Studia Podyplomowe
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa w sytuacjach kryzysowych
Studia podyplomowe; 2 semestry.

 

Cel studiów:  Wyposażenie słuchaczy w wiedzę niezbędną do: zarządzania bezpieczeństwem w sytuacjach zagrożeń; kreatywnego rozwiązywania problemów psychologicznych i społecznych; - instytucjonalnego współdziałania podczas rozwiązywania sytuacji kryzysowych oraz wypracowywania i podejmowania szybkich i trafnych decyzji;- współpracy z mediami;

Adresaci studiówabsolwenci studiów wyższych, wykonujący zadania w zakresie obronności państwa, służby ustawowo powołane do niesienia pomocy w sytuacjach zagrożeń, pracownicy  administracji państwowej  oraz samorządowej różnych szczebli.

Nauka kończy się świadectwem ukończenia studiów podyplomowych przewidzianym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.

Kwalifikacje absolwenta: absolwent uzyska wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, współczesnego rozumienia istoty bezpieczeństwa państwa oraz  problemów związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Uzyska też wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa  w tym usytuowanie, i zakres zadań administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i zarządzanie w sytuacji zagrożeń i sytuacjach kryzysowych; a nadto umiejętności uczestnictwa w pracy zespołowej, kierowania zespołami ludzkimi oraz komunikowania się z otoczeniem. Absolwent będzie przygotowany do pracy we wszelkich jednostkach organizacyjnych odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa.

Warunki ukończenia: przygotowanie i obrona pracy z wybranego przedmiotu.

Czas trwania: dwa semestry. Liczba godzin: 230.