Efekty uczenia

Załącznik do uchwały Senatu

Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych

im. prof. Michała Iwaszkiewicza z dnia 29.06.2021 r.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW

PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

PROFIL PRAKTYCZNY

(studia stacjonarne i niestacjonarne)

Przyporządkowanie efektów uczenia się do dziedziny nauki i dyscypliny naukowej:

  • dziedzina nauki: nauki społeczne

  • dyscyplina naukowa: nauki prawne

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 226)

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 wrzenia 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861)

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. poz. 2218)

Użyte symbole i skróty oznaczają:

P – poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji;

7 – poziom 7. Polskiej Ramy Kwalifikacji – jednolite studia magisterskie;

S – charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki na poziomie 7. Polskiej Ramy Kwalifikacji -jednolitych studiów magisterskich;

W – wiedza (określona w kierunkowych efektach uczenia się we WSUS dla kierunku Prawo);

U – umiejętności (określone w kierunkowych efektach uczenia się we WSUS dla kierunku Prawo);

K –kompetencje społeczne (określone w kierunkowych efektach uczenia się we WSUS dla kierunku Prawo);

KP – symbol kierunkowych efektów uczenia się (K) dla kierunku prawo (P);

01, 02, 03… – kolejne numery efektów uczenia się w ramach: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Przykłady:

P7S – charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji (tj. dla jednolitych studiów magisterskich);

P7S_WG – charakterystyki efektów uczenia się dla zasobu W – wiedza (+G – głębia i zakres, lub K – kontekst);

P7S_U – charakterystyki efektów uczenia się dla zasobu U-umiejętności (+W – wykorzystanie wiedzy, lub K – komunikowanie się, lub O – organizacja pracy, lub U – uczenie się);

P7S_K – charakterystyki efektów uczenia się dla zasobu K -kompetencji społecznych (+K – krytyczna ocena, lub O – odpowiedzialność, lub R – rola zawodowa) .

Symbole i numery efektów uczenia się dla kierunku Prawo

Kierunkowe efekty uczenia się dla kierunku Prawo o profilu praktycznym

Odniesienie do

charakterystyk

Polskiej Ramy

Kwalifikacji

WIEDZA – absolwent ma wiedzę, zna i rozumie:

KP_W01

charakter i funkcje nauk prawnych oraz ich relacje z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi, w tym relacje systemu prawa do innych systemów: normatywnych, społecznych, politycznych, gospodarczych, kulturowych i potrafi stosować tę wiedzę w działalności zawodowej

P7S_WG

KP_W02

różne rodzaje struktur i instytucji społecznych, zwłaszcza (w stopniu pogłębionym) w powiązaniu z systemem prawa

P7S_WG

KP_W03

aksjologię systemu prawa, etyczną i moralną istotę prawa, znaczenie prawa dla obywatela, społeczeństwa i państwa

P7S_WK

KP_W04

teoretyczną istotę prawa i społeczny (praktyczny) jego wymiar, a w szczególności rodzaje, treść i funkcje przepisów prawa oraz norm prawnych i ich hierarchię; zna i rozumie pojęcia prawne, budowę tekstu aktu normatywnego i tekstu prawnego jako postulowanego przez prawodawcę świata możliwego

P7S_WG

KP_W05

zasady i wymiary fenomeny prawa w obszarach jego: tworzenia, stosowania, wykładni, obowiązywania i przestrzegania

P7S_WG

KP_W06

genezę i ewolucję instytucji prawnych, systemów aksjologicznych, doktryn politycznych i prawnych oraz systemów władzy i ustrojów państwowych

P7S_WG

KP_W07

istotę źródeł prawa, sposób ich klasyfikacji ( multicentryczność), właściwości i funkcje poszczególnych gałęzi (dziedzin) prawa oraz uczestniczenie podmiotów w stosunkach prawnych

P7S_WK

KP_W08

funkcjonowanie różnych instytucji prawnych, ustrojowe konteksty obowiązywania prawa oraz kierunki ich rozwoju i rolę sprawowaną w stosunkach społecznych

P7S_WK

KP_W09

obowiązujący rodzimy system prawa w zakresie jego stanowienia, stosowania, wykładni, obowiązywania i przestrzegania, dzięki pogłębionej wiedzy praktycznej podbudowaną wiedzą teoretyczną z poszczególnych gałęzi (dziedzin) prawa, w tym prawa konstytucyjnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, międzynarodowego, finansowego czy pracy z uwzględnieniem ich wzajemnych relacji i powiązań

P7S_WK

KP_W10

zasady i prawo konstytucyjne, administracyjne, karne, cywilne, pracy, finansowe, gospodarcze i międzynarodowe, ma specjalistyczna wiedzę z co najmniej jednej z tych dyscyplin prawa

P7S_WG

KP_W11

zasady funkcjonowania prawa i instytucji Unii Europejskiej i wzajemne relacje pomiędzy polskim systemem prawa i prawem Unii Europejskiej

P7S_WK

KP_W12

sposoby i zasady odnajdywania podstawowych przepisów obowiązującego prawa

P7S_WK

KP_W13

sposoby interpretowania obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przyjęte i stosowane metody i reguły wykładni

P7S_WK

KP_W14

sposoby rozwiązywania praktycznych typowych prawnych przypadków (casusów) na podstawie obowiązującego prawa; ma pogłębioną wiedzę o czynnikach prawotwórczych, walidacyjnych, a także przestrzeganiu i stosowaniu prawa

P7S_WK

KP_W15

stosuje w praktyce podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz konieczność prawidłowego zarządzania zasobami własności intelektualnej

P7S_WK

KP_W16

zasady właściwego komunikowania się językiem prawnym i prawniczym

P7S_WK

KP_W17

powiązania ekonomi, socjologii, kultury, polityki, filozofii z prawem

P7S_WK

KP_W18

zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, przy wykorzystaniu wiedzy z zakresu wszystkich gałęzi prawa

P7S_WK

KP_W19

zna i potrafi stosować wiedzę o etycznych aspektach prawa oraz wykonywania zawodów prawniczych

P7S_WG

UMIEJĘTNOŚCI – absolwent potrafi:

KP_U01

dostrzegać i analizować prawny kontekst otaczającej rzeczywistości z wykorzystaniem reguł rozumowań prawniczych, obowiązujących norm prawnych i innych regulatorów społecznych zachowań oraz uniwersalnych systemów aksjologicznych

P7S_UW

KP_U02

korzystać z nabytej wiedzy, dobierając jej wybrane zagadnienia w sposób optymalny do rozwiązania napotkanego w działalności zawodowej lub aktywności społecznej, problemu wymagającego rozwiązania

P7S_UK

KP_U03

przeprowadzić wykładnię przepisów prawa podstawowych tekstów prawnych i zastosować je adekwatnie do uznanych za ustalone fakty i okoliczności

P7S_UW

KP_U04

dokonywać kwalifikacji prawnych okoliczności, zdarzeń faktycznych i czynności prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa

P7S_UW

KP_U05

posługiwać się językiem prawnym i prawniczym w stopniu gwarantującym skuteczną komunikację, w tym właściwie używać pojęć prawnych i prawniczych

P7S_UK

KP_U06

przygotowywać podstawowe pisma procesowe oraz wypowiedzi ustne dla podstawowych czynności procesowych

P7S_UW

KP_U07

sprawnie posługiwać się technologiami informatycznymi przy wyszukiwaniu przepisów prawnych, orzecznictwa oraz tworzeniu projektów rozstrzygnięć prawnych wraz z ich uzasadnieniem prawnym, aksjologicznym i prakseologicznym

P7S_UO

KP_U08

umiejętnie korzystać ze zdobytej wiedzy w różnych dziedzinach prawa, a szczególnie w obszarze prawa, z którego uzyskał specjalistyczną wiedzę

P7S_UW

KP_U09

dokonać pogłębionej analizy ustnej lub pisemnej wybranej instytucji podstawowych gałęzi prawa konstytucyjnego, administracyjnego, karnego, cywilnego lub gospodarczego

P7S_UW

KP_U10

krytycznie analizować, interpretować i oceniać dokonaną wykładnię i zastosowane przepisy prawa, stawiać pytania, hipotezy i następnie je weryfikować, formułować na podstawie uzyskanych wyników wnioski, uzasadniać je i na ich podstawie proponować rozwiązania

P7S_UW

KP_U11

samodzielnie proponować rozwiązania konkretnego problemu prawnego i organizacyjnego oraz podjęcie procedury jego przeprowadzenia

P7S_UO

KP_U12

współdziałać i pracować w grupach zawodowych, wielopokoleniowych i interdyscyplinarnych, organizować i koordynować przedsięwzięcia zespołowe, podejmując się roli wiodącej w zespole

P7S_UO

KP_U13

wykorzystać zdobytą wiedzę zgodnie z zasadami etyki zawodowej

P7S_UU

KP_U14

stosować różne techniki komunikacyjne, mediacji i negocjacji przy rozwiązywaniu sporów czy wręcz konfliktów prawnych

P7S_UK

KP_U15

podejmować decyzje w zakresie dalszego kształcenia się lub ciągłego doskonalenia zdobytej i posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z myślą o własnym rozwoju i ukierunkowywaniu innych w tym kierunku

P7S_UU

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – absolwent jest gotów do:

KP_K01

świadomego dostrzegania znaczenia posiadanej wiedzy i jej wykorzystywania w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

P7S_KK

KP_K02

świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, jest świadomy szczególnej roli prawa i prawnika w życiu społecznym i w funkcjonowaniu państwa

P7S_KO

KP_K03

wykazywania otwartości na tworzenie projektów o znaczeniu społecznym lub przystępowania do takich, rozumiejąc społeczny wymiar wykonywanego zawodu obdarzonego zaufaniem publicznym

P7S_KO

KP_K04

ponoszenia odpowiedzialności osobistej, zawodowej i społecznej za swoje decyzje, uzasadniania ich z odwołaniem się do obowiązującego prawa, jak i społecznie przyjętego systemu wartości

P7S_KK

KP_K05

prezentowania postawy szacunku wobec różnorodności osobowościowej członków zespołu oraz osób spoza organizacji

P7S_KO

KP_K06

dokonywania samooceny w oparciu o informację zwrotną płynącą z otoczenia.

P7S_KK

KP_K07

wykazywania gotowości do pełnienia odpowiedzialnych ról zawodowych oraz reprezentowania postawy etycznej i moralnej z jednoczesnym poszanowaniem tradycji zawodowej

P7S_KR

KP_K08

określania priorytetów w realizacji zadań grupowych i indywidualnych oraz do delegowania zadań i kompetencji

P7S_KO

KP_K09

przekonywania, negocjowania lub mediacji w imię osiągania wspólnych celów

P7S_KO

KP_K10

procesów adaptowania się i usprawniania działać w nowych warunkach i sytuacjach, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

P7S_KO

KP_K11

ustawicznego dokształcania się w zakresie prawa, jego stosowania i wykładni

P7S_KK

KP_K12

rozumienia społecznego, moralnego, etycznego i ekonomicznego kontekstu podejmowanych i realizowanych przez siebie decyzji i rozstrzygnięć

P7S_KR

KP_K13

wykonywania wielu różnych zawodów oraz świadczenia pracy w różnych instytucjach

P7S_KR

Ogólne zasady i tryb weryfikacji, oceniania i dokumentowania

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym budynku przy ulicy Wierzbięcice 1, w pobliżu Dworca PKP, Galerii Avenida oraz Starego Browaru. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content