Fundacja Wsus
Fundator: prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz (1942-2018)
Zarząd: dr Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda, prezes Fundacji, rektor WSUS

CELE:

Fundacja została powołana w następujących celach:

  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i przedemerytalnym
  • wspieranie inicjatyw w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
  • upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Powyższe cel adresowane są przede wszystkim do osób starszych, powyżej 60. roku życia. W tym celu Fundacja WSUS powołała do życia Senioralny Fundusz Stypendialny.

Strona internetowa: http://fundacja.wsus.pl/