Studia Podyplomowe
Projektowanie uniwersalne w ujęciu interdyscyplinarnym. Projektowanie i aranżacja przestrzeni dla osób starszych i zależnych NOWOŚĆ
Studia 2-semestrane
zaoczne

Wraz ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa i jednoczesnego dążenia do poprawy jakości życia, narasta potrzeba optymalnych rozwiązań w otoczeniu. Kierunek pozwala pozyskać wiedzę z zakresu potrzeb i problemów osoby zależnej oraz aktualnych wytycznych projektowania i aranżacji przestrzeni dla osób niepełnosprawnych.

W toku nauczania studenci:
• poznają sylwetkę osoby zależnej
• zdobędą wiedzę dotyczącą problemów i potrzeb osoby starszej i niepełnosprawnej
• nauczą się założeń projektowania uniwersalnego i aranżacji wnętrz dla osób starszych i niepełnosprawnych
• zdobędą narzędzia umożliwiające indywidualne podejście do klienta
• poznają techniki sprzedażowe oraz komunikacyjne
• posiądą umiejętności dostosowania procesu projektowego i aranżacji otoczenia do zapotrzebowania aktualnego rynku i współczesnych trendów
• poznają aktualne wytyczne dotyczące polityki społecznej w zakresie wybranych aspektów polityki demograficznej, rodzinnej oraz ochrony zdrowia
• nauczą się zasad bezpieczeństwa w otoczeniu z uwzględnieniem potrzeb i problemów osoby starszej, niepełnosprawnej i zależnej.

Zagadnienie starzenia się społeczeństwa i niepełnosprawności dotyka wielu dziedzin. Dlatego jest to przede wszystkim kierunek interdyscyplinarny, którego celem jest kształcenie praktyczne.
Studia kierowane są dla wszystkich osób zainteresowanych problemem starzenia się społeczeństwa, niepełnosprawnością/zależnością oraz praktycznymi możliwościami optymalizacji jakości życia poprzez przestrzeń.

Sylwetka kandydata:
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) o profilach: artystycznych, technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu, ekonomicznych i zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy.
Studia kierowane są szczególnie do osób związanych zawodowo z proponowaną tematyką, szczególnie do:
• absolwentów uczelni artystycznych,
• pracowników biur projektowych,
• pracowników opieki zdrowotnej,
• ekonomistów
• osób zajmujących się szeroko pojętym zarządzaniem - menedżerów, konsultantów, badaczy rynku
• zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami
• osób zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem przeciwpożarowym.

Zachęcamy także osoby prywatne oraz opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, którzy myślą o bezpieczeństwie i poprawie jakości życia swoich bliskich.

 Wymagania wstępne:
Kandydat posiada tytuł zawodowy uzyskany w szkole wyższej w tym:
• tytuły uzyskane po studiach pierwszego stopnia,
• tytuły uzyskane po studiach drugiego stopnia,
• tytuły uzyskane po jednolitych studiach magisterskich.

Sylwetka absolwenta:

Studia dają absolwentowi świadomość specyfiki użytkowania przestrzeni przez osobę starszą, niepełnosprawną i zależną.

Absolwent może między innymi:
• projektować zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego (w przypadku kandydatów posiadających tytuły zawodowe uzyskane w szkołach wyższych: inżynier architekt, inżynier architekt krajobrazu, inżynier budownictwa)
• być partnerem dla architekta w trakcie pracy  w ramach zespołów projektowych
• współpracować w zespołach interdyscyplinarnych  w procesie projektowym wnętrz, budynków, przestrzeni publicznej
• konsultować projekty i aranżacje wnętrz mieszkalnych i usługowych
• konsultować projekty i aranżacje przestrzeni publicznej i budynków
• konsultować projekty i aranżacje wnętrz w budynkach użyteczności publicznej, np. placówkach opieki zdrowotnej
• aranżować przestrzeń dla swoich podopiecznych i bliskich.

 Zależy Państwu na praktycznym zmienianiu naszej rzeczywistości, poprawie jakości życia i naszego otoczenia?

Mamy nadzieję, do zobaczenia!

Koszt studiów:  300 PLN (opłata wpisowa) oraz  4 000 PLN (czesne).

Początek zajęć: 24.11.2018r.                           

Potrzebne Dokumenty:
Podanie na studia podyplomowe (dostępne: http: wsus.pl/rekrutacja).  Kserokopia dowodu osobistego.  Kserokopia dyplomu studiów wyzszych. Potwierdzenie opłaty wpisowej