Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
Prawo
Studia jednolite magisterskie (5-letnie)
Tryb stacjonarny/niestacjonarny

Podstawowym założeniem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie Absolwentów w zakresie znajomości  prawa polskiego i międzynarodowego (zwłaszcza prawa europejskiego).

Zajęcia na kierunku Prawo prowadzą wybitni specjaliści z zakresu nauk prawnych – w tym wykładowcy uczelni akademickich: m.in. Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, z którym nasza Uczelnia ma zawarte porozumienie o współpracy w zakresie nauczania i badań naukowych. Zajęcia prowadzą również doświadczeni praktycy w zawodach prawniczych dający gwarancję skutecznego wiązania teorii z praktyką.

Obowiązkowym elementem studiów są praktyki zawodowe odbywane w urzędach administracji państwowej i samorządowej, kancelariach prawniczych, jednostkach organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Uczelnia podpisała porozumienia z właściwymi instytucjami, co pozwala słuchaczom wyższych lat studiów zapoznawać się z charakterem przyszłej pracy zawodowej.

Absolwenci Prawa zyskują więc gwarancję wszechstronnego przygotowania prawniczego. Nie zawsze jednak ukończenie studiów na kierunku Prawo łączy się z wykonywaniem konkretnego zawodu prawniczego – radcy prawnego, adwokata, notariusza, prokuratora, sędziego czy komornika sądowego.

W toku nauki studenci nabywają również umiejętności, które pozwolą im na podjęcie pracy w administracji publicznej. W trakcie studiów są też na bieżąco informowani o możliwościach odbywania aplikacji prawniczych, wymaganiach Ministerstwa Sprawiedliwości w tym zakresie oraz perspektywach rozwoju rynku usług prawniczych.

Ukończenie kierunku Prawo we WSUS-ie uprawnia do podejmowania studiów doktoranckich na dowolnej uczelni.

 Przedmioty podstawowe:

 • Logika prawnicza
 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 • Postępowanie cywilne
 • Postępowanie karne
 • Prawo administracyjne
 • Prawo cywilne I i II
 • Prawo karne
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawoznawstwo

Przedmioty kierunkowe i dodatkowe:

 •  Doktryny polityczne i prawne
 • Historia prawa polskiego
 • Powszechna historia prawa
 • Prawo finansowe i finansów publicznych
 • Prawo gospodarcze publiczne
 • Prawo handlowe
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo rzymskie
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Teoria i filozofia prawa
 • Łacińska terminologia prawnicza
 • Ekonomia
 • Etyka prawnicza
 • Statystyka i demografia
 • Ochrona praw człowieka
 • Podstawy kryminalistyki
 • Prawo samorządu terytorialnego
 • Podstawy prawne kultury
 • Warsztaty z negocjacji i mediacji
 • Prawo autorskie i prawa pokrewne
 • Zawody prawnicze
 • Retoryka prawnicza
 • Prawo prasowe i medialne
 • Prawo własności przemysłowej
 • Prawo międzynarodowe prywatne
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo karne wykonawcze
 • Prawo konkurencji i antymonopolowe
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo wyznaniowe
 • Prawo wykroczeń