Program studiów

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA – PRAWO

 

 

  1. Charakterystyka studiów:

Nazwa kierunku

Prawo

Poziom kształcenia

7 poziom Polskich Ram Kwalifikacji

Profil kształcenia

praktyczny

Typ studiów:

Studia jednolite magisterskie

Tryb studiów

Studia stacjonarne, studia niestacjonarne

Sumaryczna liczba punktów konieczna do ukończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego

300

Nadawany tytuł

magister

Dziedzina i dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Kierunek prawo jest prowadzony w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W procesie kształcenia nacisk położony jest na praktyczną realizację treści programowych, nabycie przez studenta umiejętności posługiwania się wiedzą  prawniczą i metodyką pracy właściwą dla pracy prawnika oraz weryfikację osiągania założonych efektów uczenia się.
Program przewiduje 6-cio miesięczną praktykę zawodową (720h). Studia kończą się ustnym egzaminem  dyplomowym składanym przed komisją powołaną przez Dziekana.

Spójność kierunku studiów z misją uczelni:

 

Prowadzenie studiów z zakresu prawa wpisuje się bezpośrednio w misję Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza. Kierunek ten bowiem odzwierciedla dążenia, które legły u podstaw powołania Uczelni przez jej założyciela, a obecnie patrona – dążeniami tymi było łączenie wiedzy z praktyką, która zmienia rzeczywistość, co literalnie znajduje swój wyraz w misji uczelni. Jak bowiem czytamy, szkoła „powołana została z umiłowania kultury i sztuki (architektura wnętrz, wzornictwo), pragnienia sprawnego kierowania instytucjami mającymi wpływ na rzeczywistość (prawo) oraz współkreowania przestrzeni medialnej (dziennikarstwo i komunikacja społeczna)”.

Program kształcenia dla kierunku zapewnia studentowi wszechstronny dostęp do wiedzy, rozwoju umiejętności i kompetencji społecznych. Wiedza i umiejętności to dewiza, która towarzyszy wszystkim działaniom podejmowanym przez WSUS. Dewiza ta oznacza przekazywanie rzetelnej wiedzy popartej doświadczeniem i praktycznymi umiejętnościami, a także ciągłe dostosowywanie programu kształcenia do aktualnych wyzwań zewnętrznego otoczenia.

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku prawo jest przygotowanie studenta do pracy, w tym zespołowej, w wielu obszarach aktywności społecznej i gospodarczej, wykształcenie odpowiedzialnego, świadomego prawnika wykorzystującego nabytą wiedzę i umiejętności w życiu publicznym i procesie kształtowania przestrzeni społecznej.

                Kadra wykładowców składa się w większości z profesjonalnych praktyków. Program kształcenia jest aktualizowany po konsultacjach z otoczeniem zewnętrznym i dostosowywany do zmieniających się potrzeb otoczenia i rynku pracy.

 

Zasady i tryb wyboru modułów przedmiotów z grupy modułów przedmiotów do wyboru przez studentów WSUS na kierunku prawo

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym budynku przy ulicy Wierzbięcice 1, w pobliżu Dworca PKP, Galerii Avenida oraz Starego Browaru. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content