Konkurs "Prawa Dziecka w komiksie"

Na co: na komiks (min. 4 strony A4) wykonany w dowolnej technice, czarno-biały
Dla kogo: dla uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego
Do kiedy: 10. marca 2020 r.
Gdzie wysłać: konkurs@wsus.pl

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych (szkoły zawodowe/branżowe, technika, licea) do udziału w konkursie pt. „Prawa dziecka w komiksie”. 

1. Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 26
2. Konkurs rozpoczyna się 10 stycznia 2020 r. i trwać będzie do 10 marca 2020r. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane. Tematem konkursu są „Prawa dziecka w komiksie” przedstawione w formie komiksu wykonanego w dowolnej technice manualnej: (ołówek, kredki, flamastry, farby, tusz) lub cyfrowej – komiks wykonany na komputerze. Praca powinna zawierać maksymalnie 4 strony w formacie A5 (strona A4 złożona na pół) i być wykonana w czerni i bieli. Dodatkową formą konkursową, za którą Jury powołane przez Organizatora przyzna wyróżnienie jest projekt okładki do komiksu z zakresu powyższej tematyki.
3. Konkurs skierowany jest wyłącznie do uczniów szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły zawodowe) z województwa wielkopolskiego.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Skan pracy konkursowej należy wysłać do 10 marca 2020 r. w formacie 300 dpi na adres konkurs@wsus.pl. Oryginał pracy – jeśli była ona wykonana techniką manualną powinien być pozostawiony u autora.
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
3. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
4. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
5. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy, poprzez wydruk, udostępnianie na fb, instagramie itp.
6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły oraz dołączyć podpisane oświadczenie (zamieszczone w osobnym linku). Uzyskane dane będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa
do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni trzy najlepsze prace oraz wyróżnienie za projekt okładki.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie informacji o laureatach na stronie internetowej www.wsus.pl w dniu 14 marca. Ze zwycięzcami skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo.
4. Autorzy najlepszych komiksów otrzymają nagrody rzeczowe.
Nagrodą główną w konkursie jest:
Tablet graficzny firmy Wacom model Intuos M
Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie i trzecie miejsce oraz wyróżnienie za projekt okładki. Nagrodami będą:
a. II i III miejsce Smartwatch firmy Garrett
b. Wyróżnienie za projekt okładki – Pisaki artystyczne Artist Pen PITT firmy FABER-CASTELL
Nagroda specjalna – 15 sztuk tabletów graficznych firmy One By Wacom S dla pracowni komputerowej szkoły laureata
5. Wybrane prace zostaną opublikowane w papierowej formie i rozdane 19 kwietnia podczas Dnia Darmowego Komiksu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.
6. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
7. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna i nieodwołalna.
8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na stronie uczelni www.wsus.pl oraz na opublikowanie fotografii prac na portalu FB uczelni oraz na Instagramie Uczelni.
2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.wsus.pl
5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 

© All rights reserved

Skip to content