Stypendia

Stypendia

Składanie wniosków o stypendia i zapomogi będzie możliwe po 1. października.

Regulamin WSUS przyznawania studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych świadczeń pomocy materialnej z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pobierz:  Regulamin Stypendiów 2018/2019

Podstawowe informacje na temat stypendiów

Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na  9 miesięcy, z wyjątkiem przypadku kiedy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr.
1. Student w roku akademickim może otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów,  albo stypendium ministra za osiągnięcia w nauce lub stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.
2. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.
3. Student, który otrzymuje stypendium ministra nie może otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów, przyznawanego w uczelni, a ponadto student, który otrzymał stypendium przyznawane na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.) nie może otrzymywać jednocześnie stypendium za wyniki w sporcie albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.
4.  Student studiujący równocześnie na kilku specjalizacjach może otrzymać stypendium za wyniki  w nauce na specjalizacji, w której osiągnął najwyższe wyniki.

STYPENDIUM SOCJALNE

 Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o to świadczenie ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, z tym że ustalona w uczelni miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta nie może być wyższa niż 1051,70 zł netto.
Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
1)       studenta
2)       małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek
3)       rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.4)       W przypadku, gdy student spełnia warunki do uznania go za samodzielnego finansowo, nie bierze się pod uwagę dochodów osób wymienionych wyżej w pkt 3 przy ustalaniu jego sytuacji materialnej, a jedynie dochody własne studenta, jego małżonka i dzieci.
 UWAGA! 
Jest to katalog wyczerpujący, wskazany w ustawie, w związku z powyższym uczelnia, nawet w wyjątkowych przypadkach, nie może uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta (np. babci lub dziadka studenta, dalszych krewnych, rodziców małżonka studenta).
 Student jest samodzielny finansowo jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:
1)       posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
2)       posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
3)       jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłaszanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o przyznanie stypendium
4)       nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich.
 Student wnoszący podanie o stypendium obowiązany jest udokumentować sytuację materialną swoją oraz członków rodziny, dostarczając wystawione przez właściwy Urząd Skarbowy zaświadczenia za ostatni zamknięty rok kalendarzowy.

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych są przyznawane na rok akademicki.
Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala Rektor w porozumieniu
z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego.
W przypadku ubiegania się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) uznaje równoważność orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także orzeczeń o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed dniem 1 stycznia 1998r. jeżeli nie utraciły ważności.
Zgodnie z art. 5 ww. ustawy orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o:
– całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118) traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
-całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie ustawy wymienionej powyżej traktuje się na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
– częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania, o których mowa w ww. ustawie traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności, z wyjątkiem orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy, wydanym w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r., które traktowane są na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, pod warunkiem zrealizowania wszystkich przedmiotów zgodnie z programem kształcenia w poprzednim roku studiów.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na wniosek studenta.
Student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
Stypendia rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na 9 miesięcy (od października do czerwca)
Przez wyjątkowe osiągnięcia naukowe lub artystyczne rozumie się udział w konkursach, konferencjach, seminariach, sympozjach oraz publikacje. Udział ten powinien być uwieńczony znaczącą nagrodą, wyróżnieniem, pozytywną recenzją. Oceny rangi osiągnięcia dokonuje rektor wraz z dziekanem danego wydziału

STYPENDIUM MINISTRA ZA OSIĄGNIĘCIA W NAUCE LUB ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce lub za wybitne osiągnięcia sportowe przyznaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek Senatu, przedstawiony przez Rektora WSUS.
Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce oraz posiadającemu osiągnięcia naukowe, a stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe – studentowi, który osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i zaliczył kolejny rok studiów.
O przyznanie stypendium ministra student może się ubiegać nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. O przyznanie stypendium może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Średnią ocen oblicza się łącznie ze wszystkich zaliczonych lat studiów. Przy obliczaniu tej średniej uwzględnia się wszystkie oceny z egzaminów i zaliczeń, z poszczególnych lat studiów, wpisane do indeksu.
Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) uzyskał wpis na kolejny rok studiów;
2) nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów;
3) posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową, przy czym za osiągnięcia naukowe i aktywność naukową uważa się, w szczególności: pracę w kole naukowym, pracę naukową, udział w pracach naukowo-badawczych, współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym z zagranicznymi, publikacje, dzieła artystyczne, opracowania, referaty, udział w konferencjach naukowych, konkursach i festiwalach, nagrody, wyróżnienia, dyplomy otrzymane w olimpiadach, studia według indywidualnego programu studiów, studia równoległe na drugim kierunku studiów oraz praktyki, staże lub ukończone kursy nie objęte programem studiów, certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych wystawione przez inne placówki niż uczelnie;
4) wzorowo wypełniania obowiązki studenta określone w regulaminie studiów;
5) uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż:
a) 4,5, gdy najwyższą oceną w skali ocen jest 5,
b) 4,7, gdy najwyższą oceną w skali ocen jest 5,5,
c) 5,0, gdy najwyższą oceną w skali ocen jest 6.
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) uzyskał wpis na kolejny rok studiów;
2) nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów;
3) uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów udokumentowane wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, przy czym za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym uważa się: udział studenta w igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach paraolimpijskich, zajęcie przez studenta do piątego miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy, zajęcie do trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski;
4) wzorowo wypełnia obowiązki studenta określone w regulaminie studiów.

ZAPOMOGI

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo  w trudnej sytuacji materialnej. Student może otrzymać zapomogę w szczególności w przypadku:
a)       śmierci członka najbliższej rodziny,
b)       urodzenia dziecka przez studentkę lub urodzenia się dziecka, którego ojcem jest student,
c)       choroby lub nieszczęśliwego wypadku studenta, jego dziecka lub członka najbliższej rodziny,
d)       klęski żywiołowej (np. powódź, pożar)
e)       innego zdarzenia losowego powodującego znaczne pogorszenia się sytuacji materialnej studenta.
f)        studenta będącego sierotą zupełnym, któremu nie przyznano stypendium socjalnego.
Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym – w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne.
Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.
Zapomogę przyznaje Dziekan na podstawie umotywowanego i udokumentowanego wniosku studenta. Dziekan decyduje o wysokości zapomogi uwzględniając sytuację studenta.
Odwołania od decyzji Dziekana w sprawie przyznania lub nie przyznania zapomogi rozpatruje Rektor.
Podczas urlopu dziekańskiego student traci prawo do korzystania z zapomogi.
W szczególnych indywidualnych przypadkach, uzasadnionych wyjątkowo trudną sytuacją życiową lub materialną studenta, Dziekan może na wniosek przebywającego na urlopie dziekańskim przyznać mu zapomogę.

Druki wniosków do pobrania:

© All rights reserved

STRONY WWW AD-SITE 2.0