zajęć – część można realizować w ramach pracy poza zajęciami. Niektóre efekty mogą być realizowane zarówno w czasie zajęć, jak i w ramach innych form aktywności studenta.

[173] WSKAZÓWKA: nie wszystkie efekty uczenia się muszą zostać zrealizowane w czasie zajęć – część można realizować w ramach pracy poza zajęciami. Niektóre efekty mogą być realizowane zarówno w czasie zajęć, jak i w ramach innych form aktywności studenta.

[174] WSKAZÓWKA: Sekcja ta ma charakter bardziej ogólny niż sekcja następna, tj. poświęcona efektom uczenia się. Cel zajęć należy ująć opisowo, wykorzystując od 300 do 2000 znaków ze spacjami, czyli od około 3 do 10 zdań przeciętnej długości. Cele mogą być wyrażane takimi określeniami, jak: Celem przedmiotu jest… przekazanie wiedzy o… zapoznanie studentów z… przybliżenie problematyki… opanowanie przez studentów… możliwość przedyskutowania kwestii związanych z… nauczenie studentów… przećwiczenie ze studentami… umożliwienia spotkania z praktykami w dziedzinie… systematyczny wykład najważniejszych teorii z zakresu…).

 

[175] WSKAZÓWKA: zamieszczone w tabelach sformułowania dla poszczególnych efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności  i kompetencji społecznych) mają jedynie charakter pomocniczy i mogą zostać  zmienione.

[176] WSKAZÓWKA: liczba efektów uczenia się nie jest ściśle określona i raczej zależy od przedmiotu (np. teoretycznego albo praktycznego), formy i liczby godzin zajęć.

[177] WSKAZÓWKA: efekty uczenia się są właściwe dla danego przedmiotu i określają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne jakie zakładamy osiągnąć w ramach realizacji wszystkich zaplanowanych zajęć. Ich autorami i realizatorami są prowadzący zajęcia. Należy pamiętać, by efekty uczenia sformułować w sposób pozwalający na ich pełną realizację (faktycznie osiągnięte) przez treści programowe zawarte w tabeli pkt nr 4. części II sylabusa.

[178] WSKAZÓWKA: kierunkowe efekty uczenia się wraz z przypisanymi do nich odniesieniami do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji każdy Wykładowca przygotowujący sylabus otrzyma w postaci dokumentu elektronicznego, by z łatwością mógł wybrać te odpowiadające efektom dla przedmiotu, który prowadzi.

[179] WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei „K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”.

[180] WSKAZÓWKA: treści programowe są to zagadnienia (tematy) poruszane w czasie  zajęć. Ich liczba nie musi być równa liczbie godzin dydaktycznych danego przedmiotu, lecz powinna wynosić co najmniej 1/3. A zatem jeśli przedmiot liczy 30 godzin, liczba treści programowych powinna wynosić min. 10, choć może wynosić nawet 30. Decyzja w tym zakresie należy do wykładowcy.

[181] WSKAZÓWKA: na końcu wiersza/ów poszczególnych treści programowych należy przewidzieć kształtowanie umiejętności praktycznych z uwagi na praktyczny profil WSUS w tych sytuacjach, w których dane treści programowe można zrealizować również w formie ćwiczeń kształtujących umiejętności praktyczne.

[182] WSKAZÓWKA: po zsumowaniu – w całej kolumnie powinny znaleźć się wszystkie efekty uczenia sią dla przedmiotu. Jeden efekt – jeśli istnieje taka konieczność – może zostać przyporządkowany do kilku treści programowych.

[183] WSKAZÓWKA: przeliczenie punktów ECTS na liczbę godzin pracy studenta odbywa się zgodnie z założeniem, że 1 ECTS = 25 godzin. Np. jeśli przedmiot liczy 4 ECTS, to nakład pracy studenta musi wynieść 100 godzin, włączając godziny zrealizowane w czasie zajęć na uczelni. Pozostałą liczbę godzin (powstałą po odjęciu od całej puli godzin tych zrealizowanych w czasie zajęć) należy rozdysponować między poszczególne formy pracy ujęte w tabeli. Suma liczby godzin pracy i aktywności studentów studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym winna być taka sama. Zaplanowana mniejsza liczba godzin zajęć dla studentów niestacjonarnych z wykładowcą musi zostać zrekompensowana zwiększoną liczbą godzin pracy własnej.  W rezultacie liczba pkt ECTS będzie również taka sama dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.   

[184] WSKAZÓWKA: mowa o efektach uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji określonych w części II pkt 3 sylabusa przedmiotu.

[185] WSKAZÓWKA: nie wszystkie efekty uczenia się muszą zostać zrealizowane w czasie zajęć – część można realizować w ramach pracy poza zajęciami. Niektóre efekty mogą być realizowane zarówno w czasie zajęć, jak i w ramach innych form aktywności studenta.

[186]WSKAZÓWKA: Sekcja ta ma charakter bardziej ogólny niż sekcja następna, tj. poświęcona efektom uczenia się. Cel zajęć należy ująć opisowo, wykorzystując od 300 do 2000 znaków ze spacjami, czyli od około 3 do 10 zdań przeciętnej długości. Cele mogą być wyrażane takimi określeniami, jak: Celem przedmiotu jest… przekazanie wiedzy o… zapoznanie studentów z… przybliżenie problematyki… opanowanie przez studentów… możliwość przedyskutowania kwestii związanych z… nauczenie studentów… przećwiczenie ze studentami… umożliwienia spotkania z praktykami w dziedzinie… systematyczny wykład najważniejszych teorii z zakresu…).

 

[187]WSKAZÓWKA:zamieszczone w tabelach sformułowania dla poszczególnych efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności  i kompetencji społecznych) mają jedynie charakter pomocniczy i mogą zostać  zmienione.

[188]WSKAZÓWKA: liczba efektów uczenia się nie jest ściśle określona i raczej zależy od przedmiotu (np. teoretycznego albo praktycznego), formy i liczby godzin zajęć.

[189]WSKAZÓWKA: efekty uczenia się są właściwe dla danego przedmiotu i określają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne jakie zakładamy osiągnąć w ramach realizacji wszystkich zaplanowanych zajęć. Ich autorami i realizatorami są prowadzący zajęcia. Należy pamiętać, by efekty uczenia sformułować w sposób pozwalający na ich pełną realizację (faktycznie osiągnięte) przez treści programowe zawarte w tabeli pkt nr 4. części II sylabusa.

[190]WSKAZÓWKA:kierunkowe efekty uczenia się wraz z przypisanymi do nich odniesieniami do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji każdy Wykładowca przygotowujący sylabus otrzyma w postaci dokumentu elektronicznego, by z łatwością mógł wybrać te odpowiadające efektom dla przedmiotu, który prowadzi.

[191]WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei „K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”.

[192]WSKAZÓWKA: treści programowe są to zagadnienia (tematy) poruszane w czasie  zajęć. Ich liczba nie musi być równa liczbie godzin dydaktycznych danego przedmiotu, lecz powinna wynosić co najmniej 1/3. A zatem jeśli przedmiot liczy 30 godzin, liczba treści programowych powinna wynosić min. 10, choć może wynosić nawet 30. Decyzja w tym zakresie należy do wykładowcy.

[193]WSKAZÓWKA: na końcu wiersza/ów poszczególnych treści programowych należy przewidzieć kształtowanie umiejętności praktycznych z uwagi na praktyczny profil WSUS w tych sytuacjach, w których dane treści programowe można zrealizować również w formie ćwiczeń kształtujących umiejętności praktyczne.

[194]WSKAZÓWKA:po zsumowaniu – w całej kolumnie powinny znaleźć się wszystkie efekty uczenia sią dla przedmiotu. Jeden efekt – jeśli istnieje taka konieczność – może zostać przyporządkowany do kilku treści programowych.

[195]WSKAZÓWKA:przeliczenie punktów ECTS na liczbę godzin pracy studenta odbywa się zgodnie z założeniem, że 1 ECTS = 25 godzin. Np. jeśli przedmiot liczy 4 ECTS, to nakład pracy studenta musi wynieść 100 godzin, włączając godziny zrealizowane w czasie zajęć na uczelni. Pozostałą liczbę godzin (powstałą po odjęciu od całej puli godzin tych zrealizowanych w czasie zajęć) należy rozdysponować między poszczególne formy pracy ujęte w tabeli. Suma liczby godzin pracy i aktywności studentów studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym winna być taka sama. Zaplanowana mniejsza liczba godzin zajęć dla studentów niestacjonarnych z wykładowcą musi zostać zrekompensowana zwiększoną liczbą godzin pracy własnej.  W rezultacie liczba pkt ECTS będzie również taka sama dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.   

[196]WSKAZÓWKA: mowa o efektach uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji określonych w części II pkt 3 sylabusa przedmiotu.

[197]WSKAZÓWKA:nie wszystkie efekty uczenia się muszą zostać zrealizowane w czasie zajęć – część można realizować w ramach pracy poza zajęciami. Niektóre efekty mogą być realizowane zarówno w czasie zajęć, jak i w ramach innych form aktywności studenta.

[198] WSKAZÓWKA: Sekcja ta ma charakter bardziej ogólny niż sekcja następna, tj. poświęcona efektom uczenia się. Cel zajęć należy ująć opisowo, wykorzystując od 300 do 2000 znaków ze spacjami, czyli od około 3 do 10 zdań przeciętnej długości. Cele mogą być wyrażane takimi określeniami, jak: Celem przedmiotu jest… przekazanie wiedzy o… zapoznanie studentów z… przybliżenie problematyki… opanowanie przez studentów… możliwość przedyskutowania kwestii związanych z… nauczenie studentów… przećwiczenie ze studentami… umożliwienia spotkania z praktykami w dziedzinie… systematyczny wykład najważniejszych teorii z zakresu…).

 

[199] WSKAZÓWKA: zamieszczone w tabeli sformułowania mają jedynie charakter pomocniczy i mogą zostać  zmienione.

[200] WSKAZÓWKA: liczba efektów uczenia się nie jest ściśle określona i raczej zależy od liczby godzin przedmiotu. Dla przedmiotu liczącego mniej niż 15 godzin wystarczą 2 efekty z wiedzy, 3 z umiejętności i 2 z kompetencji społecznych. Dla przedmiotu liczącego powyżej 15 godzin wymaga się co najmniej 3 efektów z wiedzy, 4 z umiejętności oraz  3 z kompetencji społecznych.

[201] WSKAZÓWKA: efekty uczenia się są właściwe dla danego przedmiotu i stanowią rezultat, jaki chcemy osiągnąć w ramach realizacji wszystkich zajęć. Ich autorami są prowadzący zajęcia.

[202] WSKAZÓWKA: kierunkowe efekty uczenia się wraz z przypisanymi do nich odniesieniami do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji każdy Wykładowca przygotowujący sylabus otrzyma w postaci dokumentu elektronicznego, by z łatwością mógł wybrać te odpowiadające efektom dla przedmiotu, który prowadzi.

[203] WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei „K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”.

[204] WSKAZÓWKA: treści programowe są to tematy poruszane w czasie  zajęć. Ich liczba nie musi być równa liczbie godzin dydaktycznych danego przedmiotu, lecz powinna wynosić co najmniej 1/3. A zatem jeśli przedmiot liczy 30 godzin, liczba treści programowych powinna wynosić min. 10, choć może wynosić nawet 30. Decyzja w tym zakresie należy do wykładowcy.

[205] WSKAZÓWKA: po zsumowaniu – w całej kolumnie powinny znaleźć się wszystkie efekty uczenia sią dla przedmiotu. Jeden efekt – jeśli istnieje taka konieczność – może zostać przyporządkowany do kilku treści programowych.

[206] WSKAZÓWKA: przeliczenie punktów ECTS na liczbę godzin pracy studenta odbywa się zgodnie z założeniem, że 1 ECTS = 25-30 godzin (wg uznania prowadzącego). Np. jeśli przedmiot liczy 4 ECTS, to nakład pracy studenta musi wynieść 100-120 godzin, włączając godziny zrealizowane w czasie zajęć na uczelni. Pozostałą liczbę godzin (powstałą po odjęciu od całej puli godzin tych zrealizowanych w czasie zajęć) należy rozdysponować między poszczególne formy pracy ujęte w tabeli. Np. jeśli przyjmiemy, że przedmiot mający 4 ECTS równy jest 100 h pracy, należy od tej wartości odjąć godziny  realizowane przez wykładowcę w sali (tj. 100 – 30 = 70), a następnie uzyskany wynik (70 h) rozdysponować między poszczególne aktywności studenta.

[207] WSKAZÓWKA: Sekcja ta ma charakter bardziej ogólny niż sekcja następna, tj. poświęcona efektom uczenia się. Cel zajęć należy ująć opisowo, wykorzystując od 300 do 2000 znaków ze spacjami, czyli od około 3 do 10 zdań przeciętnej długości. Cele mogą być wyrażane takimi określeniami, jak: Celem przedmiotu jest… przekazanie wiedzy o… zapoznanie studentów z… przybliżenie problematyki… opanowanie przez studentów… możliwość przedyskutowania kwestii związanych z… nauczenie studentów… przećwiczenie ze studentami… umożliwienia spotkania z praktykami w dziedzinie… systematyczny wykład najważniejszych teorii z zakresu…).

 

[208] WSKAZÓWKA: zamieszczone w tabelach sformułowania dla poszczególnych efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności  i kompetencji społecznych) mają jedynie charakter pomocniczy i mogą zostać  zmienione.

[209] WSKAZÓWKA: liczba efektów uczenia się nie jest ściśle określona i raczej zależy od przedmiotu (np. teoretycznego albo praktycznego), formy i liczby godzin zajęć.

[210] WSKAZÓWKA: efekty uczenia się są właściwe dla danego przedmiotu i określają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne jakie zakładamy osiągnąć w ramach realizacji wszystkich zaplanowanych zajęć. Ich autorami i realizatorami są prowadzący zajęcia. Należy pamiętać, by efekty uczenia sformułować w sposób pozwalający na ich pełną realizację (faktycznie osiągnięte) przez treści programowe zawarte w tabeli pkt nr 4. części II sylabusa.

[211] WSKAZÓWKA: kierunkowe efekty uczenia się wraz z przypisanymi do nich odniesieniami do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji każdy Wykładowca przygotowujący sylabus otrzyma w postaci dokumentu elektronicznego, by z łatwością mógł wybrać te odpowiadające efektom dla przedmiotu, który prowadzi.

[212] WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei „K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”.

[213] WSKAZÓWKA: treści programowe są to zagadnienia (tematy) poruszane w czasie  zajęć. Ich liczba nie musi być równa liczbie godzin dydaktycznych danego przedmiotu, lecz powinna wynosić co najmniej 1/3. A zatem jeśli przedmiot liczy 30 godzin, liczba treści programowych powinna wynosić min. 10, choć może wynosić nawet 30. Decyzja w tym zakresie należy do wykładowcy.

[214] WSKAZÓWKA: na końcu wiersza/ów poszczególnych treści programowych należy przewidzieć kształtowanie umiejętności praktycznych z uwagi na praktyczny profil WSUS w tych sytuacjach, w których dane treści programowe można zrealizować również w formie ćwiczeń kształtujących umiejętności praktyczne.

[215] WSKAZÓWKA: po zsumowaniu – w całej kolumnie powinny znaleźć się wszystkie efekty uczenia sią dla przedmiotu. Jeden efekt – jeśli istnieje taka konieczność – może zostać przyporządkowany do kilku treści programowych.

[216] WSKAZÓWKA: przeliczenie punktów ECTS na liczbę godzin pracy studenta odbywa się zgodnie z założeniem, że 1 ECTS = 25 godzin. Np. jeśli przedmiot liczy 4 ECTS, to nakład pracy studenta musi wynieść 100 godzin, włączając godziny zrealizowane w czasie zajęć na uczelni. Pozostałą liczbę godzin (powstałą po odjęciu od całej puli godzin tych zrealizowanych w czasie zajęć) należy rozdysponować między poszczególne formy pracy ujęte w tabeli. Suma liczby godzin pracy i aktywności studentów studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym winna być taka sama. Zaplanowana mniejsza liczba godzin zajęć dla studentów niestacjonarnych z wykładowcą musi zostać zrekompensowana zwiększoną liczbą godzin pracy własnej.  W rezultacie liczba pkt ECTS będzie również taka sama dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.   

[217] WSKAZÓWKA: mowa o efektach uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji określonych w części II pkt 3 sylabusa przedmiotu.

[218] WSKAZÓWKA: nie wszystkie efekty uczenia się muszą zostać zrealizowane w czasie zajęć – część można realizować w ramach pracy poza zajęciami. Niektóre efekty mogą być realizowane zarówno w czasie zajęć, jak i w ramach innych form aktywności studenta.

[219] WSKAZÓWKA: Sekcja ta ma charakter bardziej ogólny niż sekcja następna, tj. poświęcona efektom uczenia się. Cel zajęć należy ująć opisowo, wykorzystując od 300 do 2000 znaków ze spacjami, czyli od około 3 do 10 zdań przeciętnej długości. Cele mogą być wyrażane takimi określeniami, jak: Celem przedmiotu jest… przekazanie wiedzy o… zapoznanie studentów z… przybliżenie problematyki… opanowanie przez studentów… możliwość przedyskutowania kwestii związanych z… nauczenie studentów… przećwiczenie ze studentami… umożliwienia spotkania z praktykami w dziedzinie… systematyczny wykład najważniejszych teorii z zakresu…).

 

[220] WSKAZÓWKA: zamieszczone w tabelach sformułowania dla poszczególnych efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności  i kompetencji społecznych) mają jedynie charakter pomocniczy i mogą zostać  zmienione.

[221] WSKAZÓWKA: liczba efektów uczenia się nie jest ściśle określona i raczej zależy od przedmiotu (np. teoretycznego albo praktycznego), formy i liczby godzin zajęć.

[222] WSKAZÓWKA: efekty uczenia się są właściwe dla danego przedmiotu i określają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne jakie zakładamy osiągnąć w ramach realizacji wszystkich zaplanowanych zajęć. Ich autorami i realizatorami są prowadzący zajęcia. Należy pamiętać, by efekty uczenia sformułować w sposób pozwalający na ich pełną realizację (faktycznie osiągnięte) przez treści programowe zawarte w tabeli pkt nr 4. części II sylabusa.

[223] WSKAZÓWKA: kierunkowe efekty uczenia się wraz z przypisanymi do nich odniesieniami do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji każdy Wykładowca przygotowujący sylabus otrzyma w postaci dokumentu elektronicznego, by z łatwością mógł wybrać te odpowiadające efektom dla przedmiotu, który prowadzi.

[224] WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei „K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”.

[225] WSKAZÓWKA: treści programowe są to zagadnienia (tematy) poruszane w czasie  zajęć. Ich liczba nie musi być równa liczbie godzin dydaktycznych danego przedmiotu, lecz powinna wynosić co najmniej 1/3. A zatem jeśli przedmiot liczy 30 godzin, liczba treści programowych powinna wynosić min. 10, choć może wynosić nawet 30. Decyzja w tym zakresie należy do wykładowcy.

[226] WSKAZÓWKA: na końcu wiersza/ów poszczególnych treści programowych należy przewidzieć kształtowanie umiejętności praktycznych z uwagi na praktyczny profil WSUS w tych sytuacjach, w których dane treści programowe można zrealizować również w formie ćwiczeń kształtujących umiejętności praktyczne.

[227] WSKAZÓWKA: po zsumowaniu – w całej kolumnie powinny znaleźć się wszystkie efekty uczenia sią dla przedmiotu. Jeden efekt – jeśli istnieje taka konieczność – może zostać przyporządkowany do kilku treści programowych.

[228] WSKAZÓWKA: przeliczenie punktów ECTS na liczbę godzin pracy studenta odbywa się zgodnie z założeniem, że 1 ECTS = 25 godzin. Np. jeśli przedmiot liczy 4 ECTS, to nakład pracy studenta musi wynieść 100 godzin, włączając godziny zrealizowane w czasie zajęć na uczelni. Pozostałą liczbę godzin (powstałą po odjęciu od całej puli godzin tych zrealizowanych w czasie zajęć) należy rozdysponować między poszczególne formy pracy ujęte w tabeli. Suma liczby godzin pracy i aktywności studentów studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym winna być taka sama. Zaplanowana mniejsza liczba godzin zajęć dla studentów niestacjonarnych z wykładowcą musi zostać zrekompensowana zwiększoną liczbą godzin pracy własnej.  W rezultacie liczba pkt ECTS będzie również taka sama dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.   

[229] WSKAZÓWKA: mowa o efektach uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji określonych w części II pkt 3 sylabusa przedmiotu.

[230] WSKAZÓWKA: nie wszystkie efekty uczenia się muszą zostać zrealizowane w czasie zajęć – część można realizować w ramach pracy poza zajęciami. Niektóre efekty mogą być realizowane zarówno w czasie zajęć, jak i w ramach innych form aktywności studenta.

Tekst akapitu:

 • tekst 

 • tekst

 • tekst

 • tekst

Dodatkowe informacje

Tekst do kontaktu:

Mail: wsus@wsus.pl

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym budynku przy ulicy Wierzbięcice 1, w pobliżu Dworca PKP, Galerii Avenida oraz Starego Browaru. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content