Zasady rejestracji prac dyplomowych

WYDZIAŁ PRAWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

 
Aby zarejestrować pracę należy spełnić poniższe warunki:
 
 • zaliczone wszystkie przedmioty wraz z wpisami w indeksie i na karcie okresowych osiągnięć studenta;brak zaległości w płatnościach (czesne, odsetki, opłaty dodatkowe);
 • dokonana opłata za dyplom (dowód wpłaty);
 • pierwsza strona pracy wg wzoru dostępnego na stronie internetowej WSUS;
 • jako ostatnia strona oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy (wzór na stronie WSUS);
 • 3 egzemplarze pracy; 2 w sztywnej oprawie, 1 w miękkiej;
 • egzemplarz pracy w miękkiej oprawie podpisany przez promotora;
 • praca w formie elektronicznej, na płycie CD/DVD, cała (łącznie z pierwszą stroną i oświadczeniem) w jednym pliku w formacie PDF;
 • 4 zdjęcia dyplomowe (4,5x6,5cm);
 • zaświadczenie z biblioteki WSUS (dla studentów zapisanych do BU także z tej biblioteki);
 • dla osób, które chcą otrzymać dyplom i suplement również w wersji angielskiej: dodatkowe zdjęcie oraz tytuł pracy w języku angielskim.
Pracę rejestrować można najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem egzaminu.
 

Pliki do pobrania

Obiegówka UAM (PDF)

Obiegówka WSUS (PDF)

Oświadczenie SUM (PDF)

Strona tytułowa pracy dyplomowej - obowiązkowy wzór (DOC)

 

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

Termin obrony pracy dyplomowej może być ustalony po złożeniu przez studenta u opiekuna roku następujących dokumentów:

 • karty konsultacyjnej i karty gotowości (plik do pobrania) ze wszystkimi wymaganymi podpisami pedagogów
 • dwóch egzemplarzy oprawionej pracy dyplomowej zawierających podpisane przez studenta oświadczenie (plik do pobrania) oraz CD z dokumentacją zdjęciową pracy praktycznej, aneksu i pracą teoretyczną w formacie PDF . Zaznaczamy, że na płycie CD mogą być tylko 3 pliki: 1. praca-teoretyczna.pdf, 2. praca-praktyczna.pdf, 3. aneks.pdf. (płytka CD powinna być umieszczona w kopercie przyklejonej do wewnętrzej strony tylnej okładki pracy - w każdym jej egzemplarzu)
 • indeksu z zaliczeniami wszystkich przedmiotów, ewnetualnych różnic programowych, pleneru oraz trzymiesięcznych praktyk zawodowych
 • potwierdzenia dokonania opłaty za wydanie dyplomu w wys. 60 zł
 • potwierdzenie wpłaty opłaty reaktywacyjnej (dotyczy osób, które rejestrują pracę po terminie
 • potwierdzenia wpłat wszystkich dodatkowych zaległości za przedłużenie sesji
 • obiegówki z biblioteki WSUS
 • obiegówki z filii Biblioteki Raczyńskich przy ul. Wronieckiej 15 (biblioteka czynna w godz: pon, środa, pt - 13.00-19.00, wt, czw - 9.00-14.30)
 • legitymacji studenckiej
 • 4 zdjęć ( 4,5x6,5)

Przed obroną należy uregulować wszystkie zaległości finansowe z tytułu czesnego, przedłużenia sesji itp. wraz z ewentualnymi odsetkami.

Pliki do pobrania

karta_gotowosci.doc

Karta konsultacyjna (DOC)

Obiegówka Biblioteki Raczyńskich (DOC)

Obiegówka WSUS (PDF)

Oświadczenie - praca dyplomowa (PDF)

Schemat pracy dyplomowej (DOC)