Misja i strategia Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej

Misja i strategia Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej

Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała Iwaszkiewicza

Misją Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej (dalej PiKS) jest kształcenie studentów do sprawnego działania w instytucjach mających istotny wpływ na rzeczywistość (prawo) oraz na kształtowanie przestrzeni medialnej i budowanie relacji społecznych (dziennikarstwo i komunikacja społeczna). Aspiracją Wydziału PiKS jest przede wszystkim wychowanie absolwentów o otwartych umysłach potrafiących krytycznie odnosić się do faktów i procesów zachodzących w otoczeniu, w tym do zmian zachodzących w systemie prawa polskiego, Unii Europejskiej i międzynarodowego oraz zmian na rynku medialnym. Dokonująca się permanentnie transformacja polityczna
i gospodarcza wymaga nowoczesnej organizacji oraz form i metod nauczania , tak aby powstały narzędzia i warunki do tworzenia w naszym kraju społeczeństwa opartego na wiedzy. Jest to nowe jakościowo społeczeństwo uczące się i wykorzystujące technologie informacyjne i komunikacyjne. Misja Wydziału PiKS wpisuje się bezpośrednio w misję Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza, której dewizą jest „wiedza i umiejętności” odzwierciedlająca dążenie patrona do ukierunkowania na kształcenie praktyczne powołanej przez siebie uczelni. Oznacza to nastawienie na przekazywanie rzetelnej wiedzy, popartej doświadczeniem, związanej z realnymi umiejętnościami odpowiadającymi na aktualne zapotrzebowanie społeczno-gospodarcze.

Kształcenie na Wydziale PiKS odbywa się na dwóch kierunkach: prawo oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Wydział dąży do zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia zarówno na studiach stacjonarnych, jaki niestacjonarnych. Program na obu kierunkach gwarantuje studentom wszechstronny rozwój, wysoką jakość kształcenia, przygotowanie do samodzielnej pracy indywidualnej oraz działań w zespole, zapewnia wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne na rynku pracy. Realizacją programów zajmuje się odpowiednio dobrana kadra, którą stanowią, obok wykładowców etatowych, pracownicy poznańskich uczelni i praktycy, w tym dziennikarze poznańskich mediów: prasy, radia i telewizji, a także pracownicy kancelarii prawniczych i administracji publicznej oraz inni interesariusze zewnętrzni z otoczenia społeczno-gospodarczego. W procesie nauczania i uczenia się wykładowcy, oprócz przekazywania wiedzy w sposób tradycyjny,  wykorzystują metody i techniki kształcenia na odległość oraz są dostępni do dyspozycji studenta zawsze przed lub po zajęciach wyznaczonych harmonogramem. Istotny wpływ na kształtowanie programu kształcenia i jego organizację mają też studenci działający w ramach samorządu Studenckiego i uczestniczący w gremiach decyzyjnych Szkoły oraz współpracujący na wielu płaszczyznach interesariusze zewnętrzni wywodzący się z jednostek administracyjnych i gospodarczych Poznania i Wielkopolski. Celem  Uczelni, a tym samym Wydziału, jest przede wszystkim doskonalenie jakości kształcenia przez efektywne wykorzystanie posiadanego potencjału oraz rozwój współpracy z otoczeniem. Reakcją Wydziału PiKS na aktualne zapotrzebowanie społeczne jest wprowadzanie nowych specjalności (na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna – marketing internetowy i nowe media), a także nowych kierunków (Uczelnia oczekuje na zatwierdzenie wniosku o wydanie uprawnień do prowadzenia studiów w zakresie zarządzania).

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych dysponuje  odpowiednią infrastrukturą, którą stara się polepszać, m.in. poprzez wyposażanie sal dydaktycznych i pracowni w aparaturę elektroniczną wykorzystywaną w dydaktyce. Niezbyt rozbudowana struktura organizacyjna umożliwia szybkie reagowanie na aktualne potrzeby społeczne oraz wszelkie zmiany przepisów. Pozwala również na sprawne porozumiewanie się studentów z władzami Uczelni i z wykładowcami.

Kształcenie na kierunku prawo przygotowuje absolwentów do podjęcia zatrudnienia w zawodach i na stanowiskach wymagających przygotowania prawniczego lub ukończenia studiów prawniczych, w szeroko rozumianej administracji publicznej, a także przygotowuje  do aplikacji prawniczych.

Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna kształci zawodowych dziennikarzy oraz specjalistów zawodów obszaru komunikacji społecznej, którzy mogą znaleźć zatrudnienie w szeroko rozumianej sferze medialnej i kulturowej.

Proces nauczania zorientowany jest także na przeciwstawianie się rasizmowi i ksenofobii, a także zapobieganiu marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez pełne włączenie ich w proces uczenia się i życia wspólnoty akademickiej.

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content