Ochrona środowiska

 • Czas trwania: 2 semestry, 165 godzin dydaktyczne, zjazdy weekendowe (sobota-niedziela). Nabór letni.
 • Koszt studiów: 4300 zł, opłata rekrutacyjna: 10zł
 • Adresaci: studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych co najmniej na poziomie licencjackim, zainteresowanych tematyką ochrony środowiska i jej prawnymi uwarunkowaniami.
 • Zaliczenie: zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wytycznymi prowadzących oraz przygotowanie pracy końcowej.

Jak pokazały wybory do europarlamentu, ochrona środowiska stanowi przedmiot coraz większego zainteresowania Europejczyków, w tym Polaków. Unia Europejska od lat sytuuje tę problematykę wśród najważniejszych obszarów swojego oddziaływania. Jednocześnie przy postępującej urbanizacji i industrializacji terenów dotąd niezagospodarowanych, rośnie zapotrzebowanie na ekspertów w zakresie uwarunkowań prawnych ochrony środowiska. Z myślą o nich powstał prezentowany kierunek.

Jego absolwenci będą potrafili biegle posługiwać się zagadnieniami z zakresu Ochrony Środowiska, dysponując jednocześnie wiedzą z obszaru prawa administracyjnego. Zostaną wyposażeni w kompetencje związane z obecnym stanem legislacyjnym w tych aspektach oraz prawodawstwem Unii Europejskiej. Będą potrafili przygotowywać sprawozdania do urzędów, opracowania środowiskowe, a także stosować narzędzia informatyczne w ochronie środowiska. Ponadto absolwenci kierunku zdobędą umiejętność korzystania z funduszy krajowych i europejskich na działania proekologiczne.

Czy wiesz, że…

 • zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej z 2018 roku, aż 25% środków unijnych ma być przeznaczanych na działania związane z ochroną środowiska?
 • unikalny kierunek studiów w tej części Polski
 • aktualna problematyka dotycząca stanu prawnego związanego z ochroną środowiska
 • wiedza na temat współczesnych zagrożeń dla środowiska przekazana w przystępny sposób
 • praktyczny program kształcenia wyposażający słuchaczy w konkretne umiejętności
 • kadra wysokiej klasy specjalistów, praktyków w swoich dziedzinach, prawników, ekspertów w zakresie bezpieczeństwa, ekologów, ekonomistów
 • duży wymiar godzinowy uwzględniający praktyczne ćwiczenia w wybranych instytucjach: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego, Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, Departament Korzystania i Informacji o Środowisku
 • Studia przygotowują do pracy w organach państwowych w działach zajmujących się zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska; dostarczają praktycznej wiedzy również w zakresie współpracy między różnymi jednostkami samorządowymi.
 • PRAWO
  1. Wybrane zagadnienia z ustawy Prawo Ochrony Środowiska
  2. Wybrane zagadnienia dotyczące ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  3. Prawo Unii Europejskiej – wybrane dyrektywy i rozporządzenia
  4. Prawo klimatyczne
  5. Europejski zielony ład i pakiet „Fit for 55”
  6. System finansowania ochrony środowiska w Polsce oraz korzystania ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi
 • GOSPODARKA ODPADAMI
  1. Ustawa o odpadach i odpadach opakowaniowych
  2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  3. Procesy gospodarowania odpadami oraz produkty uboczne i utrata statusu odpadów
  4. Szczególne postępowanie z odpadami niebezpiecznymi
 • KONTROLA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
  1. Audyt ISO 14001 i EMAS
  2. Sprawozdania do urzędów/ wizyty w wybranych instytucjach
  3. Ocena oddziaływania na środowisko (raporty KIP – karta informacyjna przedsięwzięcia)
  4. Inspekcja ochrony środowiska i monitoring
  5. Rejestr i Ewidencja BDO oraz SENT
 • SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA W WYBRANYCH ZAKRESACH
  1. Krajowe, regionalne i lokalne plany, programy i strategie
  2. Ochrona wody i wybrane zagadnienia z prawa wodnego
  3. Ochrona powietrza
  4. Ochrona środowiska przed hałasem
  5. Ochrona przyrody (przepisy dot. usuwania drzew i krzewów)
  6. Środowiskowe aspekty planowania przestrzennego

 

 

 

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content