Efekty uczenia

Efekty uczenia się dla kierunku Architektura wnętrz

Oznaczenia:

KW – kierunkowe efekty uczenia się dla Wzornictwa – studia I stopnia

W – kategoria wiedzy w efektach uczenia się

U – kategoria umiejętności w efektach uczenia się

K – kategoria kompetencji społecznych w efektach uczenia się

1, 2, 3… – numer efektu uczenia się

Efekt architektura wnętrz (symbol)

Opis kierunkowych efektów uczenia się
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Architektura wnętrz absolwent:

Odniesienie do uniwersalnych charakterystyk poziomów w PRK dla poziomu szóstego[1]

Odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji [2]dla poziomu szóstego

Wiedza: wie i rozumie

KA_W01

ma wiedzę dotyczącą terminologii z zakresu architektury wnętrz i dziedzin związanych z projektowaniem

P6U_W

P6S_WG

KA_W02

posiada wiedzę w zakresie pokrewnych dyscyplin artystycznych i zna ich wykorzystanie w praktycznej działalności zawodowej

P6U_W

P6S_WG

KA_W03

rozróżnia techniki plastyczne wykorzystywane w projektowaniu wnętrz i elementów aranżacji

P6U_W

P6S_WG

KA_W04

wykazuje się znajomością zagadnień z zakresu historii architektury wnętrz i wzornictwa, historii sztuki

P6U_W

P6S_WG

KA_W05

ma wiedzę teoretyczną niezbędną do rozwiązywania problemów projektowych

P6U_W

P6S_WG

KA_W06

zna i stosuje zasady ergonomii uwzględniając jej znaczenie w polepszeniu jakości życia

P6U_W

P6S_WG

P6S_WK

KA_W07

zna zasady perspektywy, rzutowania prostokątnego i aksonometrycznego, sporządzania podstawowej dokumentacji technicznej projektu

P6U_W

P6S_WG

KA_W08

zna publikacje z dziedziny architektury wnętrz oraz historii sztuki i sztuk plastycznych

P6U_W

P6S_WG

KA_W09

zna materiały i technologie wykorzystywane w projektowaniu wnętrz oraz  programy komputerowe wspomagające projektowanie

P6U_W

P6S_WG

KA_W10

ma świadomość możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej w działaniach projektowych

P6U_W

P6S_WG

P6S_WK

KA_W11

zna i rozumie podział procesu projektowego na poszczególne etapy

P6U_W

P6S_WG

KA_W12

zna podstawowe uregulowania prawne z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

P6U_W

P6S_WG

KA_W13

ma podstawową wiedzę z zakresu psychofizjologii widzenia

P6U_W

P6S_WG

KA_W14

Stosuje język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu uczenia się Językowego, rozumie potrzebę stałego podnoszenia kompetencji

P6U_W

P6S_WG

Umiejętności: po ukończeniu studiów absolwent potrafi:

KA_U01

wykorzystać wiedzę teoretyczną oraz praktyczną uzyskaną w toku studiów dla tworzenia i realizacji własnych koncepcji projektowych i artystycznych

P6U_U

P6S_UW

KA_U02

adekwatnie zastosować techniki warsztatowe oraz sposób realizacji prac do konkretnych realizacji projektowych

P6U_U

P6S_UW

KA_U03

działać w sposób autonomiczny, podejmując samodzielne decyzje przy realizacji prac artystycznych i projektowych

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

KA_U04

umiejętnie współdziałać z innymi, konsultować projekty, pracować w zespole

P6U_U

P6S_UK
P6S_UO

KA_U05

wykorzystać umiejętności warsztatowe umożliwiające realizację koncepcji artystycznych i projektowych w postaci konkretnych prac zgodnie z zasadami ergonomii

P6U_U

P6S_UW

KA_U06

wykorzystać własne umiejętności warsztatowe

P6U_U

P6S_UW

KA_U07

wykorzystać własną intuicję
i wyobraźnię a także poznane techniki realizacyjne do przygotowania projektu

P6U_U

P6S_UW

KA_U08

korzystać ze źródeł teoretycznych

P6U_U

P6S_UW
P6S_UK

KA_U09

w sposób właściwy opisać
i omówić projekt, dokonać publicznej prezentacji

P6U_U

P6S_UW

P6S_UK
P6S_UO

KA_U10

Docenić tradycję architektoniczną i podejść innowacyjnie do kształtowania przestrzeni

P6U_U

P6S_UW

KA_U11

formułować wypowiedzi w dziedzinach związanych ze sztuką oraz projektowaniem wnętrz, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

P6U_U

P6S_UK

KA_U12

Wykorzystywać metody ciągłego doskonalenia, nabywania nowej wiedzy i umiejętności

P6U_U

P6S_UU

Kompetencje społeczne: po ukończeniu studiów absolwent jest gotów do:

KA_K01

Świadomego ocenienia zakresu swojej wiedzy i umiejętności

P6U_K

P6S_KK

KA_K02

samodzielnego organizowania sobie pracy, zbierania i analizowania informacji, dokonywania ich syntezy i wykorzystywania w procesie twórczym i projektowym

P6U_K

P6S_KK

P6S_KO

KA_K03

twórczego i elastycznego myślenia, odpowiedniego korzystania z zasobów emocjonalnych, wyobraźni i intuicji, odpowiedzialnej współpracy z innymi osobami

P6U_K

P6S_KK
P6S_KR

KA_K04

krytycznej oceny wyników własnych działań twórczych i projektowych a także konstruktywnej oceny działań innych osób

P6U_K

P6U_KR

KA_K05

do pracy zespołowej, w której jest wrażliwy na potrzeby współpracowników w ramach wspólnych działań, jest gotów do negocjowania i posługiwania się odpowiednią argumentacją w celu przedstawienia swojego stanowiska

P6U_K

P6S_KK

KA_K06

stosowania się do przepisów prawnych w zakresie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i ochrony własności intelektualnej i praw autorskich

P6U_K

P6S_KO
P6S_KR

KA_07

uświadomienie związku wpływu jakości otoczenia przestrzennego z jakością życia

P6U_K

P6S_KO
P6S_KR

KA_K08

adaptowania się do nowych okoliczności i ustawicznego doskonalenia przez całe życie wiedzy i umiejętności

P6U_K

P6S_KK

KA_K09

dbałości o dorobek i tradycje zawodu

P6U_K

P6S_KR

Objaśnienie stosowanych oznaczeń:
1.Uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia poziomów PRK
P – poziom

U – charakterystyka uniwersalna

W-wiedza
U – umiejętności
K – kompetencje społeczne

  1. Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 PRK typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4

P – poziom PRK (6-7)
S- charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego
W – wiedza

G – zakres i głębia
K – kontekst
U – umiejętności

W – wykorzystanie wiedzy
K – komunikowanie się
O – organizacja pracy
U – uczenie się
K – kompetencje społeczne
K – oceny
O – odpowiedzialność
R – rola zawodowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyki efektów uczenia się z rozwinięciem dla dziedziny sztuki

 

Kod składnika opisu

Kategoria opisowa, aspekty o znaczeniu podstawowym

Charakterystyki efektów z rozwinięciem dla dziedziny sztuki

Odniesie do kierunkowych efektów uczenia się

Wiedza: wie i rozumie

P6S_WG

Zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności

w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej właściwe dla programu studiów i zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem:

– w zakresie wiedzy o realizacji prac artystycznych (środków ekspresji i umiejętności warsztatowych)

– w zakresie rozumienia kontekstu dyscyplin artystycznych:(style w sztuce, publikacje związane z zagadnieniami artystycznymi, pojęcia w zakresu prawa ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego ważnych dla aspektu zawodu architekta wnętrz, zależności między teoretycznymi a praktycznymi elementami programu studiów)

– w zakresie wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej

KA_W01

KA_W02

KA_W03

KA_W04

KA_W05

KA_W06

KA_W07

KA_W08

KA_W09

KA_W10

KA_W11

KA_W12

KA_W13

KA_W14

P6S_WK

Kontekst – uwarunkowania, skutki

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

podstawowe ekonomiczne, prawne i etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości

KA_W05

KA_W06

KA_W10

Umiejętności: potrafi

P6S_UW

Wykorzystanie wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania

wykorzystać posiadaną wiedzę  – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywanych przez:
– właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji;

– dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

– w zakresie umiejętności ekspresji estetycznej:
tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe wykorzystując intuicje i wyobraźnię oraz wykorzystywać umiejętności potrzebne do ich wykonania

– w zakresie umiejętności realizacji prac artystycznych (sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki)

w sposób świadomy posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego i technologią w trakcie prac projektowych;

podejmować samodzielne decyzje dotyczące procesu projektowego i realizacji projektu;

– w zakresie umiejętności warsztatowych:
wykorzystać posiadana wiedzę i umiejętności warsztatowe  – formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej w tym własne koncepcje;

dbać o stały rozwój warsztatu projektanta wnętrz

KA_U01

KA_U02

KA_U03

KA_U04

KA_U05

KA_U06

KA_U07

KA_U08

KA_U09

KA_U10

KA_U11

KA_U12

P6S_UK

Komunikowanie się – odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii

brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska, by dyskutować o nich

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

– w zakresie umiejętności werbalnych
przygotowywać prace i wystąpienia, dotyczące zagadnień związanych z kierunkiem studiów w oparciu o wykorzystanie źródeł

– w zakresie publicznych prezentacji:
stosować odpowiednie normy społeczne (zachowań) powiązane z wystąpieniami publicznymi podczas prezentacji własnych projektów

KA_U03

KA_U04

KA_U08

KA_U09

KA_U11

P6S_UO

Organizacja pracy – planowanie i praca zespołowa

planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)

KA_U04

KA_U09

KA_U12

P6S_UU

Uczenie się – planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób

samodzielnie planować i realizować zamierzone własne uczenie się przez całe życie

KA_U12

Kompetencje społeczne: jest gotów do

P6S_KK

Oceny – krytyczne podejście

Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

Uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów

– w zakresie właściwości umysłowych:
elastycznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów i adaptowania się do zmieniających się warunków pracy i okoliczności;

zasięgania opinii ekspertów w przypadku wątpliwości w samodzielnym rozwiązywaniu problemów;

panowania nad swoim zachowaniem podczas publicznych wystąpień

KA_K01

KA_K03
KA_K04

KA_K05

KA_K08

P6S_KO

Odpowiedzialność – wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego

inicjowania działań na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

KA_K02

KA_K06
KA_K07

P6S_KR

Rola zawodowa – niezależności i rozwój etosu

Odpowiedzialne pełnienie ról zawodowych, w tym:
przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,

dbałości o dorobek i tradycje zawodu

– w zakresie niezależności:
odpowiedzialnego wypełniania zadań stawianych przed architektem wnętrz w tym dbania o tradycje zawodu i przestrzegania zasad etyki zawodowej;

podejmowania działań, samodzielnych prac (analizowanie informacji i ich synteza, argumentacja i umiejętność organizacji pracy);

KA_K06
KA_K07

KA_K09

 

 

[1] Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016r., poz. 64 i poz.1010)

[2] Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji )Dz. U. z 2018 r. , poz. 2218)

Uczelnia:

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce, która dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze od prawie ćwierć wieku kształci specjalistów w swoich obszarach. Nasi absolwenci to redaktorzy lokalnych i ogólnopolskich mediów, adwokaci, prokuratorzy i sędziowie, artyści, architekci, projektanci, właściciele galerii i znawcy sztuki. Uczelnia mieści się w samym sercu Poznania, w nowoczesnym gmachu Międzynarodowych Targów Poznańskich, naprzeciwko Dworca PKP i Galerii Avenida. Wnętrza Uczelni ozdabiają liczne dzieła sztuki, autorstwa studentów i pedagogów Wydziału Artystycznego. WSUS to marka o ugruntowanej, niezmiennej pozycji, ceniona przez studentów oraz pracodawców.

© All rights reserved

Skip to content