Efekty uczenia

Efekty uczenia się dla kierunku Wzornictwo – studia II stopnia

 

Oznaczenia:

KW2-– kierunkowe efekty uczenia się dla Wzornictwa – II stopień

W – kategoria wiedzy w efektach uczenia się

U – kategoria umiejętności w efektach uczenia się

K – kategoria kompetencji społecznych w efektach uczenia się

1, 2, 3… – numer efektu uczenia się

 

Symbol

Efekty uczenia się dla kierunku Wzornictwo

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Wzornictwo wnętrz absolwent:

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie sztuk plastycznych

 

WIEDZA

KW2_W01

w pogłębionym stopniu wykazuje się wiadomościami w zakresie dyscyplin artystycznych i związanych z wzornictwem, które umożliwiają mu właściwe rozpoznawanie, definiowanie i rozwiązywanie złożonych zagadnień z tych dziedzin

P7S_WG

 

KW2_W02

w zwiększonym zakresie ma wiedzę umożliwiającą rozpoznanie relacji pomiędzy sztukami plastycznymi i użytkowymi, ich wzajemnego oddziaływania w zmieniających się kontekstach historycznych, kulturowych i społecznych

P7S_WK

 

KW2_W03

na podniesionym poziomie potrafi w oryginalny sposób wykorzystać w działalności twórczej i projektowej wiedzę z zakresu historii sztuki i wzornictwa

P7S_WG

 

KW2_W04

na podwyższonym poziomie ma szczegółową wiedzę w zakresie technologii stosowanych we wzornictwie oraz wiedzę teoretyczną z tego zakresu, którą wykorzystuje dla ciągłego rozwoju umiejętności projektowych i artystycznych również w zakresie  technologi cyfrowych i informacyjnych wykorzystywane w różnych dziedzinach wzornictwa oraz programach komputerowych wspomagających procesy projektowania dostosowane do kierunku wzornictwo i wybranej specjalizacji

P7S_WG

 

KW2_W05

ma świadomość konieczności tworzenia własnej, niezależnej  kreacji artystycznej, zna czynniki umożliwiające swobodę artystycznej wypowiedzi na zaawansowanym poziomie, w kontekście pracy jako projektant wzornictwa i w odniesieniu do wybranej specjalizacji

P7S_WG

 

KW2_W06

w pogłębionym stopniu ma świadomość konieczności stosowania zasad zrównoważonego projektowania, zachowania równowagi pomiędzy potrzebami człowieka i cywilizacji a ochroną środowiska i zachowania go w jak najzdrowszej, niezmienionej formie dla przyszłych pokoleń, w szczególności w związku z wybraną specjalizacją wzornictwa

P7S_WK
P7S_WG

 

KW2_W07

rozumie ogromną rolę i konieczność stosowania zasad dostępności dla osób zależnych w zakresie projektowania wzornictwa i jego roli w niwelowaniu barier pomiędzy osobami niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi, w szczególności dla wybranej specjalizacji wzornictwa

P7S_WG

 

 

 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI

KW2_U01

w pogłębionej refleksji i kontekście potrafi w oparciu o własną, rozwiniętą osobowość artystyczną tworzyć oryginalne koncepcje

P7S_UW

 

KW2_U02

umie połączyć zadania projektowe wzornictwa i wybranej specjalizacji z realizacją własnych koncepcji artystycznych

P7S_UW

 

KW2_U03

w umie działać w sposób samodzielny i odpowiednio dobierać środki do realizacji prac artystycznych i projektowych z zakresu wzornictwa, i w szczególności dla wybranej specjalizacji 

P7S_UO

 

KW2_U04

w zaawansowanym stopniu potrafi uwzględniać w projektach wzorniczych i wybranej specjalizacji kontekst społeczny i prawny oraz  aspekt estetyczny

P7S_UK

 

KW2_U05

aktywnie i samodzielnie umie podejmować inicjatywę podczas pracy zespołowej, a także koordynować pracę innych osób

P7S_UK

 

KW2_U06

stale rozwija swoje umiejętności warsztatowe, poprzez działania w zakresie projektów artystycznych, związanych z określoną specjalizacją wzorniczą, również we współpracy z różnymi odbiorcami

P7S_UU

 

KW2_U07

w dojrzały sposób potrafi tworzyć własną, niezależną kreację artystyczną z wykorzystaniem czynników umożliwiających swobodę artystycznej wypowiedzi w zakresie projektowania wzornictwa i wybranej specjalizacji

P7S_UO

 

KW2_U08

na podwyższonym poziomie potrafi formułować rozwinięte wypowiedzi w dziedzinach związanych ze sztuką oraz wzornictwem, posiada umiejętność analizy i syntezy zjawisk artystycznych przydatną przy tworzeniu prac pisemnych

P7S_UK

 

KW2_U09

posiada szeroki zasób słownictwa z dziedziny sztuki i wzornictwa zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P7S_UK

 

KW2_U10

ma doświadczenie w swobodnej, publicznej prezentacji własnych dokonań artystycznych, projektowych,  zawodowych  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych, w pogłębionym zakresie

P7S_UK

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KW2_K01

rozumie wagę konieczności ustawicznego kształcenia, rozwoju własnej przedsiębiorczości, umie inspirować w tej dziedzinie inne osoby

P7S_KO

 

KW2_K02

potrafi dokonywać zaawansowanej analizy i syntezy informacji pochodzących z różnych źródeł, poszukiwać i weryfikować nowe źródła informacji oraz wykorzystywać je do działań praktycznych, w obszarze związanym z wykonywaniem zawodu projektanta wzornictwa i w szczególności wybranej specjalizacji wzornictwa

P7S_KK

 

KW2_K03

potrafi wykorzystać psychologiczne mechanizmy umożliwiające bardziej efektywne działanie przy realizacji własnych projektów, wykorzystuje różne mechanizmy w procesie podejmowania decyzji i współpracy z innymi na zaawansowanym poziomie

P7S_KR

 

KW2_K04

w dojrzały sposób umie krytycznie ocenić wyniki własnej pracy oraz wyniki pracy innych osób i  wyciągać konstruktywne wnioski

P7S_KK

 

KW2_K05

umie funkcjonować w społeczeństwie, potrafi dobrze komunikować się i współpracować z innymi osobami przy realizacji wspólnych projektów, umie przejmować inicjatywę oraz koordynować pracę zespołową, negocjować i organizować działania we wzmożonym zakresie

P7S_KO

 

KW2_K06

rozumie wagę i konieczność ochrony praw autorskich, zna podstawowe pojęcia z zakresu tego prawa i potrafi je zastosować do poprawnej interpretacji konkretnych przypadków, z którymi styka się w rzeczywistości, w tym obrony własnych praw w obszarze związanym z wykonywaniem zawodu projektanta wzornictwa i w szczególności wybranej specjalizacji wzornictwa

P7S_KR

 

 

 

Charakterystyki efektów uczenia się z rozwinięciem dla dziedziny sztuki

Kod składnika opisu

Kategoria opisowa, aspekty o znaczeniu podstawowym

Charakterystyki efektów z rozwinięciem dla dziedziny sztuki

Odniesie do kierunkowych efektów uczenia się

Wiedza: wie i rozumie

P7S_WG
P7S_WK

Zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności

w zaawansowanym stopniu zasady dotyczące dziedziny sztuki, do których przypisany jest kierunek studiów, kontekst historyczny i kulturowy poszczególnych dyscyplin artystycznych i ich związek z obszarami współczesnego życia, zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej właściwe dla programu studiów i wzajemnych relacji między teoretycznymi i praktycznymi aspektami kierunku studiów :

– w zakresie wiedzy o realizacji prac artystycznych (środków ekspresji i umiejętności warsztatowych)

kreowania działań artystycznych o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o sztuce i tradycji

– w zakresie rozumienia kontekstu dyscyplin artystycznych:finansowe, prawne i etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym zagadnienia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

poszerzoną problematykę różnych aspektów zawodu artysty, w tym finansową i marketingową

KW2_W01
KW2_W02
KW2_W03
KW2_W04
KW2_W05
KW2_W06
KW2_W07

Umiejętności: potrafi

P7S_UW

P7S_UO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7S_UU

Wykorzystanie wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

wykorzystać posiadaną wiedzę w zakresie ekspresji artystycznej przez formułowanie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych przez:
– właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji;

– dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

– w zakresie umiejętności ekspresji estetycznej:
tworzyć i realizować oryginalne własne koncepcje projektowe wykorzystując wyobraźnię i poczucie estetyki oraz wykorzystywać umiejętności potrzebne do ich wykonania

– w zakresie umiejętności realizacji prac artystycznych (sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki)

wykorzystywać wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej, umożliwiającej swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej oraz projektować efekty prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym

– w zakresie umiejętności warsztatowych:
korzystać z umiejętności warsztatowych w stopniu niezbędnym do realizacji własnych projektów artystycznych oraz stosować efektywne techniki ćwiczenia tych umiejętności, umożliwiające ciągły ich rozwój przez samodzielną pracę

KW2_U01
KW2_U02
KW2_U03
KW2_U07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KW2_U06

P7S_UK

Komunikowanie się – odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii w tym swobodnie

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

– w zakresie umiejętności werbalnych
przygotowywać rozbudowane prace i wystąpienia ustne, dotyczące szczegółowych zagadnień związanych z kierunkiem studiów w oparciu o wykorzystanie źródeł i ujęć teoretycznych

– w zakresie publicznych prezentacji:
w sposób odpowiedzialny podchodzić do wystąpień publicznych związanych z prezentacjami artystycznymi, wykazując się umiejętnością nawiązania kontaktu z odbiorcą

KW2_U04
KW2_U05
KW2_U08
KW2_U09
KW2_U10

Kompetencje społeczne: jest gotów do

P7S_KK

 

 

 

Oceny – krytyczne podejście

Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści. Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

– w zakresie niezależności:
inspirowania i organizowania procesu doskonalenia umiejętności warsztatowych innych osób

Wykorzystanie w różnych sytuacjach mechanizmów psychologicznych wspomagających podejmowane działania

KW2_K02
KW2_K04

 

P7S_KO

P7S_KR

Odpowiedzialność – wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego/ rola zawodowa
– niezależność
i rozwój etosu

W zakresie kompetencji społecznych:
– wypełniania roli społecznej absolwenta studiów na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny artystycznej

– podejmowania refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własna pracą i etosem zawodu

– efektywnego komunikowania się i inicjowania działań w społeczeństwie oraz prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie, w tym z zastosowaniem technologii informacyjnych

Odpowiedzialne pełnienie ról zawodowych, dbałość o dorobek i tradycje zawodu,
synteza nabytej wiedzy oraz podejmowanie w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji, odpowiedzialnego wypełniania zadań

KW2_K01

KW2_K03

KW_K05

KW_K06

 

 

 

 

 

Przyporządkowanie efektów uczenia się do poszczególnych przedmiotów:
(tabela przedmiotów z odniesieniem do efektu)

 

 

Wzornictwo

II stopień

Nazwy przedmiotów

Zakładane efekty
 uczenia się

Problemowe zagadnienia z historii sztuki i kultury

Współczesne problemy architektury i wzornictwa

Procesy twórcze i projektowe

Wybrane zagadnienia z filozofii

Lektorat j. angielskiego

Warsztaty doradztwa zawodowego

Rysunek

Malarstwo

Magisterska pracownia dyplomowa

Seminarium dyplomowe

Aneks dyplomowy

Wybrane zagadnienia z ergonomii z anatomią

Wybrane zagadnienia z historii mody

Praktyki

Kreowanie marki

Komunikacja międzykulturowa

Przedsiębiorczość

Kreowanie roli społecznej projektanta

wiedza

KW2_W01

+

+

+

+

 

 

+

+

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

KW2_W02

+

+

+

 

 

 

 

 

+

+

 

+

 

 

 

+

 

+

KW2_W03

 

+

 

 

 

 

+

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

KW2_W04

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

+

+

+

+

 

 

+

 

KW2_W05

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

+

 

+

+

+

+

+

+

KW2_W06

 

 

+

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KW2_W07

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

umiejętności

KW2_U01

 

+

+

 

 

 

+

+

+

 

 

+

+

 

 

 

 

+

KW2_U02

 

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

KW2_U03

 

 

+

 

 

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KW2_U04

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

 

+

KW2_U05

+

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

KW2_U06

+

+

 

 

 

 

+

 

+

 

+

 

+

+

 

+

+

 

KW2_U07

 

+

 

 

 

 

 

+

+

 

+

+

 

 

+

 

 

+

KW2_U08

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

KW2_U09

+

 

+

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

KW2_U10

+

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

Kompetencje społeczne

KW2_K01

+

 

+

 

 

+

+

 

+

+

 

+

+

 

 

 

+

 

KW2_K02

+

+

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

 

+

 

+

 

+

KW2_K03

 

+

+

+

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

KW2_K04

 

+

+

 

 

 

+

+

+

+

+

 

+

+

 

 

+

 

KW2_K05

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

+

KW2_K06

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 2

Wzornictwo

II stopień

Nazwy przedmiotów

Zakładane efekty
 uczenia się

Ochrona własności intelektualnej

Prawo ochrony środowiska

Prawo własności przemysłowej

Wybrane elementy prawa

Etyka

Psychologia społeczna

Socjologia kultury

Wybrane zagadnienia ze sztuki współczesnej

Konstrukcja, techniki realizacji

Wybrane zagadnienia z projektowania komputerowego

Pracownia dodatkowa projektowania witrażu

Pracownia dodatkowa projektowania biżuterii

Pracownia dodatkowa projektowania ubioru

Pracownia dodatkowa grafiki projektowej

Pracownia dodatkowa fotografii uzytkowej

 

 

wiedza

KW_W01

 

 

+

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

KW_W02

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

 

 

KW_W03

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

+

+

+

+

 

 

KW_W04

 

+

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

+

+

 

 

 

KW_W05

 

 

 

+

 

 

+

+

 

 

+

+

+

+

+

 

 

KW_W06

+

+

+

 

+

 

 

+

+

 

+

+

+

+

+

 

 

KW_W07

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

+

+

+

+

 

 

KW_W08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KW_W09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

umiejętności

KW_U01

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

+

+

+

+

+

 

 

KW_U02

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

+

+

+

+

+

 

 

KW_U03

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

+

 

 

 

 

KW_U04

+

+

+

 

 

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

 

 

KW_U05

 

 

 

+

 

+

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

KW_U06

 

 

 

 

 

 

+

+

 

+

 

 

+

 

 

 

 

KW_U07

 

 

 

 

+

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

KW_U08

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

KW_U09

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

+

+

+

+

 

 

KW_U10

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

+

 

 

 

 

Kompetencje społeczne

KW_K01

 

 

 

+

 

 

 

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

KW_K02

 

+

 

 

 

 

+

+

+

 

+

+

+

+

+

 

 

KW_K03

 

 

 

 

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

KW_K04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

KW_K05

 

 

 

+

 

+

+

+

+

 

+

+

+

+

+

 

 

KW_K06

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Karty przedmiotu są zamieszczone na platformie Moodle, do której studenci mają dostęp.

Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych w trakcie całego cyklu kształcenia (opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się)
przedmiotowe efekty uczenia się i formie ich weryfikacji określają prowadzący zajęcia. Są one opisane w kartach przedmiotu.
Program studiów zakłada stosowanie różnych metod nauczania, które umożliwiają Studentowi osiągnięcie zdefiniowanych efektów uczenia się, jak wykład (forma przekazywania wiedzy, podczas której często wykorzystuje się multimedia), ćwiczenia (forma zajęć, podczas której rozwijane są umiejętności praktyczne), lektorat (podnoszenie kompetencji językowych przy pomocy projektów, prezentacji, rozmów), seminarium dyplomowe (konsultacje z mentorem wzbogacone o warsztaty, dyskusje).
Weryfikacja odbywa się poprzez:
– prace etapowe (realizowane w trakcie studiów jak kolokwia, referaty, prezentacje, projekty)
– zaliczenia i zaliczenia z oceną (kryteria oceniania uwzględnione w karcie przedmiotu)
– egzaminy z przedmiotu (forma ustna, pisemna, testowa lub praktyczna zawarta w
karcie przedmiotu)
– wymianę międzynarodową studentów (nabyta wiedza, umiejętności, kompetencje w kontekście pobytu w uczelni partnerskiej
– praktyki studenckie (uzyskane efekty uczenia się podczas realizacji praktyk studenckich, weryfikacja następuje zgodnie z regulaminem praktyk i studenckich)
– przeglądy i wystawy końcoworoczne
– proces dyplomowania (praca oceniana przez promotora i recenzenta, egzamin oceniany przez członków komisji).

 

Absolwent:
Cechy sylwetki absolwenta są kontynuacją osiągnięć z poziomu licencjackiego. Zasadnicza różnica polega w przygotowaniu magistranta do maksymalnej samodzielności i osiągnięciu wyższego stopnia świadomości.
Absolwent jest wszechstronnie przygotowany do zawodu projektanta na poziomie umożliwiającym samodzielne podejmowanie i wykonywanie różnorodnych zadań wchodzących w zakres rozległego spektrum problemów wzornictwa, jak: projektowanie produktu, ubioru, witrażu, biżuterii i projektowanie graficzne.
Absolwent studiów drugiego stopnia ma opanowaną metodologie i technikę pracy projektowej, wizualna prezentację indywidualnych koncepcji.
Jest optymalnie przygotowywany do wykonywania zawodu, przez realizację programu edukacyjnego i uczestnictwo w obowiązkowych praktykach zawodowych. Działania te przekładają się na umiejętności przygotowania projektu w formie cyfrowej, tak by mógł być odczytany i realizowany na całym świecie.
Absolwent studiów drugiego stopnia jest wrażliwy na zjawiska społeczne, problemy niepełnosprawności, zjawiska proekologiczne i czujny na potrzeby rynkowe.

 

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content