Wydawnictwa naukowe

Pod red. dra J. Kępińskiego

Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi w związku z implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE,  J. Kępiński (red), Poznań 2016, ss. 298

Pod red. dra M. Hermanowskiego i insp. K. Oblińskiej

Kultura organizacyjna w służbach mundurowych, M. Hermanowski, K. Oblińska (red.), Poznań-Warszawa 2015, ss. 228

Pod red. dra M. Hermanowskiego i insp. K. Oblińskiej

Komunikacja wewnętrzna w służbach mundurowych, M. Hermanowski, K. Oblińska (red.), Poznań-Warszawa 2014, ss.198

Pod redakcją dr Doroty Sokołowskiej

Publikacja Dzieła osierocone. Korzystanie z dzieł osieroconych w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r. pod redakcją dr Doroty Sokołowskiej  jest owocem konferencji na temat dzieł osieroconych, która odbyła się w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu 23 maja 2013 roku.

Pod redakcją dr. M. Hermanowskiego i dr. S. Weremiuka

Monografia Autorytet w Policji jest kolejną  publikacją WSUS dotyczącą tematyki związanej z służbami mundurowymi.  Autorytet jest kategorią znaną z socjologii, psychologii czy nauki o zarządzaniu. W Policji i innych służbach mundurowych zjawisko to ma kilka różnych odniesień, którym warto się przyjrzeć, po to by usprawnić komunikację wewnątrz organizacji, jak i komunikację Policji i innych służb mundurowych ze społeczeństwem i innymi instytucjami.

Publikacja dofinansowana przez WSUS

Praca zbiorowa pod redakcją profesora UAM dra hab. Waldemara Kuligowskiego i dra Marcina Hermanowskiego (Ars Nova, Poznań 2012) zawiera dziesięć tekstów dotyczących obecności mediów i ich roli w różnych kulturach. Wśród tekstów zamieszczonych w tomie, trzy oparte są na pracach magisterskich absolwentów WSUS.

Pod redakcją dr Jolanty Hajdasz

Nowe media, ale nowe czy stare problemy? to praca zbiorowa pod redakcją dr Jolanty Hajdasz. W zamyśle twórców pozycja ta inicjować ma cykl monografii poświęconych teorii i praktyce współczesnej komunikacji społecznej.

Pierwsza z książek, oparta w znacznej mierze o ustalenia konferencji naukowej, odbywającej się w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w roku 2011 przechodzi mimo teoretycznych definicji nowych mediów, wychodząc z założenia, iż dynamika zmian w tym obszarze dyktować będzie nieustanne korekty poczynionych wcześniej ustaleń.

Pod redakcją Krzysztofa Lewandowskiego

Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych miała zapewnić twórcom i innym uprawnionym z tytułu praw autorskich i pokrewnych gwarancję otrzymania wynagrodzenia adekwatnego do wykorzystywania ich twórczości na „masowych” polach eksploatacji, a użytkownikom możliwość włączenia się w proces zatwierdzania tego wynagrodzenia oraz ułatwienia w nabywaniu praw do eksploatacji twórczości za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami.

Pod redakcją dr. Marcina Hermanowskiego i dr. Sławomira Weremiuka

Komunikacja wewnętrzna w każdej organizacji, szczególnie w Policji, pełni rolę niezwykle istotną. Praktycznie każdy funkcjonariusz jest pracownikiem pogranicza, to znaczy osobą, która występuje na dwóch planach – wewnętrznym i zewnętrznym. Aby umożliwić mu dobre funkcjonowanie w obydwu obszarach, niezbędne jest stałe doskonalenie komunikacji wewnętrznej. Prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz, Rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu

Pod redakcją Krzysztofa Lewandowskiego

Tytuły zamieszczonych w publikacji artykułów w pełni odzwierciedlają zakres problematyki, z jaką borykają się zarówno prawnicy jak i filmoznawcy, przy ustalaniu pojęcia utworu audiowizualnego, osób zaliczanych do grona jego współtwórców a także zakresu przysługującej im ochrony prawnej. Kluczowymi zagadnieniami podejmowanymi przez wielu autorów artykułów są próby ustalenia przedmiotów, które na gruncie prawa mogą być zaliczone do kategorii utworu audiowizualnego.

Strony