Misja i strategia WSUS

 

Misja nasza i naszego Patrona

Idea utworzenia Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych sięga 1985 roku, kiedy prof. Michał Iwaszkiewicz – wieloletni rektor uczelni, a dziś jej patron – utworzył wraz z grupą współpracowników Ośrodek Badań Rynku Sztuki Współczesnej, będący następnie organem założycielskim szkoły w 1997 roku. Marzeniem prof. Iwaszkiewicza było powołanie uczelni nastawionej na kształcenie praktyczne, wyposażające studentów w zestaw narzędzi niezbędnych do swobodnego poruszania się na rynku pracy i realizowania swoich ambicji. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych nosząca od 2018 roku imię jej założyciela, powołana została z umiłowania kultury i sztuki (architektura wnętrz, wzornictwo), pragnienia sprawnego kierowania instytucjami mającymi wpływ na rzeczywistość (zarządzanie i prawo) oraz współkreowania przestrzeni medialnej (dziennikarstwo i komunikacja społeczna).
Misja Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza określa cele Uczelni, wartości przez nią realizowane oraz standardy i wzory zachowań. W sposób elementarny wyraża rolę, jaką chcemy spełniać w swoim otoczeniu. Główną wartością WSUS są jej kadry i programy dydaktyczne gwarantujące odpowiednią jakość kształcenia. „Wiedza i umiejętności”, to dewiza, która towarzyszy wszystkim działaniom podejmowanym przez Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych. Oznacza przekazywanie rzetelnej wiedzy, popartej doświadczeniem, związanej z realnymi umiejętnościami, a także odpowiadającej na aktualne zapotrzebowanie społeczne.


WSUS przygotowuje specjalistów w wielu dziedzinach aktywności społecznej, kulturalnej, menedżerów i artystów zdolnych do zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami użyteczności publicznej w warunkach gospodarki rynkowej ukształtowanych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Uczelnia kształcąc studentów realizuje plany studiów uwzględniające wymagane standardy nauczania dla poszczególnych kierunków, za cel nadrzędny stawiając sobie, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, elitarność kształcenia.
W filozofii rozwoju Szkoły istotną rolę odgrywa sfera kontaktów naukowych. Jako wyższa uczelnia WSUS zyskuje na znaczeniu skupiając wokół siebie ważne postacie świata kultury, sztuki i nauki. Powstawanie nowych kierunków nauczania, rozwój bazy edukacyjnej, wdrażanie nowatorskich programów, wyrównywanie szans poprzez przyciąganie w mury Szkoły studentów z obszarów o niższym standardzie edukacji i kultury społecznej sprawia, że nasz dorobek stanowi widoczny wkład w rozwój cywilizacyjny kraju i istotny element wychowania młodego pokolenia.
Oferta edukacyjna WSUS nie ogranicza się do ludzi młodych. Jest kierowana do wszystkich grup wiekowych w uznaniu wartości kształcenia i pogłębiania wiedzy przez całe życie oraz biegu kariery zawodowej. Służą temu również wielopłaszczyznowe umowy i porozumienia z innymi uczelniami wyższymi. Współpraca pomiędzy ośrodkami akademickimi wyklucza konkurencję, wyznaczając w zamian obszary komplementarności programów naukowych i edukacyjnych. Dlatego kształcimy studentów w zakresie wąskich, a zarazem poszukiwanych na rynku pracy umiejętności praktycznych w dziedzinie zarządzania kulturą i organizowania przestrzeni społecznej.


Nasza działalność jest w pełni zharmonizowana z procesem bolońskim. Realizujemy wszystkie aktualne zadania w zakresie systemu kształcenia, zapewnienia jego jakości, uznania okresów trwania studiów i dokumentujących je dyplomów. Propagujemy Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego w naszym mieście, regionie i na forum ogólnopolskim. Zachęcamy wykładowców do intensyfikowania badań naukowych a studentów do aktywności w kołach zainteresowań.
Problemy społeczne – ich diagnozowanie, analizowanie i podejmowanie prób zmiany istniejącego stanu rzeczy to jedno z zadań WSUS określanych jako priorytet, w zgodzie z duchem „Deklaracji bolońskiej”. Znajduje to odzwierciedlenie w pracach badawczych, udziale w akcjach na rzecz równouprawnienia kobiet, przeciwstawianiu się rasizmowi i ksenofobii, wyrównywaniu szans awansu społecznego, a także zapobieganiu marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych, między innymi poprzez pełne włączenie ich w proces edukacyjny i życie wspólnoty akademickiej.


Strategia

Rozumiejąc imperatyw ustawicznego rozwoju, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza przyjęła strategię kluczowych zadań na lata 2020-2024. Przyjęte cele zawierają się w pięciu obszarach priorytetowych dla nas wartości, które określiliśmy akronimem KOINE. Akronim ten, oznaczający w języku starogreckim „to, co wspólne”, zawiera w sobie zasadnicze dla nas idee, nadające kierunek planowanym działaniom. Mają one jednocześnie wyrażać ducha wspólnoty akademickiej, którą jesteśmy. Wspólnotowość jest dla naszej uczelni wartością nadrzędną, której znaczenie uwidacznia się w sposób szczególny w dobie globalnego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. W dniach największej chwały – gdy dane nam było kształcić jednocześnie kilka tysięcy osób w trzech miastach Polski – jak i w czasie narzuconych przez rzeczywistość wyzwań, jesteśmy wspólnotą. Tak jak dialekt języka antycznych Greków, zwany po prostu koine, łączył różne narody i społeczności od Słupów Heraklesa na zachodzie po rzekę Indus na wschodzie, tak poczucie wspólnotowości drzemie w nas żywo i pomaga działać w imię wyższych celów.
Pod akronimem KOINE kryją się następujące obszary strategiczne:
• Kształcenie
• Organizacja
• Idee
• Nauka
• Ekonomia
Centrum naszej wspólnoty są studenci. To dla nich istniejemy jako uczelnia i to z myślą o nich pragniemy doskonalić się w każdym z wymienionych obszarów.


W ramach obszaru Kształcenia dokładamy wszelkich starań, by proponowane przez nas kierunki studiów i specjalności odpowiadały wyzwaniom współczesności, a zarazem wraz z jej dynamiką ewoluowały nie przestając stanowić praktycznej propozycji na konkretny czas. Jakość procesu kształcenia poddajemy stałej ewaluacji. Nasi studenci mają szansą studiować pod okiem mistrzów w swoim fachu – pracują u nas naukowcy i praktycy, profesorowie tytularni i specjaliści stale uczestniczący w rynku. Więcej na temat monitorowania jakości kształcenia piszemy w oddzielnej sekcji poświęconej polityce jakości kształcenia.


W ramach obszaru Organizacji czynimy wysiłki, aby uczelnia stanowiła instytucję o zharmonizowanej strukturze, której wszystkie składowe współgrają ze sobą na każdym poziomie i w każdym aspekcie funkcjonowania. Dzięki stosunkowo szczupłej konstrukcji organizacyjnej możemy sprawnie porozumiewać się w codziennej wspólnej pracy na rzecz naszych studentów. Droga wiodąca od Rektora uczelni do pracownika administracji jest drogą krótką, pozwalającą wszystkim członkom zespołu kadry tworzącej WSUS pozostawać ze sobą w stałym, konstruktywnym kontakcie.


W ramach obszaru Idei pragniemy krzewić wartości przekazane nam przez naszego Patrona i Założyciela Uczelni, prof. Michała Iwaszkiewicza. Profesor słynął z nienagannych manier i godnej podziwu troski o etykietę w życiu codziennym. Etykieta ta nie oznaczała w żadnej mierze zbędnego dystansu czy barier. Wiązała się bowiem z głębokim szacunkiem do każdego człowieka. Szacunek i akceptacja dla odmienności w jej różnorodnych postaciach są dla nas ideą wyznaczającą sposób działania. Pragniemy łamać wszelkie bariery, stojące na drodze młodych, zdolnych i pracowitych ludzi do poszerzania swoich horyzontów i rozwijania uzdolnień. Nasza uczelnia przepojona jest duchem prawdziwego humanizmu, w którym wytwory ludzkiego talentu znajdują należyty podziw i uznanie.


W ramach obszaru Nauka zachęcamy kadrę akademicką naszej uczelni do prowadzenia badań, popularyzowania ich wyników i podejmowania inicjatyw służących indywidualnemu rozwojowi naukowemu danego wykładowcy. Jesteśmy uczelnią o profilu praktycznym, dlatego obszar Nauki nie jest w równym stopniu rozbudowywany, jak będący w centrum naszego zainteresowania obszar Kształcenia, tj. dydaktyka. Powróciliśmy jednak w 2020 roku do wydawania Zeszytów Naukowych, które przed laty zainicjował nasz Patron. Zachęcamy wszystkich pracujących u nas dydaktyków do dzielenia się swoimi badaniami i refleksjami na łamach tegoż tytułu. Naszym zamiarem jest uczynienie Zeszytów periodykiem punktowanym. To nawiązanie do marzenia Prof. Michała Iwaszkiewicza o uczynieniu WSUS akademią. Choć ostatecznie, reagując na zmiany legislacji w Polsce, obraliśmy kurs na kształcenie praktyczne, akademia jako idea łączenia praktyki z nauką stanowi dla nas cel i wyzwanie.


W ramach obszaru Ekonomii pragniemy zintensyfikować nasze działania na rzecz polepszenia sytuacji ekonomicznej uczelni, przekładającej się na możliwość wyposażenia sal i pracowni w bardziej nowoczesne urządzenia. Zainicjowaliśmy utworzenie zespołów roboczych, mających na celu opracowanie wniosków o dofinansowania proponowane placówkom kształcenia wyższego. Pragniemy skorzystać zarówno z dotacji programowych Unii Europejskiej, jak i grantów krajowych. Celem jest infrastruktura IT, jak również wzbogacenie pomieszczeń warsztatowych o nowe urządzenia służące studentom w realizacji procesu uczenia się.

Poza pięcioma obszarami strategicznymi, wyróżniliśmy także dziesięć zadań, które podejmujemy się w ramach swojej misji i planu rozwoju. Są to:
1. Upowszechnianie kształcenia praktycznego w wierności idei long-life learning.
2. Stałe podnoszenie jakości kształcenia na wszystkich szczeblach realizacji zadań edukacyjnych.
3. Modernizacja, rozbudowa i unowocześnianie oferty dydaktycznej uczelni, stanowiącej odpowiedź na dynamikę przemian w otaczającej nas rzeczywistości.
4. Upraktycznienie studiów w zgodzie z globalnymi trendami oraz w odpowiedzi na ustawiczny postęp technologii.
5. Wielowymiarowe doskonalenie kompetencji kadry dydaktycznej jako czynnika wpływającego na jakość prowadzonych zajęć.
6. Pogłębienie umiędzynarodowienia uczelni i społeczności akademickiej: otwarcie się na nowe partnerstwa, zwiększanie mobilności naukowej wykładowców i studentów.
7. Dalsze zacieśnianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz zwiększanie udziału specjalistów-praktyków w toku kształcenia.
8. Doskonalenie warunków przyjaznych dla osób z niepełnosprawnościami.
9. Propagowanie wizerunku uczelni otwartej na różnorodność, nastawionej na rozwój, akcentującej wartość nauki i doświadczenia, instytucji, której dyplom od lat stanowi niezmiennie powód do chluby.
10. Poprawa sytuacji ekonomicznej uczelni – w tym poprzez aktywność zespołów ds. grantów i dotacji.


Cel w realizacji – powrót do tradycji

Pierwszym kierunkiem studiów prowadzonych przez Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych był Marketing i zarządzanie, przemianowane następnie na Zarządzanie. W 2020 roku powróciliśmy do idei kształcenia w tym zakresie. Zainspirował nas do podjęcia tej inicjatywy raport przygotowany przez Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych z 2017 roku, według którego absolwenci kierunku „Zarządzanie” w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych zajęli drugie miejsce pod względem zarobków spośród absolwentów analogicznego kierunku na innych uczelniach niepublicznych w Wielkopolsce oraz szóste miejsce, gdyby wziąć pod uwagę zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne. Warto dodać, że pierwsze miejsce wśród absolwentów uczelni niepublicznych oraz piąte biorąc pod uwagę wszystkie uczelnie, zajęli również absolwenci WSUS (kierunek „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna”).
Pragniemy zatem podkreślić, że jako Uczelnia mamy wieloletnie tradycje w kształceniu na kierunku „Zarządzanie”, a nasi absolwenci plasują się w czołówce najlepiej radzących sobie na rynku pracy po ukończeniu studiów. Jest to dla nas powód do dumy oraz zachęta, by powrócić do kształcenia w tym zakresie, czerpiąc z doświadczenia oraz otwierając się na nowe perspektywy. Mając świadomość trudności, które sprawiły, że aktualnie Uczelnia nie posiada uprawnień do prowadzenia studiów z zakresu zarządzania, możemy z wyprzedzeniem reagować na pojawiające się niedogodności i stale troszczyć się o jak najwyższą jakość kształcenia i organizacji studiów. Wyciągamy wnioski z przeszłości, by budować lepszą przyszłość Uczelni, a także by w wymiarze lokalnym być tej przyszłości współkreatorami.
Jak czytamy na stronie „Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego”: „Województwo wielkopolskie należy do grona najbardziej rozwiniętych gospodarczo regionów w kraju. Zarówno pod względem produktu krajowego brutto na mieszkańca, jak i dynamiki jego wzrostu znajduje się w ścisłej czołówce”. Autorzy podkreślają także: „Kluczowe elementy tworzące potencjał rozwojowy regionu to również dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna i kapitału ludzkiego (zwłaszcza w aglomeracji poznańskiej), znaczący w skali kraju potencjał naukowo-badawczy, infrastruktura instytucjonalna w postaci instytucji otoczenia biznesu (dostosowana do warunków gospodarki rynkowej), rosnąca rola turystyki biznesowej bazująca na Międzynarodowych Targach Poznańskich, a także bogactwo zasobów naturalnych (przede wszystkim surowców energetycznych), ponadprzeciętną mobilność i kreatywność mieszkańców”. Z przytoczonych danych można wysnuć następujące wnioski: Uczelnia ulokowania jest w regionie należącym do najlepiej rozwiniętych pod względem gospodarczym w kraju, zaś miasto Poznań, w którym znajduje się siedziba WSUS, cechuje się zaawansowaną infrastrukturą naukową, biznesową i społeczną. Jest więc tym samym doskonałym miejscem na rozwój wszelkich inicjatyw gospodarczych oraz do rozwoju zawodowego w istniejących na terenie Poznania i szerzej – Wielkopolski, przedsiębiorstwach różnego typu. Warto także wspomnieć, że wszelkie wskaźniki dotyczące rozwoju gospodarczego Poznania stale rosną. Według Urzędu Statystycznego w Poznaniu z danych na grudzień 2019 roku wynika, że liczba osób posiadających pracę w porównaniu do poprzedniego roku wzrosła, sięgając 97,2% (stopa bezrobocia wynosi 2,8%), wzrosło także przeciętne wynagrodzenie, liczba mieszkań oddanych do użytku, dynamika produkcji sprzedanej przemysłu oraz dynamika produkcji budowlano-montażowej.

Jakość kształcenia
Programy studiów zakładają realizację efektów uczenia się zgodnych z misją i strategią Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza oraz z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Uczelnia przewiduje stałe monitorowanie realizacji programu oraz wykazuje gotowość dostosowywania programu do zmieniającej się rzeczywistości – by absolwenci nie tylko dysponowali możliwie najbardziej aktualną wiedzą oraz umiejętnościami, ale również by ich pozycja na rynku pracy była konkurencyjna.
Studenci WSUS mają realny wpływ na politykę jakości kształcenia. Pozostają bowiem aktywnymi członkami zebrań zespołów wydziałowych, a poprzez swoich reprezentantów mają możliwość zgłaszania różnorodnych postulatów i swobodnego udziału w dyskusjach związanych z uczelnianą i wydziałową polityką jakości. Jedną z form zapewnienia wysokiej jakości kształcenia jest ustawiczna weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się dla kierunku studiów przeprowadzana jest fazowo według następującej kolejności: weryfikacja osiągnięć studenta dokonywana przez nauczyciela akademickiego prowadzącego dany przedmiot, weryfikacja zbiorcza osiągnięć studentów dokonywana przez nauczyciela akademickiego odpowiedzialnego za dany przedmiot, weryfikacja dokonywana przez pełnomocnika ds. praktyk studenckich (opiekunów praktyk studenckich), weryfikacja zbiorcza dokonywana przez władze wydziału. Jedną z form weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla przedmiotu są badania ankietowe studentów. Inicjatorem przeprowadzenia badań może być nauczyciel akademicki prowadzący dany przedmiot, pełnomocnik ds. praktyk studenckich, pełnomocnik ds. jakości kształcenia, władze wydziału oraz inne organy upoważnione przez Rektora. Badania realizowane są z najwyższą starannością dochowania standardów metodologicznych, a ich wyniki zostają przekazane do wiadomości ww. organów oraz – za zgodą Rektora – do wiadomości studentów.
Metody weryfikacji efektów uczenia się dla przedmiotu dobierane są przez osoby odpowiedzialne za przygotowanie sylabusów w konsultacji z nauczycielem akademickim prowadzącym dany przedmiot. Z kolei poziom osiągnięcia efektów uczenia się dla praktyk studenckich charakteryzuje „Regulamin praktyk studenckich” oraz pełnomocnik ds. praktyk studenckich z upoważnienia Rektora. Metodą weryfikacji efektów uczenia się dla kierunku studiów jest praca dyplomowa oraz egzamin dyplomowy przeprowadzany zgodnie z „Regulaminem studiów”. Do metod weryfikacji efektów uczenia się realizowanych w procesie kształcenia należą: egzamin, zaliczenie, kolokwium, przygotowanie referatu, przygotowanie projektu. Z kolei do metod weryfikacji efektów uczenia się uzyskiwanych w ramach realizacji praktyk studenckich należy: wypełnienie dzienniczka praktyk oraz przygotowanie sprawozdania z praktyk. Ponadto weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się dla kierunku służą: zestawienia ocen z egzaminów i zaliczeń, wskaźniki zdawalności w pierwszym terminie egzaminów i zaliczeń, wskaźniki powtarzalności wybranych przedmiotów, wskaźniki powtarzalności semestrów i lat studiów, wyniki egzaminów dyplomowych, a także wskaźniki egzaminów dyplomowych przeprowadzonych. Prace dyplomowe studentów są poddawane ocenie w programie antyplagiatowym. Warto dodać, że w procedurze weryfikacji efektów uczenia się brane są pod uwagę opinie pracodawców na temat studentów i absolwentów oraz wyniki badania opinii i losów absolwentów.
Czas pandemii skłonił nas do zintensyfikowania działań na rzecz zdolności prowadzenia kształcenia zdalnego w jak największym zakresie (aktualnie, oczywiście, do odwołania stanu epidemicznego prowadzimy kształcenie wyłącznie zdalne). Dzięki podjętym staraniom Uczelnia otrzymała licencję Google Suite for Education umożliwiającą korzystanie z szerokiego wachlarza narzędzi e-learningowych oferowanych przez Google, a także licencję Zoom for Schools.


Porozumienia z partnerami

Warto nadmienić, że Uczelnia od lat sukcesywnie zawiera porozumienia o współpracy z licznymi organizacjami publicznymi i prywatnymi, dzięki czemu programy studiów poddawane są konsultacjom z otoczeniem biznesowym, zaś studenci WSUS mogą odbywać praktyki w różnorodnych miejscach. Do aktualnych partnerów Uczelni należą m.in.: Urząd Miasta Poznania, agencja marketingowa MORE Concept, firma Eksplorator, firma Coaching w Mieście, Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, firma WACOM, gazeta Moje Miasto, firma CERMAG, firma BEMAX, Komenda Policji w Poznaniu, TVP 3, Grupa Polska Press, firma De Gosh, Europejskie Centrum Kultury w Poznaniu, Fundacja Rafko Grupa PBG, portal codziennypoznan.pl, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., Związek Międzygminny „Gospodarka odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP), Audiator sp. z o.o. (właściciel marki Europejskie Centrum Edukacji z siedziba w Poznaniu). Jednocześnie deklarujemy, że pragniemy sukcesywnie poszerzać grono partnerów biznesowych, z którymi współpraca przekładać się będzie zarówno na jakość kształcenia, jak i realizację praktyk studenckich.
W styczniu 2017 roku Uczelnia podpisała oficjalną umowę o partnerstwie z Urzędem Miasta Poznania. Oba podmioty zobowiązały się współdziałać przy realizowanym w Urzędzie Miasta Programie Staży i Praktyk Studenckich, obejmującym przyjmowanie przez Urząd Miasta na praktykę i staż wybranych studentów Uczelni (w ramach przeprowadzonego naboru), począwszy od 4 semestru studiów dla jednolitych studiów magisterskich i studiów pierwszego stopnia oraz od 1 semestru studiów dla studiów drugiego stopnia. Urząd Miasta zobowiązał się czuwać nad organizacją, przebiegiem oraz nadzorem nad realizacją Programu, a także nad rekrutacją studentów do udziału w przedsięwzięciu. Uczelnia zaś podjęła się promocji Programu wśród studentów za pośrednictwem uczelnianego biura karier, samorządu studenckiego oraz organizacji studenckich. Realizację programu zaplanowano dwuetapowo, w trzech edycjach w roku, trwających po 4 miesiące. Student, który przejdzie procedurę rekrutacji do wskazanego przez siebie wydziału lub biura, zostanie przyjęty (na podstawie zawartej umowy w sprawie odbywania praktyk zawodowych między Uczelnią a Urzędem Miasta) na praktykę, a po zakończeniu praktyki i otrzymaniu oceny pozytywnej z przebiegu praktyk, student zostanie przyjęty przez Urząd Miasta na staż, w ramach umowy zlecenie na okres minimum 2 miesięcy.

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym budynku przy ulicy Wierzbięcice 1, w pobliżu Dworca PKP, Galerii Avenida oraz Starego Browaru. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content