Studia Podyplomowe
Prawo ochrony środowiska
Studia dwusemestralne

PROGRAM RAMOWY

I SEMESTR
1. Prawo Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia
2. Prawo administracyjne
3. Wybrane zagadnienia z ustawy prawo ochrony środowiska
4. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
5. Ustawa o odpadach i odpadach opakowaniowych
6. Pojęcie recyklingu i odzysku
– poziomy wykonania
-  audyty recyklerów
        7. Audyt ISO 14001 i EMAS
         8. Sprawozdania do Urzędów

II SEMESTR
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) i przepisy przeciwpożarowe (PPOŻ)
2. Ochrona wody i wybrane zagodnienia z prawa wodnego, ochrona powietrza, gleby i ochrona przed hałasem. Opracowanie środowiskowe
3. Gospodarka odpadami
- odpady chemiczne
- odpady powstające wskutek poważnych awarii i wypadków
- odpady biologiczne, medyczne i weterynaryjne
4. Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)
5. Zastosowanie informatyki w ochronie środowiska (m.in. wybór lokalizacji obiektów np.: RIPOK, PSZOK, Recykler, spalarnia itp.
6. System finansowania ochrony środowiska w Polsce oraz korzystania  ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi (UE, Mechanizm Norweski, Mechanizm Szwajcarski itp.)

  

Absolwent studiów podyplomowych: Prawo ochrony środowiska będzie miał poszerzoną i aktualną wiedzę z zakresu polskiego i unijnego prawa dotyczącego ochrony środowiska, będzie orientował się mechanizmach funkcjonowania instytucji i przedsiębiorstw operujących w obszarze ochrony środowiska. Szczegółowy zakres tematyczny studiów pozwalam sobie przesłać w załączeniu.

Studia przeznaczone są dla osób, które pracują w administracji państwowej i samorządowej, instytucjach zajmujących się ochroną środowiska, podmiotach gospodarczych oraz dla wszystkich tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania w obszarze ochrony środowiska.

Studia trwają 2 semestry (przewidujemy około 160 godzin zajęć)
Zjazdy odbywać się będą w soboty i niedziele (2 weekendy w miesiącu)

Wśród wykładowców są specjaliści z zakresu ochrony środowiska, łączący wiedzę merytoryczną z doświadczeniami praktycznymi.