Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

- studia podyplomowe -

Akademia trenera sprzedaży

2 semestry | 190 godzin dydaktycznych | 3950 zł

Spośród 500 największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej aż 1/4 stanowią firmy handlowe. Branża handlowa notuje roczny przyrost przekraczający systematycznie 20%. Dlatego nieustannie rośnie potrzeba na profesjonalnych trenerów sprzedaży. Akademia Trenera Sprzedaży stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie powiększającego się rynku.

- studia podyplomowe -

Coaching systemowo-ericksonowski

2 semestry | 194 godziny dydaktyczne | 3950 zł

Coaching systemowo-ericksonowski opiera się na dwóch filarach: rozwijania indywidualnego potencjału oraz systemowego ujęcia jednostek i organizacji. Studia podyplomowe z zakresu coachingu systemowo-ericksonowskiego wyposażą studentów w unikalne kompetencje psychologiczne, możliwe do wykorzystania w licznych kontekstach – od pracy czysto coachingowej poczynając, a na wspieraniu pracowników, zespołów i organizacji kończąc.

- studia podyplomowe -

Digital Media Manager

2 semestry | 180 godzin dydaktycznych | 3950 zł

Marketing internetowy to jedna z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Realizują się w niej osoby o różnorodnych kompetencjach i zainteresowaniach, których cechą wspólną jest kreatywność. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu programowi słuchacze poznają najnowsze trendy w branży oraz narzędzia pozwalające je kształtować.

- studia podyplomowe -

edukacja dla bezpieczeństwa

3 semestry | 292 godziny dydaktyczne | 3800 zł

Absolwenci studiów uzyskają uprawnienia i kompetencje do nauki przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa zgodnie z nową Podstawą Programową w zakresie dydaktyki oraz metodyki nauczania przedmiotu, treści programowych, kształtowania wśród uczniów nawyków i opanowania zasad działania ratowniczego oraz udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku lub innych zagrożeń.

- studia podyplomowe -

Mediacje i negocjacje

2 semestry | 280 godzin dydaktycznych | 4400 zł

Studia na kierunku Mediacje i negocjacje spełniają ustawowe wymagania Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiające wpis na listę mediatorów sądowych. Ich adresatami są jednak wszyscy, którzy chcieliby poszerzyć zakres swoich kompetencji o warsztat profesjonalnego mediatora oraz umiejętności prowadzenia negocjacji na różnorodnych poziomach.

- studia podyplomowe -

menedżer kultury

2 semestry | 292 godziny dydaktyczne | 3400 zł

Studia wyposażą słuchaczy w praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami i zespołami oraz w kompetencje społeczne niezbędne do konsolidowania współpracy w skali mikro i makro. Słuchacze poznają arkana organizacji wydarzeń artystycznych oraz ich skutecznej promocji, dowiedzą się, na czym polega mechanizm zamówień publicznych, będą potrafili sprawnie koordynować finansami instytucji, znając jednocześnie niezbędne do tego podstawy prawne.

- studia podyplomowe -

Neurodydaktyka

2 semestry | 155 godzin dydaktycznych | 2950 zł

Neurodydaktyka stanowi zaproszenie – nie tylko dla nauczycieli, ale również pedagogów, psychologów, terapeutów, coachów, doradców zawodowych, pracowników socjalnych i wszystkich pracujących na co dzień z drugim człowiekiem – do poznawania świata jego (a przez to i swojego) mózgu. Neurodydaktyka jako kierunek kształcenia stanowi odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.

- studia podyplomowe -

Neuroprzywództwo – Akademia Lidera

2 semestry | 180 godzin dydaktycznych | 3950 zł

Neuroprzywództwo to nowatorska próba przełożenia wiedzy gromadzonej w interdyscyplinarnym obszarze neuronauk na grunt codziennej pracy lidera. Studia z tego zakresu wyposażą Słuchaczy w wiedzę i umiejętności wspomagające liderów w procesie samodoskonalenia oraz przewodzenia zespołom i organizacjom.

- studia podyplomowe -

prawo karne i prawo wykroczeń w pracy służb mundurowych

2 semestry | 160 godzin dydaktycznych | 3500 zł (dla funkcjonariuszy) oraz 4000 zł (dla pozostałych osób)

Znajomość prawa karnego i prawa wykroczeń stanowi nieodłączny element pracy służb mundurowych, zwłaszcza oddelegowanych do strzeżenia bezpieczeństwa wewnętrznego oraz porządku publicznego. To właśnie funkcjonariusze stanowią pierwsze, bezpośrednie ogniwo łańcucha wymiaru sprawiedliwości, z którym na co dzień spotykają się obywatele. Dlatego tak istotne jest dysponowanie przez nich najnowszą wiedzą na temat aktualnego stanu prawnego.

- studia podyplomowe -

prawo ochrony środowiska

2 semestry | 165 godzin dydaktycznych | 3900 zł

Absolwenci tego kierunku będą potrafili biegle posługiwać się zagadnieniami z zakresu Prawa Ochrony Środowiska, dysponując jednocześnie wiedzą z obszaru prawa administracyjnego. Zostaną wyposażeni w kompetencje związane z obecnym stanem legislacyjnym w tych aspektach oraz prawodawstwem Unii Europejskiej. Będą potrafili przygotowywać sprawozdania do urzędów, opracowania środowiskowe, a także stosować narzędzia informatyczne w ochronie środowiska.

- studia podyplomowe -

projektowanie uniwersalne w ujęciu interdyscyplinarnym

2 semestry | 180 godzin dydaktycznych | 4400 zł

Wraz ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa i jednoczesnego dążenia do poprawy jakości życia, narasta potrzeba optymalnych rozwiązań w otoczeniu. Dlatego stworzyliśmy kierunek interdyscyplinarny, którego celem jest kształcenie praktyczne. Studia z zakresu „Projektowania uniwersalnego” wyposażą studentów w wiedzę z zakresu potrzeb i problemów osoby zależnej oraz aktualnych wytycznych projektowania i aranżacji przestrzeni dla osób niepełnosprawnych.

- studia podyplomowe -

Projektowanie graficzne

2 semestry | 185 godzin | 3950 zł

Projektowanie graficzne to studia podyplomowe adresowane do osób zainteresowanych pracą z obrazem w jego różnorodnej formie i o różnorodnym przeznaczeniu. Słuchacze zostaną wprowadzeni w obszar komunikowania wizualnego poznając główne zasady kompozycji oraz techniki pracy.

- studia podyplomowe -

Psychologia sportu

2 semestry | 205 godzin dydaktycznych | 4450 zł

Studia z zakresu psychologii sportu wyposażą przyszłych studentów w wiedzę na temat psychicznych aspektów motywacji, wytrwałości, koncentracji czy opanowania, a także w umiejętności pozwalające z tymi obszarami pracować. Tego rodzaju kompetencje stają się nie tylko użyteczne w świecie sportu, ale także we wspieraniu zespołów funkcjonujących w organizacjach biznesowych i publicznych czy też w edukacji.

- studia podyplomowe -

Współczesne kierunki psychoterapii

2 semestry | 155 godzin dydaktycznych | 3450 zł

Międzynarodowe organizacje psychologiczne wyróżniają ponad 500 nurtów terapeutycznych praktykowanych na całym świecie. Są wśród nich te o wielodekadowej tradycji, choć budzące niekiedy kontrowersje, jak psychoanaliza, a także najnowsze, będące owocem współczesnych badań, jak terapia schematów czy terapia akceptacji i zaangażowania.

- studia podyplomowe -

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa w sytuacjach kryzysowych

2 semestry | 230 godzin dydaktycznych | 3000 zł

W dobie ataków cybernetycznych i tzw. wojen hybrydowych problematyka bezpieczeństwa nabiera dodatkowego znaczenia. Absolwenci kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem państwa w sytuacjach kryzysowych uzyskają praktyczną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, współczesnego rozumienia istoty bezpieczeństwa państwa oraz problemów związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej.

- studia podyplomowe -

Zarządzanie i prawo w oświacie

2 semestry | 190 godzin dydaktycznych | 3200 zł

Studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie i prawo w oświacie” stanowią doskonałą propozycję dla osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach edukacyjnych lub przygotowujące się do ich pełnienia. Unikalność studiów polega na połączeniu dwóch kluczowych modułów w pracy dyrektora – menedżerskiego oraz prawnego.

- studia podyplomowe -

Zarządzanie zasobami ludzkimi dla służb mundurowych

2 semestry | 160 godzin dydaktycznych | 3400 zł

Program kierunku powstał z myślą o osobach, do których obowiązków należy szeroko rozumiane kierowanie zespołami. Dzięki zajęciom z psychologii i socjologii studenci poznają psychospołeczne uwarunkowania zarządzania personelem, zaś wiedza z zakresu prawa pozwoli im zrozumieć niezbędne zagadnienia formalne związane z tym zadaniem.