Program studiów 2021

       Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu
z dnia 28.04.2021 r.

 

 

 

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA – DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
I. Charakterystyka studiów:


Nazwa kierunku

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Poziom kształcenia

6 poziom Polskich Ram Kwalifikacji

Profil kształcenia

praktyczny

Typ studiów:

Studia licencjackie (6 semestrów)

Tryb studiów

Studia stacjonarne, studia niestacjonarne

Sumaryczna liczba punktów konieczna do ukończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego

Sp. Dz st.192/ns.190
sp. MIiNM s 188/ns.185

sp. KSwZB ns.183

Nadawany tytuł

licencjat

Dziedzina i dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina:
nauki o komunikacji społecznej i mediach

 

Spójność kierunku studiów z misją Uczelni:

 

Prowadzenie studiów z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej wpisuje się bezpośrednio w misję Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza. Kierunek ten bowiem odzwierciedla dążenia, które legły u podstaw powołania Uczelni przez jej założyciela, a obecnie patrona – dążeniami tymi było łączenie wiedzy z praktyką, która zmienia rzeczywistość, co literalnie znajduje swój wyraz w misji uczelni. Jak bowiem czytamy, szkoła „powołana została z umiłowania kultury i sztuki (architektura wnętrz, wzornictwo), pragnienia sprawnego kierowania instytucjami mającymi wpływ na rzeczywistość (zarządzanie i prawo) oraz współkreowania przestrzeni medialnej (dziennikarstwo i komunikacja społeczna)”.
Program kierunku zapewnia studentowi wszechstronny rozwój. Obok kształcenia kierunkowego student realizuje program wybranej przez siebie specjalności.

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie studenta do pracy w zespole. Wykształcenie odpowiedzialnego, świadomego dziennikarza.

 

 

 

 

  1. Zestawienie odniesień efektów kierunkowych

Efekty uczenia się zostały zdefiniowane w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

 

Kod efektu uczenia się

Efekty uczenia się

Odniesienie do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji

W zakresie WIEDZY

KD_W01

Ma wiedzę o charakterze nauk społecznych i humanistycznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk.

P6S_WG

KD_W02

Ma wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji komunikowania społecznego.

P6S_WG,

P6S_WK

KD_W03

Ma wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w odniesieniu do krajowych i międzynarodowych systemów medialnych.

P6S_WK

KD_W04

Ma wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych, w tym pogłębioną wiedzę na temat więzi komunikacyjnych, relacji na rynku mediów, zna rządzące nimi prawidłowości.

P6S_WK

KD_W05

Ma wiedzę o człowieku jako podmiocie struktur społecznych oraz zasadach jego funkcjonowania i komunikowania w życiu społecznym.

P6S_WG

KD_W06

Zna wybrane metody i narzędzia pracy dziennikarza, redaktora, rzecznika prasowego oraz podmiotów funkcjonujących w sferze komunikacji społecznej.

P6S_WG

KD_W07

Ma wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł organizujących struktury medialne i instytucje społeczne, w tym administracji publicznej oraz sektora mediów komercyjnych, a także o ich podstawach prawnych, metodach i sposobach działania.

P6S_WG

KD_W08

Ma wiedzę o procesach zmian wybranych struktur i instytucji społecznych (w tym systemów medialnych oraz podmiotów stanowiących społeczne otoczenie tych systemów), zna rządzące nimi prawidłowości.

P6S_WG,

P6S_WK

KD_W09

Ma wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur, instytucji i więzi w obszarze komunikacji społecznej oraz o ich historycznej ewolucji.

P6S_WG

KD_W10

Zna pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

P6S_WG

KD_W11

Zna ogólne zasady rozwoju przedsiębiorczości, narzędzi komunikacji, ma wiedzę z zakresu funkcjonowania systemów medialnych.

P6S_WG

KD_W12

Zna specyfikę komunikacji marketingowej zarówno w mediach tradycyjnych, jak i mediach cyfrowych, specyfikę konstruowania w nich przekazu informacji, opinii.

P6S_WG

KD_W13

Wie, czym jest komunikacja międzykulturowa oraz jakie znaczenie mają różnice międzykulturowe w budowaniu efektywnej komunikacji.

P6S_WG

    

 

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI

KD_U01

Potrafi prawidłowo obserwować, interpretować zjawiska społeczne, bieżące wydarzenia oraz rozpoznawać praktyczne znaczenie relacji pomiędzy nimi, jak i następstw.

P6S_UW

KD_U02

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania w praktyce przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych, bieżących wydarzeń, z punktu widzenia komunikacji społecznej oraz formułować własne opinie na ten temat.

P6S_UW

KD_U03

Potrafi zauważyć i ocenić zmiany w strukturach medialnych, zawartości merytorycznej, prognozować ich skutki w relacjach nadawca-odbiorca.

P6S_UW

KD_U04

Prawidłowo posługuje się narzędziami z zakresu komunikacji społecznej i pracy dziennikarskiej, redakcyjnej, w celu rozwiązania i opisania konkretnych problemów, wydarzeń.

P6S_UW

KD_U05

Posiada umiejętność weryfikacji i wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych obszarach komunikacji społecznej i dziennikarstwa z uwzględnieniem umiejętności nabytych w trakcie praktyk zawodowych.

P6S_UW

KD_U06

Posiada umiejętność proponowania rozwiązań konkretnego problemu dotyczącego pracy dziennikarskiej, redakcyjnej, także w sytuacjach kryzysowych, potrafi to opisać, ocenić.

P6S_UW

KD_U07

Posiada umiejętność rzetelnego researchu, analizy zgromadzonej treści, przygotowania typowych materiałów dziennikarskich i strategii komunikacyjnych.

P6S_UW

KD_U08

Posiada umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzone o umiejętność praktycznej oceny tych zjawisk w obszarze komunikacji społecznej i dziennikarstwa.

P6S_UW

KD_U09

Ma umiejętności językowe w zakresie przygotowania prac pisemnych w języku polskim i języku obcym właściwych dla kierunku dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

P6S_UW,

P6S_UO

KD_U10

Ma umiejętności językowe w zakresie przygotowania typowych wystąpień ustnych i pisemnych w języku polskim i języku obcym właściwych dla kierunku dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

P6S_UK

KD_U11

Potrafi projektować strategię komunikacji marketingowej z wykorzystaniem nowoczesnych form transmitowania informacji.

P6S_UK

KD_U12

Potrafi wykorzystywać wiedzę na temat innych kultur w skutecznej komunikacji.

P6S_UW, P6S_UK

 

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

KD_K01

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

P6S_KK,

P6S_KO

KD_K02

Potrafi komunikować się w sposób przystępny i zrozumiały z osobami z różnych grup społecznych i zawodowych.

P6S_KO

KD_K03

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania i przełożyć to na konkretne działania.

P6S_KK,

P6S_KO

KD_K04

Posługuje się wiedzą z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej z zachowaniem zasad etyki właściwych dla swojej roli zawodowej.

P6S_KO

KD_K05

Umie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów z zakresu komunikacji społecznej i dziennikarstwa uwzględniając różnorodne aspekty praktyczne.

P6S_KO

KD_K06

Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności.

P6S_KK

KD_K07

Potrafi myśleć i działać indywidualnie i w zespole w sposób przedsiębiorczy, efektywnie zarządzać czasem i informacją.

P6S_KO

KD_K08

Rozumie znaczenie nowoczesnych mediów w przekazywaniu komunikatów o charakterze społecznym i komercyjnym, w kształtowaniu opinii publicznej.

P6S_KO

KD_K09

Ma świadomość różnic międzykulturowych oraz ich roli w porozumiewaniu się.

P6S_KO

KD_K10

Wykazuje postawę szacunku i zainteresowania wobec innych kultur, innych poglądów.

P6S_KO

 

Objaśnienie stosowanych oznaczeń:
KD – kod efektu uczenia się (K) dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (D)
W – kategoria wiedzy w efektach uczenia się
U – kategoria umiejętności w efektach uczenia się
K – kategoria kompetencji społecznych w efektach uczenia się
01, 02, 03… – numer efektu uczenia się
P6S – poziom szósty Polskiej Ramy Kwalifikacji (tj. dla studiów I stopnia)
P6S_W – charakterystyki w zakresie wiedzy (+G – głębia i zakres, lub K – kontekst)
P6S_U – charakterystyki w zakresie umiejętności(+W – wykorzystanie wiedzy, lub K – komunikowanie się, lub O – organizacja pracy, lub U – uczenie się)
P6S_K – charakterystyki w zakresie kompetencji społecznych (+K – krytyczna ocena, lub O – odpowiedzialność, lub R – rola zawodowa)


III. Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych w trakcie całego cyklu kształcenia (opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się)
przedmiotowe efekty uczenia się i formie ich weryfikacji określają prowadzący zajęcia.
Są one opisane w sylabusach.

Program studiów zakłada stosowanie różnych metod nauczania, które umożliwiają Studentowi osiągnięcie zdefiniowanych efektów uczenia się, jak wykład (forma przekazywania wiedzy, podczas której często wykorzystuje się multimedia), ćwiczenia (forma zajęć, podczas której rozwijane są umiejętności praktyczne), lektorat (podnoszenie kompetencji językowych przy pomocy projektów, prezentacji, rozmów), seminarium dyplomowe (konsultacje z mentorem wzbogacone o warsztaty, dyskusje)

Weryfikacja odbywa się poprzez:
– prace etapowe (realizowane w trakcie studiów jak kolokwia, referaty, prezentacje, projekty)
– zaliczenia i zaliczenia z oceną (kryteria oceniania uwzględnione w karcie przedmiotu)
– egzaminy z przedmiotu (forma ustna, pisemna, testowa lub praktyczna zawarta w
  karcie przedmiotu)

– wymianę międzynarodową studentów (nabyta wiedza, umiejętności, kompetencje w kontekście pobytu w uczelni partnerskiej)
– praktyki studenckie (uzyskane efekty uczenia się podczas realizacji praktyk studenckich, weryfikacja następuje zgodnie z regulaminem praktyk i studenckich)
– proces dyplomowania (praca oceniana przez promotora i recenzenta, egzamin oceniany przez członków komisji)

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kierunku jest świadomy występujących zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych. Potrafi je interpretować. Zna zasady funkcjonowania i rolę mediów w społeczeństwie. Odznacza się wysoką sprawnością językową, posługuje się różnymi gatunkami dziennikarskimi. Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne, kompetencje społeczne z zakresu komunikacji społecznej i dziennikarstwa.
Po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia jest zdolny do podjęcia studiów drugiego stopnia jak i studiów podyplomowych.

 

 

 

 

  1. Plan studiów

studia stacjonarne

Specjalność – Dziennikarska

 

 

I rok

1 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.        

Historia Polski XX i XXI wieku

30

 

 

Egzamin

6

2.

Socjologia ogólna

30

 

 

Egzamin

5

3.

Ekonomia w praktyce

15

15

 

Egzamin

5

4.

Technologie informacyjne

 

30

 

  Zal.(ocena)

2

5.

Przysposobienie biblioteczne

 

2

 

Zaliczenie

1

6.

Lektorat j. angielskiego

 

 

24

Zal.(ocena)

2

7.

BHP

8

 

 

Zaliczenie

1

8.

 Public Relations

20

 

 

Zal.(ocena)

4

9.

Kreowanie roli społecznej dziennikarza

 

20

 

Zaliczenie

3

10

Kultura fizyczna

 

30

 

Zal.(ocena)

Razem 224 godziny zajęć 

103

97

24

 

29

 

2 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

 

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Podstawy prawa

20

 

 

Zal.(ocena)

3

2.

Kultura języka

 

30

 

Zal.(ocena)

5

3.

Nauka o komunikowaniu

20

20

 

Egzamin

9

4.

Komputer w pracy dziennikarza

 

30

 

Zal.(ocena)

3

5.

Lektorat języka angielskiego

 

 

24

Zal.(ocena)

2

6.

Wprowadzenie do marketingu internetowego

 

 

20

Zal.(ocena)

2

7.

Podstawy politologii

26

 

 

Zal.(ocena)

3

8.

Kultura fizyczna

 

30

 

Zal. (ocena)

Razem  220  godzin zajęć 

66

110

44

 

27

Ogółem na I roku 444  godzin zajęć

169

207

68

 

56

 

 

II rok

3 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.        

Historia mediów

60

 

 

Egzamin

5

2.        

Polski system medialny

30

 

 

Zal.(ocena)

4

3.        

Komunikacja niewerbalna

 

18

 

Zal. (ocena)

4

4.

Komunikacja medialna

 

20

 

Zaliczenie

3

5.

Wprowadzenie do marketingu politycznego

30

 

 

Zaliczenie

3

6.

Organizacja pracy w redakcji

 

30

 

    Zal.(ocena)

3

7.

Lektorat języka angielskiego

 

 

24

Zal.(ocena)

2

8.

E-komunikacja

 

 

20

Zal.(ocena)

3

9.

Metody wizualizacji informacji

 

20

 

Zal. (ocena)

3

10.

Przedmiot dla specjalności

Dziennikarskie źródła informacji

 

20

 

Zal. (ocena)

3

Razem w semestrze 272  godziny zajęć

120

108

44

 

33

 

4 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

 

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.        

Prawo mediów

30

 

 

Egzamin

5

2.        

Ochrona własności intelektualnej

30

 

 

Egzamin

5

3.        

Lektorat języka angielskiego

 

 

24

Egzamin

2

4.        

Lektorat mediów

 

24

 

Zal. (ocena)

2

    5.

Warsztat rzecznika prasowego

 

15

 

Zal.(ocena)

3

   6.

Przedmiot dla specjalności:
Prasoznawstwo

10

 

20

Zal.(ocena)

3

 7.

Przedmiot dla specjalności:

Współczesne systemy polityczne

30

 

 

Egzamin

4

     8.

Przedmiot do wyboru:
– Podstawy filozofii
– Podstawy estetyki

30

 

 

Zal (ocena)

5

     9.

Studenckie praktyki zawodowe

 

300

 

Zaliczenie

10

Razem w semestrze  513 godzin zajęć

130

339

44

 

39

Ogółem na II roku 785 godzin zajęć 

250

447

88

 

72

 

III rok

5 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.        

Systemy medialne na świecie

30

 

 

Egzamin

4

2.        

Warsztat dziennikarski

 

45

 

    Zal.(ocena)

4

3.        

UE i jej instytucje

30

 

 

Egzamin

3

4.        

Przedmiot do wyboru:
(2 do wyboru):
– informacja

– sprawozdanie

– reportaż

– felieton i komentarz

 

2×14

 

Zal.(ocena)

2×2

5.        

Lektorat mediów

 

 

24

Zal. (ocena)

2

6.        

Human centered design

 

20

 

Zal. (ocena)

2

7.        

Social media

 

20

 

Zal. (ocena)

2

8.        

Przedmiot dla specjalności:
Dziennikarstwo radiowe

 

20

 

Zal.(ocena)

4

9.        

Warsztaty doradztwa zawodowego
– psychologiczne strategie wyznaczania
i realizacji celów

 

 

8

Zaliczenie

1

10.     

Warsztaty doradztwa zawodowego – współczesne wyzwania rynku pracy

 

 

8

Zaliczenie

1

11.     

Studencka praktyka zawodowa

 

150

 

Zaliczenie

5

Razem w semestrze  383  godziny zajęć 

60

283

40

 

32

 

6 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.        

Etyka dziennikarska

30

 

 

Zal.(ocena)

3

2.        

Konsultacje dyplomowe

 

 

45

Zaliczenie

10

    3.

Przedmiot do wyboru:
(2 do wyboru)

– komentarz

– artykuł publicystyczny

– recenzja

– wywiad

 

2×14

 

Zal.(ocena)

2×2

4.

Przedmiot do wyboru
– Wolność słowa w mediach

– Retoryka i erystyka

10

5

 

zaliczenie

2

 5.

Przedmiot dla specjalności:
Lektorat mediów

 

 

24

Zal. (ocena)

2

6.

Przedmiot dla specjalności:
Literatura XX I XXI w.  w pracy dziennikarza

 

 

15

Zal. (ocena)

2

7.

Studencka praktyka zawodowa

 

270

 

 

9

Razem w semestrze   427  godzin zajęć 

40

303

84

 

32

Ogółem na III roku   810   godzin zajęć

100

586

124

 

64

Ogółem w trakcie studiów 2039 godzin zajęć

519

1240

280

 

192

         

 

 

Specjalność – Marketing internetowy i nowe media

 

I rok

1 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Historia Polski XX i XXI wieku

30

 

 

Egzamin

6

2.

Socjologia ogólna

30

 

 

Egzamin

5

3.

Ekonomia w praktyce

15

15

 

Egzamin

5

4.

Technologie informacyjne

 

30

 

  Zal.(ocena)

2

5.

Przysposobienie biblioteczne

 

2

 

Zaliczenie

1

6.

Lektorat j. angielskiego

 

 

24

Zal.(ocena)

2

7.

BHP

8

 

 

Zaliczenie

1

8.

Public Relations

20

 

 

Zal.(ocena)

4

9.

Kreowanie roli społecznej dziennikarza

 

20

 

Zaliczenie

3

10.

Kultura fizyczna

 

30

 

Zal. (ocena)

Razem 224 godziny zajęć 

103

97

24

 

29

 

2 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

 

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Podstawy prawa

20

 

 

Zal.(ocena)

3

2.

Kultura języka

 

30

 

Zal.(ocena)

5

3.

Nauka o komunikowaniu

20

20

 

Egzamin

9

4.

Komputer w pracy dziennikarza

 

30

 

Zal.(ocena)

3

5.

Lektorat języka angielskiego

 

 

24

Zal.(ocena)

2

6.

Podstawy politologii

26

 

 

Zal.(ocena)

3

7.

Wprowadzenie do marketingu internetowego

 

 

20

Zal.(ocena)

2

8.

Kultura fizyczna

 

30

 

Zal. (ocena)

Razem 220  godzin zajęć

66

110

44

 

27

Ogółem na I roku 444 godzin zajęć

169

207

68

 

56

 

II rok

3 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Historia mediów

60

 

 

Egzamin

5

2.

Polski system medialny

30

 

 

Zal.(ocena)

4

3.

Komunikacja niewerbalna

 

18

 

Zal.(ocena)

4

4.        

Komunikacja medialna

 

20

 

zaliczenie

3

5.        

Wprowadzenie do marketingu politycznego

30

 

 

zaliczenie

3

6.

Organizacja pracy w redakcji

 

30

 

    Zal.(ocena)

3

7.

Lektorat języka angielskiego

 

 

24

Zal.(ocena)

2

8.

E-komunikacja

 

 

20

Zal.(ocena)

3

9.

Metody wizualizacji informacji

 

20

 

Zal. (ocena)

3

Razem w semestrze 252   godziny zajęć

120

88

44

 

30

 

4 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

 

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Prawo mediów

30

 

 

Egzamin

5

2.

Ochrona własności intelektualnej

30

 

 

Egzamin

5

3.

Lektorat języka angielskiego

 

 

24

Egzamin

2

4.

Lektorat mediów

 

24

 

Zal. (ocena)

2

    5.

Warsztat rzecznika prasowego

 

15

 

Zal.(ocena)

3

6.

Przedmiot dla specjalności:

Kampania reklamowa w Internecie

 

 

26

Zal.(ocena)

3

     7.

Kultura fizyczna

 

30

 

Zal.(ocena)

     8.

Przedmiot do wyboru
– Wybrane zagadnienia z filozofii

– Wybrane zagadnienia z estetyki

30

 

 

Zal. (ocnea)

5

     9.

Studenckie praktyki zawodowe

 

300

 

Zaliczenie

10

Razem w semestrze 509 godzin zajęć

90

369

50

 

35

Ogółem na II roku 761  godzin zajęć

210

457

94

 

65

        

 

III rok

5 semestr

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Systemy medialne na świecie

30

 

 

Egzamin

4

2.

Warsztat dziennikarski

 

45

 

    Zal.(ocena)

4

3.

UE i jej instytucje

30

 

 

Egzamin

3

4.

Lektorat mediów

 

 

24

Zal. (ocena)

2

5.

Human centered design

 

20

 

Zal. (ocena)

2

6.

Social media

 

20

 

Zal. (ocena)

2

7.

Przedmiot do wyboru:
(2 do wyboru):
– informacja

– sprawozdanie

– reportaż

– felieton i komentarz

 

2×14

 

Zal.(ocena)

2×2

8.

Przedmiot dla specjalności
e-commerce

 

20

 

Zal.(ocena)

3

9.

Przedmiot dla specjalności:
Copywriting i content marketing

 

14

 

Zal.(ocena)

3

10.

Warsztaty doradztwa zawodowego
– psychologiczne strategie wyznaczania
i realizacji celów

 

 

8

Zaliczenie

1

11.

Warsztaty doradztwa zawodowego – współczesne wyzwania rynku pracy

 

 

8

Zaliczenie

1

Razem w semestrze  247   godzin zajęć

60

147

40

 

29

 

6 semestr

L.p

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Etyka dziennikarska

30

 

 

Zal.(ocena)

3

2.

Konsultacje dyplomowe

 

 

30

Zaliczenie

10

        3.

Przedmiot do wyboru:
(2 do wyboru)

– komentarz

– artykuł publicystyczny

– recenzja

– wywiad

 

2×14

 

Zal.(ocena)

2×2

4.

Przedmiot do wyboru
– Wolność słowa w mediach

– Retoryka i erystyka

10

5

 

zaliczenie

2

5.

Przedmiot dla specjalności:
Pozycjonowanie SEO

 

20

 

Zal. (ocena)

2

6.

Przedmiot dla specjalności:
Kampanie produktowe i usługowe

 

20

 

Zal. (ocena)

2

7.

Przedmiot dla specjalności:
Kreowanie marki

 

18

 

Zal. (ocena)

3

8.

Przedmiot dla specjalności:
Komunikacja marketingowa przez social media

 

20

 

Zal. (ocena)

2

8.

Studencka praktyka zawodowa

 

270

 

 

9

Razem w semestrze  451   godzin zajęć

40

381

30

 

37

Ogółem na III roku   698   godzin zajęć 

100

528

70

 

66

Ogółem w trakcie studiów  1903 godziny

479

1192

232

 

188

 

 

Studia niestacjonarne:

Specjalność – Dziennikarska

 

I rok

1 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Historia Polski XX i XXI wieku

18

 

 

Egzamin

6

2.

Socjologia ogólna

18

 

 

Egzamin

5

3.

Ekonomia w praktyce

10

8

 

Egzamin

5

4.

Technologie informacyjne

 

18

 

  Zal.(ocena)

2

5.

Przysposobienie biblioteczne

 

2

 

Zaliczenie

1

6.

Lektorat j. angielskiego

 

 

14

Zal.(ocena)

2

7.

BHP

8

 

 

Zaliczenie

1

8.

 Public Relations

15

 

 

Zal.(ocena)

4

9.

Kreowanie roli społecznej dziennikarza

 

15

 

Zaliczenie

3

Razem 126  godzin zajęć

69

43

14

 

29

 

2 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

 

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Podstawy prawa

14

 

 

Zal.(ocena)

3

2.

Kultura języka

 

20

 

Zal.(ocena)

5

3.

Nauka o komunikowaniu

12

12

 

Egzamin

9

4.

Komputer w pracy dziennikarza

 

15

 

Zal.(ocena)

3

5.

Lektorat języka angielskiego

 

 

14

Zal.(ocena)

2

6.

Wprowadzenie do marketingu internetowego

 

 

15

Zal.(ocena)

2

7.

Podstawy politologii

16

 

 

Zal.(ocena)

3

Razem  118  godzin zajęć

42

47

29

 

27

Ogółem na I roku 244 godziny zajęć

111

90

43

 

56

 

II rok

3 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

6.        

Historia mediów

36

 

 

Egzamin

5

7.        

Polski system medialny

18

 

 

Zal.(ocena)

4

8.        

Komunikacja niewerbalna

 

15

 

Zal. (ocena)

4

4.

Komunikacja medialna

 

12

 

Zaliczenie

3

4.

Wprowadzenie do marketingu politycznego

18

 

 

Zaliczenie

3

5.

Organizacja pracy w redakcji

 

15

 

    Zal.(ocena)

3

6.

Lektorat języka angielskiego

 

 

14

Zal.(ocena)

2

7.

E-komunikacja

 

 

14

Zal.(ocena)

3

8.

Metody wizualizacji informacji

 

15

 

Zal. (ocena)

3

9.

Przedmiot dla specjalności

Dziennikarskie źródła informacji

 

15

 

Zal. (ocena)

3

Razem w semestrze  172 godziny zajęć

72

72

28

 

33

 

4 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

 

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Prawo mediów

20

 

 

Egzamin

5

2.

Ochrona własności intelektualnej

18

 

 

Egzamin

5

3.

Lektorat języka angielskiego

 

 

 14

Egzamin

2

4.

Lektorat mediów

 

15

 

Zal. (ocena)

2

5.

Warsztat rzecznika prasowego

 

15

 

Zal.(ocena)

3

6.

Przedmiot dla specjalności:
Prasoznawstwo

10

 

10

Zal.(ocena)

3

7.

Przedmiot dla specjalności:

Współczesne systemy polityczne

18

 

 

Egzamin

4

8.

Przedmiot do wyboru:
– Podstawy filozofii
– Podstawy estetyki

18

 

 

Zal (ocena)

5

9.

Studenckie praktyki zawodowe

 

300

 

Zaliczenie

10

Razem w semestrze  438 godzin zajęć

84

330

24

 

39

Ogółem na II roku 610 godziny zajęć

156

402

52

 

72

 

III rok

5 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

12.     

Systemy medialne na świecie

18

 

 

Egzamin

4

13.     

Warsztat dziennikarski

 

25

 

    Zal.(ocena)

4

14.     

UE i jej instytucje

18

 

 

Egzamin

3

15.     

Przedmiot do wyboru:
(2 do wyboru):
– informacja

– sprawozdanie

– reportaż

– felieton i komentarz

 

2×14

 

Zal.(ocena)

2×2

16.     

Lektorat mediów

 

 

24

Zal. (ocena)

2

17.     

Human centered design

 

10

 

Zal. (ocena)

2

18.     

Social media

 

15

 

Zal. (ocena)

2

19.     

Przedmiot dla specjalności:
Dziennikarstwo radiowe

 

18

 

Zal.(ocena)

4

20.     

Warsztaty doradztwa zawodowego
– psychologiczne strategie wyznaczania
i realizacji celów

 

 

8

Zaliczenie

1

21.     

Warsztaty doradztwa zawodowego – współczesne wyzwania rynku pracy

 

 

8

Zaliczenie

1

22.     

Studencka praktyka zawodowa

 

150

 

Zaliczenie

5

Razem w semestrze  322  godziny zajęć

36

246

40

 

32

 

6 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

3.        

Etyka dziennikarska

18

 

 

Zal.(ocena)

3

4.        

Konsultacje dyplomowe

 

 

20

Zaliczenie

10

    3.

Przedmiot do wyboru:
(2 do wyboru)

– komentarz

– artykuł publicystyczny

– recenzja

– wywiad

 

2×14

 

Zal.(ocena)

2×2

4.

Przedmiot do wyboru
– Wolność słowa w mediach

– Retoryka i erystyka

10

5

 

zaliczenie

2

 5.

Przedmiot dla specjalności:
Lektorat mediów

 

 

15

Zal. (ocena)

2

6.

Przedmiot dla specjalności:
Literatura XX I XXI w.  w pracy dziennikarza

 

 

15

Zal. (ocena)

2

7.

Studencka praktyka zawodowa

 

270

 

 

9

Razem w semestrze  381   godzin zajęć

28

303

50

 

32

Ogółem na III roku   703   godziny zajęć

64

549

90

 

64

Ogółem w trakcie studiów 1557  godzin zajęć

331

1041

185

 

192

         

 

 

Specjalność – Marketing internetowy i nowe media

 

I rok

1 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

9.        

Historia Polski XX i XXI wieku

18

 

 

Egzamin

6

2.

Socjologia ogólna

18

 

 

Egzamin

5

3.

Ekonomia w praktyce

10

8

 

Egzamin

5

4.

Technologie informacyjne

 

18

 

  Zal.(ocena)

2

5.

Przysposobienie biblioteczne

 

2

 

Zaliczenie

1

6.

Lektorat j. angielskiego

 

 

14

Zal.(ocena)

2

7.

BHP

8

 

 

Zaliczenie

1

8.

Public Relations

15

 

 

Zal.(ocena)

4

9.

Kreowanie roli społecznej dziennikarza

 

15

 

Zaliczenie

3

Razem 126  godzin zajęć

69

43

14

 

29

 

 

2 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

 

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Podstawy prawa

14

 

 

Zal.(ocena)

3

2.

Kultura języka

 

20

 

Zal.(ocena)

5

3.

Nauka o komunikowaniu

12

12

 

Egzamin

9

4.

Komputer w pracy dziennikarza

 

15

 

Zal.(ocena)

3

5.

Lektorat języka angielskiego

 

 

14

Zal.(ocena)

2

6.

Podstawy politologii

16

 

 

Zal.(ocena)

3

7.

Wprowadzenie do marketingu internetowego

 

 

15

Zal.(ocena)

2

Razem  118  godzin zajęć

42

47

29

 

27

Ogółem na I roku 244  godzin zajęć

111

90

43

 

56

 

II rok

3 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Historia mediów

36

 

 

Egzamin

5

2.

Polski system medialny

18

 

 

Zal.(ocena)

4

3.

Komunikacja niewerbalna

 

15

 

Zal.(ocena)

4

4.

Komunikacja medialna

 

12

 

zaliczenie

3

5.

Wprowadzenie do marketingu politycznego

18

 

 

zaliczenie

3

6.

Organizacja pracy w redakcji

 

15

 

    Zal.(ocena)

3

7.

Lektorat języka angielskiego

 

 

14

Zal.(ocena)

2

8.

E-komunikacja

 

 

14

Zal.(ocena)

3

9.

Metody wizualizacji informacji

 

15

 

Zal. (ocena)

3

Razem w semestrze 157 godzin zajęć

72

57

28

 

30

 

 

4 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

 

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Prawo mediów

20

 

 

Egzamin

5

2.

Ochrona własności intelektualnej

18

 

 

Egzamin

5

3.

Lektorat języka angielskiego

 

 

14

Egzamin

2

4.

Lektorat mediów

 

15

 

Zal. (ocena)

2

   5.

Warsztat rzecznika prasowego

 

15

 

Zal.(ocena)

3

6.

Przedmiot dla specjalności:

Kampania reklamowa w Internecie

 

 

26

Zal.(ocena)

3

    7.

Przedmiot do wyboru
– Wybrane zagadnienia z filozofii

– Wybrane zagadnienia z estetyki

18

 

 

 

5

    8.

Studenckie praktyki zawodowe

 

300

 

Zaliczenie

10

Razem w semestrze 426 godzin zajęć

56

330

40

 

35

Ogółem na II roku 583  godzin zajęć

128

387

68

 

65

        

 

III rok

5 semestr

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Systemy medialne na świecie

18

 

 

Egzamin

4

2.

Warsztat dziennikarski

 

25

 

    Zal.(ocena)

4

3.

UE i jej instytucje

18

 

 

Egzamin

3

4.

Lektorat mediów

 

 

15

Zal. (ocena)

2

5.

Human centered design

 

10

 

Zal. (ocena)

2

6.

Social media

 

15

 

Zal. (ocena)

2

7.

Przedmiot dla specjalności
e-commerce

 

10

 

Zal. (ocena)

3

8.

Przedmiot dla specjalności:
Copywriting i content marketing

 

10

 

Zal. (ocena)

3

9.

Warsztaty doradztwa zawodowego
– psychologiczne strategie wyznaczania
i realizacji celów

 

 

8

Zaliczenie

1

10.

Warsztaty doradztwa zawodowego – współczesne wyzwania rynku pracy

 

 

8

Zaliczenie

1

11.

Studencka praktyka zawodowa

 

150

 

 

5

Razem w semestrze  287   godzin zajęć

36

220

31

 

30

 

6 semestr

L.p

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty  ECTS

1.

Etyka dziennikarska

18

 

 

Zal.(ocena)

3

2.

Konsultacje dyplomowe

 

 

20

Zaliczenie

10

3.

Przedmiot do wyboru
– Wolność słowa w mediach

– Retoryka i erystyka

10

5

 

zaliczenie

2

4.

Przedmiot dla specjalności:
Pozycjonowanie SEO

 

15

 

Zal. (ocena)

2

5.

Przedmiot dla specjalności:
Kampanie produktowe i usługowe

 

15

 

Zal. (ocena)

2

6.

Przedmiot dla specjalności:
Kreowanie marki

 

18

 

Zal. (ocena)

3

7.

Przedmiot dla specjalności:
Komunikacja marketingowa przez social media

 

10

 

Zal. (ocena)

2

8.

Studencka praktyka zawodowa

 

270

 

zaliczenie

9

Razem w semestrze  381   godzin zajęć

28

333

20

 

33

Ogółem na III roku  668  godzin zajęć

64

553

51

 

63

Ogółem w trakcie studiów  1495  godzin

303

1030

162

 

185

 

 

Komunikacja społeczna w zarządzaniu bezpieczeństwem

 

I rok

1 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Historia Polski XX i XXI wieku

18

 

 

Egzamin

6

2.

Socjologia ogólna

18

 

 

Egzamin

5

3.

Ekonomia w praktyce

10

8

 

Egzamin

5

4.

Technologie informacyjne

 

18

 

  Zal.(ocena)

2

5.

Przysposobienie biblioteczne

 

2

 

Zaliczenie

1

6.

Lektorat j. angielskiego

 

 

14

Zal.(ocena)

2

7.

BHP

8

 

 

Zaliczenie

1

8.

 Public Relations

15

 

 

Zal.(ocena)

4

9.

Kreowanie roli społecznej dziennikarza

 

15

 

Zaliczenie

3

Razem 118 godzin zajęć

69

43

14

 

29

 

2 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

 

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Podstawy prawa

14

 

 

Zal.(ocena)

3

2.

Kultura języka

 

20

 

Zal.(ocena)

5

3.

Nauka o komunikowaniu

12

12

 

Egzamin

9

4.

Komputer w pracy dziennikarza

 

15

 

Zal.(ocena)

3

5.

Lektorat języka angielskiego

 

 

14

Zal.(ocena)

2

6.

Przedmiot dla specjalności:
Bezpieczeństwo publiczne

15

 

 

Zal.(ocena)

2

7.

Podstawy politologii

16

 

 

Zal.(ocena)

3

Razem  118 godzin zajęć

57

47

14

 

27

Ogółem na I roku 244  godzin zajęć

126

90

28

 

56

 

II rok

3 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Historia mediów

36

 

 

Egzamin

5

2.

Polski system medialny

18

 

 

Zal.(ocena)

4

3.

Komunikacja niewerbalna

 

15

 

Zal. (ocena)

4

4.

Komunikacja medialna

 

12

 

Zaliczenie

3

5.

Wprowadzenie do marketingu politycznego

18

 

 

Zaliczenie

3

5.

Organizacja pracy w redakcji

 

15

 

    Zal.(ocena)

3

7.

Lektorat języka angielskiego

 

 

14

Zal.(ocena)

2

8.

Przedmiot dla specjalności:
Bezpieczeństwo międzynarodowe

10

 

 

Zal. (ocena)

3

9.

Przedmiot dla specjalności:

Dziennikarskie źródła informacji

 

15

 

Zal. (ocena)

3

Razem w semestrze 153  godzin zajęć

82

57

14

 

30

 

4 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

 

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Prawo mediów

20

 

 

Egzamin

5

2.

Ochrona własności intelektualnej

18

 

 

Egzamin

5

3.

Lektorat języka angielskiego

 

 

 14

Egzamin

2

4.

Lektorat mediów

 

15

 

Zal. (ocena)

2

5.

Warsztat rzecznika prasowego

 

15

 

Zal.(ocena)

3

6.

Przedmiot do wyboru:
– Podstawy kryminalistyki
– Podstawy kryminologii

15

 

 

Zal.(ocena)

3

7.

Przedmiot dla specjalności:

Współczesne systemy polityczne

18

 

 

Egzamin

4

8.

Przedmiot do wyboru:
– Podstawy filozofii
– Podstawy estetyki

18

 

 

Zal (ocena)

5

9.

Studenckie praktyki zawodowe

 

300

 

Zaliczenie

10

Razem w semestrze 433  godzin zajęć

89

330

14

 

39

Ogółem na II roku 586 godzin zajęć

171

387

28

 

69

 

III rok

5 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Systemy medialne na świecie

18

 

 

Egzamin

4

2.

UE i jej instytucje

18

 

 

Egzamin

3

3.

Lektorat mediów

 

 

24

Zal. (ocena)

2

4.

Human centered design

 

10

 

Zal. (ocena)

2

5.

Social media

 

15

 

Zal. (ocena)

2

6.

Przedmiot dla specjalności:
Dziennikarstwo radiowe

 

18

 

Zal.(ocena)

4

7.

Warsztaty doradztwa zawodowego
– psychologiczne strategie wyznaczania
i realizacji celów

 

 

8

Zaliczenie

1

8.

Warsztaty doradztwa zawodowego – współczesne wyzwania rynku pracy

 

 

8

Zaliczenie

1

9.

Studencka praktyka zawodowa

 

150

 

Zaliczenie

5

10.

Wykład monograficzny

 

 

10

Zaliczenie

2

Razem w semestrze 279   godzin zajęć

36

193

50

Zaliczenie

26

        

 

6 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Etyka dziennikarska

18

 

 

Zal.(ocena)

3

2.

Konsultacje dyplomowe

 

 

20

Zaliczenie

10

3.

Warsztat dziennikarski

 

25

 

    Zal.(ocena)

4

4.

Przedmiot do wyboru
– Wolność słowa w mediach

– Retoryka i erystyka

10

5

 

zaliczenie

2

5.

Przedmiot dla specjalności:
– Prasoznawstwo

 

 

16

Zal. (ocena)

2

6.

Przedmiot dla specjalności:
Literatura XX I XXI w.  w pracy dziennikarza

 

 

15

Zal. (ocena)

2

7.

Studencka praktyka zawodowa

 

270

 

Zaliczenie 

9

Razem w semestrze  379   godzin zajęć

28

300

51

 

32

Ogółem na III roku   658   godzin zajęć

64

493

101

 

58

Ogółem w trakcie studiów   1488    godzin

361

970

157

 

183

        

 

 

  1. Praktyki zawodowe

W programie studiów zawarte są obowiązkowe praktyki zawodowe w wymiarze 6 miesięcy zarówno dla studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych (720h).

Celem praktyki jest przygotowanie się do wejścia na rynek pracy przez ugruntowanie zdobytej na studiach wiedzy, poszerzenie umiejętności i kompetencji społecznych.Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content