Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Polityka jakości kształcenia

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza świadoma swoich obowiązków wobec społeczeństwa oraz środowiska akademickiego zwraca szczególna uwagę na podejście projakościowe w realizowaniu swojej misji edukacyjnej, tak w zakresie kształcenia, jak i działalności naukowo-badawczej.

Celem strategicznym Polityki jakości kształcenia jest zapewnienie edukacji na jak najwyższym poziomie, tak aby absolwenci Wyższej szkoły Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne na najwyższym poziomie oraz zgodne z wymaganiami współczesności.

Chcemy, aby nasi absolwenci oprócz wiedzy prezentowali wysokie standardy etyczne oraz poczucie zaangażowania społecznego.

Uczelnia przyjmuje podejście projakościowe we wszystkich  podejmowanych  przez siebie działaniach uznając konieczność ciągłego doskonalenia elementów objętych Wewnętrznym systemem zapewnienia  jakości kształcenia.

Swoje cele Uczelnia opiera o:

– realizację procesu kształcenia zgodnego z Polskimi i Europejskimi Ramami Kwalifikacji

– przekazywanie  wiedzy opartej na aktualnym stanie nauki

– doskonalenie i rozszerzanie oferty edukacyjnej

– modernizowanie metod dydaktycznych i zaplecza edukacyjnego

– podnoszenie kwalifikacji kadry badawczo-dydaktycznej

– współpracę z przedstawicielami studentów w zakresie związanym z doskonaleniem procesu kształcenia

– współpracę z przedstawicielami interesariuszy zewnętrznych w zakresie doskonalenia programów nauczania i współpracy z lokalnym otoczeniem zewnętrznym

– ciągłe rozwijanie współpracy międzynarodowej mające na celu podnoszenie jakości procesu umiędzynarodowienia edukacji

– dostęp do informacji o programie studiów i warunkach ich realizacji oraz osiąganych efektów uczenia się.

Polityka jakości kształcenia WSUS jest zgodna z misją i strategią WSUS oraz zostaje podana do powszechnej wiadomości.

Efekty uczenia się DiKS  I stopnia

Efekty uczenia się Prawo

 

 

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia WSUS 

 • 1
 1. Zadaniem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w WSUS jest inicjowanie i koordynacja działań dążących do doskonalenie jakości kształcenia na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów.
 2. Doskonalenie jakości kształcenia to cykliczny proces składający się z następujących rodzajów działań:

1) Monitorowanie procesu kształcenia i obsługi studentów;

2) Analiza wyniku monitoringu;

3) Planowanie i wdrażanie działań naprawczych, doskonalących i modernizujących

 • 2
 1. Strukturę organizacyjną uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia stanowią:
  • Pełnomocnik rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia,
  • Międzywydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
  • Wydziałowe Komisje ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 2. Rektor powołuje
  • Pełnomocnika rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia
  • Członków Międzywydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 3. Dziekan powołuje członków Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.
 • 3
 1. Pełnomocnik rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia (zwany dalej Pełnomocnikiem) pełni funkcję przewodniczącego Międzywydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 2. Pełnomocnik odpowiada za koordynację działań w zakresie zapewnienia jakości kształcenia w WSUS
 3. Pełnomocnik składa rektorowi w terminie do 30 listopada raport z oceny funkcjonowania uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia za poprzedni rok akademicki oraz przedstawia materiały merytoryczne i wnioski.
 • 4
 1. W skład Międzywydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia wchodzą: 1) przewodniczący – pełnomocnik rektora ds. zapewnienia jakości kształcenia

2)  członkowie:

 1. Dziekani
 2. Prodziekani
 3. Przedstawiciele pracowników dydaktycznych z poszczególnych kierunków
 4. Przedstawiciel Biura karier I praktyk
 5. Pełnomocnik rektora ds. kontaktów zagranicznych i programu Erasmus +
 6. Przedstawiciel studentów
 7. Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
 8. Do zadań Międzywydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia należy w szczególności:
  • proponowanie rozwiązań dotyczących jakości kształcenia możliwych do zastosowania w skali całej Uczelni
  • standaryzowanie i ocena działania prac Wydziałowych Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia
  • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zapewnienia jakości kształcenia oraz ich aktualizacja
  • opracowywanie jednolitych wzorcowych procedur oceny jakości kształcenia oraz wzorów dokumentów dla umożliwienia porównywalności poszczególnych aspektów działania wydziałów,
  • opracowywanie projektów ankiet studenckich i analiza wyników prowadzonej ankietyzacji,
  • opracowywanie corocznego raportu z oceny funkcjonowania uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz informowanie dziekanów o konkluzjach w nich zawartych,
  • opracowywanie rekomendacji oraz przykładów dobrych praktyk dziekanów w zakresie zapewnienia jakości kształcenia,

8)  wspieranie akcji promujących doskonalenie jakości kształcenia.

 • 5
 1. W skład Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia wchodzą:

1)  przewodniczący – dziekan

2)  członkowie:

 1. Pracownicy dydaktyczni każdego z kierunków;
 2. Przedstawiciele studentów;
 3. Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych.
 1. Do zadań Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia należy w szczególności:
 • monitorowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w zakresie realizacji koncepcji kierunku kształcenia, organizacji i przebiegu procesu kształcenia, w tym monitoring programów studiów, oceny osiąganych efektów uczenia się, proces dyplomowania; umiędzynarodowienia procesu kształcenia, współpracy z otoczeniem zewnętrznym, zasobów kadrowych i materialnych, infrastruktury dydaktycznej, wsparcia studentów w procesie uczenia się, badanie kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej, analizę działalności naukowej                 i artystycznej w jednostce i zaangażowania w nią studentów, a także w zakresie systemu obiegu i udostępniania informacji,
 • przedstawianie propozycji działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia na wydziale,
 • analiza wyników prowadzonej przez studentów na wydziale ankietyzacji
 • wdrażanie na wydziale opracowanych przez Międzywydziałową Komisję ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia procedur i wzorów dokumentacji służących doskonaleniu jakości kształcenia,
 • wdrażanie rozwiązań, rekomendacji oraz dobrych praktyk podnoszących jakość kształcenia,
 • przedstawianie sprawozdania za poprzedni rok akademicki efektów działania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia Radzie Wydziału oraz Międzywydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w terminie do 31 października.
 • 6

W przypadku, gdy student będący członkiem Międzywydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia lub Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia ukończy studia/ zostanie skreślony z listy studentów lub zrezygnuje                    z pełnienia funkcji odpowiedni Samorząd niezwłocznie wskazuje proponowanego kandydata w jego miejsce.

 • 7
 1. Międzywydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia obradują na posiedzeniach.
 2. Z posiedzeń sporządzane są protokoły podpisywane przez przewodniczącego Komisji.
 3. Uchwały Międzywydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 4. Posiedzenia mogą być przeprowadzane, a uchwały podejmowane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
  • Transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym miedzy jego uczestnikami,
  • Wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku,
  • Z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Międzywydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunkach artystycznych:

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Zespół Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej:

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Zespół Prawa:

Rada Biblioteczna:

organy dyscyplinarne:

Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich

Komisja Dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich:

Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów:

Komisja Dyscyplinarna ds. studentów:

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. studentów

© All rights reserved

Skip to content