ZASADY PRZYJMOWANIA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA

ZASADY PRZYJMOWANIA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA

 

 1. ZASADY:
 2. Cudzoziemcem jest osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa.
 3. Cudzoziemcy mogą podejmować studia  jeżeli:
 • posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wykazują się dobrym stanem zdrowia, oświadczenie;
 1. Studia w są prowadzone w języku polskim,  zatem cudzoziemiec, aby móc zostać przyjęty na studia musi:

 

 • ukończyć roczny kurs przygotowawczy w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub;

 

 • posiadać certyfikat znajomości wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego, lub;

 

 • uzyskać potwierdzenie z uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego kandydata pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. Potwierdzenie takie wydaje się po rozmowie kwalifikacyjnej podczas zapisu na studia.

 

* Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce.

 

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować w uczelni studia pierwszego stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, jeśli spełniają przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków (zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym):
 • posiadają zezwolenie na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkami ich rodzin, jeżeli mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • otrzymali zezwolenie na zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 186 ust. 1, pkt 3 i 4 ustawy o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 r.;
 • udzielono im ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo członkami ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu (mają również prawo wyboru, czy podjąć studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich czy cudzoziemców).

Kandydaci spełniający te wymogi są przyjmowani na studia decyzją dziekana.

 

Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

 

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować w uczelni studia pierwszego stopnia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich (niewymienieni w pkt 4.)
 • Kandydaci są przyjmowani na studia decyzją Dziekana.

 

 • Wszyscy studenci niezależnie od trybu studiów, narodowości oraz warunków podejmowania studiów uiszczają czesne określone w  Zarządzeniu Kanclerza.

 

 1. Osoby legitymujące się ważną Kartą Polaka są uprawnione zarówno do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich,z czym wiąże się prawo do ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane dla studentów z polskim obywatelstwem, jak i w trybie oraz na warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich. Podejmując i odbywając studia na warunkach innych niż dotyczące obywateli polskich (np. jako stypendyści Strony polskiej), nie mogą oni ubiegać się o stypendia wypłacane przez uczelnie z dotacji budżetowej przeznaczonej na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów.

 

 1. DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
 1. Elektroniczny formularz rejestracyjny wypełnij i wyślij
 2. Polskie (oryginał lub odpis) lub zagraniczne świadectwo dojrzałości (oryginał);
 3. Tłumaczenie przysięgłe świadectwa dojrzałości – dotyczy świadectwa uzyskanego za granicą:

* do świadectwa dojrzałości uzyskanego w Polsce należy dołączyć kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej

 

** świadectwo zagraniczne musi być opatrzone apostille/zalegalizowane, a także musi być uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości / uprawniać do podjęcia studiów w Polsce

 1. Kserokopia karty pobytu, aktualnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski;
 2. Oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;
 3. Dokument poświadczający znajomość języka polskiego:
 • certyfikat znajomości wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego

 

 • potwierdzenie ukończenia rocznego kursu przygotowawczego w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

 

 • w przypadku braku dokumentów wymienionych wyżej – potwierdzenie z uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego kandydata pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim

 

* Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce.

 

 1. Kserokopia paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości;
 2. 1 fotografia (legitymacyjna) z imieniem i nazwiskiem na odwrocie;
 3. Jeśli nie składasz dokumentów osobiście, zadbaj by osoba, która to zrobi, miała wypełnione przez Ciebie pełnomocnictwo
 4. Dowód wpłaty 1600 euro. 

 

 

Do pobrania: Umowa

Zajęcia mogą być prowadzone również w języku angielskim lub rosyjskim

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content