Efekty uczenia

Efekty uczenia się dla kierunku Wzornictwo – studia II stopnia

 

Oznaczenia:

KW2-– kierunkowe efekty uczenia się dla Wzornictwa – II stopień

W – kategoria wiedzy w efektach uczenia się

U – kategoria umiejętności w efektach uczenia się

K – kategoria kompetencji społecznych w efektach uczenia się

1, 2, 3… – numer efektu uczenia się

 

 

Efekt
Wzornictwo
(symbol)

Opis kierunkowych efektów uczenia się
Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Wzornictwo absolwent:

Odniesienie do uniwersalnych charakterystyk poziomów w PRK dla poziomu
siódmego[1]

Odniesienie do charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy
Kwalifikacji [2]dla
poziomu siódmego

 

WIEDZA

KW2_W01

wykazuje się wiadomościami w zakresie dyscyplin artystycznych i związanych z wzornictwem, które umożliwiają mu właściwe rozpoznawanie, definiowanie
i rozwiązywanie złożonych zagadnień z tych dziedzin.

P7U_W

P7S_WG

 

KW2_W02

ma wiedzę umożliwiającą rozpoznanie relacji pomiędzy sztukami plastycznymi i użytkowymi, ich wzajemnego oddziaływania w zmieniających się kontekstach historycznych i kulturowych.

P7U_W

P7S_WK

 

KW2_W03

potrafi w oryginalny sposób wykorzystać w działalności twórczej i projektowej wiedzę z zakresu historii sztuki i wzornictwa

P7U_W

P7S_WG

 

KW2_W04

ma szczegółową wiedzę w zakresie technologii stosowanych we wzornictwie oraz wiedzę teoretyczną, które wykorzystuje dla ciągłego rozwoju umiejętności projektowych i artystycznych

P7U_W

P7S_WG

 

KW2_W05

ma świadomość konieczności tworzenia własnej, niezależnej  kreacji artystycznej, zna czynniki umożliwiające swobodę artystycznej wypowiedzi

P7U_W

P7S_WG

 

KW2_W06

Ma świadomość swobodnego posługiwania się
językiem angielskim na poziomie B2+

P7U_W

P7S_WG

 

UMIEJĘTNOŚCI

umiejętność realizacji prac artystycznych i ekspresji artystycznej

KW2_U01

potrafi w oparciu o własną, rozwiniętą osobowość artystyczną tworzyć oryginalne koncepcje.

P7U_U

P7S_UW

 

KW2_U02

umie połączyć zadania projektowe z realizacją własnych koncepcji artystycznych

P7U_U

P7S_UW

 

KW2_U03

umie działać w sposób samodzielny i odpowiednio dobierać środki do realizacji prac artystycznych i projektowych

P7U_U

P7S_UO

 

KW2_U04

potrafi uwzględniać w projektach kontekst społeczny i prawny oraz  aspekt estetyczny

P7U_U

P7S_UK

 

umiejętność pracy w zespole

KW2_U05

umie przejmować inicjatywę podczas pracy zespołowej, a także koordynować pracę innych osób

P7U_U

P7S_UK

 

umiejętności warsztatowe

KW2_U06

stale rozwija swoje umiejętności warsztatowe, poprzez działania w zakresie projektów artystycznych i związanych z określoną specjalnością  wzorniczą

P7U_U

P7S_UU

 

umiejętność kreacji artystycznej

KW2_U07

potrafi tworzyć własną, niezależną  kreację artystyczną z wykorzystaniem czynników umożliwiających swobodę artystycznej wypowiedzi

P7U_U

P7S_UO

 

umiejętności werbalne

KW2_U08

potrafi formułować rozwinięte wypowiedzi w dziedzinach związanych ze sztuką oraz wzornictwem wnętrz, posiada umiejętność analizy i syntezy zjawisk artystycznych przydatną przy tworzeniu prac pisemnych.

P7U_U

P7S_UK

 

KW2_U09

posiada szeroki zasób słownictwa z dziedziny sztuki i wzornictwa zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P7U_U

P7S_UK

 

umiejętność w zakresie publicznych prezentacji

KW2_U10

ma doświadczenie w swobodnej, publicznej prezentacji własnych dokonań artystycznych, projektowych, zawodowych 

P7U_U

P7S_UK

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Niezależność

KW2_K01

jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia, umie inspirować w tej dziedzinie inne osoby

P7U_K

P7S_KO

 

KW2_K02

potrafi dokonywać zaawansowanej analizy i syntezy informacji pochodzących z różnych źródeł, poszukiwać i weryfikować nowe źródła informacji oraz wykorzystywać je do działań praktycznych.

P7U_K

P7S_KK

 

uwarunkowania psychologiczne

KW2_K03

potrafi wykorzystać psychologiczne mechanizmy umożliwiające bardziej efektywne działanie przy realizacji własnych projektów, wykorzystuje różne mechanizmy w procesie podejmowania decyzji i współpracy z innymi

P7U_K

P7S_KR

 

Krytycyzm

KW2_K04

umie krytycznie ocenić wyniki własnej pracy oraz wyniki pracy innych osób i  wyciągać konstruktywne wnioski.

P7U_K

P7S_KK

 

komunikacja społeczna

KW2_K05

umie funkcjonować w społeczeństwie, potrafi dobrze komunikować się i współpracować z innymi osobami, w tym w środowisku międzynarodowym przy realizacji wspólnych projektów, umie przejmować inicjatywę oraz koordynować pracę zespołową, negocjować i organizować działania

P7U_K

P7S_KO

 

ochrona własności  przemysłowej i prawa autorskiego

KW2_K06

rozumie konieczność ochrony praw autorskich, zna podstawowe pojęcia z zakresu tego prawa i potrafi je zastosować do poprawnej interpretacji konkretnych przypadków, z którymi styka się w rzeczywistości, w tym obrony własnych praw.

P7U_K

P7S_KR

 

      

 

Objaśnienie stosowanych oznaczeń:
1.Uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia poziomów PRK
P – poziom

U – charakterystyka uniwersalna

W- wiedza
U – umiejętności
K – kompetencje społeczne

  1. Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 PRK typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4

P – poziom PRK (6-7)
S- charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego
W – wiedza

G – zakres i głębia
K – kontekst
U – umiejętności

W – wykorzystanie wiedzy
K – komunikowanie się
O – organizacja pracy
U – uczenie się
K – kompetencje społeczne
K – oceny
O – odpowiedzialność
R – rola zawodowaCharakterystyki efektów uczenia się z rozwinięciem dla dziedziny sztuki

 

Kod składnika opisu

Kategoria opisowa, aspekty o znaczeniu podstawowym

Charakterystyki efektów z rozwinięciem dla dziedziny sztuki

Odniesie do kierunkowych efektów uczenia się

Wiedza: wie i rozumie

P7S_WG
P7S_WK

Zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności

w zaawansowanym stopniu zasady dotyczące dziedziny sztuki, do których przypisany jest kierunek studiów, kontekst historyczny i kulturowy poszczególnych dyscyplin artystycznych i ich związek z obszarami współczesnego życia,

zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej właściwe dla programu studiów  i wzajemnych relacji między teoretycznymi i praktycznymi aspektami kierunku studiów :


– w zakresie wiedzy o realizacji prac artystycznych (środków ekspresji i umiejętności warsztatowych)

kreowania działań artystycznych o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o sztuce i tradycji

 

– w zakresie rozumienia kontekstu dyscyplin artystycznych:finansowe, prawne i etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym zagadnienia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

poszerzoną problematykę różnych aspektów zawodu artysty

KW2_W01
KW2_W02
KW2_W03
KW2_W04
KW2_W05
KW2_W06

Umiejętności: potrafi

P7S_UW

P7S_UO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7S_UU

Wykorzystanie wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

wykorzystać posiadaną wiedzę w zakresie ekspresji artystycznej przez formułowanie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych przez:
– właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji;

– dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

 

– w zakresie umiejętności ekspresji estetycznej:
tworzyć i realizować oryginalne własne koncepcje projektowe wykorzystując  wyobraźnię i poczucie estetyki oraz wykorzystywać umiejętności potrzebne do ich wykonania

 

– w zakresie umiejętności realizacji prac artystycznych (sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki)

wykorzystywać wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiającej swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej oraz projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym

 

– w zakresie umiejętności warsztatowych:
korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę

KW2_U01
KW2_U02
KW2_U03
KW2_U07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KW2_U06

P7S_UK

Komunikowanie się – odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii w tym swobodnie

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

 

– w zakresie umiejętności werbalnych
przygotowywać rozbudowane prace i wystąpienia ustne, dotyczące szczegółowych zagadnień związanych z kierunkiem studiów w oparciu o wykorzystanie źródeł i ujęć teoretycznych

 

– w zakresie publicznych prezentacji:
w sposób odpowiedzialny podchodzić do wystąpień publicznych związanych z prezentacjami artystycznymi, wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z odbiorcą

KW2_U04
KW2_U05
KW2_U08
KW2_U09
KW2_U10

Kompetencje społeczne: jest gotów do

P7S_KK

 

 

 

Oceny – krytyczne podejście

Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści. Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

 

– w zakresie niezależności:
inspirowania i organizowania procesu doskonalenia umiejętności warsztatowych innych osób

Wykorzystanie w różnych sytuacjach mechanizmów psychologicznych wspomagających podejmowane działania

KW2_K02
KW2_K04P7S_KO

P7S_KR

Odpowiedzialność – wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego/ rola zawodowa
– niezależność i r
ozwój etosu

W zakresie kompetencji społecznych:
– wypełniania roli społecznej absolwenta studiów na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny artystycznej

 

– podejmowania refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własna pracą i etosem zawodu

 

– efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie, w tym z zastosowaniem technologii informacyjnych

 

Odpowiedzialne pełnienie ról zawodowych, dbałość o dorobek i tradycje zawodu,
synteza nabytej wiedzy oraz podejmowanie w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji,  odpowiedzialnego wypełniania zadań

 

KW2_K01

KW2_K03

KW_K05

KW_K06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016r., poz. 64 i poz.1010)

[2] Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji )Dz. U. z 2018 r. , poz. 2218)

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.