Sylwetka absolwenta

 

W ramach jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na kierunku prawo w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała Iwaszkiewicza przyszły absolwent zdobywa wykształcenie oraz umiejętności w dziedzinie nauk prawnych. Jednocześnie poszerza swą wiedzę ogólną w zakresie, który będzie ściślej związany z jego pracą zawodową.

W trakcie praktyk pogłębia wiedzę i umiejętności w obszarze, w którym zamierza się specjalizować i prowadzić działalność zawodową.

Absolwent, którego udział w seminarium magisterskim, w trakcie przygotowywania pracy magisterskiej, wykazał jego predyspozycje do pracy badawczej i naukowej, ma możliwość podjęcia nauki na studiach III stopnia, zmierzających do uzyskania stopnia naukowego doktora.

Posiada umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów oraz możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa polskiego lub obcego. Zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym koniecznym do wykonywania zawodu.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów wymagających posiadania wiedzy prawniczej, a także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych takich jak administracja państwowa, samorządowa, instytucje administracji europejskiej oraz do podjęcia i wykonywania własnej działalności gospodarczej o profilu doradczym lub działalności o profilu niezwiązanym ze świadczeniem usług prawniczych, podjęcia pracy w działach prawnych, analitycznych i usługowych w szeroko rozumianym biznesie. Może też wstąpić do służby i objąć kluczowe pozycje w państwowych jednostkach, takich jak m.in. policja, wojsko, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego i innych.

Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej oraz porozumiewania się w procesie podejmowania decyzji prawnych oraz występowania w roli negocjatora albo mediatora w sytuacjach, w których prawo obowiązujące wskazuje mediację jako zalecany sposób rozstrzygania sporów prawnych.

Przygotowany w ten sposób może znaleźć pracę na szeroko rozumianym rynku otoczenia gospodarczego. Zdobyta w ten sposób wiedza i umiejętności tworzą także pomyślne perspektywy zawodowe na przyszłość. Absolwenci prawa będą mogli pracować jako:

  • notariusze
  • adwokaci
  • prokuratorzy
  • radcowie prawni
  • sędziowie
  • komornicy
  • specjaliści ds. prawa międzynarodowego
  • urzędnicy różnych szczebli

 

Absolwenci prawa WSUS bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy i na egzaminach na aplikacje prawnicze. Najlepiej pokazują to badania losów absolwentów przygotowywane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ZUS. Wynika z nich, że absolwenci studiów prawniczych naszej Uczelni znajdują bez trudu pracę po ukończeniu nauki, a nawet jeszcze w trakcie studiów.

 

Uczelnia:

 

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

 

© All rights reserved

Skip to content