Program studów

                    Załącznik nr 2 do Uchwały
                                                                                            Senatu  z dnia 14 maja 2022 roku

 

 

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA – DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
I. Charakterystyka studiów:

Nazwa kierunku

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Poziom kształcenia

7 poziom Polskich Ram Kwalifikacji

Profil kształcenia

praktyczny

Typ studiów:

Studia drugiego stopnia (3 semestry)

Tryb studiów

Studia stacjonarne, studia niestacjonarne

Sumaryczna liczba punktów konieczna do ukończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego

103 ECTS

Nadawany tytuł

magister

Dziedzina i dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o komunikacji społecznej i mediach

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna jest prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Nacisk położony jest na praktyczne formy założonych treści programowych, nabycie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i narzędziami właściwymi dla pracy dziennikarza i weryfikację osiągania efektów kształcenia.
Program przewiduje praktykę zawodową. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu magisterskiego

Spójność kierunku studiów z misją Uczelni:

 

Prowadzenie studiów z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej wpisuje się bezpośrednio w misję Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza. Kierunek ten bowiem odzwierciedla dążenia, które legły u podstaw powołania Uczelni przez jej założyciela, a obecnie patrona – dążeniami tymi było łączenie wiedzy z praktyką, która zmienia rzeczywistość, co literalnie znajduje swój wyraz w misji uczelni. Jak bowiem czytamy, szkoła „powołana została z umiłowania kultury i sztuki (architektura wnętrz, wzornictwo), pragnienia sprawnego kierowania instytucjami mającymi wpływ na rzeczywistość (prawo) oraz współkreowania przestrzeni medialnej (dziennikarstwo i komunikacja społeczna)”.
Program kierunku zapewnia studentowi wszechstronny rozwój. Obok kształcenia kierunkowego student realizuje program wybranej przez siebie specjalności.

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku jest przygotowanie odpowiedzialnego, świadomego studenta do wejścia na rynek pracy.

Kadra naukowa jest wspierana przez grono praktyków. Program jest monitorowany, omawiany i aktualizowany po konsultacjach z Radą Przedsiębiorczości i dopasowywany do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

  1. Zestawienie odniesień efektów kierunkowych

Efekty uczenia się zostały zdefiniowane w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Kod efektu uczenia się

Efekty uczenia się

Odniesienie do charakterystyk Polskiej Ramy Kwalifikacji

WIEDZA

KD2_W01

Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych i humanistycznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk.

P7S_WG

KD2_W02

Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych a pogłębioną w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji komunikowania społecznego.

P7S_WG

KD2_W03

Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w odniesieniu do krajowych i międzynarodowych systemów medialnych

P7S_WG, P7S_WK

KD2_W04

Ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych, w tym pogłębioną wiedzę na temat więzi komunikacyjnych, zna rządzące nimi prawidłowości

P7S_WG, P7S_WK

KD2_W05

Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako podmiocie struktur społecznych oraz zasadach jego funkcjonowania i komunikowania w życiu społecznym.

P7S_WG

KD2_W06

Zna w sposób pogłębiony wybrane metody
i narzędzia pracy dziennikarza, rzecznika prasowego oraz podmiotów funkcjonujących w sferze komunikacji społecznej.

P7S_WG

KD2_W07

Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów norm i reguł organizujących struktury medialne i instytucje społeczne, w tym administracji publicznej oraz sektora mediów komercyjnych, a także o ich podstawach prawnych, metodach i sposobach działania.

P7S_WG

KD2_W08

Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych struktur i instytucji społecznych (w tym systemów medialnych oraz podmiotów stanowiących społeczne otoczenie tych systemów), zna rządzące nimi prawidłowości.

P7S_WG

KD2_W09

Ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur, instytucji i więzi w obszarze komunikacji społecznej oraz o ich historycznej ewolucji.

P7S_WG, P7S_WK

KD2_W10

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

P7S_WG

KD2_W11

Zna zasady rozwoju przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu funkcjonowania systemów medialnych.

P7S_WG

KD2_W12

Ma wiedzę na temat psychologicznych aspektów komunikacji międzyludzkiej.

P7S_WG

UMIEJĘTNOŚCI

KD2_U01

Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz rozpoznawać praktyczne znaczenie wzajemnych relacji między nimi.

P7S_UW

KD2_U02

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania w praktyce przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych z punktu widzenia komunikacji społecznej oraz formułować własne opinie na ten temat.

P7S_UW

KD2_U03

Potrafi prognozować polityczne, gospodarcze i społeczne skutki zmian w strukturach medialnych i sposobach ich funkcjonowania.

P7S_UW

KD2_U04

Sprawnie posługuje się narzędziami z zakresu komunikacji społecznej i pracy dziennikarskiej w celu rozwiązania konkretnych problemów.

P7S_UW, P7S_UK

KD2_U05

Posiada poszerzoną umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych obszarach komunikacji społecznej i dziennikarstwa z uwzględnieniem umiejętności nabytych w trakcie praktyk zawodowych.

P7S_UW, P7S_UK

KD2_U06

Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu dotyczącego pracy dziennikarskiej.

P7S_UW, P7S_UU

KD2_U07

Posiada umiejętność przygotowania różnorodnych materiałów dziennikarskich i strategii komunikacyjnych.

P7S_UW, P7S_UK

KD2_U08

Posiada umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w obszarze komunikacji społecznej i dziennikarstwa.

P7S_UW, P7S_UK

KD2_U09

Ma umiejętności językowe w zakresie przygotowania prac pisemnych w języku polskim i języku obcym właściwych dla kierunku dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

P7S_UW, P7S_UK

KD2_U10

Ma umiejętności językowe w zakresie przygotowania wystąpień ustnych i pisemnych w języku polskim i języku obcym właściwych dla kierunku dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

P7S_UW, P7S_UK

KD2_U11

Potrafi wykorzystywać wiedzę z różnorodnych dyscyplin, w tym z psychologii i socjologii, w celu budowania konstruktywnej komunikacji interpersonalnej.

P7S_UW, P7S_UK

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KD2_K01

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

P7S_KO

KD2_K02

Potrafi współdziałać i pracować w grupach zawodowych i interdyscyplinarnych, przyjmując w nich różne role. Potrafi komunikować się w sposób przystępny i zrozumiały z osobami z różnych grup społecznych i zawodowych.

P7S_KO

KD2_K03

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania i przełożyć to na konkretne działania.

P7S_KO

KD2_K04

Posługuje się ogólną wiedzą z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej z zachowaniem zasad etyki właściwych dla swojej roli zawodowej.

P7S_KR

KD2_K05

Umie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów z zakresu komunikacji społecznej i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki swojej działalności.

P7S_KO

KD2_K06

Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar praktyczny i interdyscyplinarny.

P7S_KK

KD2_K07

Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

P7S_KR

Objaśnienie stosowanych oznaczeń:
KD2 – kod efektu uczenia się (K) dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (D)na II stopniu (2)
W – kategoria wiedzy w efektach uczenia się
U – kategoria umiejętności w efektach uczenia się
K – kategoria kompetencji społecznych w efektach uczenia się
01, 02, 03… – numer efektu uczenia się
P7S – poziom szósty Polskiej Ramy Kwalifikacji (tj. dla studiów II stopnia)
P7S_W – charakterystyki w zakresie wiedzy (+G – głębia i zakres, lub K – kontekst)
P7S_U – charakterystyki w zakresie umiejętności(+W – wykorzystanie wiedzy, lub K – komunikowanie się, lub O – organizacja pracy, lub U – uczenie się)
P7S_K – charakterystyki w zakresie kompetencji społecznych (+K – krytyczna ocena, lub O – odpowiedzialność, lub R – rola zawodowa)

III. Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych w trakcie całego cyklu kształcenia (opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się)

 

Przedmiotowe efekty uczenia się i formę ich weryfikacji określają prowadzący zajęcia.
Są one opisane w kartach przedmiotu. W karcie przedmiotu określony jest nakład pracy studenta niezbędny do zaliczenia przedmiotu wyrażony w punktach ECTS (1 ECTS odpowiada 25-30 godzinom dydaktycznym).

Program studiów zakłada stosowanie różnych metod nauczania, które umożliwiają Studentowi osiągnięcie zdefiniowanych efektów uczenia się, jak: wykład (forma przekazywania wiedzy, podczas której często wykorzystuje się multimedia), ćwiczenia (forma zajęć, podczas której rozwijane są umiejętności praktyczne), lektorat (podnoszenie kompetencji językowych przy pomocy projektów, prezentacji, rozmów), seminarium dyplomowe (konsultacje z promotorem, dyskusje).

Weryfikacja odbywa się poprzez:
– prace etapowe (realizowane w trakcie studiów jak kolokwia, referaty, prezentacje, projekty, zbieranie danych, analiza, wykonywanie zadań domowych, praca w grupie poza zajęciami, przygotowanie do zajęć);
– zaliczenia i zaliczenia z oceną (kryteria oceniania uwzględnione w karcie przedmiotu);
– egzaminy z przedmiotu (forma ustna, pisemna, testowa lub praktyczna zawarta w
  karcie przedmiotu);

– wymianę międzynarodową studentów (nabyta wiedza, umiejętności, kompetencje w kontekście pobytu w uczelni partnerskiej);
– praktyki studenckie (uzyskane efekty uczenia się podczas realizacji praktyk studenckich, weryfikacja następuje zgodnie z regulaminem praktyk i studenckich);
– proces dyplomowania (praca oceniana przez promotora i recenzenta, egzamin oceniany przez członków komisji).

Sylwetka absolwenta:

W ramach studiów II stopnia przyszły absolwent, pogłębia kształcenie oraz zdobywanie umiejętności w dziedzinie komunikacji. Jednocześnie poszerza swą wiedzę ogólną w zakresie, który będzie ściślej związany z jego pracą zawodową.

W trakcie praktyk przyszły absolwent pogłębia praktyczną wiedzę na temat tego sektora, w których zamierza prowadzić działalność zawodową.

W ramach uczestnictwa w seminarium magisterskim oraz w trakcie przygotowywania pracy magisterskiej przyszły absolwent samodzielnie (choć pod kierownictwem promotora) przygotowuje, opracowuje i rozwiązuje problem badawczy. Uczelnia wymaga, aby praca zawierała – w ustalonych proporcjach – zasób wiedzy ogólnej oraz zbudowane na jego podstawie samodzielne rozwiązanie problemu.

Absolwent przygotowany w ten sposób znajdzie pracę na szeroko rozumianym rynku otoczenia gospodarczego. Zdobyta w ten sposób wiedza i umiejętności tworzą także pomyślne perspektywy zawodowe na przyszłość.

 

  1. Plan studiów

Specjalność: Komunikacja społeczna

 

 

 

Rok I

semestr 1

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punty ECTS

1.

Marketing

10

10

 

Egzamin

4

2.

Psychologia społeczna

10

10

 

Egzamin

4

3.

Komunikowanie międzynarodowe

10

 

10

Egzamin

4

4.

Komunikowanie międzykulturowe

10

 

10

Egzamin

4

5.

Teoria komunikowania masowego

20

  

Egzamin

4

6.

Reklama

10

10

 

Egzamin

4

7.

Komunikacja społeczna w procesie zwalczania patologii (sp.)

5

15

 

Zal. (ocena)

2

8.

Zarządzanie bezpieczeństwem społecznym (sp.)

 

30

 

Zal.(ocena)

4

Razem  godzin 170  godziny zajęć

75

75

20

 

30

         

semestr 2

L.p

Nazwa przedmiotu

Wykład

ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Opinia publiczna

18

  

Egzamin

5

2.

Ekonomika mediów

10

10

 

Zal. (ocena)

3

3.

Pragmatyka językowa

 

10

10

Zal. (ocena)

3

4.

Twórcze przywództwo (sp.)

5

15

 

Zal. (ocena)

3

5.

Rola mediów w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego (sp.)

 

14

 

Zal. (ocena)

3

6.

Międzynarodowe stosunki polityczne

15

  

Egzamin

4

7.

Lektorat j. angielskiego – poziom B2+

  

15

Zal.(ocena)

1

8.

Seminarium magisterskie

  

40

Zaliczenie

8

Razem  godzin 162  godziny zajęć

48

49

65

 

30

Ogółem na I roku 332 godziny zajęć

123

124

85

 

60

Przedmiot do wyboru za  8 ECTS
Seminarium magisterskie

II rok

 semestr 3

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Prawo autorskie i prasowe

20

  

Egzamin

3

2.

Komunikacja w negocjacjach

 

10

10

Zal. (ocena)

3

3.

Przedmiot do wyboru

20

  

Zal. (ocena)

2

4.

Przedmiot do wyboru

 

20

 

Zal. (ocena)

3

5.

Przedmiot do wyboru

 

20

 

  Zal.(ocena)

3

6.

Przedmiot do wyboru

 

20

 

Zal.(ocena)

3

7.

Lektorat j. angielskiego – poziom B2+

  

15

Egzamin

2

8.

Seminarium magisterskie

  

40

Zaliczenie

12

9.

Studenckie praktyki zawodowe

 

360

 

Zaliczenie

12

Razem 535 godzin zajęć

40

430

65

1 egz.

43

Ogółem na II roku 535 godziny zajęć

40

430

65

 

43

Ogółem w trakcie studiów 867 godzin zajęć

163

554

150

 

103

 

Przedmiot do wyboru za 2 ECTS
Społeczne oddziaływanie mediów
Specyfika mediów lokalnych

Przedmioty do wyboru za 3 ECTS
(3 przedmioty z zaproponowanych)
Wystąpienia publiczne
Projektowanie warsztatów i szkoleń
Human Resources
Psychologia ludzkiego błędu

Człowiek w sytuacjach granicznych
Dialog wspierający relacje w sytuacjach kryzysu

Przedmiot do wyboru za  12 ECTS
Seminarium magisterskie

      

Specjalność: Psychologia komunikacji

I rok

1 semestr

L.p.

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Marketing

10

10

 

Egzamin

4

2.

Psychologia społeczna

10

10

 

Egzamin

4

3.

Komunikowanie międzynarodowe

10

 

10

Egzamin

4

4.

Komunikowanie międzykulturowe

10

 

10

Egzamin

4

5.

Teoria komunikowania masowego

20

  

Egzamin

4

6.

Reklama

10

10

 

Egzamin

4

7.

Negocjacje i mediacje

5

15

 

Zal. (ocena)

2

8.

Psychologia różnic indywidualnych

 

30

 

Zal.(ocena)

4

Razem 170  godzin zajęć

75

75

20

 

30

2 semestr

L.p

Nazwa przedmiotu

Wykład

Ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Opinia publiczna

18

  

Egzamin

5

2.

Ekonomika mediów

10

10

 

Zal. (ocena)

3

3.

Pragmatyka językowa

 

10

10

Zal.(ocena)

3

4.

Wprowadzenie do coachingu

5

15

 

Zal.(ocena)

3

5.

Psychologia pracy z grupą

 

14

 

Zal.(ocena)

3

6.

Międzynarodowe stosunki polityczne

18

  

Egzamin

4

7.

Lektorat j. angielskiego – poziom B2+

  

15

Zal.(ocena)

1

8.

Seminarium magisterskie

  

40

Zaliczenie

8

Razem  godzin 165  godziny zajęć

51

49

65

3 egz.

30

Ogółem na I roku 335 godziny zajęć

126

124

85

 

60

Przedmiot do wyboru za 8 ECTS
seminarium magisterskie

II rok

3 semestr

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

ćwiczenia

Konw.

Forma

zaliczenia

Punkty ECTS

1.

Prawo autorskie i prasowe

20

  

Egzamin

3

2.

Społeczne oddziaływanie mediów

20

  

Zal.(ocena)

2

3.

Psychologia przywództwa i mentoring

 

10

10

Zal.(ocena)

3

4.

Przedmiot do wyboru

 

20

 

Zal.(ocena)

3

5.

Przedmiot do wyboru

 

20

 

Zal.(ocena)

3

6.

Przedmiot do wyboru

 

20

 

Zal.(ocena)

3

7.

Lektorat j. angielskiego – poziom B2+

  

15

Egzamin

2

8.

Seminarium magisterskie

  

40

Zaliczenie

12

9.

Studenckie praktyki zawodowe

 

360

 

Zaliczenie

12

Razem 535 godzin zajęć

40

430

65

 

43

Ogółem na II roku 535 godziny zajęć

40

430

65

 

43

Ogółem w trakcie studiów 870 godzin zajęć

166

554

150

 

103

 

 

 

Przedmiot do wyboru za 2 ECTS
Społeczne oddziaływanie mediów
Specyfika mediów lokalnych

Przedmioty do wyboru za 3 ECTS
(3 przedmioty z zaproponowanych)
Wystąpienia publiczne
Projektowanie warsztatów i szkoleń
Human Resources
Psychologia ludzkiego błędu

Człowiek w sytuacjach granicznych
Dialog wspierający relacje w sytuacjach kryzysu

Przedmiot do wyboru za  12 ECTS
Seminarium magisterskie

  1. Praktyki zawodowe

 

W programie studiów zawarte są obowiązkowe praktyki zawodowe w wymiarze 3 miesięcy (min. 360 godzin) zarówno dla studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Celem praktyki jest przygotowanie się do wejścia na rynek pracy przez ugruntowanie zdobytej na studiach wiedzy, poszerzenie umiejętności i kompetencji społecznych.  Praktyki są ukierunkowane na przyszłą pracę zawodową (poznanie oczekiwań rynku pracy, pracodawców). Na studiach stacjonarnych praktyki są realizowane w następujących po sobie częściach. Na studiach niestacjonarnych praktyki mogą być realizowane w sposób ciągły. Miejsce i wykonywane obowiązki w trakcie odbywania praktyk muszą być zgodne z efektami kształcenia, które są weryfikowane przez dziekana. Przebieg praktyki jest dokumentowany w karcie praktyk i harmonogramie realizowanych zadań. Uczelnia może rekomendować podmioty, w których studenci mają możliwość realizacji praktyk przy jednoczesnym zachęcaniu do samodzielnego rozpoznawania możliwości odbycia praktyk i zapoznania się z ofertą rynku pracy.

 

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content