Ogólne zasady i tryb weryfikacji, oceniania i dokumentowania efektów uczenia się

Załącznik do uchwały Senatu WSUS z dnia 29 maja 2023 r.

Ogólne zasady i tryb weryfikacji, oceniania i dokumentowania

osiągania przez studentów WSUS kierunku Prawo zakładanych w programie studiów efektów uczenia się

§ 1

Cel przedmiot i zakres ogólnych zasad i trybu weryfikacji, oceniania i dokumentowania

osiągania przez studentów WSUS kierunku Prawo zakładanych w programie studiów efektów uczenia się

1. Celem i przedmiotem procedury weryfikacji, oceniania i dokumentowania osiągania przez studentów kierunku Prawo zakładanych w programie studiów efektów uczenia się jest określenie ogólnych zasad i trybu oceniania stopnia osiągania przez studentów zakładanych w programie studiów efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

 

2. Określone zasady i tryb weryfikacji, oceniania i dokumentowania osiągania przez studentów WSUS kierunku Prawo dotyczy wszystkich nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne we WSUS bez względu na rodzaj zatrudnienia i formę zajęć.

3. Weryfikacja zakładanych efektów uczenia obejmuje wszystkie kategorie efektów uczenia się, tj. wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne i jest realizowana w odniesieniu do:

1) zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów;

2) zakładanych efektów uczenia się dla poszczególnych przedmiotów/modułów przedmiotów do wyboru;

3) zakładanych efektów uczenia się dla studenckich praktyk zawodowych.

4. Użyte określenia oznaczają:

1) efekty uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych w procesie kształcenia akademickiego w systemie studiów, a także w procesie uczenia się poza systemem studiów w zakresie zaliczania na poczet studenckich praktyk zawodowych czynności wykonywanych w szczególności w ramach zatrudnienia, stażu, działalności zawodowej lub woluntariatu jeżeli umożliwiły one uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów;

2) przedmiotowe/modułowe efekty uczenia – efekty dla przedmiotu/modułu przedmiotów do wyboru zdefiniowane przez nauczyciela odpowiedzialnego za przedmiot w sylabusie przedmiotu;

3) przedmiot – jednostka kształcenia, obejmująca zajęcia lub grupę zajęć, której przypisano zakładane efekty uczenia oraz przypisaną liczbę punktów ECTS;

4) moduł przedmiotów do wyboru – przedmiot lub grupa przedmiotów do wyboru wchodząca w skład danego modułu;

5) metody weryfikacji zakładanych efektów uczenia się – są to mierniki pozwalające ocenić stopień osiągnięcia przez studenta zakładanych w programie studiów efektów uczenia się.

§ 2

Weryfikacja zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów

1. Podstawowymi metodami weryfikacji efektów uczenia się dla kierunku Prawo są oceny uzyskane z seminarium, pracy magisterskiej oraz egzaminu magisterskiego.

2. We WSUS obowiązują określone zasady i tryb dyplomowania oraz zasady przygotowywania prac magisterskich. Są one zamieszczone na stronie internetowej WSUS.

3. W celu weryfikacji samodzielności napisanej pracy magisterskiej stosowany jest we WSUS Jednolity system antyplagiatowy. Jeżeli promotor akceptuje wynik raportu z badania antyplagiatowego wówczas praca magisterska podlega rejestracji.

4. Zarejestrowana praca magisterska podlega ocenie. Praca magisterska, które uzyska pozytywną ocenę, kierowana jest do obrony (załącznik nr 1).

5. Student może przystąpić do egzaminu magisterskiego, gdy osiągnie wszystkie efekty uczenia się określone w programie studiów, tj.:

1) uzyska zaliczenia wszystkich zajęć dydaktycznych przewidzianych programem studiów zgodnie z przypisaną liczbą punktów ECTS;

2) uzyska pozytywną ocenę z pracy magisterskiej;

3) terminowo złoży w dziekanacie wymagane dokumenty.

6. Egzamin dyplomowy na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana, w skład której wchodzą: przewodniczący, kierujący pracą magisterską promotor i recenzent.

7. Komisja przeprowadzająca egzamin magisterski weryfikuje osiągnięte efekty uczenia się indywidualnie przez każdego studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, wykazanych w programie studiów dla prowadzonego kierunku Prawo. Komisja egzaminacyjna sporządza z egzaminu protokół (załącznik nr 2).

8. Uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów lub zaliczeń przedmiotów przewidzianych programem studiów, pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego, a także zawodowej praktyki studenckiej potwierdza osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów uczenia ustalonych dla programu studiów przynajmniej na minimalnym, akceptowalnym poziomie.

9. Poziom uzyskania zakładanych efektów uczenia się wynika z otrzymanej oceny. Zakłada się, że końcowa ocena ze studiów na poziomie:

1) bardzo dobrym oznacza, że zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte w pełni. Potwierdzają to oceny uzyskane z zaliczonych przedmiotów, pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego;

2) dobry plus – zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z niewielkimi niedociągnięciami. Potwierdzają to oceny uzyskane z zaliczonych przedmiotów, pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego;

3) dobrym – zakładane efekty osiągnięte zostały z pewnymi brakami, nie mającymi cech istotności, a które można szybko uzupełnić. Potwierdzają to oceny uzyskane z zaliczonych przedmiotów, pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego;

4) dostateczny plus – zakładane efekty uczenia się osiągnięte zostały z istotnymi brakami, które nieznacznie przekraczają wymagalny minimalny poziom. Potwierdzają to oceny uzyskane z zaliczonych przedmiotów, pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego;

5) dostatecznym – zakładane efekty uczenia się osiągnięte zostały z istotnymi brakami, ale dopuszczalnymi jeszcze na wymagalnym minimalnym poziomie. Potwierdzają to oceny uzyskane z zaliczonych przedmiotów, pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego;

6) niedostatecznym – zakładane efekty nie zostały uzyskane. Potwierdzają to oceny uzyskane z zaliczonych przedmiotów, pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego.

§ 3

Weryfikacja zakładanych efektów uczenia się dla poszczególnych przedmiotów/

modułów przedmiotów do wyboru

1. Do metod weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studentów w procesie jednolitych studiów magisterskich na poziomie przedmiotów/modułów przedmiotów do wyboru zalicza się w szczególności:

1) egzaminy – ustne, pisemne, testowe;

2) zaliczenia – ustne, pisemne, testowe;

3) kolokwia;

4) referaty;

5) projekty;

7) rozwiązywanie zadań problemowych;

8) prezentacje multimedialne przygotowywane i przedstawiane indywidualnie lub grupowo:

9) wypowiedzi ustne, aktywność w dyskusji:

10) analiza przypadków case study;

11) debaty;

12) ocena pracy w trakcie przygotowywania i pisania pracy magisterskiej;

13) egzamin magisterski / obrona pracy.

2. Nauczyciele akademiccy realizujący zajęcia dydaktyczne na kierunkach Prawo obowiązani są do opracowania sylabusu przedmiotu, w którym określone zostaną metody sprawdzania poziomu uzyskania zakładanych efektów uczenia się oraz warunki zaliczenia przedmiotu z uwzględnieniem jego charakterystyki.

3. Na pierwszych zajęciach nauczyciel akademicki, w oparciu o sylabus, przekazuje studentom informację o treściach programowych przedmiotu, zalecanej literaturze, warunkach i wymogach sprawdzania efektów uczenia się oraz warunkach zaliczenia przedmiotu.

4. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia dydaktyczne dokonuje bieżącej analizy osiąganych efektów uczenia się w oparciu o prace studentów, wykazywane umiejętności, przejawianą ich aktywność w czasie prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz pracy własnej studentów.

5. Nauczyciel akademicki zalicza przedmiot na warunkach określonych w sylabusie przedmiotu. Z zaliczenia przedmiotu egzaminujący sporządza protokół do którego wpisuje otrzymaną przez studenta ocenę, która oznacza poziom osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się w ramach przedmiotu (załącznik nr 3). Z kolei w karcie okresowych osiągnięć studenta wpisywane są oceny uzyskane z zaliczeń przedmiotów wymaganych planem studiów w okresie rozliczeniowym jakim jest semestr (załącznik nr 4).

6. Rada Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej, komisje i zespoły ds. zapewnienia jakości kształcenia analizują informacje na temat osiąganych przez studentów efektów uczenia się. Wyniki analizy służą do walidacji programu studiów.

§ 4

Weryfikacja zakładanych efektów uczenia się osiąganych w trakcie

studenckich praktyk zawodowych

1. Efekty uczenia się osiągane przez studenta w trakcie odbywania studenckich praktyk zawodowych stanowią integralną część programu studiów. Pozwalają zweryfikować wiedzę, a przede wszystkim umiejętności oraz kompetencje społeczne studenta.

2. Końcową weryfikację stopnia osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów uczenia się w trakcie studenckich praktyk zawodowych dokonuje ekspert do spraw studenckich praktyk zawodowych dla kierunku Prawo na podstawie oceny dokumentacji praktyk i opinii opiekuna z podmiotu, w którym student odbywa praktykę z uwzględnieniem regulaminu studenckich praktyk zawodowych.

 

3. Kryteria i metody weryfikowania oraz oceniania stopnia osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów uczenia się określa sylabus studenckich praktyk zawodowych.

§ 5

Zasady dokumentowania weryfikacji i oceniania efektów uczenia się

1. Prace etapowe lub końcowe studentów z egzaminów pisemnych z przedmiotów objętych programem studiów lub inne dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się gromadzi i przechowuje egzaminujący do końca roku akademickiego, w którym stanowiły podstawę do oceny efektów uczenia się. Po upływie tego okresu przechowywane prace są niszczone.

2. Możliwe jest przechowywanie prac etapowych lub końcowych potwierdzających weryfikację efektów uczenia się w formie elektronicznej.

3. Prace magisterskie studentów wraz z protokołami z egzaminu magisterskiego i recenzjami są archiwizowane w teczkach osobowych studenta.

4. Oceny stopnia osiągnięcia przez studentów zakładanych efektów uczenia się są dokumentowane w kartach okresowych osiągnięć studenta i przechowywane w teczce osobowej studenta, które podlegają archiwizacji.

5. Za potwierdzenie dokonania oceny stopnia osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów uczenia się na realizowanych zajęciach dydaktycznych odpowiada nauczyciel akademicki prowadzący daną formę zajęć.

6. Dla kierunku Prawo obowiązuje następujące dokumentowanie osiągnięcia założonych efektów uczenia się:

1) Protokół egzaminu;

2) Karta okresowych osiągnięć studenta;

3) Dokumentacja odbytych studenckich praktyk zawodowych

4) Raport z badania antyplagiatowego;

5) Ocena pracy dyplomowej;

6) Protokół komisji egzaminu magisterskiego.

7. Załączniki:

Załącznik 1 Ocena pracy dyplomowej.

Załącznik 2 Protokół komisji egzaminu magisterskiego.

Załącznik 3 Protokół egzaminu.

Załącznik 4 Karta okresowych osiągnięć studenta.

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym budynku przy ulicy Wierzbięcice 1, w pobliżu Dworca PKP, Galerii Avenida oraz Starego Browaru. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content