Misja WSUS

Misja Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych określa cele Uczelni, wartości przez nią realizowane oraz standardy i wzory zachowań. W sposób elementarny wyraża rolę, jaką chcemy spełniać w swoim otoczeniu. Główną wartością WSUS są jej kadry i programy dydaktyczne gwarantujące odpowiednią jakość kształcenia.

„Wiedza i umiejętności”, to dewiza, która towarzyszy wszystkim działaniom podejmowanym przez Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych. Oznacza przekazywanie rzetelnej wiedzy, popartej doświadczeniem, związanej z realnymi umiejętnościami, a także odpowiadającej na aktualne zapotrzebowanie społeczne.


WSUS przygotowuje specjalistów w wielu dziedzinach aktywności społecznej, kulturalnej, menedżerów i artystów zdolnych do zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami użyteczności publicznej w warunkach gospodarki rynkowej ukształtowanych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Uczelnia kształcąc studentów realizuje plany studiów uwzględniające wymagane standardy nauczania dla poszczególnych kierunków, za cel nadrzędny stawiając sobie, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, elitarność kształcenia.

W filozofii rozwoju Szkoły istotną rolę odgrywa sfera kontaktów naukowych. Jako wyższa uczelnia WSUS zyskuje na znaczeniu skupiając wokół siebie ważne postacie świata kultury, sztuki i nauki. Powstawanie nowych kierunków nauczania, rozwój bazy edukacyjnej, wdrażanie nowatorskich programów, wyrównywanie szans poprzez przyciąganie w mury Szkoły studentów z obszarów o niższym standardzie edukacji i kultury społecznej sprawia, że nasz dorobek stanowi widoczny wkład w rozwój cywilizacyjny kraju i istotny element wychowania młodego pokolenia.

Oferta edukacyjna WSUS nie ogranicza się do ludzi młodych. Jest kierowana do wszystkich grup wiekowych w uznaniu wartości kształcenia i pogłębiania wiedzy przez całe życie i bieg kariery zawodowej. Służą temu również wielopłaszczyznowe umowy i porozumienia z innymi uczelniami wyższymi. Współpraca pomiędzy ośrodkami akademickimi wyklucza konkurencję, wyznaczając w zamian obszary komplementarności programów naukowych i edukacyjnych. Dlatego kształcimy studentów w zakresie wąskich, a zarazem poszukiwanych na rynku pracy umiejętności praktycznych w dziedzinie zarządzania kulturą i organizowania przestrzeni społecznej.

Nasza działalność jest w pełni zharmonizowana z procesem bolońskim. Realizujemy wszystkie aktualne zadania w zakresie systemu kształcenia, zapewnienia jego jakości, uznania okresów trwania studiów i dokumentujących je dyplomów. Propagujemy Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego w naszym mieście, regionie i na forum ogólnopolskim. Zachęcamy wykładowców do intensyfikowania badań naukowych a studentów do aktywności w kołach zainteresowań.

Problemy społeczne – ich diagnozowanie, analizowanie i podejmowanie prób zmiany istniejącego stanu rzeczy to jedno z zadań WSUS określanych jako priorytet, w zgodzie z duchem „Deklaracji bolońskiej”. Znajduje to odzwierciedlenie w pracach badawczych, udziale w akcjach na rzecz równouprawnienia kobiet, przeciwstawianiu się rasizmowi i ksenofobii, wyrównywaniu szans awansu społecznego, a także zapobieganiu marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych, między innymi poprzez włączenie pełne włączenie ich w proces edukacyjny i życie wspólnoty akademickiej.

Szkoła aktywizuje się na forum międzynarodowym, propaguje kulturę polską poza granicami kraju oraz przybliża polskim studentom elementy innych kultur. Pełne uczestnictwo w Unii Europejskiej oznacza dla WSUS przede wszystkim:

wprowadzenie wszystkich postanowień „Deklaracji Bolońskiej”

zapewnienie wysokiej jakości kształcenia

wyrównywanie szans

działanie na rzecz mobilności studentów

kształcenie przez całe życie

© All rights reserved

Skip to content