FUNDACJA WSUS

Fundator: prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz

Zarząd: dr Aleksandra Iwaszkiewicz-Woda, prezes Fundacji, rektor WSUS

CELE:
Fundacja została powołana w następujących celach:
a) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i przedemerytalnym
b) wspieranie inicjatyw w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
c) upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
d) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
e) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Powyższe cel adresowane są przede wszystkim do osób starszych, powyżej 60. roku życia.   W tym celu Fundacja WSUS powołała do życia Senioralny Fundusz Stypendialny.

 Strona internetowa:  http://fundacja.wsus.pl/