PARTNERZY NAUKOWI

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi i społeczno-kulturalnymi. Przede wszystkim są to uczelnie wyższe (WSUS jest prekursorem współpracy pomiędzy szkołami wyższymi państwowymi i niepaństwowymi), biblioteki naukowe, media, a także podmioty świadczące usługi edukacyjne. Wśród najważniejszych partnerów WSUS wymienić trzeba:

Umowa z największą uczelnią Wielkopolski obejmuje wiele obszarów współpracy i wzbogacona została o szereg szczegółowych aneksów. Istotą porozumienia jest rozwijanie współdziałania naukowego, przedsięwzięcia dydaktyczne, wymiana inicjatyw i idei służących rozwojowi środowiska akademickiego Poznania i Wielkopolski.

Wśród aneksów do umowy z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu uwagę zwraca porozumienie z Biblioteką Uniwersytecką w Poznaniu. Poza szczegółowymi ustaleniami dotyczącymi preferencji w korzystaniu z księgozbioru dla studentów WSUS, sprecyzowano zasady współpracy w ramach kierunku studiów „Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo” prowadzonych przez WSUS. W rozwinięciu porozumienia z UAM, aneksy regulują szczegółowo współdziałanie WSUS z wydziałami Nauk Politycznych i Dziennikarstwa i Prawa i Administracji największej wielkopolskiej uczelni.

Powołanie Wielkopolskiego Centrum Kształcenia Dziennikarzy, wspólne organizowanie konferencji o zasięgu międzyuczelnianym i ogólnopolskim, wymiana doświadczeń dydaktycznych, współpraca studenckich kół naukowych, możliwość wykorzystywania bazy technicznej, przede wszystkim studia telewizyjnego, to najważniejsze ustalenia porozumienia z WNPiD UAM. Współpraca naukowa, dydaktyczna i wymiana doświadczeń studentów obu szkół wyższych to istota porozumienia podpisanego pomiędzy WSUS i WPiA UAM. Aktywność partnerów porozumienia przejawia się w organizacji ogólnopolskich konferencji naukowych poświęconych prawom autorskim i ochronie własności intelektualnej.

Zeszyty Naukowe WSUS goszczą na swoich łamach prawników prowadzących zajęcia na UAM i powiązanych z tą uczelnią. Kolejne ważne porozumienie – z Collegium Europeaum Gnesnense UAM im. Jana Pawła II – umożliwiło podjęcie wspólnej działalności naukowo – badawczej i dydaktycznej, stwarzając możliwość korzystania ze zbiorów bibliotecznych partnera porozumienia. Zadeklarowano też współdziałanie na polu wydawniczym, współorganizację imprez studenckich, budowanie pozycji poznańskich i polskich środowisk akademickich w zjednoczonej Europie.

Warto dodać, że wielopłaszczyznowe porozumienia Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych podpisała również z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i z Uniwersytetem im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wydział Artystyczny WSUS-u blisko współpracuje z Charkowską Państwową Akademią Projektowania i Sztuk oraz z tureckim Uniwersytetem w Karabuku. WSUS zainicjował także międzyuczelniane porozumienie akademickich szkół niepaństwowych w skali regionu. W ramach Wielkopolskiego Kampusu Akademickiego współdziałają z Uczelnią Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I oraz Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu.

Porozumienie pomiędzy WUS i Akademią Muzyczną datuje się od 1999 roku i stanowić może wzór dla ustalania zasad współpracy pomiędzy uczelniami państwowymi i niepaństwowymi. Najbardziej istotnym elementem porozumienia stało się powołanie do życia wspólnie prowadzonego dwusemestralnego podyplomowego studium w zakresie zarządzania i marketingu w kulturze skierowanego do studentów Akademii Muzycznej. Poza kwestiami przewidywanymi do szczegółowego uregulowania w aneksach, Akademia Muzyczna i WSUS zadeklarowały także prowadzenie wspólnych działań mających na celu rozwijanie inicjatyw naukowych, kulturalnych i społecznych a także wzajemnego doradztwa obejmującego specjalności prowadzone przez strony w ramach programów kształcenia i prezentowane przez środowiska akademickie obu uczelni.

Współpraca WSUS z Uniwersytetem Artystycznym (uprzednio Akademią Sztuk Pięknych) w Poznaniu ujęła w ramy wspólnej deklaracji rozwijane i umacniane od dawna współdziałanie pomiędzy Szkołami. Najbardziej spektakularną formą współpracy okazały się regularnie organizowane wernisaże prac wykładowców i studentów ówczesnej ASP w holu budynku głównego WSUS-u przy ulicy Głogowskiej. Podpisanie oficjalnej umowy o współpracy wiąże się ściśle z powołaniem do życia Wydziału Artystycznego WSUS. W zaprzyjaźnionej uczelni artystycznej postrzegano to jako alternatywę studiowania na niektórych kierunkach, umożliwiających absolwentom tworzenie własnych firm lub realizację projektów na rzecz gospodarki. WSUS, rozwijając zresztą ten kierunek współpracy, podpisał porozumienie z CERMAG Poznań SA umożliwiające studentom projektowanie i realizowanie design i układów przestrzennych zgodnych z intencjami i oczekiwaniami współpartnera.

Porozumienie z Komendą Główną Policji podpisane 10 listopada 2011 roku włącza Wyższa Szkołę Umiejętności Społecznych w proces przygotowywania kandydatów do służby w Policji.

To pierwsza tego rodzaju umowa pomiędzy uczelnią wyższą a szkołą resortową dotycząca wspólnej platformy dydaktycznej i wielopłaszczyznowego współdziałania. Umowa otwiera możliwości kształcenia absolwentom i kadrze pilskiej szkoły na studiach I i II stopnia we WSUS, współpracy naukowej i wydawniczej, także w dziedzinie przygotowywania i publikowania materiałów dydaktycznych dla słuchaczy Szkoły Policji w Pile. Porozumienie zawarto wprawdzie pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w jednym regionie, ranga umowy wykracza jednak poza Wielkopolskę, czego dowodem zainteresowanie podjętym współdziałaniem nie tylko ze strony komendantów wojewódzkich z Wielkopolski, województw: lubuskiego i kujawsko- pomorskiego, a także ze strony Komendy Głównej Policji.

Jest to jeden z najważniejszych ośrodków bibliotecznych w kraju, posiadający znakomitą bazę, znaczący dorobek naukowy swoich pracowników, imponujący, gromadzony od ponad 200 lat księgozbiór. Atutem Biblioteki jest także jej przynależność do Fundacji Kórnickiej i zaawansowane, godne uwagi prace nad opracowaniem komputerowym zasobu własnego i wdrażaniem prac przygotowawczych dla uruchomienia regionalnej biblioteki cyfrowej. W szczególności porozumienie stanowi o udostępnianiu studentom WSUS na warunkach preferencyjnych zasobu Biblioteki. Bliska jest także współpraca w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, między innymi Biblioteka oferuje możliwość organizowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych stanowiących element praktyk studentów Uczelni w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

To instytucja pełniąca rolę nie tylko tradycyjnej biblioteki, ale także ośrodka koordynacji poczynań kulturalnych dla znacznej części województwa wielkopolskiego. CAK jest ponadto dużym i cenionym wydawnictwem nastawionym na publikowanie pozycji o charakterze regionalnym. Pracownicy Centrum reprezentują nie tylko znakomite przygotowanie praktyczne, są także dydaktykami często prowadzącymi wykłady i ćwiczenia ze studentami na uczelniach wyższych. Porozumienie WSUS i CAK posiada przede wszystkim wymiar praktyczny, zakłada bowiem współpracę we wdrażaniu i rozwijaniu bazy informatycznej niezbędnej w pracy bibliotek. Obie strony porozumienia wspierają się także w zakresie informacji i promocji.

Umowa pomiędzy WSUS i Centrum ma charakter porozumienia dwóch podmiotów prowadzących działalność naukową i badawczą. Oprócz wspólnego realizowania badań, porozumiewające się strony podejmowały inicjatywy wydawnicze, a nade wszystko przygotowywały i przeprowadzały wspólne konferencje o tematyce współpracy europejskiej i religioznawcze.

Jedna z wiodących instytucji o tym charakterze w kraju, wywodzi się ze znakomitych tradycji wielkopolskich archeologów prowadzących badania w kraju i za granicą. Współdziałanie WSUS i Muzeum Archeologicznego obejmują wiele obszarów, także w dziedzinie nauki i dydaktyki, Wspólne działania prowadzi się w dziedzinie przygotowywania sympozjów i konferencji naukowych, także przedsięwzięć związanych z integracją lokalnej społeczności a także popularyzacją walorów regionu i jego historii.

Kierunek studiów „Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna” obliguje do bliskiej współpracy z mediami. Umowy i porozumienia dwustronne umożliwiają przede wszystkim odbywanie przez studentów praktyk zawodowych i staży pod kierunkiem dziennikarzy, których spotykają także w murach swojej uczelni, jako wykładowców. Skala działania partnerów medialnych pozwala na rozwijanie wszystkich kierunków zainteresowań studiujących we WSUS prasie, radiu, telewizji i internecie.

 

Uczelnia co roku gości też laureatów podsumowania konkursu dziennikarskiego „Znak Dobra”, którego głównymi organizatorami medialnymi są Głos Wielkopolski i Radio Emaus. WSUS współpracuje także ze środowiskowymi organizacjami dziennikarzy. Gościł w swoich murach organizatorów i uczestników konkursów i plebiscytów organizowanych przez Stowarzyszenie Prasy Lokalnej z siedzibą w Wągrowcu, często użycza także gościny największemu wydarzeniu środowiskowemu w skali regionu – Poznańskim Koziołkom realizowanym pod egidą Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

WSUS kształcąc na kierunku „Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo” przykłada szczególną wagę do możliwości posługiwania się nowoczesnymi zintegrowanymi programami informatycznymi obsługującymi biblioteki. Wymaga to znajomości wiodących programów, umiejętności ich stosowania i przysposobienia do funkcjonowania w placówkach bibliotecznych. Realizację tych zadań umożliwia szereg umów z instytucjami trudniącymi się upowszechnianiem cyfrowych programów obsługi bibliotek i posiadających prawa licencyjne do konkretnych technologii. Wśród podmiotów, z którymi WSUS zawarł umowy, wymienić należy EBSCO Information Services GmbH z siedzibą w Berlinie, Sokrates-Software, MOL Sp. z o.o. i DYNIX Sp. z o.o.

W murach Uczelni odbywają zajęcia i spotykają się w trakcie roku akademickiego studenci Uniwersytetu III Wieku w Poznaniu. Współpraca obejmuje także przeprowadzanie wykładów i szkoleń dla uczestników tej inicjatywy, a w ramach cyklicznych spotkań z władzami UTW – budowanie wspólnych planów na kolejne lata akademickie. WSUS roztacza także patronat naukowy nad Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Międzychodzie i jego Filii w Sierakowie oraz UTW w Grodzisku Wlkp. Przedstawiciele Uczelni nie tylko biorą udział w inauguracjach i zakończeniach poszczególnych lat akademickich, prowadzą także wykłady dla studentów UTW i ćwiczenia doskonalące umiejętności zgodne z kierunkami kształcenia WSUS-u.

W ramach autorskiego programu współpracy ze szkołami średnimi z Poznania i z Wielkopolski, WSUS od szeregu lat prowadzi warsztaty dziennikarskie w blisko 20 liceach i zespołach szkół, również w województwie łódzkim i kujawsko – pomorskim. Oprócz zajęć w szkołach średnich, uczniowie biorą udział w wielu wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię a także biorą udział w wykładach i konwersatoriach specjalnie dla nich przygotowywanych. Cyklicznie organizowane obozy dla poszczególnych klas czy młodzieży z różnych szkół interesujących się dziennikarstwem pomagają poznawać i realizować formy wymagające zbierania materiału w terenie. Prowadzących zajęcia wspomagają coraz częściej absolwenci takich klas, którzy podjęli studia dziennikarskie we WSUS.

© All rights reserved

Skip to content