COVID 19

Zarządzenie Rektora

Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza

z dnia 20 października 2021 roku

w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. prof. M. Iwaszkiewicza.

Na podstawie art. 23 ust.l ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020r. Poz. 85 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) zarządzam, co następuje:

§1

Uchylam w całości zarządzenie Rektora z dnia 16 października 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. prof. M. Iwaszkiewicza.

§2

 1. Wszelkie wydarzenia o charakterze otwartym: konferencje, szkolenia, wykłady, w tym zajęcia Uniwersytetu Srebrnego Wieku, i inne spotkania tego typu organizowane przez Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych, jak również wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych muszą się odbywać z zachowaniem wymagań sanitarnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak również rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących podstawowych środków ochronnych przeciwko koronawirusowi COVID-19.
 2. Zaleca się załatwianie spraw zdalnie, o ile jest taka możliwość.

§3

Z zachowaniem reżimu sanitarnego, Dziekani określają wykłady i zajęcia dla studentów, które będą odbywały się na terenie Uczelni oraz te, które mogą być prowadzone zdalnie; za wyjątkiem zajęć praktycznych, które nadal będą się odbywały na terenie Uczelni.

§4

 1. Studenci są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź objęcia kwarantanną, odpowiednio prorektora, dziekana lub prodziekana. W przypadku słuchaczy studiów podyplomowych i szkoleń należy poinformować osoby koordynujące tok realizowanych zajęć.
 2. Osoby wymienione w ust. 1 zobowiązani są przekazać powyższe informacje bez zbędnej zwłoki na adres kossowski@wsus.poznan.pl.

§5

 1. Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo właściwego dziekana o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź o objęcia kwarantanną.
 2. Dziekan zobowiązany jest przekazać informację o chorobie pracownika bez zbędnej zwłoki na adres kossowski@wsus.poznan.pl oraz Rektorowi.
 3. W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 prorektorzy, dziekani i dyrektorzy mogą samoistnie lub na wniosek pracownika polecić wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę zdalnie, w szczególności gdy:
 4. istnieje podejrzenie zarażenia pracownika koronawirusem w wyniku kontaktu z osobą chorą lub podejrzaną o zarażenie koronawirusem;
 5. pracownik przebywał w ostatnim czasie w rejonach rozprzestrzeniania się koronawirusa;
 6. pogorszył się stan zdrowia pracownika i wystąpiły objawy charakterystyczne dla zarażenia koronawirusem;
 7. w innych przypadkach określonych w zaleceniach Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 4. Osoby wymienione w ust. 3 uzgadniają z pracownikiem zakres i czas trwania pracy zdalnej. Okres ten nie może jednorazowo przekroczyć 14 dni.

§6

 1. Należy przestrzegać rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących podstawowych środków ochronnych przeciwko koronawirusowi COVID-19.
 2. W komunikacji z interesantami z zewnątrz oraz komunikacji wewnątrzszkolnej zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.
 3. Osoby funkcyjne są zobowiązane do:
 4. codziennego zapoznawania się z aktualnymi komunikatami wydawanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych;
 5. utrzymywania kontaktu z pracownikiem i nadzorowania efektów jego pracy zdalnej;

§7

Rektor oraz prorektorzy mogą podejmować indywidualne decyzje w sytuacjach nieokreślonych niniejszym zarządzeniem.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 października 2021 r. i obowiązuje do dnia uchylenia niniejszego zarządzenia.

Z upoważnienia Rektora

Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych

Prof. Michała Iwaszkiewicza

Prof. WSUS Tomasz Lewandowski, dr

Prorektor

Zarzadzenie-Covid-19.pdf

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym budynku przy ulicy Wierzbięcice 1, w pobliżu Dworca PKP, Galerii Avenida oraz Starego Browaru. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content