Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - dla grup mundurowych
2 letnie Studia Uzupełniające Magisterskie - dla funkcjonariuszy i pracowików służb mundurowych
Tryb niestacjonarny

Studia na tym kierunku adresowane są dla funkcjonaiuszy służb mundurowych (Policji, Straży Więziennej, Straży MIejskiej i innych) i pracowników cywilnych zatrudnionych w służbach mundurowych.  Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia i absolwentów Szkół Oficerskich.

 1. Studia oparte są o system samokształcenia.
 2. Studenci otrzymują program nauczania z każdego przedmiotu wraz z podaniem literatury obowiązkowej gwarantującej wypełnienie treści programowych przedmiotu oraz literaturę uzupełniającą.
 3. W trakcie każdego semestru studenci uczestniczą w dwu dwudniowych sesjach konsultacyjch w siedzibie uczelni. W trakcie semestru Dziekan Wydziału może wyznaczyć  dodatkową sesję mająca charakter seminarium dyplomowego.
 4. Konsultacje prac magisterskich odbywają się w trybie indywidualnym z promotorem.
 5. W trakcie semestru studenci mogą korzystać w terminach wyznaczonych przez prowadzących zajęcia z konsultacji i dyżurów. Z konsultacji telefonicznych i internetowych studenci mogą korzystać w trakcie całego procesu nauczania.

Obowiązki i prawa studiujących określa Regulamin Studiów WSUS

Podstawą przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów:

 • Podanie – do pobrania w zakładce rekrutacja
 • Kwestionariusz – do pobrania w zakładce rekrutacja
 • Świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią
 • odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz suplement wraz z kserokopiami
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • kserokopia dowodu osobistego 
 • zaświadczenie o zatrudnieniu w służbach mundurowych