Studia Podyplomowe
Edukacja dla bezpieczeństwa
Studia podyplomowe; 3 semestry

Studia, zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, trawają 3 semestry, kończą się egzaminem dyplomowym, a absolwenci otrzymują stosowne świadectwo. Program studiów ma charakter autorski i jest dostosowany do wymogów Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Adresaci studiów - Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych co najmniej na poziomie licencjackim, pracowników oświaty - nauczycieli zainteresowanych nauczaniem tego przedmiotu; pracowników władz oświatowych i samorządowych oraz pracowników i funkcjonariuszy służb publicznych, zajmujących się problematyka edukacji dla bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa szkolnego.

Cel  - Przygotowanie merytoryczne i dydaktyczno – pedagogiczne nauczycieli do prowadzenia zajęć: edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Kwalifikacje absolwenta - Absolwenci studiów uzyskają uprawnienia i kompetencje do nauki przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych zgodnie z nową Podstawą Programową w zakresie:  

 • dydaktyki oraz metodyki nauczania przedmiotu,
 • treści programowych zgodnie z nową podstawą,
 • kształtowania wśród uczniów nawyków i opanowania zasad działania ratowniczego oraz udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku lub innych zagrożeń.

Spis przedmiotów:

 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa; Podstawy bezpieczeństwa Państwa.
 • Dydaktyka i metodyka nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych – instytucje, procedury, regulacje prawne.
 • System obronności Rzeczypospolitej.
 • Zagrożenia w czasie pokoju – źródła i przeciwdziałanie ich powstawaniu.
 • Ochrona ludności – ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie.
 • Pierwsza pomoc i jej udzielanie w nagłych wypadkach – ratownictwo medyczne.
 • Substancje toksyczne - ich oznakowanie i zabezpieczenie.
 • Źródła promieniowania jądrowego oraz inne zagrożenia w czasie konfliktów zbrojnych.
 • Współpraca z różnymi podmiotami realizującymi zadania edukacyjne w obszarze bezpieczeństwa.
 • Seminarium dyplomowe

Warunki ukończenia studium- przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

 Podstawa przyjęcia  - podanie – druk WSUS; odpis dyplomu; 2 fotografie; dowód wpłaty wpisowego; kserokopia dowodu osobistego, zaświadczenie o zatrudnieniu.

Opłaty   

Opłata wpisowa: 200 zł; czesne: 3400 zł za 3 semestry.