Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Specjalność: Komunikacja społeczna w zakresie bezpieczeństwa - dla grup mundurowych
3 letnie studia pierwszego stopnia
Tryb niestacjonarny

 Studia na tym kierunku adresowane są dla funkcjonaiuszy służb mundurowych (Policji, Straży Więziennej, Straży MIejskiej i innych) i pracowników cywilnych zatrudnionych w służbach mundurowych. 

  1. Studia oparte są o system samokształcenia.
  2. Studenci otrzymują program nauczania z każdego przedmiotu wraz z podaniem literatury obowiązkowej gwarantującej wypełnienie treści programowych przedmiotu oraz literaturę uzupełniającą.
  3. W trakcie każdego semestru studenci uczestniczą w pięciu dwudniowych sesjach konsultacyjnych w siedzibie uczelni. W trakcie semestru Dziekan Wydziału może wyznaczyć  dodatkową sesję mająca charakter seminarium dyplomowego.
  4. W trakcie semestru studenci mogą korzystać w terminach wyznaczonych przez prowadzących zajęcia z konsultacji i dyżurów. Z konsultacji telefonicznych i internetowych studenci mogą korzystać w trakcie całego procesu nauczania.

Obowiązki i prawa studiujących określa Regulamin Studiów WSUS.

Podstawą przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów:

  • Podanie - do pobrania w zakładce rekrutacja
  • Kwestionariusz – do pobrania w zakładce rekrutacja
  • Świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • kserokopia dowodu osobistego
  • zaświadczenie o zatrudnieniu w służbach mundurowych